2018. szeptember 18., kedd

Adóhatósági nyomtatványok

Az alkalmazott adóhatósági nyomtatványok megtekintése:

Iparűzési adó tekintetében: letölthető a www.nav.hu oldalról is,

Építményadó, Kommunális adó: önkormányzati adóhatóság Kamut (+36/66/428308)
vagy bagine@kamut.hu, jegyzo@kamut.hu  címen információ  ill. nyomtatvány kérhető igényelhető.

Önkormányzat I. fokú adóhatósága KamutHelyi adórendetek

A hatályos települési adórendeletek megtekinthetőek az alábbi címen:

www.njt.hu (Elérhetőség: Önkormányzati rendeletek, megye, település, adórendeletek)


Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következőket rendeli el:  

I. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet célja

A rendelet célja az önkormányzat saját bevételeinek a növelése, a költségvetési kiadások fedezetének megteremtése és a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges anyagi fedezet részbeni biztosítása.

2.§ A rendelet hatálya

Kamut Község Önkormányzata illetékességi területén e rendeletével szabályozza az alábbi adónemeket:
a) építményadó,
     aa) Reklámhordozói adó
b) magánszemélyek kommunális adója,
c) helyi iparűzési adó

II. Építményadó

3.§ Az adó alapja és mértéke

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó mértéke: 500.-Ft/m2

3/A. §
Reklámhordozói adó

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó esetében az adó mértéke a reklám közzétételére használható m2-ben - két tizedes jegy pontossággal -számított felülete után: 12.000.-Ft/ m2 /év.

4.§ Adómentesség

Mentes az építményadó megfizetése alól az önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi lakás vagy a nem lakás céljára szolgáló olyan épület, épületrész, amely nem gazdasági tevékenység céljára szolgál (pl.: garázs, tárolók, stb.)


III. Magánszemélyek kommunális adó

5.§ Az adó mértéke

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként:

10.000.-Ft / év

6.§ Adókedvezmény, adómentesség

  1. A magánszemélyek kommunális adó mértékéből 50%-os adókedvezményben részesül az a nyugdíjas magánszemély, aki a mindenkori nyugdíjminimumot meg nem haladó havi jövedelemmel rendelkezik és a lakóházban egyedül él.

  1. Az a magánszemély, aki építményadó fizetésére kötelezett, ugyanazon adótárgy esetén mentesül a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól.


IV. Helyi Iparűzési Adó
7.§ Az adó mértéke

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,7%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.-Ft.

8.§ Adómentesség, adókedvezmény

  1. Az önkormányzat illetékességi területén adókedvezmény azt a vállalkozót illeti meg akinek, amelynek a Htv. alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.

  1. Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő vállalkozó esetében az adókedvezmény mértéke az éves adóalap után fizetendő adó 20 %-a.

  1. Az önkormányzat illetékességi területén adómentességet biztosít a háziorvos, védőnő vállalkozó számára, feltéve, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


V. Záró rendelkezések

9.§

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben:
a.) a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (Htv.),
b.) az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.)
rendelkezései az irányadók.
(2) E rendelet 2016. január l-jén lép hatályba. Hatályát veszti az önkormányzat építményadóról, a helyi iparűzési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2002.(XII.30.), 20/2005.(XI.28.), 17/2006.(XI. 30.), 23/2008.(XI. 28.), 10/2002. (XII. 30.), 18/2003. (XII. 15.) 21/2004. (XI. 30.), 19/2005. (XI. 28.), 20/2006. (XII. 14.), 9/2010. (XII.17.), 18/2012. (XI. 30.), 13/2002. (XII.30.), 9/2003. (III. 31.), 22/2004. (XI. 30.), 16/2006. (XI.30.), 21/2008. (XI. 28.), 18/2009. (XII.18.), 9/2010.(XII.17.), 18/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet.

10. §

Az adóalany a helyi adókat érintő adóbevallási kötelezettségét, - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést -a kormányrendelet szerinti bevallási nyomtatványon, az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton is teljesítheti. Az adóbevallást az erre lehetőséget biztosító nyomtatványkitöltő program használatával teljesítheti.

Ph.


Balog Imréné sk.                                        Hegedűs László sk.
                              Polgármester                                                      Jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került: Kamut, 2015. november 27.

                                                                                                         Hegedűs László sk.
                                                                                                                     Jegyző


Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Kamut községben

Kamut Község Önkormányzata
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése
A Magyar Állam és az Európai Unió
Támogatásával

2018. augusztus 1., szerda

Közérdekű adatok kamut III.

I.                   Gazdálkodási adatok:

3.1A működés törvényessége, ellenőrzések:

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. (dokumentumok a hivatalban megtalálhatóak, igényelhetőek)

3.2A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, ill. beszámolója:

Kamut Község Önkormányzatának aktuális éves önkormányzati összevont költségvetése 2018. évi: 
www.njt.hu oldalon elérhető
Kamut Község Önkormányzatának 2018. évi elfogadott költségvetése:
Kamut Község Önkormányzatának aktuális 2017. évi költségvetési beszámolója, (költségvetés végrehajtása): www.njt.hu oldalon elérhető
3.3A közfeladatot ellátó szerv működési adatai:

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztattak létszáma, személyi juttatások, vezetők illetménye, rendszeres juttatásai, (Egyéb juttatások fajtája, mértéke).
Éves költségvetési rendeletben rögzített adatoknak megfelelően kerül megállapításra.

A Kamut Község Önkormányzatánál, mint költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma, erre vonatkozó összesített ktgv. adatok:

Az önkormányzati foglalkoztatottak létszáma: 37fő, ebből közfoglakoztatott: 30 fő, önkormányzati alkalmazott. 7 fő, éves foglalkoztatási kiadás összege: 56.300.000.-Ft,
2018. évi költségvetés szerint:
            Személyi juttatások: költségvetési rendelet szerinti előirányzata 56.300.000.-Ft
            Foglalkoztatottak létszáma:                                                     37 
-  Ebből vezető :                                                                         1 fő
- önkormányzati egyéb alkalmazott:                                                              6 fő
- közfoglalkoztatott:                                                                                     30 fő
Vezető(k) személyi juttatásának éves összege: 4.560.00.-Ft
Egyéb személyek juttatásai, képviselők tiszteletdíja összesen: 800.000.- Ft

A Kamuti Közös Önkormányzati Hivatalnál, mint költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma, erre vonatkozó összesített ktgv. adatok:

2018. évi költségvetés szerint:
            Személyi juttatások: költségvetési rendelet szerint előirányzata 28.924.000- Ft
            Foglalkoztatottak létszáma:                                                       8 
-  Ebből vezető tisztségviselő:                                                    1 fő
- köztisztviselő:                                                                          7 fő
Mindösszesen az önkormányzati szintű személyi juttatások kiadásai: 85.124.000.-Ft
Vezető személyi juttatásának éves összege: 3.900.00.-Ft

A Kamut Község Önkormányzatánál a képviselők juttatásai:

Önkormányzati képviselők juttatása:

Közérdekű adatok Kamut II.


Kamut Község Önkormányzata
Közérdekű adatok közzététele

  2011. évi CXII. Törvény alapjánII.                   Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Az önkormányzat működését meghatározó jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye 31 – 35. cikk, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, továbbá az Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos 14/2014.(XI.28.) ör.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: Tanyagondnoki szolgálat működtetése, Mezőőri szolgálat működtetése Kamut község közigazgatási területén.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek:
Az önkormányzat a jogszabály alapján hatáskörébe utalt hatósági ügyeket a hatályos jogszabályok, valamint a SZMSZ-e alapján látja el. Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása, 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám: Hétfő, Kedd, Szerda: 8,00-16,00 h-ig, Csütörtökön nincs ügyfélfogadás, Pénteken: 8,00-12,00-ig,
A Bélmegyeri kirendeltség ügyfélfogadása, 5643 Bélmegyer Petőfi u. 2. szám: Hétfő, Kedd, Szerda: 8,00-16,00 h-ig, Csütörtökön nincs ügyfélfogadás, Pénteken: 8,00-12,00-ig,
Lehetőség van elektronikus hatósági ügyintézésre, (pl.: adóigazgatási ügyekben)

Közszolgáltatások:
A közszolgáltatást végző szervezet neve, címe, a közszolgáltatás tartalma, a szolgáltatás rendje, díja, egyéb alkalmazott kedvezmények:

Kamuton a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el, címe: 5600 Békéscsaba külterület 0763/192.hrsz Tel: 06-66-333-479., www.dareh.hu,  Folyékony kommunális hulladékkezelő közszolgáltató: TELTISZ BT 5600 Békéscsaba, Rákóczi u. 35. szám, Ivóvíz szolgáltató: ALFÖLDVÍZ Zrt. Békéscsaba Dobozi út 5. sz., www.alfoldviz.hu, Temetkezési szolgáltató: BÉKÉSI-TEM Kft., 5630 Békés Piac tér 1. fszt. 1. Tel.: +36-411-957.
Az állati eredetű hulladékok kezelését a Békés Város Önkormányzata fenntartásában lévő Békési Krisztina zugi (Békés külterület) állati hulladék lerakó telep (dögtelep) biztosítja egész évben, de csak önkormányzati szállítólevél kiállítása után. A beszállítás az érintett tulajdonos kötelessége, a lerakás díjmentes szállítólevél alapján.

A döntéshozatal, ülések:

A Kamuti Képviselő-testület üléseinek helye, ideje: (döntései, nyilvánossága, jegyzőkönyvek tartalma)
A Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete üléseit a kamuti községházán, 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám alatt tartja, melynek időpontja – az SZMSZ alapján - a hónap utolsó szerdai napja, kezdete 17,00 óra. Az ülések nyilvánosak, zárt ülést csak a törvényi előírás alapján tart a Képviselő-testület. A Képviselő-testület az üléseit féléves előre meghatározott munkaterv alapján tartja. A testületi döntések, előterjesztések, rendeletek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti a hivatalban, könyvtárban ill. a honlapon.
A Bizottsági ülések a testületi ülések előtt egy órával kerülnek megtartásra, 16,00h -tól, Az ülések általában nyilvánosak, kivétel a zárt ülések (szociális, ügyrendi bizottság).
A Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei elérhetőek a könyvtárban, hivatalban, honlapon. (www.kamut.hu)
KT ülésekkel kapcsolatos elérhetőség: polgarmester@kamut.hu, Tel.:  36-66-428-308, 36-66-428-118, Önkormányzati rendeletek elérhetősége: www.njt.hu,

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények a település honlapján és a helyi hivatalos hirdetőkben megtalálható folyamatosan.

A közfeladatot ellátó szervezet által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: A községi honlapon elérhető az információ (www.kamut.hu),

Közérdekű adatok igénylése: A közfeladatot ellátó szervezetnél (önkormányzatnál) a közérdekű adatok igénylésére van lehetőség belső szabályzat alapján, részletes előzetes információ kérhető: jegyzo@kamut.hu,

Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZMSZ szabályzata:Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) SZMSZ:


Közérdekű adatok Kamut I.

Kamut Község Önkormányzatának közérdekű adatai:


Közérdekű adatok közzététele
  2011. évi CXII. Törvény alapján

I.                   Szervezeti, személyzeti adatok (elérhetőségi adatok):

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, adatai:
Név, cím: Kamut Község Önkormányzata,
Székhely: 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám,
Tel/fax: 06-66-428-308, 06-66-428-118,
honlap: www.kamut.hu,
központi elektronikus levélcím: polgarmester@kamut.hu ,
Szervezet vezetője: Balog Imréné polgármester, Tel/fax: 06-66-428-308, 06-66-428-118, elektronikus levélcíme: polgarmester@kamut.hu
Az ügyfélszolgálat elérhetősége, ügyfélfogadás rendje:
Önkormányzati Hivatalban 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám, hétfő, kedd, szerda: 8-16-ig, csütörtök: nincs, péntek: 8-12-ig.
Az Önkormányzati Hivatal vezetője: Hegedűs László jegyző, jegyzo@kamut.hu, Tel/fax: 06-66-428-308, 06-66-428-118,

Szervezeti struktúra:
A Képviselő-testület létszáma: 7 fő,
Az önkormányzat Polgármestere: Balog Imréné
Az önkormányzat alpolgármestere: Szlancsik János,
A Képviselő-testület tagjainak neve: Balog Imréné, Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva, Benkő Zoltánné, Salamon Andrea, Kertész Sándor, Szlancsik Árpád Pál, Szlancsik János (2014-2019. között),
Az önkormányzat Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: Szlancsik Árpád Pál,
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Benkő Zoltánné.

A felügyelt költségvetési szervek:
Az önkormányzat közvetlen alárendeltségében működő szervek:
A költségvetési szerv neve és címe:
Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal,
Székhelye 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám, Tel: 36-66-428-308, 36-66-428-118, Kirendeltsége: 5643 Bélmegyer Petőfi u. 2. szám, Tel.: 36-66-420-011.,
Hivatal vezetője: Hegedűs László jegyző,
Honlap: nincs

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek:
Gazdálkodó szervezetek: nincs
Közalapítványok: nincs
Lapok, újság, egyéb média: Önkormányzati Hírmondó, negyedévente megjelenő önkormányzati tulajdonú újság, Elérhetőség: Balog Imréné polgármester, 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám, Tel: 36-66-428-308, 36-66-428-118,  polgarmester@kamut.hu,

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:
Közfeladatot ellátó szervezet törvényességi ellenőrzést gyakorló szerve:
Békés Megyei Kormányhivatal, 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2. sz., 06-66-520-500

A költségvetési szerv neve és címe:
Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal,
Székhelye 5673 Kamut Petőfi S. utca 106. szám, Tel: 36-66-428-308, 36-66-428-118, Kirendeltsége: 5643 Bélmegyer Petőfi u. 2. szám, Tel.: 36-66-420-011.,
Hivatal vezetője: Hegedűs László jegyző,
A Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat alapján, külön SZMSZ alapján működik. Honlap: nincs (elérhető: www.kamut.hu)

2018. július 12., csütörtök

Közbeszerzési bontási jegyzőkönyv "Kamut általános iskola energetikai fejlesztése"


BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) Kamut Község Önkormányzata (Magyarország, 5673 Kamut Petőfi Sándor Utca 106), mint Ajánlatkérő által megindított „A kamuti általános iskola energetikai fejlesztése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.07.09 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 56472253 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5630 Békés Dózsa György Utca 3
Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): 0
Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban: 66 008 149

Ajánlattevő neve: Homokbánya -Hajdúsámson Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4251 Hajdúsámson Rákóczi Utca 1.
Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): 12
Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban: 62 000 000

Kiegészítő információk a bontáshoz: A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

2018. június 28., csütörtök

Aktuális közbeszerzési felhívás kamut

Kamut Község Önkormányzata aktuális közbeszerzési felhívása:


A részletes aktuális közbeszerzési felhívás szövege:

EKR000326692018
Felhívás
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
Internetcím(ek)
E-mail: Telefon: Fax:
Kapcsolattartó személy:
Egyéb cím adatok:
Város: NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: Ország: Magyarország
Postai cím:
Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám
Lebonyolító szerv(ek) adatai
A felhasználói oldal címe: (URL)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
Internetcím(ek)
E-mail: Telefon: Fax:
Kapcsolattartó személy:
Egyéb cím adatok:
Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Magyarország
Postai cím:
Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
I. szakasz: Ajánlatkérő
Ajánlattételi felhívás
Közbeszerzés A kamuti általános iskola energetikai fejlesztése
tárgya:
Ajánlatkérő Kamut Község Önkormányzata
neve:
Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000326692018
ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
E40 - Ajánlattételi szakasz
Kamut Község Önkormányzata EKRSZ_
58929993
Kamut HU332 5673
Petőfi Sándor Utca 106
Balog Imréné
polgarmester@kamut.hu +36 66428308 +36 66428118
www.kamut.hu
ALL-READY Kft. EKRSZ_
90820894
Gyula 5700
Mátyás K. Utca .31. 1. ép.
Beleznai Róbert
alltender2@gmail.com
www.kamut.hu
EKR000326692018
HU332 Békés
NUTS-kód:
II.2.3) A teljesítés helye:
45214200-2
Fő CPV-kód:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
II.2.1) Elnevezés:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
Műszakilag és gazdaságilag egységet képező épület felújítását kell elvégezni egyetlen építési helyszínen. A részajánlattétel
lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel, továbbá aránytalan nehézségeket okozna az ajánlatkérő számár
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Részajánlat tételre lehetőség van Nem
II.1.7) Részekre bontás
II.1.6) A teljesítés helye: 5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 49. hrsz 306/8
Időtartam hónapban: 7 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.1.3) A szerződés tárgya:
45214200-2
II.1.2) Fő CPV-kód:
II.1.1) A szerződés típusa:
II.1) Meghatározás
II. szakasz: Tárgy
Fő tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Ajánlatkérő típusa:
I.3) Az ajánlatkérő típusa
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. Nem
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Nem
I.2) Közös közbeszerzés
A felhasználói oldal címe: (URL)
Regionális/helyi szintű
Általános közszolgáltatások
Építési beruházás
A kamuti általános iskola energetikai fejlesztése
Az általános iskola homlokzati falszigetelése, födémszigetelése, nyílászárócsere, kondenzációs kazán elhelyezése, a hőleadók
korszerűsítése és napelemek telepítése, valamint a projektarányos akadálymentesítés valósul meg a projekt keretében.
A kamuti általános iskola energetikai fejlesztése
EKR000326692018
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Opciók leírása:
Opciók:
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Maximális szám:
Tervezett minimum:
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés meghosszabbítható
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: -
Napokban kifejezett időtartam:
Időtartam hónapban:
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
Érték áfa nélkül: 56 472 253 Pénznem: HUF
II.2.6) Becsült érték:
Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban 70
Megnevezés Súlyszám / Jelentések
Ár kritérium:
Megnevezés Súlyszám / Jelentések
Költség kritérium:
Többletjótállás időtartama hónapban 30
Megnevezés Súlyszám / Jelentések
Minőségi kritérium:
Az alábbiakban megadott szempontok:
II.2.5) Értékelési szempontok:
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Az általános iskola homlokzati falszigetelése, födémszigetelése, nyílászárócsere, kondenzációs kazán elhelyezése, a hőleadók
korszerűsítése és napelemek telepítése, valamint a projektarányos akadálymentesítés valósul meg a projekt keretében. Főbb
mennyiségek: homlokzati falszigetelés 639 m2 födémszigetelés 511 m2 nyílászárócsere 335,9 m2 kondenzációs kazán
elhelyezése 1 db hőleadók korszerűsítése 10 db napelemek telepítése 50 db (12,5 kW-os rendszer) projektarányos
akadálymentesítés (1 db)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A teljesítés helye: 5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 49. hrsz 306/8
Igen
Igen
Nem
Igen
7
Nem
Nem
Nem
EKR000326692018
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint. A késedelmi
kötbér mértéke naponta a nettó vállalkozói díj 0,5 %-nak megfelelő összeg, minden késedelemmel érintett naptári nap után. A
késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 10 %-át. Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a
szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint, amelynek összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a. Ajánlatkérő jótállási kötelezettség
vállalását írja elő, amelynek időtartama bírálati rész-szempontot képez. A minimum jótállási időtartam 12 hónap. Ajánlatkérő 5 %-os
mértékű jótállási biztosíték nyújtását írja elő. Az előírt biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható a Kbt. 136. (6) a) pontja szerinti bármely módon. A
részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem kötelező alkalmassági követelmény előírása.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
Az alkalmassági minimum követelmények:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
folytatás az előző bekezdésből 10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmassági minimum követelmények:
folytatás az V.2. pontból 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
8. Ajánlatkérő alkalmazza jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mint eredménytelenségi
okot és eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem érkezik be határidőben legalább két ajánlat. 9. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46
. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés tárgyának leírásában, illetve a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra való hivatkozás csak kivételes esetekben fordul elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
karakterkorlátozás miatt folytatás a következő bekezdésben
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok felsorolása:
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
III.1) Részvételi feltételek
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
II.2.13) További információ:
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00004
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
kell tartalmazniuk
Igen
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjában meghatározott bármely kizáró ok.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 17. § szerinti nyilatkozattal,
illetve okiratokkal kell igazolnia, hogy nem áll fenn vele szemben kizáró ok. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányáról.
EKR000326692018
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2) Adminisztratív információk
További információk az elektronikus árlejtésről:
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Keretmegállapodás több ajánlattevővel Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Nem
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Innovációs partnerség Nem
Versenypárbeszéd Nem
Indokolás:
Gyorsított eljárás
Tárgyalásos eljárás Nem
Indokolás:
Gyorsított eljárás
Meghívásos eljárás Nem
Folytatás a III.1.5. pontból A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A
finanszírozás módja: utófinanszírozás. A kifizetés során figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. r.
releváns szabályaira is. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irányadóak. Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult
végszámlát benyújtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.) A számlák kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X
.30.) Korm. r. 30-31. § szerint történik meg átutalással. Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót
vesz igénybe, akkor az ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A-32/B. §-ok rendelkezései szerint köteles az
ellenszolgáltatást teljesíteni. A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza. A
beruházás építési engedélyhez nem kötött beruházás, így az általános ÁFA fizetés szabály alá tartozik.
Indokolás:
Gyorsított eljárás
Nyílt eljárás Igen
IV.1.1) Az eljárás fajtája
IV.1) Meghatározás
IV. szakasz: Eljárás
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő részére. A
kivitelezés során ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései alapján három darab rész-számla
benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A rész-számlák benyújtására 25-50-75 %-os készültség esetén van
lehetőség, műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján. A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően
műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására. Az igényelt előleg összege az első rész-számlában
kerül elszámolásra. Ajánlatkérő az ellenértéket a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00004 számú támogatási szerződés alapján folyósított
támogatásból fizeti ki Karakterkorlátozás miatt folytatás a IV.1.1. pontban
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
EKR000326692018
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
A részajánlat tételének kizárásának indokai: Műszakilag és gazdaságilag egységet képező épület felújítását kell elvégezni
egyetlen építési helyszínen. A részajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel, továbbá
aránytalan nehézségeket okozna az ajánlatkérő számára a pénzügyi elszámolásban és a jótállási feltételekben. Az ajánlatok
értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:0-10 pont, amely valamennyi rész-szempont
esetében azonos. A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Az egyösszegű nettó
ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában, 2016. december 21. napján
megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor. A
többletjótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor. A
minimum jótállási időtartam 12 hónap. A felolvasólapon azt kell megadni egész hónapokban, hogy ehhez képest mennyi
többletjótállást vállal az ajánlattevő. Ha nem kíván többlet jótállást vállalni, akkor „0” megajánlást kell tenni. A Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján ajánlatkérő a 24 hónapos többlet megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. További információk: 1. . Ajánlatkérő nevében eljár: Beleznai Róbert felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5700 Gyula, Klapka u. 23, Tel.: +36205034064; E-mail: alltender2@gmail. com,
Lajstromszám: 00501; Dr. Szathmáry Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Tel/
fax: 06-66/444-568 E-mail: drszathmary@t-online.hu Lajstromszáma: 00432 2. Ajánlatkérő az eljárásban közbeszerzési
dokumentumokat készített, amelyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsát. A
dokumentumok másra nem ruházhatók át, nem másolhatók és nem publikálhatók. 3. Az ajánlatot a 424/2017. (XII.19.) Korm. r.
előírásai szerint, elektronikus formában kell elkészíteni és az EKR rendszerben kell benyújtani. 4. A Kbt. 73. § (4) bekezdése
értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi,
szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a
4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 5. A nyertes
ajánlattevőként szerződő fél köteles - a szerződés teljes időtartamára - teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévőt
kiterjeszteni. Az elvárt minimális kártérítési összeg 10 millió HUF/káresemény, 20 millió HUF/év. 6. Ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában
elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég
képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől). karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.2. pontban.
V.2) További információk:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
A befizetés helye:
Az ajánlati biztosíték mértéke:
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:
V.1) Az ajánlati biztosíték
V. szakasz Kiegészítő információk
Dátum, helyi idő: óra/perc
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
Dátum, helyi idő: 2018.07.09. 10:00 óra/perc
HU
2018.07.09. 12:00

Nem__

Az általános felhíváshoz kiegészítő tájékoztató:
 Ú 
A kamuti általános iskola energetikai fejlesztése

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz


Felhívjuk minden Ajánlattevő szíves figyelmét, hogy jelen dokumentációt alaposan és gondosan tanulmányozza át, és ajánlatát az abban leírtaknak megfelelően és pontosan állítsa össze. Az Ajánlatkérő a részletes Útmutatóval és az ehhez csatolt mellékletekkel elő kívánja segíteni, hogy érvényes ajánlat kerüljön beadásra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:                                2018. július 09.10:00 óra
A kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani olyan időpontban, hogy a kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételt megelőző ésszerű időpontban megtörténhessen.

Általános rész
Az ajánlattevőnek az ajánlata elkészítésénél minden a dokumentációban előírt előírást, feltételt be kell tartania, az ajánlatát megfelelően kell elkészítenie. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok között bármilyen eltérés tapasztalható, abban az esetben az eljárást megindító felhívás az irányadó.
A gazdasági szereplő részére a felhívással egyidejűleg az útmutató és a mellékelt dokumentumok is megküldésre kerülnek.
Az Ajánlattevőnek viselni kell minden költséget, mely az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos.
Az Ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR rendszerben kell elkészítenie és benyújtania.
Az elkésett ajánlatokat az Ajánlatkérő nem bírálja el, azt érvénytelennek nyilvánítja.

Egyéb információk:
Ø  A közbeszerzési dokumentumok csak az ajánlat készítésére használhatók fel. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok bármely eleme között ellentmondás merül fel, a felhívás tekintendő irányadónak.
Ø  Az ajánlattevőnek kell viselnie minden költséget, amely az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
Ø  A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Ø  A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként az alábbiak szerint közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Székhely 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postacím 1539 Budapest, Pf.: 675.
Telefon +36 1 224 9100
Fax                                 +36 1 224 9163
Elektronikus levélcím orszagos@zoldhatosag.hu

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefon: +36 1 476 1100
Központi telefax: +36 1 476 1390
Elektronikus levélcím: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Honlap: www.antsz.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884

Ø  Az Ajánlatkérő a vállalkozási szerződést az eljárás nyertes ajánlattevőjével köti meg.

Az ajánlat összeállítására vonatkozó előírások:
Ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni, amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban leírtak alapján az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum az ajánlattevőre, alvállalkozójára, illetőleg az erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozik. Amennyiben valamely nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, akkor az ajánlat elkészítéséhez azt kell felhasználni. Az ajánlathoz csatolt dokumentumoknak meg kell felelni a táblázatban részletezett tartalmi és formai követelményeknek.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatokat a közbeszerzési dokumentumokban megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni, oly módon, hogy az iratminták szó szerinti alkalmazása nem kötelező, azonban a becsatolt iratnak meg kell felelnie a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak.

Dokumentum megnevezése
Tartalmi követelmény
Formai követelmény
1. Kizáró okok fenn nem állásának igazolása

nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) szerint
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva

2. Egyéb iratok

aláírási címpéldány, ill. aláírás-minta
azon cégjegyzésre jogosult képviselőé, aki az ajánlatot aláírja, vagy annak aláírására meghatalmazást ad
(ajánlattevő / igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete vonatkozásában)
másolatban

nyilatkozat a biztosítékról
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva

árazott költségvetés
a kiadott árazatlan költségvetések minden sorának kitöltésével elkészítve
cégszerűen aláírva


Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.Iratminták
1. sz. iratminta: nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján
2. sz. iratminta: nyilatkozat a biztosítékról
1. sz. iratminta
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 114. § (2) alapján

Az eljárás tárgya: A kamuti általános iskola energetikai fejlesztése
Ajánlatkérő: Kamut Község Önkormányzata

Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok, továbbá kijelentem, hogy az általunk igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.Kelt: ………….., 2018. …………….


                                                                                                          PH
                                                                                               Cégszerű aláírás

2. sz. iratminta

NYILATKOZAT
a biztosíték nyújtásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint

Az eljárás tárgya: A kamuti általános iskola energetikai fejlesztése
Ajánlatkérő: Kamut Község Önkormányzata

Alulírott …………………, mint a(z) …………………… ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő által előírt biztosíték(ok)at az általam képviselt vállalkozás az előírt határidőben és módon az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.Dátum: ...................

                                                                                          ...............................................
                                                                                                             aláírás


  Vállalkozási szerződés tervezete:


Vállalkozási Szerződés

TERVEZET

Szerződő felek:

Megrendelő:

Kamut Község Önkormányzata
Székhely: 5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 106.
Adószám: 15725084-1-04
Számlavezető pénzintézet neve:
Bankszámlaszám:
Képviseli: Balog Imréné, polgármesterVállalkozó:


Neve:.
Címe:
Tel.:     fax:    
Pénzintézet megnevezése:       
Bankszámla száma:       
Cégjegyzékszám:            
Adószám:                       
Kivitelezői nyilvántartási száma:               
Képviseli:              


1. Preambulum
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. Harmadik része 115. §-a szerinti eljárást folytatott le a nyílt eljárás szabályainak figyelembevételével „A kamuti általános iskola energetikai fejlesztése” tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárást lezáró döntésről az összegzést 2018. ………….. hó ………….. napján megküldte az ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Vállalkozási Szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

2. A szerződés tárgya

A munka megnevezése és leírása:

A kamuti általános iskola energetikai fejlesztése

Az általános iskola homlokzati falszigetelése, födémszigetelése, nyílászárócsere, kondenzációs kazán elhelyezése, a hőleadók korszerűsítése és napelemek telepítése, valamint a projektarányos akadálymentesítés valósul meg a projekt keretében.
Főbb mennyiségek:
homlokzati falszigetelés 639 m2
födémszigetelés 511 m2
nyílászárócsere 335,9 m2
kondenzációs kazán elhelyezése 1 db
hőleadók korszerűsítése 10 db
napelemek telepítése 50 db (12,5 kW-os rendszer)
projektarányos akadálymentesítés (1 db)


A munkavégzés alapjául szolgáló dokumentumok:

A kivitelezést a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, költségvetés alapján kell elvégezni.

A teljesítés helye:

5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 49. hrsz 306/8.

A munkavégzések során beépíthető anyagok

Az építési munka során bármely gyártótól származó anyag beépítésre kerülhet, de a beépítésre kerülő anyagoknak meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.) Kormányrendeletben leírtaknak.
A tervekben előforduló anyagjelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csupán hivatkozások, ezek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározására szolgálnak. A tervdokumentációban megadott gyártmányok helyett a tervező hozzájárulásával a nevezettel azonos műszaki paraméterrel rendelkező, bármely gyártótól származó gyártmány beépítésre kerülhet, de a beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniük kell a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőség-igazolással, ill. 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet szerinti teljesítménynyilatkozattal.

3. A vállalkozási ellenértéke

A teljes körű vállalkozási díj:

………………,- Ft azaz …………………. Ft (nettó)

+ ………………,- Ft azaz …………………. Ft ÁFA

összesen

………………,- Ft azaz …………………. Ft (bruttó)

amely teljes egészében az általános ÁFA szabályok hatálya alá tartozik.

A vállalási összeg átalányár (Ptk. 6:245. §(1) bekezdése), az I. osztályú anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy összegben, fix áron, az anyagár és az MNB által közölt közép deviza árfolyamváltozások, valamint a vám figyelembe vételével tartalmazza a tervekben és szerződésben megadott valamennyi tevékenység költségét.

Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat (tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetést) átvette, azokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3. pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó kijelenti, hogy a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta.

A Vállalkozó a vállalási összegen belül köteles elvégezni a tervdokumentációkban, a műszaki leírásban szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat (többletmunka), továbbá azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, illetve használatba nem helyezhető. A Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult, a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.


Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni. A pótmunka felmerülését előzetesen be kell jelenteni a megrendelő részére. A pótmunka elszámolása külön megállapodás szerint történik a Kbt. szabályainak figyelembe vételével.

A vállalkozási díj fedezetet nyújt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolódóan, illetve azon túlmenően az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania:

Ø  A műszaki dokumentációban leírt munkák teljes körű elvégzésére és átadására,
Ø  A kivitelezési munkák során szükségessé váló többletmunkák elvégzésére,
Ø  A garanciális hiányosságok kijavításának a költségeire,
Ø  Az építési munkahely vagyonvédelmének költségeire,
Ø  A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításának költségeit;
Ø  Az ideiglenes melléklétesítmények költségeire,
Ø  Az üzemelő vezetékek védelmének, esetleges megrongálódások helyreállításának költségeire, költségeire,
Ø Jelen szerződés tárgyában szereplő munka teljes körű felelősségbiztosításának a költségére,
Ø A közúti és egyéb forgalom építési munkák alatti korlátozásának, és szabályzásának a költségére,
Ø A közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó költségekre,
Ø A beruházás során felmerülő zöldkár, és egyéb károkozás költségeire.

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezete rendelkezésére áll.
A kivitelezéshez szükséges víz, villamos energia vételezését a Megrendelő biztosítja meglévő közműhálózatáról.

4. Határidő, a teljesítéssel kapcsolatos kérdések

A munkaterület átadása, munkakezdés

A munkaterület átadása a szerződéskötést követő legkésőbb 5 napon belül történik meg.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint a munkaterület átadás-átvételétől a Vállalkozó köteles építési naplót vezetni, melybe a megvalósítással és a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos megjegyzések kerülnek be. A megjegyzésekre a Megrendelő, a Vállalkozó képviselője, a műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető jogosult. A bejegyzésre 8 napon belül köteles a másik fél válaszolni, az ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, aminek következményét a mulasztott fél köteles vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a felek viszonyában érvénytelen, ahhoz joghatás nem fűződik.

Munka befejezése, részteljesítés és teljesítés

A Vállalkozó akkor teljesítette szerződéses kötelezettségét, ha a tervezett munkákkal kapcsolatban, a tervdokumentációban, szakvéleményekben és műszaki leírásban előírt valamennyi munkát, valamint a megvalósítás során felmerült többlet és pótmunkákat maradéktalanul elvégezte.

A Vállalkozó 2018.10.15-ig köteles 50 %-os készültséget elérni. (részhatáridő)

A szerződés teljes-körű teljesítésének határideje a szerződéskötést követő 7 hónap.

A Vállalkozónak a kivitelezés során az előteljesítésre lehetősége van.

A szerződés teljesítésének az elismerése és igazolása a műszaki átadás-átvételi eljáráson történik. A tervezett munkák műszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthető teljesítésnek, ha Megrendelő valamennyi, a jelen szerződés keretében megvalósult létesítményt nyilatkozattal átvett.

5. A munkavégzés megszervezése, alvállalkozók igénybevétele

Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendjének meghatározásánál a Megrendelő és a Megrendelő megbízottja (műszaki ellenőr) utasításait, valamint a tervezői művezetés megállapításait köteles figyelembe venni.

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontjával összefüggésben felek rögzítik, hogy az alvállalkozók igénybevételére a Kbt. 138-140. §-ai szerint kerülhet sor.

6. Késedelmes teljesítés, meghiúsulási kötbér

Vállalkozó a saját hibájából adódó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.

 

A Szerződés kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó naponta a nettó vállalkozói díj 0,5 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér felső határa a nettó vállalkozói díj 10%-a. A késedelmi kötbér mértéke a tényleges késedelmes napok alapján kerül meghatározásra.

Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.

Felek megállapodnak abban, hogy vis maior típusú késedelmi ok esetén a befejezési határidőt módosítják. Vis maiornak tekinthető a rendkívüli időjárás (belvíz, árvíz, földrengés, háború, villámcsapás, stb.). A rendkívüli időjárás tényét, ha ez a munkavégzést akadályozza felek az építési naplóban rögzítik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés szünetel úgy a befejezési határidő módosul:

                                - 15 napos szünetig a napok számával
                                - 15 napon túl felek közös megegyezésével.

Amennyiben a tárgyi kivitelezés Vállalkozó hibájából meghiúsul, akkor a Vállalkozó a Megrendelőnek a nettó vállalkozói díj 10 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Ebben az esetben késedelmi kötbér felszámítására nincsen lehetőség.
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha a Vállalkozó a teljesítési véghatáridőt túllépte és a Megrendelő által esetlegesen biztosított újabb (legalább 30 napos) határidő alatt sem teljesíti maradéktalanul a szerződés szerinti kötelezettségeit.
A meghiúsulási kötbérigény érvényesítésének esetén a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, és más vállalkozóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, továbbá az elállással, a késedelemmel, valamint az új vállalkozó bevonásával kapcsolatosan felmerült kárát a vállalkozóval szemben érvényesíteni.

7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK, GARANCIA, A BEÉPÍTETT BERENDEZÉSEK OKOZTA KÁROK

Minőség ellenőrzés, minőségtanúsítás

A tervezett létesítmények minőségének az igazolása a Vállalkozó feladatát képezi.

A beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendeletben leírtaknak.

Minőségi elvárás

A Vállalkozó valamennyi elvégzendő munkatétel vonatkozásában I. osztályú anyagokat épít be, I. osztályú munkavégzés mellett. A vállalkozási díj ezek figyelembevételével kerül kidolgozásra a részletes költségvetési kiírás beárazásával.

Szavatosság, jótállás

A szerződés tárgyának minden részére teljes körűen és egységesen kiterjedő garanciális, szavatossági és jótállási idő kezdete a szerződés teljes körű teljesítésének a napja.

Vállalkozó az elvégzett munkákra 12 + ………….. hónap jótállást vállal, és a Ptk.-ban meghatározott jótállási, szavatossági kötelezettség terheli.

Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.
Vállalkozó a jótállási időn belül felmerülő és a megvalósított létesítmények rendeltetésszerű használatát, állagát, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztető garanciális hiányosságok kijavításáról a Megrendelői értesítést követően haladéktalanul, még az egyéb hiányosságok kijavításáról az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.

Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt jelentkező hiányosságok javítását az előző pontban meghatározott határidőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult ezen garanciális hiányosságokat a vállalkozó költségére (a biztosíték terhére) más vállalkozóval megszüntetni.

A jótállási kötelezettség vonatkozásában a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 5 %-nak megfelelő jótállási biztosítékot nyújt a Megrendelőnek.
A biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható a Kbt. 136. (6) a) pontja szerinti bármely módon.
A biztosítéknak a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre állnia, így a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésekor kell azt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, nem írható elő a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettség (Kbt. 134. § (4) bek.)
A biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Amennyiben a Vállalkozó a jótállási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Megrendelő a szükséges mértékben jogosult a biztosíték igénybevételére.

8. EGYÜTTMŰKÖDÉS, MŰSZAKI ADMINISZTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA

Megrendelő képviselője

Balog Imréné polgármester

Vállalkozó képviselője, aki egyben az állásfoglalásra jogosult képviselő is:

………………………..

 

A Megrendelő a munkát helyszíni képviselője útján ellenőrzi. Az ellenőrzést a Megrendelő által megbízott ………………, mint műszaki ellenőr látja el. A műszaki teljesítés igazolására a műszaki ellenőr jogosult. A teljesítésigazolás kiadására a műszaki teljesítés igazolását követően ……………………… jogosult.

 A Vállalkozó részéről alkalmazott felelős műszaki vezető(k) az építési naplóban kerül(nek) megnevezésre.


Szerződésmódosítás

A Felek a szerződést csak az 2015. évi CXLIII., a közbeszerzésekről szóló törvény 141.§ szerinti feltételek esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással – módosíthatják.


Az együttműködés elvei

A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a határidő meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik. Írásban történő értesítésnek felek a faxon, levélben, távirat útján történő értesítést fogadják el.

 

9. Műszaki átadás

Vállalkozónak a szerződés teljesítését jelentő Műszaki átadás - átvételi eljáráson az átadásra kerülő létesítmények vonatkozásában szolgáltatnia kell:

Ø  kivitelezői nyilatkozatot. (2 pld.),
Ø  a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat (2 pld.),
Ø  a megfelelőséget igazoló okiratokat, jegyzőkönyveket,
Ø  a beépített anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendelet szerinti megfelelőség-igazolását,
Ø  a megvalósulási tervdokumentációt „D” terv (2 pld.),
Ø  a vagyonnyilvántartáshoz szükséges mennyiségi és költségadatokat,
Ø  építési-bontási hulladék nyilvántartási lapot, hulladék átvétel igazolását,

10. Utófelülvizsgálat(ok)

A műszaki átadás-átvételtől számított 1 éves időszakot követően, továbbá a jótállási időszak leteltét megelőző 1 hónappal a munkát újból meg kell vizsgálni a Megrendelő által összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett hibák kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó garanciális kötelezettségét képezi.

11. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS, SZÁMLA KIFIZETÉS

Számla, rész-számla benyújtása, kifizetése

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő részére.
A kivitelezés során ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései alapján három darab rész-számla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A rész-számlák benyújtására 25-50-75 %-os készültség esetén van lehetőség, műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján. A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására.
Az igényelt előleg összege az első rész-számlában kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő az ellenértéket a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00004 számú támogatási szerződés alapján folyósított támogatásból fizeti ki. A finanszírozás módja utófinanszírozás.
A kifizetés során figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. releváns szabályaira is. Ajánlatkérő a műszakilag igazolható teljesítést követően az Ajánlatkérő megbízottja által műszakilag igazolt teljesítés szerint a kiadott teljesítésigazolás alapján teljesíti a számlában foglalt ellenértéket.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Vállalkozó a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult végszámlát benyújtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)
A számlák kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és 32/A. §-a szerint történik meg, a Vállalkozónak a jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással.

Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a rendelkezései szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.

Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó fizetési késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni a Megrendelő felé a Ptk -ban foglaltak szerint.

A kifizetések során figyelemmel kell lenni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakra.

A beruházás nem engedélyköteles, így a kifizetés az általános ÁFA szabályok hatálya alá tartozik. A vállalkozó köteles a számla kiállítása során ezt figyelembe venni.

A kifizetésre alkalmazandó egyéb szabályok:
2015. évi CXIII. törvény a közbeszerzésekről;
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajánlattevő által alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor);
322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. § (amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe);
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §;
2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §
272/2014. (XI.5.) Korm. r.

12. Egyéb


A kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására a Vállalkozó köteles, melyet köteles a megrendelőnek írásban igazolni.

A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján kísérlik meg. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés eldöntéséhez alávetik magukat hatáskörtől függően a Megrendelő székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A fenti feltételek közt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozó kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.

A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.

A Megrendelő jogosult a szerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján felmondani, vagy attól elállni, valamint köteles a szerződést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben felmondani, továbbá jogosult és egyben köteles a szerződést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt esetekben felmondani.

A Megrendelő előírja, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§. (3) szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével kerülhet sor

A jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

·         Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
·         Tervdokumentáció, műszaki leírás, árazott költségvetés
·         A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum
·         Az ajánlattevő ajánlata
·         Vállalkozó felelősségbiztosítása

Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.

Kamut, 2018. ……………….


Megrendelő
Vállalkozó