2019. február 18., hétfő

Kamuti Helyi Választási Iroda Közleménye


Kamuti Helyi Választási Bizottság
aktuális döntései  2019. szeptember hó

TÁJÉKOZTATÁS
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.10.13.
KAMUT

A KAMUTI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLTAL
ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-JELÖLTKÉNT, ILL. POLGÁRMESTER JELÖLTKÉNT NYILVÁNTARTÁSBA VETT SZEMÉLYEK

 POLGÁRMESTER JELÖLTEK:
NÉV
PÁRT/FÜGGETLEN
INDULÁS HELYE
DÖNTÉS DÁTUMA
BALOG IMRÉNÉ
FÜGGETLEN
KAMUT
2019.09.05.


ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-JELÖLTEK:

NÉV
PÁRT/FÜGGETLEN
INDULÁS HELYE
DÖNTÉS DÁTUMA
KERTÉSZ SÁNDOR
FÜGGETLEN
KAMUT
2019.09.02.
KANPP VINCÉNÉ POGONYI ANITA ÉVA
FÜGGETLEN
KAMUT
2019.09.05.   KAMUT, 2019. SZEPTEMBER 5.


HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG


§§§§§§§§ - §§§§§§§


Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata 
Kamut településen 2019. évben megválasztható 
önkormányzati képviselő-testület létszámáról


 
KAMUT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL

Ügyiratszám: 478-1/2019.
Tárgy: 2019. évi helyi önkormányzati választáson a képviselő-testület számának a megállapítása.
Mell.:

Postacím: 5673Kamut, Petőfi u. 106.                                                   Telefax: (66) 428-118
Telefon: (66) 428-308                                                                          E-mail: jegyzo@kamut.hu


Kamuti Helyi Választási Iroda Vezetőjének
1/2019. (II.14.) számú határozata

A Nemzeti Választási Iroda által közölt lakosságszám adatai alapján Kamut település Helyi Választási Iroda Vezetője a 2019. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson
Kamut község képviselő-testületének számát 6 főben állapítom meg.
Jelen határozatom ellen a határozat meghozatalának napjától számított 3 napon belül (2019. február 17. 16.00 óra) a központi névjegyzékben szereplő választópolgár kifogást terjeszthet elő a Kamut település Helyi Választási Bizottságához.

INDOKOLÁS

Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (1) – (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c.) pontján alapul.
A határozat elleni kifogás benyújtását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosítottam.
Jelen határozatomat a helyben szokásos módon közzétettem. (www.kamut.hu honlap, hirdetőtábla stb.)

Kamut, 2019. február 14.


Hegedűs László
HVI vezető

2019. február 14., csütörtök

Álláspályázat Kamut Háziorvos


Kamut Község Önkormányzata a
'' Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kamut Község Önkormányzata Háziorvosi munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5673 Kamut, Petőfi utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kamut Község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ''Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázat feltételei:
  • Egyetem, az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Büntetlen előélet, MOK tagság
Elvárt kompetenciák:
  • Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, egészségügyi alkalmasság igazolása, MOK tagsági igazolás, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul; nyilatkozat a pályázatnak a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésén tárgyalásról, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Szakmai elképzelések, szakmai program. Motivációs levél.
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Balog Imréné polgármester nyújt, a 06 30 380 0480, vagy a 66 428 308-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak Kamut Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5673 Kamut, Petőfi utca 106.). Kérjük a borítékon feltüntetni a a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KAM/277-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.
  • Elektronikus úton Balog Imréné részére a polgarmester@kamut.hu E-mail címen keresztül.
  • Személyesen: Balog Imréné, Békés megye, 5673 Kamut, Petőfi utca 106.
A pályázat elbírásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a képviselő-testületnek a pályázati határidő lejártát követő ülésén, a pályázók személyes meghallgatását követően kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.
A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
  • www.kamut.hu-
A munkáltatóval kapcsolatos lényeges információ:
A meghirdetett háziorvosi körzetben a háziorvos tevékenységét 2018. december 31. napjával megszünteti. A háziorvosi körzet lakosságszáma 1073 fő, vegyes körzet, kártyaszám 985. A felújított orvosi és védőnői rendelő mellett – igény szerint - felújított szolgálati lakást is biztosít az önkormányzat. Illetmény a közalkalmazottak jogállásról szóló törvény alapján kerül megállapításra, személyi illetmény megállapításával. A kinevezés határozatlan időre szól, 4 hónap próbaidő kitöltésével. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírással kapcsolatban hiteles információt csak a polgármester adhat (30/380-0480).