2018. május 16., szerda

Kamut község településképének védelméről rendelet-tervezet


KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
....../2018. (.…...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET-tervezet
A KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi XXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdése és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43/A. § (6) bekezdés c.) pontjában biztosított jogkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Békés Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság örökségvédelmi hatáskörben eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A. § (1)-(2) bekezdésében előírt partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VIII. 3.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések
1.
A rendelet célja

1. §    A rendelet célja Kamut településképére jellemző elemek meghatározása és védelmük módjának és eszközeinek elrendelése.

MÁSODIK RÉSZ
Településképi követelmények
I. fejezet
A község egész területére vonatkozó szabályok
2. A közüzemi vezetékek és antennák elhelyezésének szabályai

2. §    (1)     Önálló távközlési antennatorony nem helyezhető el belterületen, régészeti lelőhely területén, valamint e területek 30 m-es környezetében, ezek elhelyezésére elsősorban a külterület alkalmas.
(2)     Meglévő antenna tartószerkezet 300 m-es körzetében új antennatorony nem helyezhető el.
(3)     Szélerőmű a belterület 1000 m-es környezetében nem helyezhető el.
(4)     Nagyfeszültségű elektromos vezeték beépítésre szánt területen, és annak 20 méteres körzetében légvezetékként nem helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsíthető.
(5)     A föld feletti vezetésű meglévő gyengeáramú, középfeszültségű és erősáramú hálózatok esetén, új elektronikus hírközlési hálózatot a meglévő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni.
(6)     Gázvezeték, gázmérő vagy nyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatán nem helyezhető el.
(7)     Háztartási kiserőművek közül a napenergiát hasznosítók épületek tetősíkján, vagy a telek utcafrontjától legalább 30 méterre a terepen is elhelyezhető. A szélenergiát hasznosító oszlop magassága a 10 métert nem haladhatja meg, és csak a telek közterületi határától legalább 30 méterre helyezhető el.

3.     Reklámok elhelyezésének szabályai

3. §    (1)     A település területén reklám célú homlokzatfestés, reklámfelület, reklámhordozó közterületen csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatása után helyezhető el.
(2)     A település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás céljából 4 m2-t meg nem meghaladó reklám elhelyezhető, maximum 30 nap időtartamra.
(3)     Az épületben található gazdasági tevékenység cégére, valamint a tevékenységet vagy a céget reklámozó szöveg az épület utcafrontján elhelyezhető oly módon, hogy az épület nyílászáróit és homlokzati díszeit nem takarja. Az ingatlan közterület felőli kerítésének 20%-a használható hasonló célra.
(4)     Buszmegálló épületén és területén a közlekedési céget vagy a cég tevékenységét bemutató reklámok elhelyezhetőek. Egyéb, ezzel össze nem függő reklám nem helyezhető el.
(5)     A település területén 10 db 1 m2-t meg nem haladó reklámhordozó helyezhető el. A községháza előtti park területén semmilyen reklám nem helyezhető el.

4.     A község építményeire vonatkozó szabályok

4. §    (1)     Az épületek közterületről látható felületének festése nem lehet égszínkék, paprikapiros vagy bármely szín neon változata.
(2)     Az épületek közterületről látható felületén nem jelenhet meg fém hullámlemez, bitumenes zsindely, kék cserép, nem szabályos kontúrú kőlap burkolat.
(3)     A sajátos építményeknél, műtárgyaknál a közterületen vagy annak határán egyetlen szín neon változata sem.

II. fejezet
A község településképi szempontból eltérő
területeinek szabályozása

5. §    (1)     Az 1. mellékleten jelölt belterületen az utca felőli meghatározó épület homlokzati vonalának és tetőgerinc irányának (sátortetős épületet utcával párhuzamos gerincűnek kell tekinteni) a két szomszédos épület valamelyikével meg kell egyeznie. Az építmény utcafront felőli homlokzatának magassága 0,7 méternél, gerincmagassága 2,0 méternél nagyobb mértékben nem térhet el a magasabbik szomszédos épület építmény magasságától. Az utcai homlokzaton nem helyezhető el semmilyen gépészeti egység (klíma, antenna, szellőzőnyílás stb.).
(2)     A belterületen az utca felőli kerítések csak áttört kerítések lehetnek, vagy zárt növényzetből készülhetnek.
(3)     Az 1. melléklet szerinti külterületen az alábbiak tartandók be:
a.)   Lakóépületek csak piros cserépfedéssel és a dűlőutakra merőleges főgerinc-vonallal készülhetnek.
b.)  Ingatlanok határán csak áttört kerítések létesíthetők.
c.)   Az ingatlanok mezőgazdasági területek felőli határán kettősfasor és bokorsor létesítendő új épületek építésével egy időben.

III. fejezet

A helyi védelem célja

6. §    (1)     Az épített és táji környezet fenntartása a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében az önkormányzat területén található kiemelkedő építészeti és táji értékeket helyi védelem alá helyezi.
(2)     A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, utcaképi, építészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épületek, építmények, köz- és műtárgyak, növények számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.

7. §    (1)     A helyi értékvédelem alatt álló épületek felújítása, átalakítása, bővítése során a más jogszabályban meghatározott szabályokon kívül még az alábbiakat kell betartani.
a)     Nem helyezhető el az utcai homlokzaton égéstermék kivezető, vagy mesterséges szellőzés kültéri egysége.
b)    Nem létesíthető fém kémény.
c)     Közterületről látható oldalon tető síkjából kiugró tetőablak nem létesíthető.
d)    Védett épület bővítése esetén a bővítmény tetőhajlásszögének és homlokzati anyaghasználatának illeszkedni kell a védett épületrészhez.
(2)     A helyi védettség alá vont épületek rontott homlokzata esetén az alábbi javítások válhatnak szükségessé.
a)     megfelelő homlokzati anyaghasználat,
b)    tagozatok, eredeti arányú nyílászárók visszaállítása,
c)     a homlokzatok, tetők rosszul átépített részeinek visszaállítása,
d)    a fő tömeghez szervetlenül kapcsolódó toldalékok elbontása.
(3)     A védelem nem akadályozza az épület belső átalakítását, korszerűsítését és a meglévő épülethez illeszkedő bővítését.
(4)     A helyi védelem alatt álló épületek és alkotások jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

A település tájban való megjelenésére vonatkozó szabályok

8. §    (1)     A bel- és külterületen a közlekedési utak melletti fasorok nem szüntethetők meg.
(2)     A 6 m-es vagy annál szélesebb mezőgazdasági utakon egy sor fa telepíthető.

Helyi védettség alá helyezés szabályai

9. §    (1)     Helyi védetté nyilvánításra vagy annak megszüntetésére bármely természetes személy vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor. A kezdeményezésre településrendezési eszköz, illetve tervművelet is tehet javaslatot.
(2)     A helyi védelemre vonatkozó kezdeményezésnek ki kell térnie a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indoklására, valamint a nyilvántartáshoz szükséges adatokat is tartalmaznia kell.
(3)     A helyi védelem megszűnik, ha
a)    a helyi védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisül,
b)    a helyi védett érték magasabb jogszabályi védettséget kap.

A védett építmények fenntartásának, felújításának
támogatása

10. §  (1)     A helyi védelem alatt álló érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggő – a védettség miatti többletköltségekre – a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.
a)     A támogatás mértékét az önkormányzat képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza meg.
b)    A támogatás ingatlanra eső mértékét – az önkormányzati költségvetés keretei között – az önkormányzat állapítja meg.
(2)     Önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha
a)     a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja
b)    a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja
c)     a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően, a településképi bejelentési eljárás szabályait megsértve, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.

IV. fejezet
A településkép védelem érvényesítési eszközei

11. §  A településkép védelem eszközei
a)     településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
b)    településképi véleményezési eljárás
c)     településképi bejelentési eljárás
d)    településképi kötelezés

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

12. §  (1)     A szakmai konzultáció nem kötelező
(2)     A településképi konzultáció lefolytatásához a 3. melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani.

A településképi véleményezés

13. §  (1)     Véleményezésre az építészeti örökség helyi védelme alatt álló épületek és a közhasználatú épületek engedélyköteles terveit kell benyújtani az 4. melléklet szerint.
(2)     A polgármester a településképi véleményét az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

A településképi bejelentés

14. §  (1)     Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a helyi védelem alatt álló épületeken alábbi építési engedélyhez nem kötött tevékenységekhez az épület közterületről feltáruló homlokzata, annak színezése, tető-héjalás megjelenésének megváltoztatása, valamint a reklámok és reklámhordozók megvalósítását megelőzően az 5. melléklet felhasználásával.
(2)     A polgármester a településképi bejelentéssel kapcsolatos véleményét az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

A településképi kötelezés

15. §  (1)     A polgármester a jelen rendeletben meghatározott településképi követelmények megszegőjével szemben településképi kötelezési eljárást folytat le.
(2)     Indokolt esetben a településképi követelmények megszegése vagy nem teljesítése esetén a magatartás elkövetőjével szemben a településképet rontó megoldás súlyosságától függően 30.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő bírságot szab ki.


HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

16. §  E rendelet kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

17. §  E rendelet hatályba lépésekor hatályát veszti a 15/2011. (IX. 23.) és 14/2016. (XII. 23.) önkormányzati rendelet.


Kamut, 2018. március


…………………………                                      …………………………..
polgármester                                                             jegyző

MELLÉKLETEK:
1.     melléklet: A településkép szempontjából eltérő területek lehatárolása
2.     melléklet: Művi értékvédelem
3.     melléklet: Településképi szakmai konzultáció (kérelem, minta)
4.     melléklet: Településképi véleményezési kérelem (minta)
5.     melléklet: Településképi fejlesztési dokumentáció kérelem (minta)1. melléklet


A TELEPÜLÉSKÉP SZEMPONTJÁBÓL ELTÉRŐ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA
2. mellékletMűvi értékvédelem
Helyi védelem alatt álló épületek


Sorszám
Utca
Ház
szám
Hrsz.
Megjegyzés
Egyházi építészet
1. 5673 Kamut

Széchenyi utca
30/2.
374/2.
Római katolikus templom
Középületek-
Lakóházak-
Ipari épületek-
Egyéb épületek-
Vadászház épülete
2. Kamut
Külterület, Tanya
65.
093/4, 093/11.
volt külterületi „Négyegyenes dűlői” általános iskola
3. melléklet          Településképi tájékoztatás és szakmai konzultáció – Kérelem

Kamut Község Polgármestere
Kamut
KÉRELEM

1. Az építtető neve, lakcíme:
(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)
…………………………………………………………………………..…
2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
    (Kamut, …………………………………………………......
3. A tervezett építmények száma, rendeltetése:
     ………………………………………………………………………......
4. Az ingatlan adatai:
    A telek területe: …………………………………………………………
    A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása:
    …………………………………………………………….......................
5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, melléklése:
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………...........
6. A konzultáció kérdései:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Alulírott építtető kérem, hogy a megfogalmazott kérdésekkel kapcsolatos konzultáció helyéről és időpontjáról tájékoztatni szíveskedjenek.
Kelt: ……………………………, …..…. év ……………….. hó ….. nap


………………………………...
aláírás (kérelmező)


4. melléklet                             Településképi véleményezés – KÉRELEM
Kamut Község Polgármestere
Kamut
KÉRELEM
1. Az építtető neve, lakcíme:
(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)
……………………………………………………………………………...
2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
KAMUT: ……………………….....………………….................................
3. A tervezett építmények száma, rendeltetése:
...……………………………………………………………………………
4. Az ingatlan adatai:
A telek területe:    ………………................
A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása: …………………………
5. Az épület bruttó beépített alapterülete:
……………………………………………………………………………...
6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………...........
7. A kérelemhez csatolt mellékletek:
    építészeti-műszaki tervdokumentáció ………… pld.
    építészeti-műszaki tervdokument. digitális adathordozón (cd, dvd) ……... db
    egyéb szakhatósági állásfoglalás …………….…pld.
    egyéb okirat
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….......................
Alulírott építtető kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti építményről településképi véleményt alkotni szíveskedjenek.
Kelt: ………………………….……, …….év ………………..hó …..nap
………………………………...
aláírás (kérelmező)


5. melléklet          Településképi bejelentési tervdokumentáció –          Bejelentés

Kamut Község Polgármestere
Kamut

KÉRELEM
1. Az építtető neve, lakcíme:
(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)
………………………………………………………………………..……
2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
    (Kamut, …………………………………………………......
3. A tervezett építmények száma, rendeltetése:
     ………………………………………………………………………......
4. Az ingatlan adatai:
    A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása:
    …………………………………………………………….......................
5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………...........
6. A kérelemhez csatolt mellékletek:
    építészeti-műszaki tervdokumentáció ………… pld.
    építészeti-műszaki tervdokumentáció. digitális adathordozón (cd, dvd) …. db
    egyéb szakhatósági állásfoglalás …………….…pld.
    egyéb okirat
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....
Alulírott építtető kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti építményről településképi véleményt alkotni szíveskedjenek.
Kelt: ……………………………, …..…. év ……………….. hó ….. nap
………………………………...
aláírás (kérelmező)