2018. szeptember 18., kedd

Adóhatósági nyomtatványok

Az alkalmazott adóhatósági nyomtatványok megtekintése:

Iparűzési adó tekintetében: letölthető a www.nav.hu oldalról is,

Építményadó, Kommunális adó: önkormányzati adóhatóság Kamut (+36/66/428308)
vagy bagine@kamut.hu, jegyzo@kamut.hu  címen információ  ill. nyomtatvány kérhető igényelhető.

Önkormányzat I. fokú adóhatósága KamutHelyi adórendetek

A hatályos települési adórendeletek megtekinthetőek az alábbi címen:

www.njt.hu (Elérhetőség: Önkormányzati rendeletek, megye, település, adórendeletek)


Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következőket rendeli el:  

I. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet célja

A rendelet célja az önkormányzat saját bevételeinek a növelése, a költségvetési kiadások fedezetének megteremtése és a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges anyagi fedezet részbeni biztosítása.

2.§ A rendelet hatálya

Kamut Község Önkormányzata illetékességi területén e rendeletével szabályozza az alábbi adónemeket:
a) építményadó,
     aa) Reklámhordozói adó
b) magánszemélyek kommunális adója,
c) helyi iparűzési adó

II. Építményadó

3.§ Az adó alapja és mértéke

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó mértéke: 500.-Ft/m2

3/A. §
Reklámhordozói adó

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó esetében az adó mértéke a reklám közzétételére használható m2-ben - két tizedes jegy pontossággal -számított felülete után: 12.000.-Ft/ m2 /év.

4.§ Adómentesség

Mentes az építményadó megfizetése alól az önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi lakás vagy a nem lakás céljára szolgáló olyan épület, épületrész, amely nem gazdasági tevékenység céljára szolgál (pl.: garázs, tárolók, stb.)


III. Magánszemélyek kommunális adó

5.§ Az adó mértéke

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként:

10.000.-Ft / év

6.§ Adókedvezmény, adómentesség

  1. A magánszemélyek kommunális adó mértékéből 50%-os adókedvezményben részesül az a nyugdíjas magánszemély, aki a mindenkori nyugdíjminimumot meg nem haladó havi jövedelemmel rendelkezik és a lakóházban egyedül él.

  1. Az a magánszemély, aki építményadó fizetésére kötelezett, ugyanazon adótárgy esetén mentesül a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól.


IV. Helyi Iparűzési Adó
7.§ Az adó mértéke

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,7%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.-Ft.

8.§ Adómentesség, adókedvezmény

  1. Az önkormányzat illetékességi területén adókedvezmény azt a vállalkozót illeti meg akinek, amelynek a Htv. alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.

  1. Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő vállalkozó esetében az adókedvezmény mértéke az éves adóalap után fizetendő adó 20 %-a.

  1. Az önkormányzat illetékességi területén adómentességet biztosít a háziorvos, védőnő vállalkozó számára, feltéve, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


V. Záró rendelkezések

9.§

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben:
a.) a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (Htv.),
b.) az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.)
rendelkezései az irányadók.
(2) E rendelet 2016. január l-jén lép hatályba. Hatályát veszti az önkormányzat építményadóról, a helyi iparűzési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2002.(XII.30.), 20/2005.(XI.28.), 17/2006.(XI. 30.), 23/2008.(XI. 28.), 10/2002. (XII. 30.), 18/2003. (XII. 15.) 21/2004. (XI. 30.), 19/2005. (XI. 28.), 20/2006. (XII. 14.), 9/2010. (XII.17.), 18/2012. (XI. 30.), 13/2002. (XII.30.), 9/2003. (III. 31.), 22/2004. (XI. 30.), 16/2006. (XI.30.), 21/2008. (XI. 28.), 18/2009. (XII.18.), 9/2010.(XII.17.), 18/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet.

10. §

Az adóalany a helyi adókat érintő adóbevallási kötelezettségét, - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést -a kormányrendelet szerinti bevallási nyomtatványon, az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton is teljesítheti. Az adóbevallást az erre lehetőséget biztosító nyomtatványkitöltő program használatával teljesítheti.

Ph.


Balog Imréné sk.                                        Hegedűs László sk.
                              Polgármester                                                      Jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került: Kamut, 2015. november 27.

                                                                                                         Hegedűs László sk.
                                                                                                                     Jegyző


Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Kamut községben

Kamut Község Önkormányzata
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése
A Magyar Állam és az Európai Unió
Támogatásával