2018. szeptember 18., kedd

Adóhatósági nyomtatványok

Az alkalmazott adóhatósági nyomtatványok megtekintése:

Iparűzési adó tekintetében: letölthető a www.nav.hu oldalról is,

Építményadó, Kommunális adó: önkormányzati adóhatóság Kamut (+36/66/428308)
vagy bagine@kamut.hu, jegyzo@kamut.hu  címen információ  ill. nyomtatvány kérhető igényelhető.

I. fokú adóhatóság KamutHelyi adórendetek

A hatályos települési adórendeletek megtekinthetőek az alábbi címen:

www.njt.hu (Kiválasztani: Önkormányzati rendeletek, megye, település, adórendeletek)

Kamut Község Önkormányzatának 2013.01.01-től hatályos helyi adórendeletei:


Helyi iparűzési adó rendelet:


KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2002./XII. 30./ Önkormányzati rendelete

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL
Hatályos: 2013.01.01-től
/ Egységes szerkezetben/

Kamut község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adó bevezetéséről, annak mértékéről a következő rendeletet alkotja:
1.§
Általános rendelkezések

A helyi iparűzési adóra vonatkozó általános és részletes törvényi rendelkezéseket a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény /Htv./ tartalmazza. A Htv. legfontosabb – feltétlen szükséges – adózási rendelkezéseit e rendelet – a rendeleti szövegtől eltérően - dőlt betű jelöli.

Az adókötelezettség, az adó alanya

/1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
     végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

/2/ Az adó alanya a vállalkozó.

/3/ Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-,
     illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

 /1/  A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat  
 illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül      
 attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül 
 folytatja.

/2/  Ideiglenes jellegű az iparűzési adó, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a.)    építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,
b.)    bármely – az a.) és b.) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.


Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

/1/ Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával
     keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

/2/ Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett
     iparűzési  tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó
     az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

Az adó alapja

/1/ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.

/2/ Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi terültén végez állandó jellegű
     iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira
     leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a Htv. 3.sz.  mellékletben meghatározottak
     szerint megosztania.

/3/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység
     végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy
     napnak számít.
2. §

Az adókedvezmény mértéke

/1/ Az önkormányzat illetékességi területén az adókedvezmény csak azt a vállalkozót illeti meg, akinek a Htv. 39.§ (1) bekezdés, 39/A.§ és 39/B.§ alapján  számított /vállalkozás szintű/ adóalapja nem  haladja meg a 2 millió forintot.

/2/  Az önkormányzat illetékességi területén adókedvezmény mértéke az /1/ bekezdésben  foglalt feltételek fennállása esetén az éves adóalap után fizetendő adó 20 %-a.

3. §

Az adó mértéke

/1/ Kamut község Önkormányzat illetékességi területén az állandó jelleggel végzett
     iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

az adóalap 1,7  %-a.

/2/ Kamut község Önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
A Htv. 40.§ 2. §. /2/ bek. b.) pontja (építőipari tevékenységet, illetőleg természeti erőforrást tár fel - Htv. 37.§ (2) bek. b, pontja) szerinti tevékenység végzés után naptári naponként: 5.000,-Ft.

/3/ A székhellyel illetőleg a  telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő
     adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedőn – a /4/ bekezdésben       meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben 
     megfizetett adó.

/4/ Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely/ek/    
     szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes 
     törvényi  adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely/ek/ szerinti)
     önkormányzatokhoz  kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.

/5/ A helyi iparűzési adó vonatkozásában az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése tárgyában a legfontosabb rendelkezéseket a Htv. V. fejezet (41.§ - 42.§) tartalmazza.

4. §

Vegyes és záró rendelkezések

/1/ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben:
      a./ a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény /Htv./és
      b./ az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény /Art./
           rendelkezései az irányadók,
      c,/ A rendeletben foglaltakra az értelmező rendelkezések tekintetében a 1990. évi C.  törvény értelmezési rendelkezései az irányadóak.

/2/ Ezen rendelet 2011.02.26. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január l-től kezdődően a 2011. adóévtől kell alkalmazni.

 Balog  Imréné  sk.                              Hegedűs László sk.
                                             Polgármester                                      JegyzőA rendelet - egységes szerkezetben - kihirdetésre került:


Kamut 2011. február 25.   

Hegedűs László sk.
Jegyző
Hatályos: 2013.01.01-től

 
 
Magánszemélyek Kommunális adójaKAMUT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Többször módosított
10/2002. /XII. 30./

RENDELETE


A magánszemélyek kommunális adójáról


(Egységes szerkezetben 2013.01.01-től)

Kamut községi Önkormányzat Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

Kamut község Önkormányzat Képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a többszörösen módosított 1990. Évi C.  tv. rendelkezéseinek végrehajtására az Önkormányzat illetékességi területén magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.

2.§.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése


/1/ Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat
     illetékességi területén lakástulajdonnal, építési telektulajdonnal rendelkezik a    
     naptári év első napján, továbbá aki az Önkormányzat illetékességi területén nem
     magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben
     az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az  
     annak gyakorlására jogosult az adó alanya /továbbiakban: tulajdonos/.

/2/ Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányad arányában adóalanyok.

/3/ Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 
     megállapodásban a /2/ bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

/4/ Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése.
     a./ az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély    
          kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélküli épület, vagy
          anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges
          használatba vételt követő év első napján keletkezik.

     b./ Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó
          napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a II.
          félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

     c./ A lakás használatának szünetelése az akókötelezettséget nem érinti.


     d./ Lakásbérleti viszony esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony
          létrejöttét követő év első napján keletkezik, és a jogviszony megszűnése
          évének utolsó napján szűnik meg. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony az év  I.             
          felében szűnik meg, úgy a II. félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
     e./ Telek esetén:
-         külterületi földrészlet belterületté való átminősítését követő év első napja,
-         építési tilalom feloldását követő év első napja.

3. §.
Az adó mértéke
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke lakásonként, építési telkenként:

10.000,- Ft

4. §.

Az adó megállapítása és az adó megfizetése

/1/ A magánszemély bevallás benyújtásával jelenti be kommunális   
     adókötelezettségét.

/2/ A magánszemély adóbevallását az adókötelezettség keletkezését /megváltozását/
     követő 15 napon belül – általában az adóévet követő január 15-ig nyújthatja be.

/3/ Az adóhatóság a fizetendő adóról, az adófizetés módjáról és idejéről a bevallás
     /bejelentés/ adatai alapján határozatot hoz.

/4/ A magánszemélyek kommunális adóját az adózó két részletben – minden év 
     március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti meg pótlékmentesen.

/5/ Az önkormányzati adóhatóság által határozattal utólag megállapított adót  a
     határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

5. §.

Adókedvezmények

/1/ 50 %-os adókedvezményben részesül az a nyugdíjas személy, aki a mindenkori 
     nyugdíjminimumot meg nem haladó jövedelemmel rendelkezik és a lakóházában
     egyedül él.

/2/ A jegyző egyedi esetekben a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő 
     adótartozást, bírságot, pótlékot méltányossági alapon mérsékelheti vagy
     elengedheti, ha az adó megfizetése az adózó és vele együtt élő közeli
     hozzátartozók megélhetését  veszélyezteti.

/3/ Kérelemre az adóhatóság részletfizetési kedvezményt engedélyezhet, ha azt az
     adózó szociális körülményei indokolják.
6. §.

Az adó felhasználása

Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából befolyó Önkormányzati bevételt a kötelező önkormányzati közszolgáltatások /kommunális szolgáltatások ellátása területén használja fel.

7. §.

/1/ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló többszörösen
     módosított 2003. évi XCII. tv. és a helyi adókról szóló többszörösen módosított    
     1990.  évi C. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

/2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

/3/ E rendelet 2009. január 1-től lép hatályba.       Balog Imréné  sk.                             Hegedűs László sk.
                                              polgármester                                          jegyző          


Módosításokkal egységes szerkezetben, a rendelet hatályos: 2013.01.01-től
 
 Építményadó rendelet:
 

Kamut  község Önkormányzatának

többször módosított
12/2002. (XII. 30.) számú rendelete
A NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ ADÓJÁRÓL
szóló rendelete
(egységes szerkezetben 2013.01.01-től)
Kamut község Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény l. §.-a /l/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész adójáról a következő rendeletet alkotja:

  1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Kamut község közigazgatási területén lévő nem lakás céljára szolgáló épületekre, épületrészekre /továbbiakban: építmény/ tulajdonosaira.

  1. §.

(1) A rendelet alkalmazásában az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

(2) Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya /továbbiakban: tulajdonos/.

  1. §.


Mentes az adó alól:

(1) szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló  
      helyiség,

(2) költségvetési szerv, közszolgálati szervezet társadalmi szervezet, valamint az egyház tulajdonában álló építmény,

(3) lakás üdülőépülethez tartozó kiegészítő helyisége, az üdülő épülete,

(4) az állattartást szolgáló épület, valamint az ehhez kapcsolódó raktárak, tárolók, továbbá a növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épületek, amennyiben azt rendeltetésüknek megfelelően használják.

(5) a vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában lévő építmény, kivéve, ha az építményt vállalkozás céljára bérbe adja.

(6) vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélynek a nem vállalkozás céljára szolgáló építménye.
  1. §.

(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építmény első félévben történő megszűnése esetén megszűnik a második félévre vonatkozó adókötelezettség.

(3) Az építmény használatának a szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.

  1. §.

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Hasznos alapterület a vakolt falsíkok között – a padlószint felett 1,8 m magasságban – mért továbbá a beépített bútorok által elfoglalt terület.

(3) Nem tartozik a hasznos alapterülethez a falsíkon kívül eső terület (ajtóknál, ablakoknál lévő beugrások, 0,5 m2 kisebb fülkék) és a falsíkokból kiugró falpillérek által elfoglalt terület.
  1. §.

Az adó mértéke: 500,- Ft/m2.

  1. §.

Az éves adó időarányos részét fizeti meg az idényjelleggel működő tevékenység céljára szolgáló építmény tulajdonosa.

  1. §.

(1) E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész adójáról szóló 9/2001. /XI. 26./ számú önkormányzati rendelet.

                                        Balog Imréné   sk.                             Hegedűs László sk.
                                            Polgármester                                       Jegyző

A módosításokkal egységes szerkezetben, a rendelet hatályos: 2013.01.01-től

Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Kamut községben

Kamut Község Önkormányzata
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése
A Magyar Állam és az Európai Unió
Támogatásával