2018. augusztus 1., szerda

Közérdekű adatok kamut III.

I.                   Gazdálkodási adatok:

3.1A működés törvényessége, ellenőrzések:

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. (dokumentumok a hivatalban megtalálhatóak, igényelhetőek)

3.2A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, ill. beszámolója:

Kamut Község Önkormányzatának aktuális éves önkormányzati összevont költségvetése 2018. évi: 
www.njt.hu oldalon elérhető
Kamut Község Önkormányzatának 2018. évi elfogadott költségvetése:
Kamut Község Önkormányzatának aktuális 2017. évi költségvetési beszámolója, (költségvetés végrehajtása): www.njt.hu oldalon elérhető
3.3A közfeladatot ellátó szerv működési adatai:

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztattak létszáma, személyi juttatások, vezetők illetménye, rendszeres juttatásai, (Egyéb juttatások fajtája, mértéke).
Éves költségvetési rendeletben rögzített adatoknak megfelelően kerül megállapításra.

A Kamut Község Önkormányzatánál, mint költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma, erre vonatkozó összesített ktgv. adatok:

Az önkormányzati foglalkoztatottak létszáma: 37fő, ebből közfoglakoztatott: 30 fő, önkormányzati alkalmazott. 7 fő, éves foglalkoztatási kiadás összege: 56.300.000.-Ft,
2018. évi költségvetés szerint:
            Személyi juttatások: költségvetési rendelet szerinti előirányzata 56.300.000.-Ft
            Foglalkoztatottak létszáma:                                                     37 
-  Ebből vezető :                                                                         1 fő
- önkormányzati egyéb alkalmazott:                                                              6 fő
- közfoglalkoztatott:                                                                                     30 fő
Vezető(k) személyi juttatásának éves összege: 4.560.00.-Ft
Egyéb személyek juttatásai, képviselők tiszteletdíja összesen: 800.000.- Ft

A Kamuti Közös Önkormányzati Hivatalnál, mint költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma, erre vonatkozó összesített ktgv. adatok:

2018. évi költségvetés szerint:
            Személyi juttatások: költségvetési rendelet szerint előirányzata 28.924.000- Ft
            Foglalkoztatottak létszáma:                                                       8 
-  Ebből vezető tisztségviselő:                                                    1 fő
- köztisztviselő:                                                                          7 fő
Mindösszesen az önkormányzati szintű személyi juttatások kiadásai: 85.124.000.-Ft
Vezető személyi juttatásának éves összege: 3.900.00.-Ft

A Kamut Község Önkormányzatánál a képviselők juttatásai:

Önkormányzati képviselők juttatása:

Közérdekű adatok Kamut II.


Kamut Község Önkormányzata
Közérdekű adatok közzététele

  2011. évi CXII. Törvény alapjánII.                   Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Az önkormányzat működését meghatározó jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye 31 – 35. cikk, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, továbbá az Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos 14/2014.(XI.28.) ör.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: Tanyagondnoki szolgálat működtetése, Mezőőri szolgálat működtetése Kamut község közigazgatási területén.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek:
Az önkormányzat a jogszabály alapján hatáskörébe utalt hatósági ügyeket a hatályos jogszabályok, valamint a SZMSZ-e alapján látja el. Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása, 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám: Hétfő, Kedd, Szerda: 8,00-16,00 h-ig, Csütörtökön nincs ügyfélfogadás, Pénteken: 8,00-12,00-ig,
A Bélmegyeri kirendeltség ügyfélfogadása, 5643 Bélmegyer Petőfi u. 2. szám: Hétfő, Kedd, Szerda: 8,00-16,00 h-ig, Csütörtökön nincs ügyfélfogadás, Pénteken: 8,00-12,00-ig,
Lehetőség van elektronikus hatósági ügyintézésre, (pl.: adóigazgatási ügyekben)

Közszolgáltatások:
A közszolgáltatást végző szervezet neve, címe, a közszolgáltatás tartalma, a szolgáltatás rendje, díja, egyéb alkalmazott kedvezmények:

Kamuton a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el, címe: 5600 Békéscsaba külterület 0763/192.hrsz Tel: 06-66-333-479., www.dareh.hu,  Folyékony kommunális hulladékkezelő közszolgáltató: TELTISZ BT 5600 Békéscsaba, Rákóczi u. 35. szám, Ivóvíz szolgáltató: ALFÖLDVÍZ Zrt. Békéscsaba Dobozi út 5. sz., www.alfoldviz.hu, Temetkezési szolgáltató: BÉKÉSI-TEM Kft., 5630 Békés Piac tér 1. fszt. 1. Tel.: +36-411-957.
Az állati eredetű hulladékok kezelését a Békés Város Önkormányzata fenntartásában lévő Békési Krisztina zugi (Békés külterület) állati hulladék lerakó telep (dögtelep) biztosítja egész évben, de csak önkormányzati szállítólevél kiállítása után. A beszállítás az érintett tulajdonos kötelessége, a lerakás díjmentes szállítólevél alapján.

A döntéshozatal, ülések:

A Kamuti Képviselő-testület üléseinek helye, ideje: (döntései, nyilvánossága, jegyzőkönyvek tartalma)
A Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete üléseit a kamuti községházán, 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám alatt tartja, melynek időpontja – az SZMSZ alapján - a hónap utolsó szerdai napja, kezdete 17,00 óra. Az ülések nyilvánosak, zárt ülést csak a törvényi előírás alapján tart a Képviselő-testület. A Képviselő-testület az üléseit féléves előre meghatározott munkaterv alapján tartja. A testületi döntések, előterjesztések, rendeletek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti a hivatalban, könyvtárban ill. a honlapon.
A Bizottsági ülések a testületi ülések előtt egy órával kerülnek megtartásra, 16,00h -tól, Az ülések általában nyilvánosak, kivétel a zárt ülések (szociális, ügyrendi bizottság).
A Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei elérhetőek a könyvtárban, hivatalban, honlapon. (www.kamut.hu)
KT ülésekkel kapcsolatos elérhetőség: polgarmester@kamut.hu, Tel.:  36-66-428-308, 36-66-428-118, Önkormányzati rendeletek elérhetősége: www.njt.hu,

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények a település honlapján és a helyi hivatalos hirdetőkben megtalálható folyamatosan.

A közfeladatot ellátó szervezet által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: A községi honlapon elérhető az információ (www.kamut.hu),

Közérdekű adatok igénylése: A közfeladatot ellátó szervezetnél (önkormányzatnál) a közérdekű adatok igénylésére van lehetőség belső szabályzat alapján, részletes előzetes információ kérhető: jegyzo@kamut.hu,

Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZMSZ szabályzata:Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) SZMSZ:


Közérdekű adatok Kamut I.

Kamut Község Önkormányzatának közérdekű adatai:


Közérdekű adatok közzététele
  2011. évi CXII. Törvény alapján

I.                   Szervezeti, személyzeti adatok (elérhetőségi adatok):

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, adatai:
Név, cím: Kamut Község Önkormányzata,
Székhely: 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám,
Tel/fax: 06-66-428-308, 06-66-428-118,
honlap: www.kamut.hu,
központi elektronikus levélcím: polgarmester@kamut.hu ,
Szervezet vezetője: Balog Imréné polgármester, Tel/fax: 06-66-428-308, 06-66-428-118, elektronikus levélcíme: polgarmester@kamut.hu
Az ügyfélszolgálat elérhetősége, ügyfélfogadás rendje:
Önkormányzati Hivatalban 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám, hétfő, kedd, szerda: 8-16-ig, csütörtök: nincs, péntek: 8-12-ig.
Az Önkormányzati Hivatal vezetője: Hegedűs László jegyző, jegyzo@kamut.hu, Tel/fax: 06-66-428-308, 06-66-428-118,

Szervezeti struktúra:
A Képviselő-testület létszáma: 7 fő,
Az önkormányzat Polgármestere: Balog Imréné
Az önkormányzat alpolgármestere: Szlancsik János,
A Képviselő-testület tagjainak neve: Balog Imréné, Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva, Benkő Zoltánné, Salamon Andrea, Kertész Sándor, Szlancsik Árpád Pál, Szlancsik János (2014-2019. között),
Az önkormányzat Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: Szlancsik Árpád Pál,
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Benkő Zoltánné.

A felügyelt költségvetési szervek:
Az önkormányzat közvetlen alárendeltségében működő szervek:
A költségvetési szerv neve és címe:
Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal,
Székhelye 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám, Tel: 36-66-428-308, 36-66-428-118, Kirendeltsége: 5643 Bélmegyer Petőfi u. 2. szám, Tel.: 36-66-420-011.,
Hivatal vezetője: Hegedűs László jegyző,
Honlap: nincs

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek:
Gazdálkodó szervezetek: nincs
Közalapítványok: nincs
Lapok, újság, egyéb média: Önkormányzati Hírmondó, negyedévente megjelenő önkormányzati tulajdonú újság, Elérhetőség: Balog Imréné polgármester, 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám, Tel: 36-66-428-308, 36-66-428-118,  polgarmester@kamut.hu,

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:
Közfeladatot ellátó szervezet törvényességi ellenőrzést gyakorló szerve:
Békés Megyei Kormányhivatal, 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2. sz., 06-66-520-500

A költségvetési szerv neve és címe:
Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal,
Székhelye 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám, Tel: 36-66-428-308, 36-66-428-118, Kirendeltsége: 5643 Bélmegyer Petőfi u. 2. szám, Tel.: 36-66-420-011.,
Hivatal vezetője: Hegedűs László jegyző,
A Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat alapján, külön SZMSZ alapján működik. Honlap: nincs (elérhető: www.kamut.hu)