2020. május 20., szerda

Kamuti Háziorvosi álláspályázat

Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testülete
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Háziorvosi
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5673 Kamut, Petőfi utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kamut község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi feladatainak ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Egyetem, általános orvos és általános orvostan vagy Oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.törvény az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.)Korm. rendelet,,
         B kategóriás jogosítvány,
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
         Büntetlen előélet, MOK tagság
Elvárt kompetenciák:
         Kíváló szintű kommunikáció képesség, empátia,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Részletes szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, egészségügyi alkalmasság igazolása, MOK tagság igazolása, a pályázó nyilatkozata arról hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai elképzelések, szakmai program, motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balog Imréné nyújt, a +3666428308, +36303800480 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5673 Kamut, Petőfi utca 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KAM/722-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvosi.
         Személyesen: Balog Imréné polgármester, Békés megye, 5673 Kamut, Petőfi utca 106. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Hirdetőtábla Kamut - 2020. május 12.
         Kamut Honlapja - 2020. május 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A meghirdetett háziorvosi körzetben a háziorvos a tevékenységét 2018. december 31. napjával megszüntette. A háziorvosi körzet lakosságszáma 1070 fő, vegyes körzet, kártyaszám 935. A felújított orvosi és védőnői rendelő mellett – igény szerint - felújított szolgálati lakást is biztosít az önkormányzat. Illetmény a közalkalmazottak jogállásról szóló törvény alapján kerül megállapításra, személyi illetmény megállapításával. A kinevezés határozatlan időre szól. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírással kapcsolatban hiteles információt csak a polgármester adhat (+36/30/380-0480).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kamut.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 12.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.