2018. február 14., szerda

Elektronikus ügyintézés önkormányzati adóhatósági ügyekben

Elektronikus ügyintézésről tájékoztatás
Kamut Község Önkormányzata

Tisztelt adózó!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. január 1. napjától megnyílt a lehetőség elektronikus ügyintézés keretében az iparűzési adóbevallások, bejelentkezési és változás bejelentések, adó kiegészítés, valamint általános adó és közigazgatási ügyek, anyakönyvi, hagyatéki, ipar-kereskedelem tárgykörébe tartozó, pénzügy-gazdálkodási, szociális, településüzemeltetéssel kapcsolatos ügyek intézésére. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. § (1) aa) alpontja alapján a gazdálkodó szervezetek (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező rendelkezések] (1) szerint az egyéni vállalkozók is!) és a 9. § (1) ac) alpontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés. 
Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01-et követően papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.
A Hivatal az elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek internetes oldalán érhetnek el: https://ohp.asp.lgov.hu 
Az Önkormányzati Hivatali Portál használatáról lejjebb részletes tájékoztatást adok.
Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében szeretne adózási adatokat megtekinteni, vagy iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás szükséges (lásd: Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben űrlap)
Elektronikus ügyintézés keretében az alábbi űrlapok érhetők el:
 Bejelentés változásbejelentésről (adózói adatok változása, módosítása)
 Helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány 2017. és 2018. év

Elektronikus ügyintézésről tájékoztatás

Amit az Önkormányzati Hivatali Portálról tudni kell
Az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.
A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.
Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások
  • Adóegyenleg lekérdezés
Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.
  • Ügykövetés
A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.
  • Ügyindítás
Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.
Az e-Papír szolgáltatás ITT érhető el.
Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele
A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az első belépéskor létrejön az ASP elektronikus ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatóak.
Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai a Portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.
Figyelem! A KAÜ-azonosítással elérhető felületen a munkamenet eltér az eddig megszokottól. A munkamenet a bejelentkezéstől számított inaktivitási időt veszi figyelembe (30 perc). A KAÜ munkamenet élettartama azonban ennél jóval hosszabb, a bejelentkezéstől számítva 240 perc, aktivitástól, azaz az oldalon végzett tevékenységtől függetlenül. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön bejelentkezett, és 30 perce nem végez semmilyen műveletet az oldalon, de a KAÜ 240 perces élettartam még nem járt le, a rendszer ugyan figyelmezteti Önt a munkamenet lejártára, de munkáját a 30 perc leteltével anélkül folytathatja, hogy ismételten meg kellene adnia az azonosítóit. Amennyiben az Ön bejelentkezése óta már eltelt 240 perc, abban az esetben – tevékenységének folytatásához – a rendszer újbóli azonosítást kér.
Fentiek miatt felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nem kívánja tovább használni a szolgáltatást, – adatainak biztonsága védelmében – ne a böngészőablakot zárja be, hanem mindig kattintson Kijelentkezés gombra.
Böngészőprogram, internet hozzáférés
Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.


2018. február 7., szerda

Közbeszerzési dokumentumok 2018.

Kamut Község Önkormányzata aktuális közbeszerzési dokumentuma (2018.02.hó):

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kamut Község Önkormányzata  

Nemzeti azonosítószám: 2
Postai cím: Petőfi Sándor u. 106.


Város: Kamut
NUTS-kód:HU332
Postai irányítószám: 5673
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balog Imréné polgármester

Telefon:+36 66428308
E-mail: polgarmester@kamut.hu

Fax:+36 66428118
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.kamut.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)


I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen:
https://drive.google.com/open?id=1r-EQtwoUU0U-qQcs0JCSxRQF6kyUhzoY
 (URL)
 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be  a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
A KBC Nonprofit Kft. megbízásából eljár Beleznai Róbert, 5630 Békés, Kossuth u. 3. (info@kbcnkft.hu) valamint Dr. Szathmáry Péter 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II/209-210.
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó  elektronikus úton: (URL)
 a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet) Kamut Község Önkormányzata, 5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 106. polgármesteri iroda
 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű Regionális/helyi szintű
 Közjogi szervezet
 Közszolgáltató
 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:-
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
 Általános közszolgáltatások
 Honvédelem
 Közrend és biztonság
 Környezetvédelem
 Gazdasági és pénzügyek
 Egészségügy
 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
 Szabadidő, kultúra és vallás
 Oktatás
Egyéb tevékenység:Önkormányzat
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  Villamos energia
 Földgáz és kőolaj kitermelése
 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
 Víz
 Postai szolgáltatások
 Vasúti szolgáltatások
 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
 Kikötői tevékenységek  Repülőtéri tevékenységek  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: TOP forrásból megvalósuló fejlesztések Kamuton
Hivatkozási szám: 2
II.1.2) Fő CPV-kód:45300000-0 Kiegészítő CPV-kód: 1 2[ ][ ][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusax Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész: A kamuti idősek klubja energetikai fejlesztése
2.                   rész: A kamuti általános iskola konyhájának energetikai fejlesztése
3.                   rész: A kamuti óvoda épületenergetikai fejlesztése
4.                   rész: Komplex szolgáltatást nyújtó egészségház fejlesztése Kamut községben Rövid ismertetés:
1. rész: A kamuti idősek klubja energetikai fejlesztése 
A tárgyi projekt keretében az energetikailag rossz állapotú idősek klubja épületrész kerül megújításra. A felújítási munkák keretében a homlokzati nyílászárók cseréjére kerül sor, a homlokzaton teljes hőszigetelő rendszer bevonat készül, a padlásfödém utólagos kiegészítő hőszigetelést kap, továbbá új kondenzációs kazán kerül elhelyezésre és a radiátorok cseréje is megvalósul. Az utólagos hőszigetelés és a nyílászárók cseréje, korszerű hőszigetelő képességű nyílászárókra, csökkentik az épület hőveszteségét, ez fűtési szezonban jelentősen hozzájárul az energia felhasználás hatékonyságának javításához, és nagymértékű energia- és költségmegtakarítást is eredményez.
A beruházás keretében az épület projektarányos akadálymentesítése is megvalósul: az épület főbejáratának akadálymentes megközelíthetősége érdekében új akadálymentes rámpa készül. 2. rész: A kamuti általános iskola konyhájának energetikai fejlesztése:
A projekt keretében a homlokzati nyílászárók cseréjére kerül sor, a homlokzaton teljes hőszigetelő rendszer bevonat készül, a lapostető utólagos kiegészítő hőszigetelést kap, továbbá új kondenzációs kazán elhelyezése, a hőleadók korszerűsítése, valamint 20 db napelem telepítése (5 kW-os rendszer) valósul meg. Az utólagos hőszigetelés és a nyílászárók cseréje, korszerű hőszigetelő képességű nyílászárókra, csökkentik az épület hőveszteségét, ez fűtési szezonban jelentősen hozzájárul az energia felhasználás hatékonyságának javításához, és nagymértékű energia- és költségmegtakarítást is eredményez. A beruházás keretében az épület projektarányos
akadálymentesítése is megvalósul: az épület főbejáratának akadálymentes megközelíthetősége érdekében új akadálymentes rámpa, és előlépcső készül.
3. rész: A kamuti óvoda épületenergetikai fejlesztése
A felújítási munkák keretében a homlokzati nyílászárók cseréjére kerül sor, a homlokzaton teljes hőszigetelő rendszer bevonat készül, a padlásfödém utólagos kiegészítő hőszigetelést, a lapostető új hő- és csapadékvíz szigetelést kap, továbbá új kondenzációs kazán kerül elhelyezésre és a radiátorok cseréje is megvalósul, valamint 30 db napelem telepítése (7,5 kW-os rendszer) tervezett. Az utólagos hőszigetelés és a nyílászárók cseréje, korszerű hőszigetelő képességű nyílászárókra, csökkentik az épület hőveszteségét, ez fűtési szezonban jelentősen hozzájárul az energia felhasználás hatékonyságának javításához, és nagymértékű energia- és költségmegtakarítást is eredményez. A beruházás keretében az épület projektarányos akadálymentesítése is megvalósul: az épület főbejáratának akadálymentes megközelíthetősége érdekében új akadálymentes rámpa készül.

4. rész: Komplex szolgáltatást nyújtó egészségház fejlesztése Kamut községben 
A fejlesztés eredményeként a kamuti háziorvosi, védőnői, és iskola-egészségügyi szolgálatnak helyet biztosító épület felújítására, valamint az ugyanebben az épületben található szolgálati lakás átalakítására kerül sor, így a projekt keretében több alapellátási szolgáltatás egy épületben történő fejlesztése történik meg. A projektnek köszönhetően az épület teljes akadálymentesítése megtörténik. A beruházás során az épületek ácsszerkezete, tetőhéjazata cserére kerül, külső hőszigetelő réteget kap, illetve a belső és külső akadálymentesítés is megtörténik. A fűtési rendszer korszerűsítésnek köszönhetően egy kondenzációs kazán biztosítja majd a gazdaságos fűtési rendszert. A működési költségek további csökkentése érdekében a villamos hálózatra kapcsolt polikristályos napelemes rendszer telepítése is megtörténik. Az épületek munkatereiben az elektromos világítótestek, alapvezetékek szükség szerinti cseréjére is sor kerül.

Az építési beruházásokhoz kapcsolódó további részletes leírásokat a műszaki leírások, tervek, illetve a költségvetések tartalmazzák.

II.1.5) Becsült érték:2 77.157.197,- Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12 valamennyi részre        legfeljebb a következő számú részre: [ ]    csak egy részre
 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:  
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):-

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

II.2.1) Elnevezés: 1. rész: A kamuti idősek klubja energetikai fejlesztése 2
Rész száma: 1.2
II.2.2) További CPV-kód(ok):2
Fő CPV-kód: 45215220-51 Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1HU332 A teljesítés helye: 5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 47. hrsz 375
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bontási munkák:
Az épület körüli járdáknál a burkolatot fel kell bontani, deponálni, majd el kell szállítani. A burkolat alatt a talajt ki kell termelni. Az épület homlokzatán lévő szerelvényeket a homlokzati hőszigetelési munkák idejére el kell bontani, majd annak elkészülte után vissza kell építeni. Az alaprajzon jelölt homlokzati nyílászárók kibontásra, majd kicserélésre kerülnek. A homlokzat utólagos hőszigetelése miatt az érintett ereszcsatorna lefolyócsöveket el kell bontani, majd a hőszigetelés elkészítése után azokat újjá kell építeni. Lábazati falak utólagos hőszigetelése:
A lábazati falak utólagos, XPS anyagú, teljes hőszigetelő rendszer bevonatot kapnak 15 cm vastagságban. A lábazaton simított dekorációs lábazati vakolat készül. A lábazatok mentén 80-100 cm széles sávban a járdákat el kell bontani. A lábazatok felületeit a jelenlegi terepszinttől 20-30 cm-es mélységig meg kell tisztítani. Az utólagos lábazati hőszigetelést a meglévő alaptestek válláig le kell vezetni. A hőszigetelés kivitelezését követően beton térkő burkolatos járdákat kell kialakítani. A teljes lábazati felületet át kell vizsgálni, a repedezett málló alapvakolati felületeket az utólagos hőszigetelés előtt el kell távolítani, a bizonytalan tapadású vakolati rétegeket le kell verni. Amennyiben szükséges az alapvakolatot hagyományos fagyálló cementvakolattal ki kell javítani, ki kell egyenlíteni. Homlokzati falak utólagos hőszigetelése:

A külső falak utólagos, EPS anyagú, teljes hőszigetelő rendszer bevonatot kapnak 15 cm vastagságban. A homlokzaton simított akril vakolat készül, 1,5 mm szemnagysággal. A teljes homlokzati felületet át kell vizsgálni, a repedezett málló alapvakolati kőporos felületeket az utólagos hőszigetelés előtt el kell távolítani, a bizonytalan tapadású vakolati rétegeket le kell verni. Amennyiben szükséges az alapvakolatot hagyományos homlokzati cementvakolattal ki kell javítani, ki kell egyenlíteni.
Homlokzati nyílászárók cseréje:
A homlokzati nyílászárók mindegyike cserére kerül, minden homlokzati nyílásba új nyílászáró kerül beépítésre. A főbejárati ajtó megtartásra kerül, azon csak az akadálymentesítés követelményeinek teljesítéséhez szükséges átalakítások elvégzését terveztük. Az új külső ajtók, ablakok egyedi méretben, korszerű, vetemedésmentes, rétegeltragasztott fa ablakprofil tok- és szárnyszerkezettel készülnek Háromrétegű hőszigetelő üvegezés készül. A külső ablakok hőátbocsátási tényezője legfeljebb 1,1 W/m2K, a külső ajtók hőátbocsátási tényezője legfeljebb 1,4 W/m2K. A nyílászárók UV álló 4 rétegű vizesbázisú felületkezelést kapnak, mahagóni színben. A meglévő nyílászáró szerkezeteket el kell bontani, a meglévő nyílásokból az adott szerkezeteket ki kell szerelni. Az új nyílászárókat a kialakított nyílásokba utólag kell beépíteni, beszerelni. Azokban a helyiségekben ahol magas parapetű ablakok kerülnek beépítésre a nyílászárók belső távnyitóval történő ellátásáról gondoskodni kell. A vizes helyiségek külső ablakai bukó ablakok. Az épületben minden helyiségből legalább egyet fix keretes rovarhálóval kell ellátni a folyamatos és megfelelő szellőztethetőség biztosításának érdekében. Az ablakokba helyiségenként egy-egy higroszkópikus szabályozású, zárható légbevezető elemet kell beépíteni. A nyílászárók utólagos beépítését követően a belső falfelületeket helyre kell állítani, a belső falburkolatot, csempe burkolatot ki kell egészíteni, a belső falfestést felületképzést ki kell egészíteni, ki kell javítani.
Padlásfödém utólagos hőszigetelése:
A padlásfödém 20 cm vtg kőzetgyapot kiegészítő hőszigetelést kap A szigetelés alá párafékező PE fóliát kell teríteni. A szükséges helyeken járófelületet alakítunk ki, pallóvázra szerelt OSB lapok elhelyezésével. Bádogos szerkezetek cseréje:
Minden homlokzati oldalon új függőeresz csatorna és lefolyócső készül horganyzott acéllemez csatornaelemek felhasználásával. A rendszer valamennyi elemét függőeresz tartók, lefolyócső tartók) cserélni szükséges. Az utólagos homlokzati hőszigeteléssel érintett meglévő bádogos szerkezeteknél új bádogos szerkezetek (fallefedések, falszegélyek, stb.) készülnek horganyzott acéllemezből. A homlokzati ablakokhoz bádogos szerkezetű külső ablakpárkány kapcsolódik, vízorrképzéssel, horganyzott acéllemezből kialakítva. 
Akadálymentes rámpa és előlépcső:
A főbejárat előtt lévő előlépcső felújításra kerül. A meglévő vasbeton pihenőlemezt és a lépcsőfokokat el kell bontani, majd a rétegrendek szerinti szerkezettel újjá kell építeni. Az előlépcső járó- és homloklapjai valamint a pihenő 30x30 cm-es fagyálló, csúszásmentes gres lapokkal lesznek burkolva. A lépcsőlapok élén alumínium lépcső élvédő elhelyezését terveztük. Az új rámpa kiselemes, csúszásmentes beton térkő burkolattal tervezett, lejtése legfeljebb 5%, az OTÉK előírásainak megfelelően akadálymentes kialakítású. A rámpa korlát acél csövekből készített egyedi szerkezet, tűzihorganyzott felületképzéssel.  Épület körüli járda:
Az elbontott betonjárda helyén új kiselemes burkolatú járda készül 6 cm vastag beton térkőből, gyalogos forgalomra méretezett alépítményre fektetve, betonba ágyazott járdaszegélykővel megtámasztva. A beton térkő járdák a kimélyített munkaárokba terített geotextília rétegen kialakított kavicsfeltöltésen készülnek. A beton térkő járdaszegéllyel készül, a járdaszegélyt soványbeton megtámasztással kell kialakítani. A kavics feltöltés OK14-32 osztályozott kaviccsal készül a terveken szereplő méretekkel. A feltöltés felett kiékelő rétegként tömörítve OK 0-8 kavicsréteget kell készíteni. A kavics ágyazaton CKT aljzat készül a megfelelő lejtés viszonyok kialakításával. A soványbeton rétegen a térkő burkolat ZK 0-4 ágyazó rétegbe fektetve kiékelő homokkal beseperve készül. A szegélykő mellett, tereprendezés és füvesítés szükséges.
Egyéb külső munkák:
Az utólagos hőszigetelések hőhídmentes csatlakozása érdekében a meglévő ereszdeszkázatot el kell bontani. Az új ereszdeszkázás 19 mm vtg gyalult, csiszolt deszkázatból készüljön, a padlástér átszellőzése miatt, hézagosan elhelyezve. A hézagot korrózióálló fém rovarhálóval kell elfedni. Az épület homlokzatán található szerelvényeket (cégér, zászlótartó, kültéri lámpatestek, klíma kültéri egységek, stb) a hőszigetelési munkák idejére le kell szerelni, majd üzemképes állapotban azokat vissza kell szerelni. A tetőszerkezettel összefüggő, látszó faszerkezetek (orom-, homlok-, és ereszdeszkázatok) új díszlazúr mázolás felületképzést kapnak. Épületgépészet:
A beruházás során gázkazán csere, fűtőtestek és szerelvényei cseréje történik meg. Az épület központi fűtését 1 db kondenzációs gázkazán fogja biztosítani. Zárt tágulási tartályt kell beépíteni 25, 0 l űrtartalommal, a szabályozás módja külsőhőmérséklet-függő előremenő fűtővíz hőmérséklet-szabályozás időprogram alapján. Acéllemez lapradiátorokat kell beépíteni termosztatikus szelepekkel. 

A felújítással érintett összes alapterület 175,13 m2

Az építési beruházáshoz kapcsolódó további részletes leírást a műszaki leírás, a tervdokumentáció, illetve a költségvetés tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont – Megnevezés: Jótállás időtartama hónapban (12-36 hónap)/ Súlyszám:301 2 20
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban/ Súlyszám: 7021
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: 14.462.416.- Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] vagy Kezdés: 2018/03/01. / Befejezés: 2018/08/20
A szerződés meghosszabbítható       igen nem A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)       igen nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók                  igen nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen       nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00015
II.2.13) További információ
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.
A kivitelezés során 2018.06.15-ig el kell érni az 50 %-os készültséget.

II.2.1) Elnevezés: 2. rész: A kamuti általános iskola konyhájának energetikai fejlesztése:2
Rész száma: 2. 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):2
Fő CPV-kód: 45212500-11 Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1HU332 A teljesítés helye: 5673 Kamut, Petőfi u. 49. hrsz.: 306/8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Bontási munkák:
Az épület lábazatának hőszigetelése miatt az épület körüli járdáknál a burkolatot fel kell bontani, deponálni, majd el kell szállítani. A burkolat alatt a talajt ki kell termelni. Az épület homlokzatán lévő szerelvényeket (cégér, zászlótartó, lámpatestek) a homlokzati hőszigetelési munkák idejére el kell bontani, majd vissza kell építeni. Az alaprajzon jelölt homlokzati nyílászárók kibontásra, majd kicserélésre kerülnek. A homlokzat utólagos hőszigetelése miatt az érintett ereszcsatorna lefolyócsöveket el kell bontani, majd a hőszigetelés elkészítése után azokat újjá kell építeni. Lábazati falak utólagos hőszigetelése:
A lábazati falak utólagos, XPS anyagú, teljes hőszigetelő rendszer bevonatot kapnak 15 cm vastagságban. Teljes, minősített hőszigetelő rendszert kell alkalmazni. A lábazaton színezett természetes granulátumból álló simított dekorációs lábazati vakolat készül. A hőszigetelés kivitelezését követően beton térkő burkolatos járdákat kell kialakítani. A teljes lábazati felületet át kell vizsgálni, a repedezett málló alapvakolati felületeket az utólagos hőszigetelés előtt el kell távolítani, a bizonytalan tapadású vakolati rétegeket le kell verni. Amennyiben szükséges az alapvakolatot hagyományos fagyálló cementvakolattal ki kell javítani, ki kell egyenlíteni. Homlokzati falak utólagos hőszigetelése:

A külső falak utólagos, EPS anyagú, teljes hőszigetelő rendszer bevonatot kapnak 15 cm vastagságban. Teljes, minősített hőszigetelő rendszert kell alkalmazni. A homlokzaton simított akril vakolat készül, 1,5 mm szemnagysággal. A teljes homlokzati felületet át kell vizsgálni, a repedezett málló alapvakolati kőporos felületeket az utólagos hőszigetelés előtt el kell távolítani, a bizonytalan tapadású vakolati rétegeket le kell verni. Amennyiben szükséges az alapvakolatot hagyományos homlokzati cementvakolattal ki kell javítani, ki kell egyenlíteni. 
Homlokzati nyílászárók cseréje:
A homlokzati nyílászárók mindegyike cserére kerül. Az új külső ajtók, ablakok egyedi méretben, korszerű hőszigetelő kivitelű műanyag ablakprofil tok- és szárnyszerkezettel készülnek, kívül, belül fehér színben. Háromrétegű hőszigetelő üvegezés készül. A külső ablakok hőátbocsátási tényezője legfeljebb 1,1 W/m2K, a külső ajtók hőátbocsátási tényezője legfeljebb 1,4 W/m2K. A meglévő nyílászáró szerkezeteket el kell bontani, a meglévő nyílásokból az adott szerkezeteket ki kell szerelni. Az új műanyagprofilú nyílászárókat a kialakított nyílásokba utólag kell beépíteni, beszerelni. Azokban a helyiségekben ahol magas parapetű ablakok kerülnek beépítésre a nyílászárók belső távnyitóval történő ellátásáról gondoskodni kell. A vizes helyiségek külső ablakai bukó ablakok. Azon helyiségeknél, ahol belső fali csempeburkolat van a belső párkányokat a burkolathoz igazítva kell beépíteni. Az épületben minden helyiségből legalább egyet fix keretes rovarhálóval kell ellátni a folyamatos és megfelelő szellőztethetőség biztosításának érdekében. Az ablakokba helyiségenként egy-egy higroszkópikus szabályozású, zárható légbevezető elemet kell beépíteni. A nyílászárók utólagos beépítését követően a belső falfelületeket helyre kell állítani, a belső falburkolatot, csempe burkolatot ki kell egészíteni, a belső falfestést felületképzést ki kell egészíteni, ki kell javítani.
Lapostető szigetelés felújítása:
A meglévő tetőszigetelést annak beépítési helyén meghagyjuk, a lapostetőn új, lejtésben kialakított hőszigetelés, és új csapadékvíz elleni szigetelés készül. A kivitelezés megkezdése előtt a tetőről a leterhelő kavicsréteget, járólapokat, villámvédelmi hálózatokat el kell bontani, a meglévő ereszszegélyt, páraszellőzőket szintén el kell távolítani. A meglévő vízszigetelő rétegeket át kell perforálni a belső pára- és gőznyomás biztosításának érdekében. Az előkészített tetőfelületen kerül lefektetésre a 20 cm vtg, lépésálló kőzetgyapot lemez hőszigetelő réteg. Az ereszvonal mentén a hőszigetelés megtámasztására, az eresz-szegély rögzítésére fa gerendákból tartóvázat kell kialakítani. Az eresznél új fóliabádog eresz-szegély (vízorr) kerüljön elhelyezésre, csavarozással rögzítve. Az új csapadékvíz elleni szigetelés egy rétegben, nagy ellenállású poliészter hordozórétegű, műanyag vízszigetelő lemezből készül, mechanikai rögzítéssel. A meglévő páraszellőzők fölé új, műanyag páraszellőzőket kell beépíteni. A tetőn történő karbantartások elvégzéséhez, a közlekedő utakon beton járdalapokat kell elhelyezni.
Bádogos szerkezetek cseréje:
Minden homlokzati oldalon új függőeresz csatorna és lefolyócső készül, négyszög keresztmetszettel, horganyzott acéllemez csatornaelemek felhasználásával. A rendszer valamennyi elemét (függőeresz tartók, lefolyócső tartók) cserélni szükséges. A homlokzati ablakokhoz bádogos szerkezetű külső ablakpárkány kapcsolódik, vízorrképzéssel, sötétszürke színű, műanyag bevonatos horganyzott acéllemezből kialakítva.
Akadálymentes rámpa és előlépcső:
A rámpa és az előlépcső monolit beton alapozással és vasbeton szerkezettel készül. Az új rámpa kiselemes, csúszásmentes beton térkő burkolattal tervezett, lejtése legfeljebb 5%, az OTÉK előírásainak megfelelően akadálymentes kialakítású. A rámpa korlát acél csövekből készített egyedi szerkezet, porszórt felületképzéssel (szinterezés). Az előlépcső járó- és homloklapjai valamint a pihenő 30x30 cm-es fagyálló, csúszásmentes gres lapokkal lesznek burkolva. A lépcsőlapok élén alumínium lépcső élvédő elhelyezését terveztük. Épület körüli járda:
Az elbontott betonjárda helyén új kiselemes burkolatú járda készül 6 cm vastag beton térkőből, gyalogos forgalomra méretezett alépítményre fektetve, betonba ágyazott járdaszegélykővel megtámasztva. A beton térkő járdák a kimélyített munkaárokba terített geotextília rétegen kialakított kavicsfeltöltésen készülnek. A beton térkő járdaszegéllyel készül, a járdaszegélyt soványbeton megtámasztással kell kialakítani. A kavics feltöltés OK14-32 osztályozott kaviccsal készül a terveken szereplő méretekkel. A feltöltés felett kiékelő rétegként tömörítve OK 0-8 kavicsréteget kell készíteni. A kavics ágyazaton CKT aljzat készül a megfelelő lejtés viszonyok kialakításával. A soványbeton rétegen a térkő burkolat ZK 0-4 ágyazó rétegbe fektetve kiékelő homokkal beseperve készül. A lábazatot kísérő járda szegélykő lezárású 20 cm vastag osztályozott kavics. A szegélykő mellett, tereprendezés és füvesítés szükséges.
Egyéb külső munkák:
Az épület homlokzatán található szerelvényeket (cégér, zászlótartó, kültéri lámpatestek, stb) a hőszigetelési munkák idejére le kell szerelni, majd üzemképes állapotban azokat vissza kell szerelni. A lapostetőn a meglévő villámvédelmi rendszer a kivitelezés közben ideiglenesen elbontásra kerül. A villámvédelmi felfogó és levezető rendszert a lapostető szigetelési munkák elvégzése után szakszerűen, helyre kell állítani. A levezetők vakolatsík alá rejtve kerüljenek kialakításra. A levezetők tengelyétől mért 10-10 cm-es sávban nem éghető hőszigetelő lemez (pl. kőzetgyapot) kerüljön beépítésre. A lapostetőre történő feljutást biztosító, meglévő, acélszerkezetű létra új felületképzése tervezett.
Épületgépészet:
A beruházás során gázkazán csere, fűtőtestek és szerelvényei cseréje történik meg. Az épület központi fűtését 1 db kondenzációs gázkazán fogja biztosítani. Zárt tágulási tartályt kell beépíteni 25, 0 l űrtartalommal, a szabályozás módja külsőhőmérséklet-függő előremenő fűtővíz hőmérséklet-szabályozás időprogram alapján. Acéllemez lapradiátorokat kell beépíteni termosztatikus szelepekkel. 
Épületvillamossság:
A beruházás tartalmaz egy 5 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű az épület tetőfelületére telepített 21 db 270 W-os napelemből a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblákat, dél-keleti tájolással, a terv szerinti tetőfelületre kell szerelni. A napelem táblák összesen 2 stringbe (füzérbe) vannak kapcsolva. A tető héjazaton átvezetett DC kábeleket, a tetőszerkezeten DC lekapcsolóval kell ellátni. A DC kapcsoló után DC túlfeszültségvédelmi eszközt kell beépíteni az inverter előtt. A napelemek által termelt energiát 1 db 3 fázisú inverteren keresztül kívánjuk a hálózatra kapcsolni. Tervezett eszközök adatai
Napelem tábla: Amerisolar AS-6P30 270
Napelem egységteljesítménye: 270Wp
Napelem táblák száma: 21db
Beépített teljesítmény: 5,67 kWp
Inverter típusa: Fronius Symo 5.0-3-M
Inverterek száma: 1db
Stringek száma: 2
Névleges feszültség, frekvencia: 400V, 50Hz
Névleges áram: 8,69A

A felújítással érintett összes alapterület 150,22 m2

Az építési beruházáshoz kapcsolódó további részletes leírást a műszaki leírás, a tervdokumentáció, illetve a költségvetés tartalmazza.

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont – Megnevezés: Jótállás időtartama hónapban (12-36 hónap)/ Súlyszám: 301 2 20
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban / Súlyszám: 7021
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: 16.637.632.- Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] vagy Kezdés: 2018/03/01. / Befejezés: 2018/08/20
A szerződés meghosszabbítható       igen nem A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)       igen nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók                  igen nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen       nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00013
II.2.13) További információ
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.
A kivitelezés során 2018.06.15-ig el kell érni az 50 %-os készültséget.

II.2.1) Elnevezés: 3. rész: A kamuti óvoda épületenergetikai fejlesztése 2
Rész száma: 3. 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):2
Fő CPV-kód: 45214100-11 Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1HU332 A teljesítés helye: 5673 Kamut, Petőfi u. 6. hrsz.: 169/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bontási munkák:
Az épület lábazatának hőszigetelése miatt az épület körüli járdáknál a burkolatot fel kell bontani, deponálni, majd el kell szállítani. A burkolat alatt a talajt ki kell termelni. Az épület homlokzatán lévő szerelvényeket (cégér, zászlótartó, lámpatestek) a homlokzati hőszigetelési munkák idejére el kell bontani, majd vissza kell építeni. Az alaprajzon jelölt homlokzati nyílászárók kibontásra, majd kicserélésre kerülnek. A homlokzat utólagos hőszigetelése miatt az érintett ereszcsatorna lefolyócsöveket el kell bontani, majd a hőszigetelés elkészítése után azokat újjá kell építeni. Lábazati falak utólagos hőszigetelése:
A lábazati falak utólagos, XPS anyagú, teljes hőszigetelő rendszer bevonatot kapnak 15 cm vastagságban. Teljes, minősített hőszigetelő rendszert kell alkalmazni. A lábazaton színezett természetes granulátumból álló simított dekorációs lábazati vakolat készül. A hőszigetelés kivitelezését követően beton térkő burkolatos járdákat kell kialakítani. A teljes lábazati felületet át kell vizsgálni, a repedezett málló alapvakolati felületeket az utólagos hőszigetelés előtt el kell távolítani, a bizonytalan tapadású vakolati rétegeket le kell verni. Amennyiben szükséges az alapvakolatot hagyományos fagyálló cementvakolattal ki kell javítani, ki kell egyenlíteni. Homlokzati falak utólagos hőszigetelése:
A külső falak utólagos, EPS anyagú, teljes hőszigetelő rendszer bevonatot kapnak 15 cm vastagságban. Teljes, minősített hőszigetelő rendszert kell alkalmazni. A homlokzaton simított akril vakolat készül, 1,5 mm szemnagysággal. A teljes homlokzati felületet át kell vizsgálni, a repedezett málló alapvakolati kőporos felületeket az utólagos hőszigetelés előtt el kell távolítani, a bizonytalan tapadású vakolati rétegeket le kell verni. Amennyiben szükséges az alapvakolatot hagyományos homlokzati cementvakolattal ki kell javítani, ki kell egyenlíteni. 
Homlokzati nyílászárók cseréje:
Az alaprajzon cserére jelölt homlokzati nyílászárók kicserélésre kerülnek. Az oldalhatáron álló falban az ablaknyílásokat az OTÉK előírásainak megfelelően át kell építeni. Az új külső ajtók, ablakok egyedi méretben, korszerű, vetemedésmentes, rétegeltragasztott fa ablakprofil tok- és szárnyszerkezettel készülnek. Háromrétegű hőszigetelő üvegezés készül. A külső ablakok hőátbocsátási tényezője legfeljebb 1,1 W/m2K, a külső ajtók hőátbocsátási tényezője legfeljebb 1,4 W/m2K. A nyílászárók UV-álló 4 rétegű vizesbázisú felületkezelést kapnak, kívül-belül cseresznye színben (a meglévő, megmaradó ablakokhoz igazodóan). A meglévő nyílászáró szerkezeteket el kell bontani, a meglévő nyílásokból az adott szerkezeteket ki kell szerelni. Az új nyílászárókat a kialakított nyílásokba utólag kell beépíteni, beszerelni. Azokban a helyiségekben ahol magas parapetű ablakok kerülnek beépítésre a nyílászárók belső távnyitóval történő ellátásáról gondoskodni kell. A vizes helyiségek külső ablakai bukó ablakok. Azon helyiségeknél, ahol belső fali csempeburkolat van a belső párkányokat a burkolathoz igazítva kell beépíteni. Az épületben minden helyiségből legalább egyet fix keretes rovarhálóval kell ellátni a folyamatos és megfelelő szellőztethetőség biztosításának érdekében. Az ablakokba helyiségenként egy-egy higroszkópikus szabályozású, zárható légbevezető elemet kell beépíteni. A csoportszobák ablakaihoz textil, sávroló belső árnyékolókat kell felszerelni. A nyílászárók utólagos beépítését követően a belső falfelületeket helyre kell állítani, a belső falburkolatot, csempe burkolatot ki kell egészíteni, a belső falfestést felületképzést ki kell egészíteni, ki kell javítani. Padlásfödém utólagos hőszigetelése:
A padlásfödém 20 cm vtg kőzetgyapot kiegészítő hőszigetelést kap. A szigetelést megfelelően megtisztított felületre kell fektetni. A szigetelés alá párafékező PE fóliát kell teríteni. A szükséges helyeken járófelületet alakítunk ki, pallóvázra szerelt OSB lapok elhelyezésével.
Lapostető szigetelés felújítása:
A meglévő lapostető hő- és csapadékvíz szigetelését a lejtést adó rétegig vissza kell bontani. Az előkészített tetőfelületen kerül lefektetésre a 20 cm vtg, lépésálló EPS hőszigetelő lemez réteg. Az ereszvonal mentén a hőszigetelés megtámasztására, és az ereszszegély rögzítésére fa gerendából tartóvázat kell kialakítani. Az eresznél új fóliabádog eresz-szegély (vízorr) kerüljön elhelyezésre, csavarozással rögzítve. Az új csapadékvíz elleni szigetelés egy rétegben, nagy ellenállású poliészter hordozórétegű, műanyag vízszigetelő lemezből készül, mechanikai rögzítéssel. Új, műanyag páraszellőzőket kell beépíteni. A tetőn történő karbantartások elvégzéséhez, a közlekedő utakon beton járdalapokat kell elhelyezni. Bádogos szerkezetek cseréje:
Minden homlokzati oldalon új függőeresz csatorna és lefolyócső készül horganyzott acéllemez csatornaelemek felhasználásával. A rendszer valamennyi elemét (függőeresz tartók, lefolyócső tartók) cserélni szükséges. Az utólagos homlokzati hőszigeteléssel érintett meglévő bádogos szerkezeteknél új bádogos szerkezetek (fallefedések, falszegélyek, stb.) készülnek horganyzott acéllemezből. A homlokzati ablakokhoz (meglévő, megmaradó ablakokhoz is) bádogos szerkezetű külső ablakpárkány kapcsolódik, vízorrképzéssel, sötétszürke színű műanyag bevonatos horganyzott acéllemezből kialakítva. Akadálymentes rámpa:
A főbejárat előtt az új rámpa kiselemes, csúszásmentes beton térkő burkolattal tervezett, lejtése legfeljebb 5%, az OTÉK előírásainak megfelelően akadálymentes kialakítású. Épület körüli járda:
Az elbontott betonjárda helyén új kiselemes burkolatú járda készül 6 cm vastag beton térkőből, gyalogos forgalomra méretezett alépítményre fektetve, betonba ágyazott járdaszegélykővel megtámasztva. A beton térkő járdák a kimélyített munkaárokba terített geotextília rétegen kialakított kavicsfeltöltésen készülnek. A beton térkő járdaszegéllyel készül, a járdaszegélyt soványbeton megtámasztással kell kialakítani. A kavics feltöltés OK14-32 osztályozott kaviccsal készül a terveken szereplő méretekkel. A feltöltés felett kiékelő rétegként tömörítve OK 0-8 kavicsréteget kell készíteni. A kavics ágyazaton CKT aljzat készül a megfelelő lejtés viszonyok kialakításával. A soványbeton rétegen a térkő burkolat ZK 0-4 ágyazó rétegbe fektetve kiékelő homokkal beseperve készül. A lábazatot kísérő járda szegélykő lezárású 20 cm vastag osztályozott kavics. A szegélykő mellett, tereprendezés és füvesítés szükséges.

Egyéb külső munkák:
Az utólagos hőszigetelések hőhídmentes csatlakozása érdekében a meglévő ereszdeszkázatot el kell bontani. Az új ereszdeszkázás 19 mm vtg gyalult, csiszolt deszkázatból készüljön, a padlástér átszellőzése miatt, hézagosan elhelyezve. A hézagot korrózióálló fém rovarhálóval kell elfedni. A tetőszerkezettel összefüggő, látszó faszerkezetek (orom-, homlok-, és ereszdeszkázatok) új díszlazúr mázolás felületképzést kapnak. Az épület homlokzatán található szerelvényeket (cégér, zászlótartó, kültéri lámpatestek, stb) a hőszigetelési munkák idejére le kell szerelni, majd üzemképes állapotban azokat vissza kell szerelni. A lapostetőn a meglévő villámvédelmi rendszer a kivitelezés közben ideiglenesen elbontásra kerül. A villámvédelmi felfogó és levezető rendszert a lapostető szigetelési munkák elvégzése után szakszerűen, helyre kell állítani. A levezetők vakolatsík alá rejtve kerüljenek kialakításra. A levezetők tengelyétől mért 10-10 cm-es sávban nem éghető hőszigetelő lemez (pl. kőzetgyapot) kerüljön beépítésre. A lapostetőre történő feljutást biztosító, meglévő, acélszerkezetű létra új felületképzése tervezett. Épületgépészet:
A beruházás során gázkazán csere, fűtőtestek és szerelvényei cseréje történik meg. Az épület központi fűtését 1 db kondenzációs gázkazán fogja biztosítani. Zárt tágulási tartályt kell beépíteni 25, 0 l űrtartalommal, a szabályozás módja külsőhőmérséklet-függő előremenő fűtővíz hőmérséklet-szabályozás időprogram alapján. Acéllemez lapradiátorokat kell beépíteni termosztatikus szelepekkel. 
Épületvillamosság:
A beruházás tartalmaz egy 7 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű az épület tetőfelületére telepített 30 db 270 W-os napelemből a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblák összesen 2 stringbe (füzérbe) vannak kapcsolva. A tető héjazaton átvezetett DC kábeleket, a padlástérben DC lekapcsolóval kell ellátni. A DC kapcsoló után DC túlfeszültségvédelmi eszközt kell beépíteni az inverter előtt. A napelemek által termelt energiát 1 db 3 fázisú inverteren keresztül kívánjuk a hálózatra kapcsolni. Tervezett eszközök adatai
Napelem tábla: Amerisolar AS-6P30 270
Napelem egységteljesítménye: 270Wp
Napelem táblák száma: 30db
Beépített teljesítmény: 8,1 kWp
Inverter típusa: Fronius Symo 7.0-3-M
Inverterek száma: 1db
Stringek száma: 2
Névleges feszültség, frekvencia: 400V, 50Hz
Névleges áram: 11,2A

A felújítással érintett összes alapterület 330,56 m2

Az építési beruházáshoz kapcsolódó további részletes leírást a műszaki leírás, a tervdokumentáció, illetve a költségvetés tartalmazza.

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont – Megnevezés: Jótállás időtartama hónapban (12-36 hónap)/ Súlyszám: 301 2 20
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban / Súlyszám: 7021
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: 22.385.214.- Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] vagy Kezdés: 2018/03/01. / Befejezés: 2018/08/20
A szerződés meghosszabbítható       igen nem A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)       igen nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók                  igen nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen       nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00014
II.2.13) További információ
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.
A kivitelezés során 2018.06.15-ig el kell érni az 50 %-os készültséget.

II.2.1) Elnevezés: 4. rész: Komplex szolgáltatást nyújtó egészségház fejlesztése Kamut községben 2
Rész száma: 42
II.2.2) További CPV-kód(ok):2
Fő CPV-kód: 45215100-81 Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1HU332 A teljesítés helye: 5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 31. hrsz 388.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alapozás:
A rámpa alapozása pontalapozással készül, -1,25 m alapozási mélységgel, 1,00 m magassággal és 40 cm átmérővel. A pontalapok 1,501,70 m távolságonként készülnek, egyenletes kiosztással. Lábazati gerenda:
A válaszfalak alatti gerenda 20x15 cm keresztmetszeti méretű, alatta 5 cm vastag szerelőbeton készül. A rámpa és a lépcső részen a pontalapok összekötésére 25x25 cm keresztmetszeti méretű monolit gerenda készül.
Vasalt lemez:
A padlószerkezetet el kell bontani és helyette a tervben szereplő rétegrenddel kell azt kialakítani. 12 cm vastag vasalt aljzatot kell létesíteni. A vasbeton lemez alatt szerelőbetont kell alkalmazni. Feltöltések:
A vasalt aljzat alatt 15 cm vastagságban Trγ 95 % tömörítésű kavicságyazat készül, továbbá szükséges esetében ugyancsak Trγ 95 % tömörítésű földfeltöltés készül.
Talajnedvesség elleni szigetelés:
A padlószerkezetben a vasalt lemez felett talajnedvesség elleni szigetelés került elhelyezésre.
Falazat:
Meglévő kisméretű tégla falazat 38 cm vastagságban, kétoldali vakolattal, külső oldali 16 cm vastag hőszigetelő rendszer kialakítással, lábazaton 10 cm vastag XPS utólagos hőszigetelés készül.  földszinti válaszfalak 10 cm vastag válaszfallapokból készülnek. A rámpát lezáró szerkezet térszint feletti része 25 cm vastag zsalukő elemekből készül, soronkénti vasalással. Koszorúgerenda:
A térdfalak visszabontását követően + 3,50 m - + 3,75 m magasságban kell készíteni a 33x25 cm keresztmetszeti méretű koszorúgerendát. A koszorúgerenda homlokzati felületén a homlokzat felől 5 + 16 cm, a további két oldalon 16 cm vastag hőszigetelést kell alkalmazni.
Födém:
A meglévő fafödém felső borítására 25 cm vastag padlás hőszigetelés került elhelyezésre.  Tetőszerkezet:
Fűrészelt fa gerenda és szarufa felhasználásával ácsolt üres fedélszék készül. A szarufák 7,5/15 cm méretű szerkezetek. A talpszelemen 12/12 cm méretű. A szarufákra teljes felületen alátétfólia kerül. Az alátétfóliára kerül a 4,8x4,8 cm méretű ellenléc, 2,4x4,8 cm-es cseréplécelés és cserépfedés kerül.
Ereszcsatorna:
Horganyzott acél ereszcsatorna készül a szükséges kiegészítőkkel. Burkolatok:
Greslap, csúszásmentes linóleum, illetve simított beton burkolat készül. Az épület padlószerkezetében hőszigetelést kell elhelyezni 10 cm vastagságban. Erre kerül a technológiai PE fólia, 6 cm aljzatbeton a burkolat alatt. A vizes helyiségekben csempeburkolat készül. A

külső járdaburkolatok 6 cm vastag térburkoló elemekkel készülnek, a csatlakozó bejáró 8 cm vastag térburkoló elemekből készül, mindkettő szegélykővel. Akadálymentes rámpa:
Az új rámpa kiselemes térburkolattal készül, lejtése 5 %, az OTÉK előírásainak megfelelő akadálymentes kialakítású. A rámpakorlát acél csövekből készített egyedi szerkezet, tűzi-horganyzott felületképzéssel. Nyílászárók:
Faszerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott, bukó-nyíló kialakítású ablakok, faszerkezetű ajtók kerülnek beépítésre a nyílászáró konszignáció szerint. Külső, üveggel ellátott nyílászárókba háromrétegű üvegezés készül. A külső ablakok hőátbocsátási tényezője legfeljebb 1,1 W/m2K, a külső ajtók hőátbocsátási tényezője legfeljebb 1,4 W/m2K Felületképzés:
A fafelületek, nyílászárók mázolása lazúros beeresztéssel történik. Vakolások belső oldali javított mészvakolat, belső felületen diszperziós festés.
Járda:
Az épület körül kiselemes kialakítású kísérőjárda létesül váltakozó szélességben. Épületgépészet:
Jelenleg egy központi vízmérő méri az épület vízfogyasztását. Egyben van a rendelő és a szolgálati lakás. A felújítást követően a két épületrész külön-külön vízórával lesz ellátva. A meglévő vízóra aknát fel kell újítani és két új vízórát kell elhelyezni. Avízóra aknától új vízvezeték kerül kiépítésre az épületig PE80 SDR 11 típ. műanyag csőrendszerből. A tervezett vízóra típusa: MOM MNK 7708, DN15. A villanybojler elbontásra kerül. A melegvíz termelés biztosítására központi melegvíz tároló kerül beépítésre, egy indirekt fűtési használati melegvíz tárolóval. A tervezett indirekt tároló típusa: Concept kwadro SGW (S) H/cs:1,20 m2/; Q/cs: 29,0 kW; P/cs:700 l/h; m=57 kg +3,0 kW elektromos fűtőbetéttel ellátva. 
A beruházás során fűtéskorszerűsítés történik meg. A meglévő gázkonvektorok elbontásra kerülnek, helyette kétcsöves radiátoros fűtés kialakítása történik meg, amelyet gázkazán működtet. A tervezett gázkazán típusa, teljesítménye, darabszáma: Viessmann Vitodens 100W Touch 26-B1HC kond. kazán 26,0 kW 1 db. Az épület fűtési szabályozása időjárásfüggő fűtésszabályozóval történik. Az épületben 1 fűtési kör kerül kialakításra. A melegvíz termelés előnykapcsolásban üzemel. Az épület fűtési szabályozása időjárásfüggő fűtésszabályozóval történik. Az épületben 1 fűtési kör kerül kialakításra. A melegvíz termelés előnykapcsolásban üzemel. 
Az orvosi vizsgálók mellékhelyiségei részére helyi elszívó ventillátorok kerülnek elhelyezésre. A szellőző kürtők a tetőn keresztül a szabadba kerülnek kivezetésre. A mellékhelyiségekbe helyi elszívó ventillátorok kerülnek beépítésre, amik a világítás kapcsolóval elektromosan reteszelve lesznek, majd időkésleltetővel még a kikapcsolást követően 20-30 s-ig működnek. A nyílászárókba légbeejtő elemeket, a helyiségek ajtóiba szellőző rácsokat kell elhelyezni. A helyiségek szellőzésének mértékét a tervlapok tartalmazzák.
Tervezett légbevezető: SIG Air Handling Hungary ISOLA 2.30; V= 30 m³/h, ∆P=20,00 Pa. Szellőző ventillátorok típusa: SIG Air Handling Hungary SAF 125 DT P= 38 Pa; V= 100 m³/h; 230V; 40 dB; 16 W; 2400 1/min. Épületvillamosság:
A beruházás tartalmaz egy 4 kWp háztartási méretű kiserőmű kialakítását, olyan formában, hogy az a hálózatra képes legyen visszatáplálni. Az erőmű az épület tetőfelületére telepített 16 db 270 W-os napelemből a hozzátartozó tartószerkezetből és a villamos hálózatra kapcsoláshoz szükséges elemekből áll. A napelem táblák összesen 2 stringbe (füzérbe) vannak kapcsolva. A tető héjazaton átvezetett DC kábeleket, a padlástérben DC lekapcsolóval kell ellátni. A DC kapcsoló után DC túlfeszültségvédelmi eszközt kell beépíteni az inverter előtt.
Tervezett eszközök adatai: Napelem tábla: Amerisolar AS-6P30 270
Napelem egységteljesítménye: 270Wp
Napelem táblák száma: 16db
Beépített teljesítmény: 4,32 kWp
Inverter típusa: Fronius Symo 3.7-3-M
Inverterek száma: 1db
Stringek száma: 2
Névleges feszültség, frekvencia: 400V, 50Hz
Névleges áram: 8,69A
Szükséges a lámpatestek egységesítése, működési funkciójuknak megfelelő csoportosítása. A rendelőkben és általános helyiségekben egysarkú kapcsolókkal, míg a vizes blokkokban és külső téren kétsarkú kapcsolókkal tervezzük a világítás kapcsolását. A vizes blokk és a WC világítására legalább: IP34 védettségű világítótestek kerülnek kiépítésre. A szellőző ventillátorok a világítással együtt működnek, kikapcsolás után pedig még kb. 4-5 percig tovább üzemelnek. Úgynevezett után futásos üzem.
Az orvosi rendelőben szakkivitelezővel el kell készíttetni a riasztórendszer, informatikai hálózat rendszertervét és kivitelezését.

A felújítással érintett összes alapterület 134,09 m2

Az építési beruházáshoz kapcsolódó további részletes leírást a műszaki leírás, a tervdokumentáció, illetve a költségvetés tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont – Megnevezés: Jótállás időtartama hónapban (12-36 hónap)/ Súlyszám:301 2 20
 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban/ Súlyszám: 7021
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: 23.671.935.- Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] vagy Kezdés: 2018/03/01. / Befejezés: 2018/07/31
A szerződés meghosszabbítható       igen nem A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)       igen nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók                  igen nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen       nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00038
II.2.13) További információ
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.
A kivitelezés során 2018.06.15-ig el kell érni az 50 %-os készültséget.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság (Valamennyi rész tekintetében)
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjában meghatározott bármely kizáró ok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 17. § szerinti nyilatkozattal, illetve okiratokkal kell igazolnia, hogy nem áll fenn vele szemben kizáró ok.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányáról.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál (ld:
VI.4. pont) nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P.1. (Valamennyi rész tekintetében)
A Kr. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje - az ajánlattételi felhívás megküldését közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évéről szóló - számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója csatolása (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az előírt beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges. Ha az ajánlattevő a kért beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épület építés, felújítás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni (Kr. 19. § (2) bekezdése).
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (Kr. 19. § (3) bekezdése).
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
(Valamennyi rész tekintetében)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye 1 évnél többször negatív volt.
A Kr. 19. § (2) bekezdése esetén, amennyiben az ajánlattevő a kért beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (épület építés, felújítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el az adott rész becsült értékének 25 %-át. Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattal érintett részek közül a legnagyobb értékű rész becsült értékét kell figyelembe venni.
Tekintettel arra, hogy az előírt alkalmassági követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, a Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően elegendő, ha az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül egy megfelel.
Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:2
M.1. (Valamennyi rész tekintetében)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 1. rész esetében:

Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt évben (feladási időpont év/hó/napjától visszafelé öt év/hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített építési beruházások ismertetése, illetve igazolása a 322/2015. (X.31.) Korm. rendeletben leírtak szerint.

M.1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban - az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben befejezett -sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, épület építési vagy felújítási munkáról szóló, egy vagy több referenciával, amelyben az épített vagy felújított épület hasznos alapterülete összesen elérte a 120 négyzetmétert. A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző öt éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. A bemutatott referencia munkának hőszigetelést, vagy nyílászárócserét, vagy fűtéskorszerűsítést is kellett magában foglalnia. 

2.  rész esetében:
M.1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban - az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben befejezett -sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, épület építési vagy felújítási munkáról szóló, egy vagy több referenciával, amelyben az épített vagy felújított épület hasznos alapterülete összesen elérte a 100 négyzetmétert. A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző öt éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. A bemutatott referencia munkának hőszigetelést, vagy nyílászárócserét, vagy fűtéskorszerűsítést, vagy napelem rendszer telepítést is kellett magában foglalnia. 

3.  rész esetében:
M.1.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban - az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben befejezett -sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, épület építési vagy felújítási munkáról szóló, egy vagy több referenciával, amelyben az épített vagy felújított épület hasznos alapterülete összesen elérte a 230 négyzetmétert. A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző öt éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. A bemutatott referencia munkának hőszigetelést, vagy nyílászárócserét, vagy fűtéskorszerűsítést, vagy napelem rendszer telepítést is kellett magában foglalnia.

4.  rész esetében:
M.1.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban - az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben befejezett -sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, épület építési vagy felújítási munkáról szóló, egy vagy több referenciával, amelyben az épített vagy felújított épület hasznos alapterülete összesen elérte a 90 négyzetmétert. A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző öt éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. A bemutatott referencia munkának hőszigetelést, vagy nyílászárócserét, vagy fűtéskorszerűsítést, vagy napelem rendszer telepítést is kellett magában foglalnia.

Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 2
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:2
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint. A késedelmi kötbér mértéke naponta a nettó vállalkozói díj 0,5 %-nak megfelelő összeg, minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 10 %-át.
Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint, amelynek összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Ajánlatkérő jótállási kötelezettség vállalását írja elő, amely bírálati rész-szempontot képez. Ajánlatkérő 5 %-os mértékű jótállási biztosíték nyújtását írja elő.
Az előírt biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható a Kbt. 136. (6) a) pontja szerinti bármely módon.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő részére.
A kivitelezés során ajánlatkérő egy darab rész-számla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A rész-számla benyújtására 50 %-os készültség esetén van lehetőség, műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján. A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására.
Az igényelt előleg összege a rész-számlában kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő az ellenértéket az 1. rész vonatkozásában a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00015, a 2. rész vonatkozásában a TOP-3.2.115-BS1-2016-00013, a 3. rész vonatkozásában a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00014, a 4. rész vonatkozásában a TOP-4.1.1-15-BS12016-00038 számú támogatási szerződés alapján folyósított támogatásból fizeti ki A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a mindhárom rész vonatkozásában. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Valamennyi részre vonatkozó előírások:
A kifizetés során figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. releváns szabályaira is.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult végszámlát benyújtani (322/2015. (X.
30.) 31. §.)
A számlák kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és 32/A. §-a szerint történik meg átutalással.
Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §a rendelkezései szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.
A beruházások építési engedélyhez nem kötött beruházások, így az általános ÁFA fizetés szabály alá tartoznak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő a projekttársaság útján történő teljesítésre nem biztosít lehetőséget.2

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás: Hirdetmény közzététele nélküli eljárás a Kbt. 115. § alapján (nyílt eljárás szabályai figyelembe vételével), tárgyalás nélkül.
 Gyorsított eljárás Indokolás:
 Meghívásos eljárás
 Gyorsított eljárás Indokolás:
 Tárgyalásos eljárás
 Gyorsított eljárás Indokolás:
 Versenypárbeszéd
 Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
      Nyílt eljárás

 Meghívásos eljárás  Tárgyalásos eljárás
 Versenypárbeszéd
 Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2[ ]
 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltatóajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ
 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1[ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/02/16 Helyi idő: 10:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU1
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:(ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/02/16 Helyi idő: 10:00 Hely: Kamut Község Önkormányzata, 5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 106. polgármesteri iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontás a Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk2

A közbeszerzés ismétlődő jellegű       igen nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik
 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
 A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték(ajánlati felhívás esetében)
 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében2

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen                nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1
Rész száma: 2[ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ2  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:1-10 pont, amely valamennyi rész-szempont esetében azonos.2
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában, 2016. december 21. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor.
A jótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő közli, hogy a jótállási időtartam esetében a 12 hónap időtartamnál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a 36 hónapos megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer
alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően
végzi el.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1. . Ajánlatkérő nevében eljár: Beleznai Róbert felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5700 Gyula, Klapka u. 23, Tel.: +36205034064; E-mail: alltender2@gmail. com, Lajstromszám: 00501; Dr. Szathmáry Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Tel/fax: 06-66/444-568 E-mail: drszathmary@t-online.hu Lajstromszáma: 00432 2. Ajánlatkérő az eljárásban közbeszerzési dokumentumokat készített, amelyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsát. A dokumentumok másra nem ruházhatók át, nem másolhatók és nem publikálhatók. 3. Az ajánlatot írásban, zárt csomagolásban, felolvasó lappal és tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben kell leadni, 1 (egy) eredeti példányban, továbbá digitálisan 1 pld-ban (CD-n vagy DVD-n az eredeti ajánlatot beszkennelve pdf formátumban) kell benyújtani. Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányai közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú példányba foglaltak az irányadók. Az elektronikus adathordozó külsején ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: ajánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum.
A benyújtott ajánlatokat az alábbi felirattal kell ellátni: „TOP forrásból megvalósuló fejlesztések Kamuton”, továbbá „Nem bontható fel a bontási eljárás megkezdése előtt!”.
4. A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként az alábbiak szerint közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
5. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - a szerződés teljes időtartamára - teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévőt kiterjeszteni. Az elvárt minimális kártérítési összegek:
1.  rész esetében: 3,5 millió HUF/káresemény, 7 millió HUF/év.
2.  rész esetében: 4 millió HUF/káresemény, 8 millió HUF/év.
3.  rész esetében: 5,5 millió HUF/káresemény, 11 millió HUF/év.
4.  rész esetében: 5,5 millió HUF/káresemény, 11 millió HUF/év.
Több részre történő szerződéskötés esetén az érintett részek közül a legnagyobb értéket kell figyelembe venni.
6. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől).
7.                  Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, cégszerűen aláírva eredeti aláírt példányban tekintettel a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra. 
8.                  Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9.                  Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mint eredménytelenségi okot.
10.               Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 08:00-16:00 óra között pénteken 8:0012:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-tól az ajánlattételi határidőig lehet leadni az I.3. pontban megadott helyen.
11.               A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés tárgyának leírásában, illetve a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra való hivatkozás csak kivételes esetekben fordul elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: 2018/02/06

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

Letölthető kapcsolódó műszaki dokumentáció:

A műszaki dokumentumokat az alábbi linken érhetőek el:

ÚTMUTATÓ


tárgyú közbeszerzési eljáráshoz


Felhívjuk minden Ajánlattevő szíves figyelmét, hogy jelen dokumentációt alaposan és gondosan tanulmányozza át, és ajánlatát az abban leírtaknak megfelelően és pontosan állítsa össze. Az Ajánlatkérő a részletes Útmutatóval és az ehhez csatolt mellékletekkel elő kívánja segíteni, hogy érvényes ajánlat kerüljön beadásra.

A közbeszerzési eljárást érintő határidők:
Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja:          2018. február 06.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:                                2018. február 16. 10:00 óra
Az ajánlatok bontásának időpontja:                                      2018. február 16. 10:00 óra
Az összegzés megküldésének tervezett időpontja:               2018. február 22.
Szerződéskötés tervezett időpontja:                                      2018. február 28.
A kiegészítő tájékoztatást kérő levelet az ajánlattételi határidőt megelőzően a felhívás VI.3.12. pont 1. alpontjában közölt fax vagy e-mail elérhetőségek valamelyikére kell eljuttatni olyan időpontban, hogy a kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételt megelőző ésszerű időpontban megtörténhessen.

Általános rész
Az ajánlattevőnek az ajánlata elkészítésénél minden a dokumentációban előírt előírást, feltételt be kell tartania, az ajánlatát megfelelően kell elkészítenie. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok között bármilyen eltérés tapasztalható, abban az esetben az eljárást megindító felhívás az irányadó.
A gazdasági szereplő részére a felhívással egyidejűleg az útmutató és a mellékelt dokumentumok is megküldésre kerülnek.
Az Ajánlattevőnek viselni kell minden költséget, mely az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos.
Az Ajánlattevőnek az ajánlatát egy eredeti papír alapú és egy, az eredetivel mindenben megegyező elektronikus példányban (CD vagy DVD lemez, amely 1 db jelszó nélkül olvasható pdf file-ban tartalmazza a teljes ajánlatot) kell elkészítenie. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, úgy az eredeti, papír alapú példány az irányadó.
Az Ajánlat eredeti példányát géppel kell kitölteni. Az Ajánlatot oldalszámmal és tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. Az elektronikus másolati példányt a kész eredeti, papír alapú példányról kell elkészíteni.
Az Ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha az Ajánlattevő az ajánlat benyújtását megelőzően javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokat az Ajánlattevőnek külön is alá kell írnia.
Az ajánlatok csomagolása:
-          Az ajánlatokat zárt borítékban vagy csomagban kell leadni.
-          A csomagolás az ajánlat 1 eredeti példányát kell tartalmaznia.
-          A borítékra rá kell írni a felhívás VI.3.12.) pont 3. alpontjában előírt szöveget.

Az elkésett ajánlatokat az Ajánlatkérő nem bírálja el, azt érvénytelennek nyilvánítja.

Egyéb információk:
Ø  A közbeszerzési dokumentumok csak az ajánlat készítésére használhatók fel. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok bármely eleme között ellentmondás merül fel, a felhívás tekintendő irányadónak.
Ø  Az ajánlattevőnek kell viselnie minden költséget, amely az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
Ø  A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Ø  A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként az alábbiak szerint közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Székhely 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postacím 1539 Budapest, Pf.: 675.
Telefon +36 1 224 9100
Fax                                 +36 1 224 9163
Elektronikus levélcím orszagos@zoldhatosag.hu

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefon: +36 1 476 1100
Központi telefax: +36 1 476 1390
Elektronikus levélcím: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Honlap: www.antsz.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884

Ø  Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat —beleértve a határidőn túli beérkezést is - az Ajánlattevőt terheli.
Ø  Az Ajánlatkérő a vállalkozási szerződést az eljárás nyertes ajánlattevőjével köti meg.

Az ajánlat összeállítására vonatkozó előírások:
Ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni, amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban leírtak alapján az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum az ajánlattevőre, alvállalkozójára, illetőleg az erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozik. Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a táblázatban részletezett tartalmi és formai követelményeknek.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatokat a közbeszerzési dokumentumokban megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni, oly módon, hogy az iratminták szó szerinti alkalmazása nem kötelező, azonban a becsatolt iratnak meg kell felelnie a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak.

Dokumentum megnevezése
Tartalmi követelmény
Formai követelmény
borítólap
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva

tartalomjegyzék
tartalmazza az oldalszámokat
-

felolvasólap
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva

1. Általános jellegű dokumentumok

nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva

2. Kizáró okok fenn nem állásának igazolása

nyilatkozat a Kbt. 62. § szerinti kizáró okokról
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva

nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva

3. Alkalmasság igazolásával kapcsolatos iratok (lehetséges, de nem kötelező az ajánlat részeként benyújtani, elegendő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján csatolni).
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban a gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmasság igazolására előírt igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. -8.sz iratminta

utolsó három lezárt üzleti év beszámolója (amennyiben nem érhető el elektronikusan)
-
-

Referenciák bemutatása
az Iratminta szerint (Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására előírt igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek – 8.sz iratminta)
cégszerűen aláírva

Referenciák igazolása
a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (3) bekezdése és a 23. §-ban foglaltak szerint (Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására előírt igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 25. § (2) bekezdése alapján. - 8.sz iratminta)
cégszerűen aláírva

4. Egyéb iratok

aláírási címpéldány, ill. aláírás-minta
azon cégjegyzésre jogosult képviselőé, aki az ajánlatot aláírja, vagy annak aláírására meghatalmazást ad
(ajánlattevő / igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete vonatkozásában)
egyszerű másolatban

nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva

nyilatkozat a biztosítékról
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva

árazott költségvetés
a kiadott árazatlan költségvetések minden sorának kitöltésével elkészítve
cégszerűen aláírva


Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi irat benyújtható egyszerű másolatban is.Iratminták

1. sz. iratminta: borítólap
2. sz. iratminta: felolvasólap
3. sz. iratminta: nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján
4. sz. iratminta: nyilatkozat a Kbt. 62. § szerinti kizáró okokról
5. sz. iratminta: nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint
6. sz. iratminta: Referenciák bemutatása
7. sz. iratminta: nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján
8. sz. iratminta gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmasságról
9. sz. iratminta: nyilatkozat a biztosítékról1. sz. iratminta
Borítólap


Ajánlattevő neve:          

Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlattevő telefaxszáma:

Kijelölt kapcsolattartó személy neve, beosztása:

Kapcsolattartó pontos címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó fax száma:

Kapcsolattartó e-mail címe:   Kelt: ………………………….

………………………………
cégszerű aláírás2. sz. iratminta
felolvasólap

Az eljárás tárgya: TOP forrásból megvalósuló fejlesztések Kamuton
Ajánlatkérő: Kamut Község Önkormányzata

Ajánlattevő neve[1]:

Ajánlattevő székhelye:

1. rész: A kamuti idősek klubja energetikai fejlesztése
Egyösszegű nettó ajánlati ár:
                                                                                         …..,- Ft
Jótállási időtartam:
                                                                                           hónap
2. rész: A kamuti általános iskola konyhájának energetikai fejlesztése
Egyösszegű nettó ajánlati ár:
                                                                                         …..,- Ft
Jótállási időtartam:
                                                                                           hónap
3. rész: A kamuti óvoda épületenergetikai fejlesztése
Egyösszegű nettó ajánlati ár
…..,- Ft
Jótállási időtartam:
hónap
4. rész: Komplex szolgáltatást nyújtó egészségház fejlesztése Kamut községben
Egyösszegű nettó ajánlati ár
…..,- Ft
Jótállási időtartam:
hónap


Kelt: ……………………………
………………………………
cégszerű aláírás   


3. sz. iratminta
Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Az eljárás tárgya: TOP forrásból megvalósuló fejlesztések Kamuton
Ajánlatkérő: Kamut Község Önkormányzata

Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m
hogy a fenti közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás átvétele és gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. A közbeszerzési dokumentumokban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlat vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványoknak, szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre, az ajánlat részét képező Felolvasólapon szereplő ajánlati áron és feltételekkel.
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére.
Ajánlattal érintett rész(ek) sorszáma(i): …………………….
Kelt: ………………………..

………………………………
cégszerű aláírás
4. sz. iratminta
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
62. § (1) –(2) bekezdések tekintetében a Kbt. 114. § (2) alapján

Az eljárás tárgya: TOP forrásból megvalósuló fejlesztések Kamuton
Ajánlatkérő: Kamut Község Önkormányzata

Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok, továbbá kijelentem, hogy az általunk igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy:
I. ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. *

vagy

II. ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. *

A II. pont kitöltése esetén ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges (természetes személy) tulajdonosai: *

Tényleges tulajdonos(ok):

neve:

Állandó lakhelye:
neve:

Állandó lakhelye:

vagy
ajánlattevőnek NINCS a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges (természetes személy) tulajdonosa. *
Kelt: ………….., 201…. …………….


                                                                                                          PH
                                                                                               Cégszerű aláírás

* Az I. vagy II. pontot alá kell húzni, illetve a II. pont megjelölése esetén a megfelelő szövegrészt ki kell tölteni vagy alá kell húzni5. sz. iratminta

Nyilatkozat az alvállalkozókról (Kbt. 67. § (4) bekezdés)


Az eljárás tárgya: TOP forrásból megvalósuló fejlesztések Kamuton
Ajánlatkérő: Kamut Község Önkormányzata
Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján kijelentem, hogy ajánlattevő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Ajánlattal érintett rész(ek) sorszáma(i): …………………….

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap


                                                                                   ……………………………………….
                                                                                   cégszerű aláírás

6. sz. iratminta
Referenciák ismertetése

Az eljárás tárgya: TOP forrásból megvalósuló fejlesztések Kamuton
Ajánlatkérő: Kamut Község Önkormányzata
Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) a) pontja alapján kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásai az alábbiak voltak:
A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) és helye
A szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím)
Az építési beruházás tárgya
Az építési beruházás mennyisége:
épület építési vagy felújítási munkáról szóló referencia, (az ajánlattal érintett rész vonatkozásában előírt műszaki tartalommal) hasznos alapterület szerinti mennyiség megadásával (m2)

Ajánlattal érintett rész(ek) sorszáma(i): …………………….


........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
                                                                                   ……………………………………….
                                                                                   cégszerű aláírás
7. sz. iratminta

Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról (Kbt. 66. § (4) bekezdés)
Az eljárás tárgya: TOP forrásból megvalósuló fejlesztések Kamuton
Ajánlatkérő: Kamut Község Önkormányzata
Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk

□mikrovállalkozás
□kisvállalkozás
□középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá


........................................., ………. év ..................... hó ........ nap


                                                                                   ……………………………………….
                                                                       cégszerű aláírás

8. sz. iratminta

NYILATKOZAT
gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmasságról a Kbt. 67. § (1) bekezdés vonatkozásában a 114. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) és a 25. § (2) bekezdésének figyelembevételével

Az eljárás tárgya: TOP forrásból megvalósuló fejlesztések Kamuton
Ajánlatkérő: Kamut Község Önkormányzata

Alulírott …………………, mint a(z) …………………… ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás megfelel az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás III.1.2) és III.1.3). pont gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság körében előírt követelményeknek.


Ajánlattal érintett rész(ek) sorszáma(i): …………………….Dátum: ...................

                                                                                          ...............................................
                                                                                                             aláírás9. sz. iratminta

NYILATKOZAT
a biztosíték nyújtásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint

Az eljárás tárgya: TOP forrásból megvalósuló fejlesztések Kamuton
Ajánlatkérő: Kamut Község Önkormányzata

Alulírott …………………, mint a(z) …………………… ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő által előírt biztosíték(ok)at az általam képviselt vállalkozás az előírt határidőben és módon az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.


Ajánlattal érintett rész(ek) sorszáma(i): …………………….Dátum: ...................

                                                                                          ...............................................
                                                                                                             aláírás


[1] Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét).


További információ a adott közbeszerzés tekintetében a közbeszerzési lebonyolító szervezettől kérhető.