2013. július 25., csütörtök

Kamut Község Helyi Választási Iroda Tájékoztatója


 
KAMUT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL

Ügyiratszám:944-2/2013.
Tárgy: 2014. évi OGY-i képviselő választásra helyi szavazókörök megállapítása.
Mell.: 1 pld.

Postacím: 5673Kamut, Petőfi u. 106.                                                   Telefax: (66) 428-118
Telefon: (66) 428-308                                                                          E-mail: jegyzo@kamut.hu


H A T Á R O Z A T

Kamut Község Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:

Kamut településen a 2014. évi Országgyűlési képviselő választáson működő szavazókörök
001. szavazókör, Kamut Petőfi utca 47. szám, (Művelődési ház),
002. szavazókör, Kamut Petőfi utca 49. szám, (Általános Iskola)

A szavazókörök területi beosztását (utcai névjegyzéket) a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. A Kamut 001. szavazókörbe tartozó választópolgárok száma: 490 fő. A Kamut 002. szavazókörbe tartozó választópolgárok száma: 398 fő.
A lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében azon választópolgárok, akiknek a lakcíme csak Kamut település megnevezést tartalmaz, a kijelölt 001. szavazókörben 5673 Kamut, Petőfi utca 47. szám (Művelődési ház) szavazhatnak.

Határozatom ellen - jogszabálysértésre hivatkozással - fellebbezés nyújtható be Kamut Község Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (5673 Kamut Petőfi utca 106. sz., fax: 06-66-428-118/19 mell.) úgy, hogy az legkésőbb 2013. augusztus 9-én, 16 óráig megérkezzen, amely határidő jogvesztő. A fellebbezés illetékmentes, elbírálására a Békés Megyei területi Választási Iroda vezetője jogosult.

A fellebbezésének tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) – és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vétel számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Elrendelem a határozatomnak a Kamut Község Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.kamut,hu), valamint a Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tizenöt (15) napra történő közzétételét.
I N D O K O L Á S

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 351.§ (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.
A Ve. 77.§ (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg, úgy hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.
A Ve. 78.§-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
A Ve. 80.§-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78.§-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234.§ (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234.§ (2) bekezdése alapján az illetékes területi választási iroda vezetője bírálja, három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejáratára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33.§ (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.


Kamut, 2013. július 25.Hegedűs László sk.
Helyi Választási Iroda VezetőjeKözzététel időpontja:

A határozat a mai napon közzétételre került.


Kamut, 2013. július 25.


Hegedűs László sk.
HVI vezetője


1. számú melléklet a 944-2/2013. határozathoz

Kamut (választás) ( Békés megye )
001. szavazókör
Azonosító: 04-028-001-0, Cím: Kamut, Petõfi u. 47., OEVK: 02
Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Létszám

Arany János utca teljes közterület 54
Béke utca teljes közterület 22
Kossuth utca teljes közterület 33
Közép utca teljes közterület 59
Munkácsy utca teljes közterület 13
Park utca teljes közterület 21
Petõfi utca teljes közterület 166
Rákóczi utca teljes közterület 50
Tavasz utca teljes közterület 51
Zöldfa utca teljes közterület 21
001. körzetbe soroltak száma összesen: 490


002. szavazókör
Azonosító: 04-028-002-6, Cím: Kamut, Petõfi u.49. Általános Iskola, OEVK: 02
Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Létszám

Árpád utca teljes közterület 23
Dózsa György utca teljes közterület 25
Iskola utca teljes közterület 5
Nagy Demeter utca teljes közterület 10
Széchenyi utca teljes közterület 243
Szõlõ utca teljes közterület 6
Tanya teljes közterület 86
002. körzetbe soroltak száma összesen: 398

településszintû lakosok 1