2013. április 29., hétfő

Képviselő-testületi ülés 2012. október 25.


Tisztelt Olvasók!

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 25.-én tartotta soron következő ülését.

A grémium az alábbi napirendeket fogadta el megtárgyalásra; 

Napirend:

1.)  A 2013. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
      Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                            Hegedűs László jegyző

2.)  Tájékoztató Kamut községet érintő közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos 
       tervekről
             Előterjesztő: Virág Mihály a Magyar Közút Kht. Igazgatója
                                    Borsos Pál főmérnök

3.)    Közös önkormányzati hivatalok létrehozásával összefüggő intézkedések
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                      Hegedűs László jegyző
                                   
      4.)  Bejelentések

Tárgy:  A 2013. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
     
(Tervezet írásban mellékelve.)

Balog Imréné polgármester ismerteti Kamut Község Polgármesteri Hivatala és intézményeinek belső ellenőrzési munkatervét. Az ellenőrzési feladatok között téma és célellenőrzés van beütemezve.  Kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.

Tér Tibor képviselő kérdezi, hogy ki végzi a belső ellenőrzést 2013. évben?

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a jövőben is a Békési Kistérségi Társulás által foglalkoztatott belső ellenőrökkel kívánják megvalósítani a belső ellenőrzést. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében a belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek 2012. november 15-ig kell elfogadnia. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési tervet fogadja el.

A Képviselő-testület a 2013. évi belső ellenőrzési tervet jónak tartja és 6 igen szavazattal – egyhangúan - a következő határozatot hozza:       

102/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamut Község Polgármesteri Hivatalának 2013. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Tárgy:  Tájékoztató Kamut községet érintő közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos 
       tervekről
             Előterjesztő: Virág Mihály a Magyar Közút Kht. Igazgatója
                                    Borsos Pál főmérnök

A
Magyar Közút Nonprofit Zrt
tájékoztatója

a Kamut és térségben
végzett tevékenységéről,

és a kezelésében lévő országos közutak helyzetéről

Készült
a Kamut község képviselő testülete 2012. október 25-i ülésére

2012. október

1.)   Bevezető fogalmi ismertetés

Kamut község képviselő testülete soron következő ülésére tájékoztatást kért a Magyar Közút NZrt Békés Megyei Igazgatóságától a község és a térség közlekedési infrastruktúra üzemeltetési és fejlesztési munkáiról és lehetőségeiről, melyet az alábbiakban terjesztünk elő:
Előzetesen az anyagban taglalt legfontosabbnak ítélt beavatkozás típusok fogalmi tartalmát ismertetjük.

Felújítási munkák: kizárólag a meglévő tönkrement burkolat  és az útpadka teljes felületen új réteggel való megerősítését (felújítását) jelenti, minden más műszaki paraméter változatlanul hagyása mellett. Nem építési engedély köteles munkák

Fejlesztési, rekonstrukciós munkák: A meglévő út burkolatának és vonalvezetésének, vagy egyes műszaki elemeinek változtatását is tartalmazó műszaki beavatkozás (ívkorrekciók, burkolatszélesítés, kiemelt szegély, leállóhelyek, úttartozék cserék stb) Túlnyomóan építési engedély köteles munkák

Beruházási munkák: jellemzően új utak, hidak építése Kizárólag építési engedély köteles munkák


2.) A térségi közúthálózat minőségi jellemzői:

Az értékelést az Országos Közúti Adatbankban (OKA) nyilvántartott műszaki, minőségi, forgalmi és baleseti adatok alapján végeztük.
Minősítés szempontjai:
        A minősítések 1-5-ig terjedő osztályzat alapján előállt átlag értékek, ahol az 1-es a legjobb, 5-ös a legrosszabb állapotot jelenti.

        A burkolatállapot osztályzat a burkolaton lévő hibákat (deformációk, repedezettség, felület állapota) mutatja.


        Az egyenetlenség osztályzat, ahogy a nevéből is kiderül a burkolat egyenetlenségeit mutatja 1-5-ig terjedő osztályzat alapján.


        A teherbírás osztályzat az utak pályaszerkezetének erősségét mutatja.
A burkolat állapotát minden év tavaszán minősítjük, az egyenetlenség és a teherbírás értékét mérési program alapján, általában ötéves ciklusokban speciális mérőkocsi végzi. A ciklusok gyakoriságát általában a rendelkezésre álló források határozzák meg, melyek sajnos ezekben az években igen erőteljesen csökkennek.

A fentiekből adódóan azért e három állapotparaméter együttesen jól jellemzi a vizsgált úthálózatot. Azonos felmérési elvek alapján elsősorban az egyes területek, ill. útkategóriák összehasonlítására szolgál.Kamut és térségét érintő országos közúthálózat útburkolatára jellemző minőségi paramétereket a következő táblázat tartalmazza:

Ssz
Út
szám
Út megnevezése
A vizsgált szakaszra jellemző
átlag osztályzatok
Burkolat állapot
osztályzat
Egyenetlenség
osztályzat
Teherbírás
osztályzat
1
47
Debrecen – szegedi II.r.főút 108+731 – 125+270 km
1,8
2,0
megfelelő
1,6

megfelelő

2
4644
Békés - kondorosi összekötő út 0+000-
 19+678 km
3,5
Közepes
3,0
Közepes
4,6
Rossz

3
46167
Kamuti bekötő út 0+000 – 3+350 km
4,1
Elégtelen
5,0
Rossz
4,7
Rossz

4
46168
Muronyi bekötő út 0+000-2+443
5,0
Rossz
5,0
Rossz
5,0
Rossz

Összesen vizsgált utak átlaga:
2,9
Közepes
3,0
Közepes
3,5
Közepes

Békés megyei országos közutak átlaga:
4,1

2,8

3,7
A kamut és térségében átszelő országos közutak burkolatállapota – a 47 út új burkolatát figyelmen kívül hagyva –, a Békés megye országos közutak átlagával

közel megegyező. Az egyenetlenségi osztályzat és a teherbírás osztályzat tekintetében ugyanez mondható el.


3.) Forgalmi viszonyok és forgalombiztonság

3.1.) A forgalmi adatok értékelése

Az országos közúthálózaton a forgalmi viszonyokat a személygépkocsi egységre átszámított naponta átlagosan áthaladó járműszámok jellemezik. Így jelen esetben is az utak leterheltségét ezekkel az adatokkal jellemezük.A főutak és az összes út forgalma tekintetében Békés megye elmarad az országos átlagtól, viszont e két tételnél a megyében a növekedés gyorsabb az országosnál.
A vizsgálat a kistérségre vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:3.1.1.) Kamut és környéke

Kamut és környéke forgalmi adatait a következő táblázat tartalmazza:

Útszám
Szelvényhatárok
(km)
ÁNF
(E/nap)
NTGF
(J/nap)
47
Debrecen – szegedi II.r.főút 108+731 – 125+270 km
5690
620
4644
Békés - kondorosi összekötő út 0+000-
 19+678 km
1050
72
46167
Kamuti bekötő út 0+000 – 3+350 km
856
30
46168
Muronyi bekötő út 0+000-2+443
881
41
Vizsgált utak átlaga:
2894
288
Békés megyei országos közutak átlaga:
2516
208


Forgalomnagyság alapján – a közúthálózatban betöltött jelentősége szempontjából adódóan – a 47. sz. út a legjelentősebb, magasan a megyei átlagánál nagyobb forgalmú.

Az átlag értékek alapján a vizsgált térség közúthálózatának forgalomnagysága az átlagos napi forgalom tekintetében 115 %-os, a nehézgépjármű forgalom tekintetében 138 %-os a megye alsóbbrendű közúthálózatának átlagához képest.

3.2) Forgalombiztonsági jellemzők

Kamut és térsége forgalombiztonsági helyzetének áttekintéséhez az elmúlt öt év személyi sérüléses közúti közlekedési baleseti adatait használtuk. Ezek az adatok a rendőrségi intézkedések során rögzített statisztikai adatlapok feldolgozásából származnak.

3.2.1.) Teljes megye

A teljes megye országos közúthálózatán a balesetszám időbeli változása a kimenetel súlyossága szerint:


Év
halálos
súlyos
könnyű
Össz.
2007
22
168
279
469
2008
36
117
234
387
2009
28
124
205
357
2010
11
96
209
316
2011
16
99
173
288
Össz.
113
604
1100
1817
% arány
6
33
61
100

Az összes balesetszámot tekintve csökkenő tendenciát regisztrálhattunk a megye országos közúthálózatán. A halálos és könnyű kimenetelű balesetek száma csökkent, a súlyosak száma kis mértékben emelkedett.

3.2.2.) Kamut és térsége


Kamut és térsége országos közúthálózatán bekövetkezett balesetek súlyosság szerinti csoportosítása:

Év
halálos
súlyos
könnyű
Össz.
2007

8
9
17
2008

3
9
12
2009
1
6
6
13
2010

2
9
11
2011

3
4
7
Össz.
1
22
37
60
% arány
2
37
61
100


A balesetek kimenetelét tekintve a halálos kimenetelű baleset csak 2009 évben következett be és a súlyos kimenetelű események is csökkenő tendenciát mutatnak.

Az összes balesetszám is fokozatosan kevesebb, mint felére csökkent.
Baleseti típuscsoport

Száma

Azonos irányba egyenesen haladó járművek összeütközése
6

Szembe egyenesen haladó járművek ütközése
9

Azonos irányba haladó, kanyarodó járművek összeütközése
2

Szembe haladó, kanyarodó járművek összeütközése
1

Keresztirányba haladó, kanyarodó járművek összeütközése
5

Balesetek kerékpáros részvételével
13

Balesetek segédmotoros-kerékpár részvételével
3

Magános járműbalesetek
19

Gyalogos elütések
2

Összes baleset
60


A típuscsoportokat áttekintve láthatjuk, hogy legnagyobbrészt „magános” balesetek történtek. Az adott kategória általában a gyorshajtásra vezethető vissza.
Ezt követi a közlekedés legvédtelenebb résztvevőivel, a kerékpárosokkal (+segédmotorosok) és a gyalogosokkal történt balesetek.


3.3) Forgalombiztonságot növelő beavatkozások:

Az elmúlt években a térség forgalombiztonságot javító munkái a következők voltak:

  • A térség legjelentősebb közúti közlekedési beruházása 47 sz. főút Mezőberény és Békéscsaba közötti korszerűsítése, megerősítése, amely jelenleg vár befejezésre.
  • További nagyon fontos beruházás a 47 sz. és 4644 j., valamint a 470 sz. 4644 j. utak kereszteződéseiben körforgalmú csomópontok építése volt.
  • Kisebb forgalombiztonsági beavatkozást jelentett a 4644 j. út 44 sz. úthoz történő csatlakozásánál az elsőbbségadási kötelezettségre figyelmeztető napelemes sárga villogó jelzők telepítése.
  • Utóbbi években a tanévkezdés előtt a rendőrséggel közösen az iskolák környezetének forgalmi rendjét, forgalombiztonsági helyzetét vizsgáltuk felül. A helyszínelések eredményeként a szükséges eseti tábla kiegészítéseket megtettük.


4.) A közúti infrastruktúrával kapcsolatos feladatok, valamint a hatás-, és illetékességi körök

2005 októberétől az alábbi változások álltak elő az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózat, valamint ennek fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásában, továbbá ezek finanszírozási céljait szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályaiban. Ezeket az időközbeni módosítások után jelenleg a 8/2008(III.18) GKM rendelet és az 1988 évi I. törvény  hatályos változata szabályozza.

Ennek következtében az addig szinte korlátozás nélküli kezelői és építtetői hatáskört is ellátó Magyar Közút feladat-, és illetékességi körében is igen jelentős változások következtek be.
Ezekről az átlag úthasználók mit sem tudnak,  ( tulajdonképpen nem is kell nekik tudniuk), de a mai igen alulfinanszírozott időszakban, amikor a főként negatív kritikák igen gyakran ( természetesen sokszor jogosan és van, hogy jogtalanul) megfogalmazódnak az útállapotok tekintetében, jó lenne ha tudná a közvélemény, hogy a kritika ( meg hátha ilyen is van; a dicséret), melyik szervezetet illeti.

Ezek a szervezetek a következők:

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK), melynek feladata elsősorban:

Mint az állami tulajdonba tartozó országos közúthálózat vagyonkezelője, a mindenkori közlekedésért felelős minisztérium megbízásából végzi az ezek fejlesztésének finanszírozási céljait szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével, működtetésével és felhasználásával kapcsolatos feladatokat.
(Gyakorlatilag ez a szervezet jár el az Állam nevében, s az Állami Költségvetés Útpénztári (közlekedés pénztári fejezetében lévő forrásokból megrendeléseket ad a Magyar Közútnak és a NIF Zrt-nek ezek jogszabályokban előírt kötelezettségeik elvégzésére.)
A KKK az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) jogutódjaként jött létre, kibővített feladatköri jogosultsággal.


Magyar Közút Nonprofit Zrt

2005 október 1-én a 19 megyei közútkezelő szervezet és az ÁKMI összevonásával Budapesti székhellyel alakult szervezet, amely az időközben több belső szervezeti átalakításon esett át, s jelenleg 19 megyei igazgatóságán keresztül az alábbi tevékenységi körben végzi feladatait:


-          Az Útpénztár (Közlekedési pénztár) előirányzat felhasználásával, ennek forráslehetőségeinek nagyságrendjéig, a KKK –val kötött szerződéses megrendelés alapján (a gyorsforgalmi utak kivételével) az országos közúthálózat út-, híd üzemeltetési és karbantartási feladatait látják el. (túlnyomóan saját eszközzel és saját üzemmérnökségeik dolgozóival elvégezhető munkák)

Kamut és térsége területén ezen feladatok ellátását a Magyar Közút Békés megyei Igazgatósága Békéscsabai üzemmérnöksége végzi.

-          Az Országgyűlés által évente jóváhagyott forrás adta lehetőségek szerint a KKK-tól kapott megrendelés szerint az országos közutak felújítási -(az eredeti műszaki paraméterek megtartása mellett, vagyis általában nem építési engedély köteles)- beavatkozásaira javaslattétel, a kiválasztott útszakaszok előkészítése terveztetésre, versenyeztetésre, a kivitelezési munkák lebonyolítása, műszaki ellenőrzése. (külső vállalkozókkal végeztetett munkák)

-          Az Új Széchenyi rerv Regionális Operatív Programja (ROP) keretében EU-s források felhasználásával megvalósuló útfelújításokra javaslattétel, majd az érintett szervezetek által kiválasztott, és jóváhagyott, ezután pedig kormányhatározattal kiemelt projektekké minősített útfelújítások külső kivitelezőkkel való megvalósítása. Ennek keretében a kiválasztott útszakaszok előkészítése terveztetésre, versenyeztetésre, a kivitelezési munkák lebonyolítása, műszaki ellenőrzése
-          Az országos közutak adminisztratív közútkezelői-, és forgalomtechnikai feladatainak ellátása
-        A szezonálisan felszabaduló szabad kapacitások piaci viszonyok közötti hasznosítása vállalkozási tevékenység keretében.Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt, melynek feladata elsősorban:

-               Az országos közutak útpénztári-, és a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű célelőirányzatból megvalósuló hálózatfejlesztési munkáinak tanulmány-, és döntés előkészítő terveinek, környezeti hatásvizsgálatainak-, valamint engedélyezési -, és kiviteli terveinek elkészíttetése, ezek területszerzése, a terület előkészítése a kivitelezési munkák közbeszereztetése, a munkák lebonyolítása, műszaki ellenőrzése.
Túlnyomóan az 1063/2007 (VIII.15) Kormány határozatban nevesített KÖZOP program keretében tervezett, nevesített munkák tartoznak ebbe a körbe.
A feladat elvégzése után az elkészült közúti létesítményt üzemeltetésre átadják a Magyar Közút Nzrt -nek vagy az autópálya kezelő társaságnak.
(Általánosságban elmondható tehát, hogy az új közlekedési létesítmények, vagy a meglévők oly mértékű átalakítása, fejlesztése, melyek építési engedélyhez kötöttek tartoznak a NIF feladatkörébe a Magyar Közút által üzemeltetett utak vonatkozásában is.)

A NIF Zrt a Nemzeti Autópálya  (NA) Zrt - ből alakult át az összes infrastrukturális hálózatra szóló jogkörrel.

A fentiek következtében az alábbiak szerint folynak a közutakon végzendő munkák.


5.) Út-, hídüzemeltetés, karbantartás

Az Üzemeltetési és karbantartási feladatainkat az országos közutak kezeléséről szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (OKKSZ) előírási szerint végezzük. Az OKKSZ alapján a kezelésünkben lévő országos közutakat un. Szolgáltatási osztályba kell sorolni.
Az osztályba sorolás a közút kategóriájától, a forgalom nagyságától, a közút kiépítettségétől és a forgalom időszakos változásától függ.

A feladatok elvégzésének színvonalát a szolgáltatási osztályokon belül az OKKSZ három kategóriába sorolja:
„A” – az OKKSZ-ben meghatározott feladatok teljes körű és maradéktalan végrehajtása,
„B” – egyes feladatok csökkentett mértékű és gyakoriságú végrehajtása, a további feladatoknak az OKKSZ szerinti színvonalon történő megvalósítása mellett,
„C” – egyes – forgalombiztonságot közvetlenül befolyásoló – meghatározott feladatcsoportoknak az OKKSZ szerinti színvonalon történő végrehajtása. Valamennyi további feladat ellátásának színvonala az országos közúthálózat működőképességének megőrzése mellett.

E besorolások határozzák meg az adott úton végezendő téli és nyári útüzemeltetési munkák gyakoriságát (útellenőrzés, fűkaszálás, síkosság elhárítás, útterület tisztántartás, stb.), illetve a beavatkozások szintidejét.

Az utóbbi években a kezelt úthálózat üzemeltetését és karbantartását az állami megrendelések általában a „C” szinten biztosították.

A Békés Megyei Igazgatóság Békéscsabai üzemmérnöksége a lehetőségeihez képest  mindent megtesz az általa kezelt úthálózat forgalombiztonsági és esztétikai elvárásainak mindenkori biztosításáért.

A Kamut térségében lévő utak folyamatos kátyúzása valamint a mindenkor szükséges egyéb feladatainak ellátása a napi feladataink részét képezi.

6.) A Békés megyei országos közutak és hidak beruházás fejlesztése, felújítása

6.1.) A jelenlegi-, és az elkövetkező időszak beruházási, fejlesztési programjai

-                      M44 út gyorsforgalmivá fejlesztése
-                      ROP program

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően ezek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt hatáskörébe tartoznak, és  Kamut és térségét hatásaiban közvetlenül is érinti, a várhatóan 2014 évben elinduló 44-es út gyorsforgalmivá fejlesztése

A másik jelentős fejlesztési munka a 47  II.r. főút Mezőberény – Békéscsaba közötti szakaszának ezévi várható befejezése.

6.2.) Az elmúlt öt év  felújítás jellegű munkái

A felújítás olyan tevékenység, melynek kapcsán az út eredeti paraméterei (szélesség, ívviszonyok, szegélyek) nem változnak, csak az eredeti állapotuk lesz helyreállítva, felújítva.
Ezek bonyolítását, versenyeztetését, a külső vállalkozó által végzett munkák műszaki ellenőrzését a Magyar Közút munkatársai végzik a KKK megbízási szerződése alapján.
Ezek egyrészt EU-s, másrészt magyar költségvetési Útpénztári (Közlekedés pénztári) forrásokból valósulnak meg.6.2.1.) EU- forrásokból Regionális Operatív Programok (ROP)

Ezek a térségi felzárkóztatást elősegítő, kizárólag a mellékutak felújítását biztosító EU-s források felhasználásával meghirdetett programok keretében végzett beavatkozások.

A 2011-2012.  évi ROP programciklus keretében végzett felújítási munkák

Az Új Magyarország Fejlesztési terv (amely aztán a kormányváltás után átalakult Új Széchenyi Tervvé) 2007-2013 közötti időszakában a Regionális Operatív Programok Infrastrukturális prioritásainak megvalósításai két éves ciklusokban lettek tervezve.
A Magyar Közút Békés Megyei Igazgatósága által adott felújítási javaslati listából a kistérségek bevonásával kialakított konszenzus alapján 2007 januárjában kerültek kiválasztásra a programba felvenni kívánt útszakaszok, melyek 2007 nyarán kormányhatározattal a 2007-2008 évi ROP programciklus kiemelt projektjei között lettek nevesítve, (összesen öt útszakasz) s kaptak EU-s forrásokból támogatást.

Az időközben kirobbant gazdasági válság, valamint a kormányváltási időszak nagymértékben lelassította a döntési folyamatokat, így a lista további elemeinek megvalósítása  jelenleg az alábbi állapotot mutatja:

Útszám
Települések között
Kezd szelv.
Vég szelv.
Hossz (km)
Állapot
Befejezési időpont
Kiviteli kts. (eFt)
4427
Orosháza – Tótkomlós - Mezőhegyes ök. Út
3+500
17+586
14,086
kivitelezés alatt
2012.11.02
3 560 881 283 Ft
4428
Orosháza - Mezőhegyes ök. Út
0+000
18+187
18,187
2012.11.02
4234
Szeghalom – Vésztő - Gyula ök. Út
20+350
26+661
6,311
kivitelezés alatt
2013.05.15.
3 782 542 755 Ft
4444
Gyula - Elek ök. Út
4+000
10+277
6,277
2013.05.15-
4231
Dévaványa - Gyomaendrőd ök. Út
0+000
5+600
5,6
támogatási szerződés előkészítés alatt
-
-
4234
Szeghalom - Vésztő-Gyula ök. út
3+301
11+141
7,84
-
-
4234
Szeghalom - Vésztő-Gyula ök. Út
43+500
47+996
4,496
tartalék szakaszok – bizonytalan indítás
-
-
4434
Gyula – Pitvaros - Makó ök. Út
25+693
36+117
10,424
-
-
EU forrás ROP kiemelt projekt összesen


73,221


7 343 424 038 Ft
2012. év


A Magyar Közút Konzorciumi közreműködésével az érintett Önkormányzatok kedvezményezettsége révén EU-s források bevonásával az alábbi projektek valósultak meg, ill vannak elszámolási szakaszban:

Projekt jele
Tárgy
Települések
Projekt érték (nettó)
Projekt záró időpontja
DAOP-3.2.1/A-09-2009-0015
buszöböl építés
Szarvas, Hunya,
 Gyomaendrőd
21 993 640 Ft
2011.12.09
DAOP-3.2.1/B-09-2010-0003
buszöböl építés
Zsadány
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
35 655 481 Ft
2011.11.25
DAOP-3.2.1/B-09-2010-0004
buszöböl építés
Kötegyán
Méhkerék
Újszalonta
101 852 500 Ft
br.
2011.12.20
DAOP-3.1.1/B-09-2009-0011
összekötő-gyűjtőút építése
Füzesgyarmat (Baross-Klapka u.)
190 869 998 Ft br.
2011.11.03
Összesen:


350369 eFt6.2.2.) Állami Költségvetési forrásokból történő felújítási munkák

Az országos közúthálózat felújítási munkáinak további forrása az állami költségvetésben elkülönített fejezeti előirányzatok. (ilyen volt az Útalap, amely konstrukció még 1998 évben meg lett szüntetve. Ezt váltotta fel az UFCE, majd az Útpénztár, melyet újonnan Közlekedési Pénztárnak neveztek el) Ezek mindenkori lehetőségeinek nagyságrendjéig rendelkezésre álló forrásokból (készültek) készülhetnek még burkolat felújítások.
Ez a finanszírozási forma is átalakulóban van, s a jövőben túlnyomórészt csak a jövőre kialakítandó elektronikus útdíj rendszerből származó bevételek jelentik majd a közlekedési infrastruktúrára fordítható összegeket.
A 2005 év előtti évekhez képest ezek rendelkezésre állásánál az a különbség, hogy még a 2005 év előtt minden megyei közútkezelő rendelkezett ezzel az összeggel, s a versenyeztetés utáni tényleges bekerülési összegek esetleges maradványaiból további kisebb munkákat a megyékben lehetett elvégeztetni.
A források szétosztása a megyék között túlnyomórészt az úthossz, annak útkategóriánkénti összetétele, valamint a forgalomnagyság határozza meg. Az ilyen sorrendiségből adódóan Békés megye általában a 14-16. helyen szerepel, így ennek megfelelő felújítási forrást kapott, ill. kap. A 2005 utáni forráselosztás ezen a téren hasonló elvű a megyék közti arányokra vonatkozóan, de a megadott forrás most arra szolgál, hogy ez alapján adja meg az adott megye a tervezett felújítandó szakaszok összes hosszát létesítményjegyzék formájában, a forrás ténylegesen nem kerül a megyékhez.
Az elfogadott és a versenyeztetés során esetleg megmaradt források a következő ilyen jellegű országos felújítási felhívásban kerülnek újrafelhasználásra.
A fenti forrásokból 2005-2009 között a következő útszakaszok kerültek felújításra:
2008 évben leszerződött, de az időjárási körülmények miatt biztonsággal nem kivitelezhető felújítási munkák szerződésmódosítással 2009-ben valósultak meg.

Ezek között szerepelt a Murony és Kamut közötti szakasz felújítása is.

Bevatk. Éve
Útszám
Érintett települések
Kezd.szelv.
Vég. Szelv
Hossz (km)
2009
46.
Mezőtúr-Gyomaendrőd
33+000
38+000
5,000
2009
4401.
Szarvas
0+790
1+234
0,444
2009
4435.
Kétegyháza
0+000
1+300
1,300
2009
4212.
Szeghalom belterület
34+435
36+148
1,713
2009
4431.
Újkígyós-Gerendás
26+100
26+570
0,470
2009
4431.
Újkígyós-Gerendás
26+700
27+200
0,500
2009
4431.
Újkígyós-Gerendás
27+350
27+700
0,350
2009
4432.
Kaszaper-Tótkomlós
39+800
40+300
0,500
2009
4219.
Sarkadkeresztúr
44+200
46+500
2,300
2009
4435.
Elek
4+330
5+830
1,500
2009
4644.
Murony-Kamut
7+391
10+000
2,609
2008 évről áthúzódó munkák összesen:


16,686


6.3.) Útpénztári forrásból történő egyéb felújítások

A szűkös anyagi források az utóbbi években csak un. nagyfelületű javításokat tettek lehetővé. Ez azt jelenti, hogy egy adott hosszabb útszakaszon csak lokálisan a legrosszabb részeken történik teljes, vagy csak félpálya szélességben  50-500 m hosszon aszfaltozással történő javítás.
2010-11 években útpénztári pénzekből úgynevezett nagyfelületű javítások végrehajtására volt lehetőségünk..

2012 évben útpénztári forrásból nem volt semmilyen lehetőség burkolat felújítási munkákra.

2013 évi tervjavaslat listáját az elmúlt hetekben kellett összeállítanunk.
Ebben szerepel a 4644 j Békés –Kétsopronyi összekötő út 13+600 14+000 km közötti szakaszának nagyfelületi javítása.

Folyamatban van továbbá ezen útszakasz, a 47 út Mezőberényi felüljárójához kapcsolódó földszállítások miatti burkolat rongálódásainak, a beszállítók általi javításának előkészítése.

7.) A hosszútávú fejlesztési stratégia egyes megyei elemei

Gyorsforgalmi utak
Békés megyét elkerüli az országos gyorsforgalmi utak hálózata, ami jelentős mértékben rontja a térség gazdasági lehetőségeit..
Az Országos területrendezési terv - nagy távlatban történő megvalósítással - Békés megye területére két gyorsforgalmi utat tartalmaz, illetve jelöl: az M44 jelű és az M47 jelű autóutakat.
Az M44 jelű gyorsforgalmi út megvalósításának ütemezéséről a gyorsforgalmi- és főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI.29.) Korm határozat rendelkezik. E szerint az út három ütemben kerül megvalósításra:
Kunszentmárton kelet – Kondoros kelet (46,6 km) a 2011 – 2016 közötti I. programciklusban,
Kondoros kelet – Békéscsaba nyugat (18,3 km) a 2017 – 2020 közötti II. programciklusban, M8 autópálya – Kunszentmárton kelet (47,4 km) a 2021-2024 közötti III. programciklusban,
Békéscsaba nyugat és az országhatár közötti szakasz megvalósítására vonatkozóan a Kormány határozat nem rendelkezik. Az Országos területrendezési terv az útnak ezt a szakaszát a 44 jelű főút nyomvonalán jelöli, míg Békés megye területrendezési terve Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő nyomvonalváltozatot tartalmaz.
Az M47 jelű gyorsforgalmi út megvalósítására, nyomvonalának kijelölésére előzetes vizsgálatok már történtek, de hatástanulmányok, tervek még nem készültek.

Főutak

A 47 jelű másodrendű főút a megye második legjelentősebb útvonala, mivel Kelet-Magyarország észak és déli iránya között biztosít kapcsolatot a megyén keresztül. Ezen az útvonalon is feltétlenül szükséges lenne az elkerülő szakaszok építése, hiszen csak a Békés megyei szakaszon hét településen – ebből hat városi rangú - halad keresztül az út jelenlegi nyomvonala. Ezek közül eddig csak Békéscsaba és Orosháza rendelkezik elkerülő úttal.
A fent hivatkozott kormányhatározat csak a 2021-24 közötti III. programciklusban szerepelteti a 47 sz. főút Mezőberényi-, s a 2025-27 közötti IV. programciklusban a Csorvási elkerülő szakasz megépítését.
A 46 jelű másodrendű főút ugyancsak jelentős térségi összekötő szerepet tölt be Törökszentmiklós és Mezőberény között, mivel a megye középső és észak-keleti részének kapcsolatát biztosítja a 4 jelű számú elsőrendű főúttal, ill. ezen keresztül az ország távolabbi területeivel.
Gyomaendrőd és Mezőberény városok elkerülése itt is elengedhetetlen lenne.
8.) Összefoglalás:

Társaságunk megítélése szerint Kamut és térsége országos közúthálózatának üzemeltetését, karbantartását és fenntartását a rendelkezésre álló erőforrások maximális kihasználásával, a lakosság érdekeinek szolgálatában végezzük.
A jelenleg folyamatban lévő és tervezett felújítási munkák és fejlesztések megvalósítása az országosan elmaradottabb Békés megyei térség felzárkóztatásának alapfeltételei.


A célunk megvalósítása, elérése érdekében szükséges a közös és egységes fellépés, ezért ezúton kérjük Önöket a különböző döntéshozó fórumokon terveink képviseletére és támogatására.

A további kedvező együttműködés reményében kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását, tudomásul vételét.

Békéscsaba, 2012-10-16.


                                                                                             Virág Mihály

                                                                                                                           megyei igazgató


103/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamut községet érintő közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos tervekről szóló tájékoztatót jónak tartja és elfogadja.

Tárgy: Közös önkormányzati hivatalok létrehozásával összefüggő intézkedések
            Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                 Hegedűs László jegyző

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezései az Alaptörvényben megfogalmazottakhoz igazodnak. Az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének d) pontja rögzíti, hogy a képviselő-testület törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét, 33. cikkének (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a testület sarkalatos törvényben meghatározottak szerint hivatalt hozhat létre.
Az új törvény is csak keretszabályozást tartalmaz, biztosítva ezzel azt, hogy a képviselő-testület a helyi sajátosságok figyelembe vételével alakíthassa ki hivatali szervezetét, határozhassa meg működését. A hivatali feladatok ellátása két módon történhet: önálló polgármesteri hivatal (megyei önkormányzati hivatal, főpolgármesteri hivatal) működtetésével, illetve több önkormányzat által létrehozott közös önkormányzati hivatal útján.
Lényeges változás, hogy azon községek, melyek lakosságszáma nem éri el a kétezer főt, közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, tehát nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt, így szervezetalakítási szabadságuk e tekintetben korlátozott. A hivatal önkormányzati szervezetrendszerben elfoglalt helyét a Mötv. 41. § (2) bekezdése határozza meg, mely szerint a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szerve. Ennek megfelelően a hivatallal kapcsolatos döntések alapvetően a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A fentebb jelzett törvényi keretek között a testület dönt a hivatal létrehozásáról, közös önkormányzati hivatal esetén megállapodásba kell foglalni a döntést. A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését is az érintett képviselő-testületek határozzák meg a megállapodásban. A közös hivatal létszámának meghatározására külön rendelkezéseket tartalmaz a Mötv. E szerint, ha községi önkormányzatok hozzák létre a közös hivatalt, annak létszámáról, a hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban kell rendelkezni a törvényi követelményekre figyelemmel. A hivatal elsődleges rendeltetése a döntés-előkészítés, illetve a döntések végrehajtásának szervezése. 
A korábbi szabályozással összhangban a hivatalnak továbbra sincs önálló döntési jogköre, ugyanakkor szerepe az önkormányzati működés szempontjából meghatározó, az adott önkormányzat tervszerű működésének, a közszolgáltatások színvonalas biztosításának záloga a felkészült, magas szakmai szinten működő apparátus. A szabályozás új elemként rögzíti a törvény, hogy a hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésnek összehangolásában is.
Önkormányzati ügyekben a döntés joga fő szabályként a képviselő-testületet illeti, így a politikai mérlegelést a testületnek kell elvégezni, de a döntés alapját jelentő szakmai alternatívák feltárása, a jogi környezet bemutatása az apparátus feladata.
 A közös hivatal sajátossága, hogy több települési önkormányzat döntéseit készíti elő, ezért az egyes települések sajátosságainak figyelembe vétele elengedhetetlen a színvonalas munkavégzéshez, hiszen az eltérő adottságokat, lehetőségeket, prioritásokat kell folyamatosan szem előtt tartani. A hivatal tevékenysége kapcsolódik az államigazgatási döntések előkészítéséhez is. A járási hivatalok létrehozásával számos államigazgatási ügy járási szintre kerül, de továbbra is marad államigazgatási hatáskör a jegyzőnél, polgármesternél, illetve kivételesen a hivatal ügyintézőjénél.
Közös hivatal esetén fontos, hogy minden településen folyamatosan biztosított legyen az ügyintézés kirendeltség létrehozásával, kihelyezett ügyfélfogadással, vagy más módon, erre a közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodásban feltétlenül ki kell térni. A hivatal alaprendeltetésén túlmutatóan igen fontos szerepet játszik a képviselő-testület, bizottságok üléseinek előkészítésében, a lakossággal, civil szervezetekkel való kapcsolattartásban. Esetenként feladatkörén kívül segítséget nyújt az állampolgároknak mindennapi problémáik megoldásában. 

A közös önkormányzati hivatal alakításának törvényi feltételei;

- Lakosságszám: a Mötv. 85. § (1) bekezdése szerint közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a községi önkormányzatok, melyek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A Mötv. 146. § (3) bekezdése a lakosságszám meghatározásánál a helyi önkormányzati képviselők választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni. A közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó szabályok 2013. január 1-jén lépnek hatályba, így első alkalommal a legutóbbi általános önkormányzati választás évének – 2010. január 1. – lakosságszámát kell figyelembe venni,
- Járáson belül, határosság: A Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján valamennyi, a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatnak egy járáson belül kell lennie. Békés járás települései: Békés, Mezőberény, Köröstarcsa, Kamut, Bélmegyer, Murony, Tarhos.  Közös önkormányzati hivatalt azon települések alakíthatnak, amelyeknek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól.
- Székhely: A Mötv. 85. § (4) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor a város a székhely település. Amennyiben a közös hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát az érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás hiányában a hivatal létszámát a városi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg.
Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt községek hozzák létre, úgy a székhelytelepülést a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg. Célszerű figyelembe venni a település földrajzi elhelyezkedését, megközelíthetőségét, rendelkezésre álló hivatali szervezetét. A hivatal működési költségét az állam finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés e célra elkülönített számlájára folyósít. Amennyiben az állam által nyújtott feladatfinanszírozás nem fedezi a hivatal működési költségeit, a további felmerülő költségekhez az érintett önkormányzatoknak megállapodás alapján, ennek hiányában lakosságszám arányában kell hozzájárulniuk.   
-         közös önkormányzati hivatal alakításának kezdeményezése: A Mötv. 85. § (7) bekezdése szerint a város illetve a kétezer fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. Az általános törvényi feltételeknek ebben az esetben is teljesülnie kell (pl: járáson belüliség, lakosságszám).
-         Közös önkormányzati hivatal önkéntes létrehozása: A Mötv. 85. §-a rendelkezik a közös önkormányzati hivatal létrehozásának alapvető (keret) szabályairól. Elsődlegesen itt is az önkéntesség kap nagyobb hangsúlyt. E lehetőség azonban korlátozott. A közös önkormányzati hivatalokat az általánostól eltérő módon első alkalommal 2013. január 1-jétől számított 60 napon belül kell megalakítani. Megfelelő előkészítés és kompromisszumkészség mellett a közös hivatal megalakítása akár már 2013. január 1-én megtörténhet, hiszen az alapvető jogszabályi feltételek rendelkezésre állnak. A közös hivatalok megalakítására vonatkozó megállapodásokat 2012-ben is meg lehet kötni, az ehhez szükséges képviselő-testületi döntéseket meg lehet hozni, csak arra kell ügyelni, hogy azok 2013. január 1-én lépjenek hatályba. A 2013. év elején megalakított közös hivatalok, az azokban részt vevő települések vonatkozásában a struktúra felülvizsgálatára, módosítására csak a következő általános önkormányzati választásokat követően kerülhet (2014. évben.) sor. Alapvető szabály, hogy közös hivatalt alakítani, megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból kiválni önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követő 60napon belül lehet.
-         Közös önkormányzati hivatal létrehozása kijelöléssel; a közös hivatal határidőben történő önkéntes megalakításának hiánya esetén a törvény kijelölési szabályok alkalmazását teszi lehetővé. A Mötv. 85. „ (3) bekezdése rögzíti, hogy ha az érintett képviselő-testületek a megállapodást 60 napon belül nem kötik meg, vagy valamely település a közös hivatalhoz nem tud csatlakozni, a kormányhivatal vezetője dönt a hivatali feladatok ellátásának módjáról, illetve a megállapodás pótlásáról. A kijelölés során az illetékes kormányhivatal vezetőjét is kötik az alapvető szabályok, vagyis csak járáson belül történhet a kijelölés, az érintett települések közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választhatja el egymástól, továbbá a lakosságszámra, a településszámra vonatkozó kritériumoknak is meg kell felelni. A törvényi feltételek fennállása esetén a kormányhivatal vezetője dönthet akként is, hogy az érintett „magára maradt” települést egy önálló hivatallal rendelkező másik településhez jelöli ki, ezzel létrehozva egy új közös önkormányzati hivatalt.
-         A közös hivatal felépítése, működése; A hivatalok jó működéséhez nélkülözhetetlenek a megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyintézők, ahol a szakértelem kihasználásához folyamatosan elegendő mennyiségű feladat áll rendelkezésre, így biztosított a tagolt, minimális szakosodást lehetővé tevő apparátus. A hivatal létszámát a képviselő-testület határozza meg. Közös önkormányzati hivatalok esetén a létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei. Városi székhelyű közös önkormányzati hivatalok esetén az érintettek megállapodásának hiányában a városi képviselő-testület szabadon dönt a hivatal létszámáról. Tekintettel arra, hogy a működési költségek jelentős részét a tapasztalatok szerint a személyi kiadások teszik ki, szükséges a felállítandó közös önkormányzati hivatal létszámigényének mindennél alaposabb megtervezése. A létszám tervezésénél kiemelt szempont az, hogy a közös önkormányzati hivatalok több település képviselő-testületét, bizottságait, polgármestereit szolgálják ki. A létszám meghatározását elsődlegesen befolyásoló tényezők az ellátandó feladatok nagyságrendje, a kiszolgált települések összlakosságszáma, és a közös hivatal létrehozásában közreműködő települések száma. Mindezek mellett számtalan további – a települések elhelyezkedésétől, térségi funkciójától, az ellátott igazgatási-szolgáltatási feladatoktól, - tényező befolyásolja az adott hivatal feladatellátásához szükséges létszám meghatározását. A létszám meghatározásánál az alábbi egyéb tényezőket indokolt figyelembe venni: - Demográfiai összetétel, a lakosság korösszetétel szerinti megoszlása, azaz hogy a helyi közösség mennyiben képes az öngondoskodásra, illetve mennyiben szorul rá az önkormányzat aktívabb beavatkozó tevékenységére. – Halmozottan hátrányos helyzet: a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő térségekben felállítandó közös önkormányzati hivatalok nagyobb szerepet játszanak a válságmenedzselésben, az akut szociális problémák kezelésében. – Az általános települési funkciótól eltérő adottságok: pl: üdülőterületi, idegenforgalmi jelleg, új, az addigiaktól eltérő településjelleget alakító fejlesztés megvalósítása, melyek alapvetően az általánostól eltérő, új igazgatási igényeket támasztanak. Másfelől a magyar településszerkezet sajátosságaiból fakadóan jelentős eltérések mutatkoznak egyes települések, főként községek közigazgatási területének, így a külterületi lakott helyek számának tekintetében.
-         Felépítés, tagolás: Kiindulva a Mötv. 84. § (1) bekezdéséből a közös önkormányzati hivatal feladata – a polgármesteri hivatalhoz hasonlóan – az önkormányzat működésével, a polgármester, jegyző hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása, valamint segíteni az önkormányzatok egymás közötti és az állami szervekkel történő együttműködés összehangolását. A közös önkormányzati hivatal megalakításáról, személyi-és tárgyi feltételeiről, az ellátandó feladatokról, a hivatal szervezeti felépítéséről az érintett képviselő-testületek megállapodást kötnek. A Mötv. 67. §-a értelmében a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt. Tekintettel arra, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz több település tartozik, a megállapodásban rögzíteni szükséges, hogy a polgármesterek milyen módon látják el az irányítási feladatokat. A megállapodásban rögzíteni szükséges a jegyző feladatait is. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti, munkáját legalább egy aljegyző segíti. Mind a jegyző, mind az aljegyző kinevezése vezetői megbízásnak minősül. A jegyzőt a közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei lakosságszám-arányos többségi döntéssel nevezik ki. A jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat a székhelytelepülés polgármestere gyakorolja. A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését a képviselő-testületek a megállapodásban rögzítik. A megállapodásban foglaltakat építik be a saját szervezeti és működési szabályzatukba.
-         Önkormányzati működéshez kapcsolódó általános feladatok: a testületi ülések előkészítése, tartalmi és adminisztratív feladatok, a bizottságok működésével kapcsolatos hivatali feladatok, egyéb általános működési feladatok (pl: közérdekű adatok, a személyzeti -, szabadság,- bélyegző-és egyéb nyilvántartások vezetése)
-         Hatósági feladatok: önkormányzati hatósági feladatok, polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek (pl: honvédelem, katasztrófavédelem), jegyző államigazgatási feladatai (pl: szociális ügyek)
-         Gazdasági, pénzügyi feladatok: költségvetés, zárszámadás készítése, pénzügyi beszámolók készítése, nyilvántartások vezetése, gazdálkodással kapcsolatos napi ügyek intézése.
A Mötv. 85. § (8) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen. A közös önkormányzati hivatal jegyzője,  aljegyzője  az érintett képviselő-testületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő ügyfélfogadást.

Közös önkormányzati hivatalok megalakításának előkészítése:

A közös önkormányzati hivatalok létrehozása csak alapos előkészítő munkával, a közigazgatás átalakítását szolgáló egyéb kormányzati intézkedésekkel (pl: járások kialakítása, járási hivatalok létrehozása), valamint más települések önkormányzatainak a polgármesteri hivatal, vagy közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló szándékával történhet. A hivatal létrehozását a képviselő-testületek – a bizottságaik, a tisztségviselők, a polgármesteri hivatalok köztisztviselői közreműködésével és szoros együttműködésével – kellően alapos tervező, szakmai, jogi, pénzügyi előkészítő munkájával szükséges végrehajtani.
A döntéshozóknak és a végrehajtásban résztvevőknek egyaránt kellő mélységgel szükséges megismerni a közös önkormányzati hivatalok létrehozásával összefüggő jogszabályi hátteret, kormányzati intézkedéseket. Így különösen: az Új önkormányzati törvény (Mötv.) ezzel kapcsolatos rendelkezéseit, a járások kialakításáról, valamint ehhez illeszkedő egyes további törvényekben, Munka Törvénykönyvében, a kormánytisztviselőkre, köztisztviselőkre vonatkozó szabályokban írt rendelkezéseket. A döntések előkészítéseként szükséges a hivatalban dolgozó köztisztviselőkkel kapcsolatos munkajogi kérdések előzetes tisztázása, a nyilvántartások rendezése.        
Felülvizsgálandók a polgármesteri hivatal által intézett folyamatos ügyek. Rendelkezni kell a lehetséges befejezésük, illetve a továbbra is folyamatban maradók esetében a szakszerű intézkedések megtétele érdekében. Elő kell készíteni az iratok közös hivatalnak, illetve járási hivatalnak történő átadás-átvételét. Gondoskodni szükséges az irattárak előírásoknak megfelelő kezeléséről, a jogutódnak, vagy levéltárnak átadásra előkészítéséről.
Szükséges a jelenlegi polgármesteri hivatal elhelyezését biztosító vagyon településenkénti számbavétele. Ingatlan-nyilvántartási helyzetének tisztázása, az egyes ingatlanokat terhelő jogok, kötelezettségek feltárása, szükség esetén más ingatlanra történő átterhelése. El kell végezni annak értékelését, hogy a jövőben az ingatlan várhatóan milyen funkciót tölt be.
Fontos teendő a jelenlegi polgármesteri hivatal számára rendelkezésre álló tárgyi, dologi eszközök felmérése. El kell készíteni a velük kapcsolatos hivatalos leltárakat, az esetleg szükségessé váló selejtezéseket. Át kell tekinteni a jelenlegi hivatalok által alkalmazott informatikai eszközök állapotát, eszközkészletét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az új önkormányzati rendszerrel kapcsolatban a közös önkormányzati hivatalok létrehozására vonatkozóan kellő részletességgel igyekeztem rámutatni az előttünk álló feladat megvalósítására. Fontos megismerni az átszervezés jogi megoldásait, személyi konzekvenciáit, anyagi hátterét, finanszírozásának módját, vagyoni, valamint átadás-átvételi kérdéseit.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban hozza meg  döntését melyek az előkészítés folyamatát megindítják.

104/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta, azt változtatás nélkül elfogadja.

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos konkrét tervező, döntés-előkészítői feladatok irányításával, a végrehajtási feladatok koordinálásával, a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalával, a konkrét teendőkkel kapcsolatos intézkedések számba vételével.
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával 2012. november 30.-ig tegye meg mindazon előkészítő intézkedéseket, melyek a közös hivatal létrehozására vonatkoznak.

Tárgy: Bejelentések

Balog Imréné polgármester ismerteti a képviselőkkel a járási hivatal kialakítása céljából létrejött megállapodást. A megállapodás szerint Kamut Község Önkormányzatának 2 fő ügyintézőt, 2 db működő számítógépet kell biztosítania a járási hivatal részére, ingyenes használati jog átadásával. Kéri a képviselőket mondják el véleményüket.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúan - a következő határozatot hozza:            

105/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés megyei Kormányhivatal és az Önkormányzat között létrejövő megállapodást a járási hivatalok kialakítása tárgyában. A Képviselő-testület a beterjesztett megállapodást az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. Megbízza Balog Imréné polgármestert a megállapodás aláírására, és az átadás-átvétel lebonyolításával.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy az EDF DÉMÁSZ Zrt. a község közvilágítási díjára 2013. január 1-től 20,35 Ft/KW ajánlatot tett. Az önkormányzatnak ebben az esetben változtatási lehetősége nincs, mivel a szerződése 2015. június 30-ig az EDF DÉMÁSZ Zrt-hez köti. Ha szolgáltatót váltanának kötbért kellene fizetni, így már nem érné meg váltani. A többi szolgáltatónál is hasonló a villamos energia egységára.
Kéri a képviselőket, hogy járuljanak hozzá a szerződés aláírásához.

A Képviselő-testület az elhangzott bejelentéssel egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúan - a következő határozatot hozza:            

106/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Kamut Község közvilágítási szerződését az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel aláírja.

Balog Imréné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a közfoglalkoztatásban termelt termékek eladási lehetőségeiről. A termékek egy részét szociális segélyként lehet kiadni, más részét áron alul lehet értékesíteni.
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a közfoglalkoztatásban meghirdetett kazánprogramban nyert mindkét pályázat, összesen 8.071 ezer Ft értékben. Ez két kazán beszerzésének, 2 tároló szín felépítésének, 1 aprítógép beszerzésének és 2 fő fűtő, kisegítő közfoglalkoztatott embernek a bérköltségét fedezi.

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi.

Balog Imréné polgármester ismerteti a képviselőket az EMWA III. pályázatának kiírási feltételeit. A pályázatot november 15-ig kell benyújtani. A pályázat 100 %-os támogatottságú. 25 millió Ft-ra lehet pályázni összesen. 15 millió forintot terveznek a temetőház felújítására.
Az előtetőnek oldalfalazása, járda és térburkolat készítése a ravatalozó előtt. A vizes blokk elkészítése nem fér bele a pályázatba. 10 millió forint jut még a falu megújítására, ebben gondolnak, egy hulladék-gyűjtősziget kialakítására, település szebbé tétele, zöldterület rendezése, a kerítés felújítása a Polgármesteri Hivatalnál. Ki kellene alakítani egy zöldhulladék gyűjtőt a községben. Még egy információs táblát kellene elhelyezni a községben, utca névtáblákat cserélni, újakat kihelyezni, térelemeket, padokat köztéri órát elhelyezni a község területén.   Kéri a képviselők véleményét.

Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő egyetért a felsorolt tervekkel. Javasolja a pályázat beadását.

Salamon Andrea képviselő javasolja, hogy községben rakjanak ki születés zászlót, ezzel jelezzék a gyermekek születését. Kisfiú esetében kék színűt, kislány születésekor rózsaszín zászlót.  Egyetért a pályázat beadásával.

A Képviselő-testület az elhangzott bejelentéssel egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúan - a következő határozatot hozza:            

107/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap című III. tengelyén belül Falufejlesztés falumegújítás elnevezésű pályázati kiírásra a temetőház és ravatalozó épület felújítasára. A pályázati támogatás mértéke 100 %. A pályázat benyújtásáért felelős a polgármester.

A grémium november 29.-i ülésén az alábbi napirendeket fogadta el megtárgyalásra; 

Napirend:
                                    
1.)         Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi  
           teljesítéséről.
           Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                  Hegedűs László jegyző
                  
       2.)      A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
                 Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                       Hegedűs László jegyző
    
        
       3.)      Bejelentések

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi  
      teljesítéséről.
     

Balog Imréné polgármester részleteiben ismerteti a 2012. évi költségvetés teljesítésének I-III negyedéves beszámolóját. A bevételek 105,6 %-ra, a kiadások 103,1 %-ra teljesült. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket,

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy a 2012. évi I-III negyedéves beszámoló a hatályos jogszabályok alapján készült, így a beszámoló a törvényességnek mindenben megfelel.

Balog Imréné polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, vélemény nincs. A testületi ülést megelőző bizottsági üléseken részleteiben megtárgyalták a beszámolót.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III negyedéves időarányos végrehajtásáról szóló előterjesztést javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
           
A Képviselő-testület a 2012. I-III negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást jónak tartja és 6 igen szavazattal – egyhangúan - a következő határozatot hozza:  

113/2012. (XI. 29) sz. Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kamut Község önkormányzatának 2012. évi költségvetésének I-III negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés alapján megfelelőnek tartja, és azt elfogadja.

Tárgy:  A  2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem elő Kamut Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára készített javaslatot.
A koncepciót a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének megfelelően a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvény tervezete annak általános és fejezeti indokolása, valamint az Állami Számvevőszék költségvetési törvényjavaslatról készült véleményezése, a községi önkormányzati képviselők által megfogalmazott igények alapján állítottuk össze.
A munka folyamatossága és a határidők betartása érdekében szükséges, hogy megfelelő döntési pontokat jelöljünk ki. A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljes körű ismerete mellett is meg kell határozni a koncepcionális célokat, valamint számba kell venni az átengedett, illetve helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket.
A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos az előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciáinak, valamint az egyes közigazgatási feladatok állami fenntartásba kerülésének gazdálkodásra vonatkozó várható hatásának vizsgálata, az önkormányzatnál és intézményeinél maradó feladatok áttekintése.I. A kiindulási helyzet értékelése
1.1 Központi szabályozás
A koncepció kialakításánál az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a 2013. évi költségvetési törvény tervezetéből kell kiindulnia az önkormányzatoknak. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 2012. június 15-én került benyújtásra az országgyűlésnek, de a koncepció készítés időszakában még egyik törvénytervezet sem került elfogadásra. A koncepció kialakítását tovább nehezíti, hogy a költségvetési törvény tervezetéhez 323 módosító javaslat és 77 kapcsolódó módosító javaslat érkezett, valamint a költségvetési törvény végrehajtását megalapozó ágazati törvények illetve kapcsolódó egyéb jogszabályok jelentős része jelenleg is kidolgozás alatt áll.

A költségvetési törvény tervezete alapján az önkormányzatok a 2013. évi költségvetésük tervezésénél a következő prioritásokkal számolhatnak:

A költségvetési törvény tervezete abból indul ki, hogy 2013. január 1-jétől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb részét illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy részét is átirányítják a központi költségvetésbe, ezért új finanszírozási struktúra alakul ki, mely elszakad a normatív támogatási rendszertől.

A helyi önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a központi költségvetés mintegy 647 milliárd forinttal járul hozzá, mely a 2012. évi támogatás 62%-a továbbá a feladatellátás átvételével párhuzamosan az önkormányzati források közül kiszabályozzák a helyben maradó személyi jövedelemadót és a gépjárműadó 60 %- át.
A feladatellátás átstrukturálása miatt az egyes források átkerülnek az ágazatot felügyelő fejezetekbe:

􀂾 EMMI fejezetbe átkerülő források:
iskolapedagógusok bérére: tekintettel arra, hogy az iskolai pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők állami alkalmazottak lesznek, bérük finanszírozását közvetlenül a központi költségvetésből kell biztosítani, melynek fedezete állami támogatás, valamint az önkormányzatokat 2012-ig megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevétel együttes összegének a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze.
az iskolai szakmai munka feltételeinek támogatására, az oktatás-nevelés állami feladatellátása megfelelő szakmai színvonalának garantálása érdekében elengedhetetlen, hogy a taneszközöket megfelelő mennyiségben és minőségben az ágazati minisztérium biztosítsa.

szociális szakellátás finanszírozása, amely 2013-tól teljes egészében állami feladattá válik és emiatt a normatíva egy része elvonásra kerül az önkormányzatoktól.
􀂾 KIM fejezetbe átkerülő források
járási kormányhivataloknak működési célra: az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatok mértéke csökken, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. A változások miatt a gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része mintegy 30 milliárd forint) a KIM fejezetébe kerül át a
járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok működésének biztosítása céljából.
ellátottak juttatásainak fedezete: a járások kialakításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a járási kormányhivatalokhoz kerülnek az egyes segélyek, így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az óvodáztatási támogatás kifizetése. E feladatok ellátásához a KIM-hez kerül az e célra biztosított támogatások 11 havi összege, összesen 19,1 milliárd forint összegben.
Az Állami Számvevőszék Magyarország 2013. évi költségvetési törvénytervezetéről alkotott véleménye az önkormányzatok támogatásával kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza:
„A helyi önkormányzatok támogatási előirányzatából megalapozott azok 6,6%-a (43,0 Mrd Ft), részben megalapozott 62,7%-a (405,9 Mrd Ft), nem megalapozott 30,7%-a (198,4 Mrd Ft).
Megalapozottnak minősítettük a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat és a Vis maior támogatást.
Részben megalapozottak a települési önkormányzatok ágazati feladatainak támogatása előirányzatok továbbá a címzett és céltámogatások.
Nem megalapozottak a helyi önkormányzatok általános működésének támogatásai, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai.
Az önkormányzati alrendszer szerkezetének és finanszírozásának átalakítása és a kapcsolódó források átrendezése a törvényjavaslat benyújtásáig nem zárult le. Az alrendszerből 464,4 Mrd Ft forrást vontak ki. Az ezt alátámasztó háttérszámítások – az új feladatmegosztás figyelembevételével – elkészültek, de azok a változásokat és azok hatását nem veszik teljes körűen figyelembe. Ezért kockázatot hordoz, hogy a kellőképpen meg nem alapozott forráskivonás a települési önkormányzatok egyes csoportjait nem a feladatcsökkentéssel arányosan érinti.

1.2 Kötelezettséget előíró testületi határozatok:
A koncepció kialakításánál elengedhetetlen, hogy áttekintsük azokat a Képviselő-testület által hozott határozatokat, amelyek a 2013. év költségvetésére kötelezettségvállalást irányoztak elő

II.) Bevételek tervezése

A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni.

1.1 Központi költségvetési kapcsolatokból származó normatív állami hozzájárulások, támogatások és az átengedett bevételek alakulása:

􀂾 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása új jogcímként szerepel a költségvetési törvény tervezetében. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével (a gépjárműadó önkormányzatoknál maradó része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.
􀂾 Az átengedett bevételek rendszerének átalakítása:
A feladatváltozásból eredően a gépjárműadó átengedés mértéke csökken 100%-ról 40%-ra, továbbá a helyben maradó személyi jövedelemadó és ehhez kapcsolódva a jövedelemkülönbség mérséklés rendszere megszűnik, helyette az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban a fentebb említett általános működési támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz.
A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, de összegüket az általános támogatás kialakításnál figyelembe veszik.
􀂾 Köznevelési normatívákat érintő további változások:
Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a szaktörvény feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén teljes
mértékben biztosítja.
Az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés célzott és nevesített támogatást biztosít.
Az önkormányzatok – főszabály szerint – állják az iskolák üzemeltetési költségeit, azaz ehhez normatív támogatást nem biztosít a központi költségvetés. A költségvetési törvény tervezetében úgy számoltak, hogy az önkormányzatok állami feladatokra át nem csoportosított sajátos bevételeikből (gépjárműadó megmaradó része, helyi adók teljes bevétele) oldják meg, ami indokolt esetben az önkormányzati fejezeti tartalékból egészíthető ki.
A gyermekétkeztetés szintén az önkormányzat feladata marad, finanszírozása változatlan marad az előző évekhez képest.
Az iskolák szakmai dologi kiadásait az állam közvetlenül fedezi.
􀂾 Szociális normatívákat érintő változások:
A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatók 2013. évben, de a szaktörvényi módosulásokról az Országgyűlés még nem döntött. A szociális és gyermekjóléti feladataik ellátásánál az önkormányzatok összesen 220,7 milliárd forint költségvetési támogatással számolhatnak az alapellátások biztosításához. Fontos megjegyezni, hogy a költségvetési törvény tervezete - ellentétben az előző évek költségvetési törvényeivel - nem tartalmazza tételesen felsorolva az egyes feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó normatív
támogatásokat, ezért annak megítélésére, hogy a feladat ellátásához mennyi normatív támogatással számolhatunk nincs lehetőségünk.
A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből: a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni.
A jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket).
A szakmai elképzelések szerint a létalap:
- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély),
- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).
A hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz előirányzat a települések szociális kiadásai arányában elosztva a létalap-segélyek kifizetésének „önrészéhez”, a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz, valamint az önkormányzatok saját hatáskörű krízissegélyezéséhez járul hozzá, melynek várható összege önkormányzatunknál 100.000,-Ft.
􀂾 Egyéb ágazati feladatok
A települési önkormányzatok támogatásában maradó előadó-művészeti szervezetek
Szaktörvényben, meghatározott szempontok szerinti minősítését és ehhez kapcsolódóan a művészeti ösztönző és létesítménygazdálkodási célú működtetési támogatás felosztását a benyújtott javaslat nem tartalmazza a döntésre vonatkozó eljárásrend szabályai miatt. Ez a későbbiekben módosító indítvánnyal változhat.

􀂾 Központosított előirányzatok
Nyári gyermekétkeztetés (Gyermekszegénység elleni program keretében nyári
étkeztetés biztosítása)
Támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak, továbbá megfelelnek a támogatás igénylését szabályozó miniszteri rendeletben foglalt egyéb feltételeknek, melyet önkormányzatunk 2012. évben önhibáján kívül nem tudott biztosítani.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása előirányzat
keretében a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítása, valamint a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása kerül támogatásra.
A bérkompenzáció támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg.
A piac üzemeltetésének tervezhető éves bevétele – amennyiben a használati díjak nem változnak – 200.000,-Ft.
1.3 2013. évi várható egyéb sajátos bevételek:
Az egyéb sajátos bevételek a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából,
valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze.
A 2013. évre jelenleg tervezhető bérleti- és közüzemi díj bevételek az alábbiak:

Helyiségek bérleti díja  534.000,- Ft
Önkormányzati bérlakások bevétele 400.000,-Ft
Összesen: 934.000,- Ft
A 2013. évre várható egyéb sajátos bevételeknél 20 %-os bevétel csökkenéssel számolhatunk, melynek oka elsősorban a gazdasági recesszióra vezethető vissza.

1.4 A 2013. évi várható adóbevételek:
Az Országgyűlés a koncepció elkészítésével egyidejűleg tárgyalja a helyi adókról szóló törvényre vonatkozó jogszabályváltozásokat, melyeket a koncepció elkészítésénél még nem tudtunk figyelembe venni.
A gépjárműadó bevételeket - figyelembe véve a költségvetési törvény tervezetét – az idei várható bevételek 40 %-ában kalkuláltuk. Nem ismertek még a helyi adó szabályok változásai sem, ezért a jövő évi helyi adó bevételeket a 2012. évre várható bevételekből és az évközi változásokból kiindulva állítottuk össze, azaz a koncepcióban szereplő tervszámok esetében nem vettük figyelembe az adómértékek esetleges változását, ugyan akkor javasoljuk megvizsgálni a helyi adók inflációs mértékű emelésének lehetőségét, tekintettel az állami finanszírozás jelentős csökkentésére.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat alapján - a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatójának megfelelően - a Képviselő-testület elé terjesszük a helyi adókra vonatkozó rendelet tervezetét. A törvényjavaslat Htv-t érintő szövege még a törvényjavaslat vitája során változhat, ezért szükség lehet a rendeletünk további felülvizsgálatára is.
Bevétel jogcíme 2012. évi bevételi terv 2013. évi

Építményadó:  1.900.000, -Ft,    1.900.000,-Ft.
Gépjárműadó:  9.500.000,-Ft     3.800.000,-Ft
Telekadó:            100.000,-Ft        100.000,-Ft.
Kommunális adó: 6.750.000,-Ft  6.750.000,-Ft
Adóbírság, pótlék:   520.000,-Ft     520.000,-Ft.
Összesen: 18.770.000,-Ft            13.070.000,-Ft
Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy ha az önkormányzat 2013. január 1-jén kívánja hatályba léptetni új adórendeletét, akkor azt legkésőbb 2012. december 2-ig ki
kell hirdetni.
Iparűzési adóból származó bevételünk 2012-ben a tény ¾ évig 17.339.000,-Ft volt, az eredeti előirányzat 20.200.000,-Ft.
A 1457/2012. (X. 19.) Korm. határozat rendelkezik a 2013. évi költségvetés egyenlegét javító intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról, melyben „17. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a helyi iparűzési adó alapjának védelme érdekében – olyan jogszabály-módosításra vonatkozó javaslatot készítsen elő, mely értelmében a helyi iparűzési adóalap számítása során a nettó árbevételből csak a nettó árbevétel 80%-ában maximált eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatás értéke vonható le;”
A jogszabály módosítás kidolgozása most van folyamatban, de a kormányrendeletben meghatározott korlát beépítésével az iparűzési adó bevételének emelkedése várható.

Az ingatlan és egyéb értékesítési bevételek a jelenlegi gazdasági helyzetben csak nagyon óvatosan becsülhetők, és mint a 2012-es év tényadatai is rámutattak, minden erőfeszítésünk ellenére rendkívül bizonytalanok. A kínálathoz képest csekély a kereslet, és emellett az értékesítési lehetőségeket a hitelfelvételi lehetőségek is negatív irányban befolyásolják. Sajnálatos módon az elmúlt évek tendenciája ezen a területen várhatóan 2013-ban sem fog változni.
Hasonló okok miatt bérlakás értékesítési plusz bevétellel – bérlakás eladással – számolni csak minimálisan lehet. Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint bérlőknek a bérleti díj és közüzemi díjak fizetése is sok esetben nehézséget okoz, hitelfelvételt vagy részletfizetést nem vagy csak nagyon kevesen vállalnak.
Évek óta tervezzük a Homokbánya értékesítését, de az ingatlan után - a többszöri meghirdetések tapasztalata alapján - a jelenlegi gazdasági helyzetben nincs kereslet., ezért az értékesítési bevételekre csak óvatos becslést terveztünk azzal a megjegyzéssel, hogy ennek realizálása is igen bizonytalan.

Összességében a 2013. évi bevételek becsült összege a koncepció alapján a 2012. évhez képest 33 millió forinttal csökken, melyből 33 millió forint az állami finanszírozás megváltozásából ered a Nemzetgazdasági Minisztérium modellszámítása alapján. A számba vett bevételek és a várható becsült bevételi tervszámok figyelembe vételével a 2013. évi eredeti költségvetés bevételi főösszege várhatóan 41451000,-Ft forintban határozható meg. (A 2012. évi bevételi főösszeg 77.927.000,- Ft volt)

III.) A kiadások tervezése
A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer (beleértve a közös önkormányzati hivatalt is) működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.
A működési kiadások közé tartoznak a személyi juttatások és a dologi kiadások, amelyek finanszírozása a hivatali rendszer átalakítása miatt jelentősen megváltozik.
1.) Személyi juttatások és járulékok
A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságára - az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni.
A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla a 2008. januári szinten van, továbbra is az akkori számítási szabályok érvényesek. A 2013. évi költségvetési törvény tervezete szerint a jövő évben sem várható változás.
A Polgármesteri Hivatal esetében a személyi juttatásokat a járási rendszer kialakítására tekintettel Békés Megye Kormányhivatala részére átadásra kerülő közszolgálati tisztviselő, munkavállaló, továbbá 1 fő nyugdíjba vonulása miatt a személyi juttatási előirányzatának arányos csökkentésével tervezzük.

 A 2013. évben az előirányzatot növelő tételek lehetnek:
a járási hivatal részére átadásra kerülő 2 esetében nem rendelkezünk információval, annak munkajogi lebonyolításával kapcsolatban, ezért amennyiben az átadáshoz a munkavállaló hozzájárulására lesz szükség és ezt az érintett megtagadja, számolni kell a közszolgálati jogviszony felmentéssel történő megszüntetésének költségével (végkielégítés, felmentési időre járó illetmény, szabadság megváltás),
a járási hivatalok kialakításával összefüggésben további feladatok és az ehhez kapcsolódó álláshely átadására kerülhet sor. Az ezzel kapcsolatos jogszabály módosítási javaslatokat 2012. november 30. napjáig kell kidolgozni,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint kötelező fizetési fokozatban történő átsorolások, jubileumi jutalmak,
a minimálbér és garantált bérminimum változása.
A hivatal engedélyezett létszámkeretét, a feladatok csökkenésének mértékében kell meghatározni. A 2012. évre engedélyezett 8 fős létszámkeretét a 2013. évben átadásra kerülő 2 közszolgálati dolgozó, munkavállaló álláshelyével, továbbá a nyugdíjba vonuló köztisztviselő álláshelyével szükséges csökkenteni. Ezek alapján a létrejövő közös hivatalba – 2-3000 fős lakosságszámú településeken a 2013. évben engedélyezett létszámkeret 2 önkormányzat esetében 8-9 főben javasoljuk megállapítani, amennyiben további feladat átadására nem kerül sor.
A 40 év jogosultsági idővel rendelkező köztisztviselők kedvezményes öregségi nyugdíjazásának lehetőségével a Hivatalnál 2012. évben várhatóan 1 fő élhet, 2013. évben egyetlen dolgozó sem. A nyugdíjazás miatt megüresedő álláshely betöltésére abban az esetben lesz módunk, amennyiben központi létszámfelvételi zárlat nem kerül elrendelésre.

Az intézményfenntartó társulásban a szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmény vonatkozásában nem számolunk az engedélyezett álláshelyek, valamint a bérek és járulékok változásával, ezért ezeknél az intézményeknél a személyi juttatások előirányzatát a fenntartó a 2012. évi előirányzattal megegyező összegben tervezheti.

Jelenleg az oktatási intézményekben foglalkoztatottak átadás-átvételével kapcsolatos jogszabályi háttér kidolgozás szintén folyamatban van. A feladatok átrendezése miatt a személyi juttatások és járulékainak kiadása jelentősen csökkenni fog azzal, hogy január 1-jétől az iskolákban foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógus munkát segítők bérét és járulékát az állam fizeti meg, míg az iskolák technikai munkakörben foglalkoztatottjainak bérét és annak járulékát az önkormányzatoknak kell biztosítania, az eddig iskolai alkalmazásban álló technikai személyzet munkáltatója is megváltozik, a munkáltatójuk a Képviselő-testület döntése alapján történik. Iskolánk és óvodánk tekintetében a fenntartói jogot a Szeged-Csanádi Egyházmegye gyakorolja, így a jelenlegi átrendezés az Egyházak részére átadott iskolákat nem érinti.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a közfoglalkoztatottak részére kifizetett bér és járulékok összegének 70-100%-a visszaigényelhető. A közfoglalkoztatási bérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek is érvényesíthetők a bér- és járuléktámogatás legfeljebb 20%-ának mértékéig.
2013. évben javasoljuk a közfoglalkoztatási programunk, valamint a feladatra elkülönített keret összegének fenntartását, amennyiben a közfoglalkoztatottak garantált bruttó 71.800,-Ft bérminimuma nem változik.
A költségvetési szférában jelenleg is működő az adóváltozás hatását kompenzáló rendszer várhatóan 2013. évben is megmarad, melynek fedezetét az állam biztosítja.

2.) Dologi kiadások
A működést érintően, az előző évekhez hasonlóan, a közüzemi díjaknál kell számolni jelentős kiadásnövekedéssel, ami valamennyi ágazatot érinti (oktatás, szociális ellátás, közművelődés, Polgármesteri Hivatal, lakásgazdálkodás, gazdasági társaságok). A közüzemi költségek esetében az önkormányzatok nagyfogyasztók, ennek megfelelően a lakosságinál magasabb díjtételt fizetnek, melyek évek óta az átlagos inflációnál magasabb mértékben nőnek.
Az utóbbi évekre jellemző, hogy a lakásoknál jelentkező, a bérlő által meg nem fizetett közüzemi díjakat a szolgáltató a bérbeadótól követeli, és az önkormányzat azt többnyire csak végrehajtás útján tudja érvényesíteni, melynek költsége évről-évre jelentősen növekszik, és egyre ritkábban vezet a végrehajtás eredményre. Önkormányzatunk tulajdonában lévő lakások bérleti és közüzemi díjait a bérlők rendezték.

A dologi kiadások másik legnagyobb tétele a vásárolt élelmezésre fordított kiadások összege, ami várhatóan szintén a 2012. évi átlagos infláció mértékével (várhatóan 5,2 %) nőhet. Az önkormányzatok törvényi felhatalmazás alapján szednek térítési díjat, ezért a kiadások növekménye csak részlegesen hárítható tovább a térítési díj megfizetésére kötelezettek felé.

A dologi kiadások között jelennek meg a különböző karbantartási kiadások (intézményi épület, közterület, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) előirányzatai is, melyek az épületállományok kora miatt szintén folyamatosan nőnek.
2012. júniusától minden egyes új bérleti szerződés illetve bérleti szerződés módosítás kötelező kellékeként csatolandó az adott ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítvány, mely a korábbi évek költségeihez képest mindenképpen új elemként jelenik meg.

OKTATÁSI ÁGAZAT
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nknt.) értelmében 2013. január elsejétől az önkormányzati fenntartású iskolák (általános iskolák és gimnáziumok) állami fenntartásba kerülnek, a fenntartói jogok gyakorlására létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) helyi szerveiként kialakítandó járási tankerület igazgatása alá. Az Nknt. vonatkozó rendelkezései értelmében az állami fenntartásba kerülő iskolák működtetője a települési önkormányzat lesz 2013. január elsejétől, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti.

A működtető önkormányzat feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant a törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa; a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselje, gondoskodjék az ingatlan vagyonvédelméről. Köteles ellátni továbbá minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtető feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat ellátáshoz szükséges eszközöket.

További működtetői feladat a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök beszerzését az Nknt. szerint az állam finanszírozza.
2013. évre vonatkozóan továbbá tervezni szükséges a Szeged-Csanádi Egyházmegyével iskolafenntartásra illetve Óvoda fenntartására kötött közoktatási megállapodás alapján fizetendő önkormányzati hozzájárulás összegét.

SZOCIÁLIS ÁGAZAT
Önkormányzatunk szociális ellátásait a többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.), a többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) valamint az önkormányzat szociális ellátásokra vonatkozó rendelete határozza meg. A szociális ellátások alapja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum, melynek 2013. évi pontos összege még nem ismert, de várhatóan nem változik, összege 28.500 forint. 2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni, és gondoskodnak ezen pénzbeli ellátások folyósításáról, míg a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek, de erre vonatkozó jogszabályok még kidolgozás alatt állnak, ezért a koncepció összeállításánál a 2012. évi tervszámokból, illetve a már ismert jogszabályi előírásokból tudtunk kiindulni.

A jegyzői hatáskörben maradó segélyek tervezett összevonására vonatkozóan jelen koncepció normatív támogatásokra vonatkozó részében már kitértünk. Az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az előirányzatok között csak az önkormányzat által fizetendő önrész összegét tervezzük, ennek megfelelően a járási hivatalokhoz kerülő segélyek esetében az alábbi megtakarításokkal számolhatunk:
- időskorúak járadéka: 5 % önk.hj 20.000,-Ft
- normatív ápolási:  25 / önk. hj. 523.000,-Ft
Az önkormányzati hatáskörben maradó eseti támogatások várható kiadása az alábbiak
szerint tervezhető:
- átmeneti segély: 100.000,-Ft
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 150.000,-Ft
- kamatmentes kölcsön: 150.000,-Ft
- közgyógyellátás: 150.000,-Ft
- temetési segély: 100.000,-Ft
A rendszeres támogatások várható kiadási igénye:
- rendszeres szociális segély: 10 % önk. hj 62.000,-Ft
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 274.000,-Ft
- lakásfenntartási támogatás: 360.000,-Ft
- méltányossági ápolási díj:   283.200,-Ft
A felsőoktatási tanulmányokat folytatók támogatása tekintetében a képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében is tervezhet költséget e feladat ellátására.

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT:
A Védőnői Szolgálat intézményen belül Hunya községgel feladat ellátási szerződés keretében foglalkoztatott 1 fő körzeti védőnő számára 2013. évben is javasoljuk biztosítani a területi pótlék kifizetését (16.500,-ft/fő/hó + járulék), a 2006. évben elfogadott feltételekkel, határozott idejű bérkiegészítés jogcím alatt. A keretösszeget az Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja.
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet alapján az Kígyós Med. Egészségügyi Bt-től foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást vásárolunk, ami magában foglalja a foglalkozás-egészségügyi ellátást a dolgozói szűrések elvégzését. A feladat ellátására 2012-ben 4.000,-Ft/fő fedezet biztosítása volt szükséges. Az alkalmazotti kör 3 fővel történő csökkenésével számolhatunk.

SPORTFELADATOK
A sportfeladatok költségvetési keretén belül költségvetési lehetőségeink figyelembe vételével kívánjuk biztosítani az alábbi feladat fedezetét:
- sportegyesületek támogatása.

KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK
A község kultúrájának, közművelődésének fejlesztését továbbra is kiemelkedő feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk a történelmi, helytörténeti, építészeti hagyományok, értékek feltárását, megőrzését, a fiatalabb generációkkal történő megismertetését.

A Művelődési ház községünk egyik központi intézménye. A Művelődési ház állományi dolgozóinak személyi juttatása valamint dologi kiadása a 2012. évihez hasonlóan alakul. Hagyományőrző rendezvény Falunap megtartására a költségvetésben biztosítunk előirányzatot:

Testvér település látogatását, költségeit a hagyományőrző rendezvény keretében szervezett
Programok előirányzata fedezi. Céljaink között szerepel, hogy a testvérkapcsolat továbbra is fennmaradjon.

Község üzemeltetési feladatok

A fejlesztési elveket az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni a 2013. évre, figyelembe véve a jogszabályi változásokat és a rendelkezésre álló forrásokat is:
Intézményi épületek fejlesztése, karbantartása esetén:
az önkormányzat elsődleges, kötelező feladata a felújított intézményi épületek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, melynek költsége az előző évek tapasztalatai alapján 200.000,-forint összegre becsülhető;
az előző években megkezdett energia megtakarítást eredményező fejlesztések folytatását javasoljuk (nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelések) a 2013. évben, ha lehetőség van rá pályázati eszközök bevonásával;
továbbra is fontos cél az óvoda játszóudvarának korszerűsítése, az intézményi zöldterületek állapotának, színvonalának emelése, a balesetveszélyes udvari burkolatok cseréje, gondozott zöldfelületek növelése.
Közterületek fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatosan:
útépítések folytatása: a földútjavítások a ráfordított pénzeszközöket és az abból kihozható eredményt nézve fajlagosan drágák. Csökkenteni kell a porszennyezést, az autóállomány állagmegóvása, a komfort érzet növelése a cél, ezért javasoljuk, hogy az útépítésekkel együtt az érintett utcák járdáinak és zöldfelületeinek rendbetétele is történjen meg;
továbbra is fontos feladatnak tartjuk a parkok, zöldterületek, fasorok, új játszótér állapotának legalább szinten tartását, lehetőség szerint a színvonal emelését,
a járdafelújításokra vonatkozóan évről-évre egyre nagyobb lakossági igény jelentkezik, amelyeknek minél nagyobb arányú teljesítése szintén fontos feladatként jelentkezik;
az önkormányzat kötelezető feladata az aszfalt- és földutakon a járhatóság, jó állapot biztosítása, amely költségigénye jelentős;

Közös önkormányzati hivatal

1. Hivatali igazgatás

A dologi kiadásnál a közüzemidíj-kiadások jelentős emelkedésével kell számolni. A Hivatal
dologi kiadásait évről évre jelentősen növelik az eljárási, szolgáltatási, másolási és hitelesítési díjak, valamint egyre magasabbak az adminisztrációs kiadásokkal kapcsolatos papír- és sokszorosítási, nyomtatási anyagokhoz kapcsolódó kiadások Az egyéb ügyviteli költségek becsült nagysága 3-400.000,-Ft, (Iktató program, GOV-sys. Szoc. Program).

A hivatal fizeti a számítógépek, fénymásolók, nyomtatók karbantartási díját is. A tűzvédelmi berendezések éves várható karbantartási díja, a munkavédelmi szaktevékenység költsége szintén a hivatali igazgatás kiadásait növelik.

2012. január 1-jén hatályba lépett az új katasztrófavédelmi törvény, illetve a végrehajtására kiadott kormányrendelet. A települési polgári védelmi szervezet, azon belül az Operatív Törzs újjászervezése folyamatban van és a felkészítésükkel kapcsolatban 2013-ban várhatóak kiadások.
A jogszabályi előírások alapján a polgármester gondoskodik a lakossági riasztótájékoztató végpontok működtetéséről, üzemképességéről, folyamatos karbantartásáról.

2. Adósságszolgálat

A 2013. évi költségvetés mozgásterét jelentősen meghatározza, a fennálló működési hitel és fejlesztési hitel tőketörlesztése és kamatai, melyek átvállalásáról döntést hozott a Kormány. A koncepció készítése időpontjában írásos információ még nem áll rendelkezésünkre 

3. Közszolgáltatás fejlesztés és informatika
A hivatal gondoskodik az informatikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek, a képviselő-testület munkájához szükséges technikai feltételek biztosításáról, valamint koordinálja a pályázatírás és pályázati tanácsadási feladatokat, valamint a pályázatok elszámolásának szakmai felügyeletét. A hivatal feladatkörébe tartozik továbbá az önkormányzat ügyviteli rendszereinek szervezése, működtetése és a rendszer fizikai működtetése.
A hivatal az informatikai feladatainak végrehajtásához az alábbi kiadási előirányzatok
biztosítását kérte a 2013. évi költségvetésben:
hálózati eszközök cseréje, korszerűsítése 100.000,-Ft
nyomtatók beszerzése, javítása 300.000,-Ft
A Képviselő-testület munkájának technikai segítéséhez:
képviselői notebookok vásárlása 1.000000,-Ft

4. Környezetvédelem

A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokból adódóan 2013-ban is biztosítani kell a parlagfű elleni védekezés, az egyéb kötelező jegyzői feladatok (kényszerkaszáltatás, állatorvosi feladatok ...) valamint az önkormányzati feladatok költségeit.
􀂾 Parlagfű elleni védekezés ,környezetvédelmi szakértői feladatok, állatvédelmi feladatok. Ft
Önkormányzati feladatokból adódó költségek;  állati eredetű hulladék, tetem elszállítása, kóbor ebek befogása.

5. Vagyongazdálkodás

lakások karbantartási költsége
nem lakás célú helyiségek üzemeltetési költsége
nem lakás célú helyiségek karbantartása
orvosi rendelő karbantartása
piacüzemeltetés költsége
lakás- és telekértékesítés költségei


A felújítási feladatok ellátására 2013. évi költségvetésben is szükséges a fedezet biztosítása, melyből önkormányzati lakások felújítása, nem lakás célú helyiségek felújítása, orvosi rendelő külső felújítása volna elsődleges feladat.
A lakásállományunk műszaki állapota indokolja mind a karbantartási, mind a felújítási költségek előirányzatának tervezését.  Az ingatanok műszaki állapota és az időjárási viszonyok függvényében előre nem tervezhető munkák és költségek mindenképpen várhatóak, amelyekkel szintén a karbantartási és felújítási előirányzat költségei között kell számolni. A 2012-es év tapasztalatai alapján az önkormányzati lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek körében az állagfenntartás érdekében egyre több esetben indokolt a régi korhadt és vetemedett, hőtechnikailag is elégtelen műszaki állapotú nyílászárók cseréje.
A jelenleg üres lakások – figyelembe véve lakásaink nagy részének műszaki állapotát – közül melyek lakhatásra, műszaki állapotuk alapján már kevésbé alkalmasak, az értékesítésüket javasoljuk.

A 2013-as költségvetési koncepcióban megemlítenénk a temetőház-ravatalozó felújítását, a temető bejárati útjának térburkoló kővel történő kiépítését, a polgármesteri hivatal előtt a kerítés átépítését az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében Falumegújítás-és falufejlesztés címen 100 % -os pályázati támogatással.
Tisztelt Képviselő-testület !

A költségvetés jelenlegi előkészítő szakaszában a bevételek csak hozzávetőlegesen, (a költségvetési törvény tervezete folyamatosan változik) a közigazgatás átszervezésére vonatkozó jogszabályok még csak tervezetként érthetők el, a kiadások viszonylag nagy pontossággal becsülhetők. A költségvetési igények nagyságrendje alapján megállapítható, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ellátandó feladatok súlyozására, a feladatellátás hatékonyságának javítására, a méretgazdaságosság szempontjainak kidolgozására.
Az előzetesen becsült adatokból kitűnik, hogy a megoldandó feladatok körében rangsorolni kell, a bevételek függvényében felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatok finanszírozását.

Határozati javaslat a képviselő-testület részére:

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a részletes tervezőmunka alapjául elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést. A 2013. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők:
   Az önkormányzat és intézménye fenntartása és működőképességének megőrzése;
A szűkös anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítása.
A 2013. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a
következőket:
a) Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezését;
b) A nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát;
c) A település közterületeinek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését, karbantartását;
d) Az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását,
Felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.


A határozathozatal az SZMSZ 14.§. (1) bekezdés alapján nyílt szavazással történik.


Balog Imréné polgármester ismerteti a képviselő-testülettel az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját. Elmondja, hogy az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testületnek minden év november 30-ig, önkormányzati választások évében december 15-ig kell elfogadnia a következő évre szóló költségvetési terveket, a koncepciót. Elmondja, hogy a koncepció a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetési törvény-tervezetét figyelembe véve készült, de a költségvetési törvény az elfogadásáig több részletében is változhat.  A költségvetés mind formájában, mind tartamában változhat, amíg megszavazásra kerül.  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta a Képviselő-testület mindkét bizottsága és javasolta a Képviselő-testületnek megtárgyalásra.  A 2013. évi költségvetési koncepcióról kéri a képviselők véleményét.
Dr. Molnár István képviselő kérdezi, hogy a pályázatok önrésze 2013-tól hogyan alakul?

Balog Imréné polgármester válaszában elmondja, hogy a pályázatok önrésze nem tudni, hogy fog alakulni. Úgy néz ki, hogy az önkormányzat csak 100-os támogatási intenzitású pályázati kiírásokra tud pályázatot benyújtani. Javasolja a képviselőknek, hogy a koncepciót fogadják el.
A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - a következő határozatot hozza:

114/2012. (XI. 29) sz. Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a részletes tervezőmunka alapjául elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést. A 2013. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők:
   Az önkormányzat és intézménye fenntartása és működőképességének megőrzése;
A szűkös anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítása.
A 2013. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a
következőket:
a) Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezését;
b) A nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát;
c) A település közterületeinek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését, karbantartását;
d) Az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását,
Felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Polgármester, Jegyző, Bizottsági elnökök

Határozat folyószáma:  115/2012.  116/2012.


Tárgy: Az ebtartásról szóló 5/1999. (IV.26.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
            Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

(Rendelet-tervezet írásban mellékelve.)

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott hatályos rendeleteket áttekintve az eb tartásról szóló 5/1999. (IV. 26.) számú rendeletét hatályon kívül kell helyezni, mivel az önkormányzat nem szabályozhatja az állampolgárok állattartási körülményeit. Az eb tartásról szóló rendeletet javasolja hatályon kívül helyezni.

A Képviselő-testület az elhangzott bejelentéssel egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúan - a következő rendeletet alkotja:            


Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2002. (XII.30.) önkormányzati
            rendelet módosításáról
            Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Balog Imréné polgármester előterjeszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2002. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatát. 
Elmondja, hogy 2013. január 1.-től más rendszerben kerül megvalósításra a szilárd kommunális hulladék begyűjtése és elszállítása. A lakossági díjfizetések 2013. évtől a lakossági kommunális hulladék elszállításának, lerakásának, ártalmatlanításának a költségét fedezik.
A hulladékgazdálkodásban 2013-2014. évtől gyökeres változások lesznek. A lakosságot szükséges a hulladék szétválasztására ösztönözni. A Szolgáltató Békés-Manifest Kft. 2012. december 3-án tart közgyűlést, melyről a következő képviselő-testületi ülésen adnak tájékoztatást.  Amennyiben 2013. január 1-től szétválasztásra kerülne a magánszemélyek kommunális adója és a lakossági szemétszállítási díj, a kommunális adó mértékét csökkentve évi 10.000,- Ft-ban javasolja meghatározni a 2013-as évre.

Szlancsik János képviselő megállapítja, hogy a kommunális adó mértéke csökken a következő évtől, de a hulladékelszállításának és ártalmatlanításának a díját a lakosok, a magánszemélyek fogják fizetni.

Dr. Molnár István képviselő kérdezi, hogy a lakosok fognak szerződést kötni a hulladék elszállítójával és annak fizetnek?

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy igen, így lesz.

Szlancsik Árpád Pál képviselő javasolja az adó mértékét 10.000,- Ft-ban megállapítani.

Balog Imréné polgármester javasolja a rendelet előterjesztés szerinti módosítását. 

A Képviselő-testület az elhangzott bejelentéssel egyetért és 6 igen szavazattal – egyhangúan - a következő rendeletet alkotja:            

Kamut Község Önkormányzat képviselő-testületének
 18/2012.(XI.30.) ör.
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2002.(XII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról.


A rendelet pontos szövegét a    számú melléklet tartalmazza.

Határozat folyószáma: 117/2012.

Tárgy: A hulladékgyűjtésével és elszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés 
            módosítása
            Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                  Hegedűs László jegyző

(Előterjesztés írásban mellékelten.)

Balog Imréné polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy az önkormányzatnak a Békés – Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződéséhez módosító javaslat készült. Az előterjesztésben foglaltak figyelemmel vannak arra a tényre, hogy a 2012. évi és a 2013. évi hulladékkezelési feladat ellátás milyen módon és milyen várható költségek mellett fog megvalósulni. A szolgáltató által kiadott 2012. január 1. napjától kezdődően érvényes lakossági kommunális hulladékszállítási közszolgáltatási díj módosítása miatt van szükség a szerződés módosítására. A Békés – Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2012. évi módosító díjkalkulációjának tervezetét, amelyet a velük történt egyeztetés alapján a szerződésben is szerepeltetni kell.

Hegedűs László jegyző ismerteti előterjesztésében a képviselő-testülettel a hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatási díjmódosításhoz kapcsolódó költségelemzést és hatásvizsgálatot. Kéri a képviselőket mondják el véleményüket.

Balog Imréné Polgármester felkéri a képviselőket, hogy a mellékelt előterjesztés alapján tárgyalják meg a díjtételeket és mondják el véleményüket, javasolja, hogy fogadják el a 2012. évre érvényes hulladékszállítási díj módosítását.

Szlancsik János képviselő egyetért a módosítási javaslattal, javasolja a testületnek elfogadásra.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és - 6 igen szavazattal – elfogadja a következő határozat:

117/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kunágota Rákóczi út 9. szolgáltatóval megkötött hatályos hulladék kezelési közszolgáltatási szerződését módosítja az előterjesztés szerint. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés módosítás aláírásával.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné Polgármester

Határozat folyószáma: 118/2012. 119/20102. 120/2012. 121/2012. 122/2012.
                                     123/2012. 124/20102. 125/2012. 126/2012.

Tárgy: Bejelentések
            Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testülethez kérelemmel fordult a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda kamuti telephelye a télapó és karácsonyi ünnepek megtartásához kértek anyagi segítséget a képviselőktől. A képviselők minden évben felajánlottak eddig támogatást a gyermekek ünnepére. Kéri a képviselőket, hogy a kérelmeket tárgyalják meg és hozzák meg döntésüket.

Szlancsik János képviselő az óvoda kérelmére 8000,- Ft támogatást ajánl fel a Képviselői Alapjából az óvodás gyermekek megajándékozására.

Dr. Molnár István képviselő egyetért Szlancsik János képviselővel, és 8000,- Ft-tal járul hozzá az óvodai ünnepség megrendezéséhez. Csatlakozik hozzájuk Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő, Salamon Andrea képviselő és Szlancsik Árpád Pál képviselő, akik szintén 8 - 8.000,- Ft-ot ajánlanak fel a rendezvény megtartására.

Balog Imréné polgármester megállapítja, hogy összesen 40.000,- Ft-ot ajánlottak fel a képviselők a rendezvény megtartására.

Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő az általános iskolások karácsonyi ünnepségére 8.000,- Ft-ot ajánl fel a Képviselői alapjából.

Csatlakozik hozzá Dr. Molnár István képviselő, Szlancsik János képviselő, Salamon Andrea képviselő, Szlancsik Árpád Pál képviselő, akik szintén 8-8000,- Ft-ot ajánlanak fel az iskolások karácsonyi ünnepségének megtartására. 

Balog Imréné polgármester megállapítja, hogy összesen 40.000,- Ft-ot ajánlottak fel a képviselők a rendezvény megtartására. Felkéri a képviselőket, hogy a felajánlásokról szavazzanak.


118/2012. (XI. 29) sz. Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda kamuti telephelyének kérésére az általános iskolások karácsonyi ünnepségének  megrendezésére és az óvodai télapó ünnepség megrendezésére 40-40.000,- Ft, azaz Negyvenezer forint, azaz összesen 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer forint támogatást állapít meg. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alapja biztosítja.  A támogatás felhasználásáról 2013. március hó 31.-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti a Nyugdíjasok Klubjának kérelmét, melyben az Idősek Karácsonyának megtartásához, apró ajándékok készítésére, mintegy 100 fő megvendégelésére kérnek támogatást, 30.000,- Ft-ot. A rendezvény megtartására 2012. december 19-én kerül sor. Kéri a képviselők véleményét, felajánlását.

Szlancsik János képviselő 6000,- Ft-ot ajánl fel a hagyománnyá vált karácsonyi rendezvényre. Dr. Molnár István képviselő, Knapp Vincéné Pogonyi Anita képviselő, Salamon Andrea képviselő és Szlancsik Árpád Pál képviselő 6-6000,- Ft-ot ajánl fel a Képviselői Alapjából az Idősek karácsonyának megrendezésére.

Balog Imréné polgármester megállapítja, hogy a karácsonyi ünnepség megrendezéséhez 30.000,- Ft támogatásban részesül az Nyugdíjasok Klubja.

A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - a következő határozatot hozza:  

119/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősek Karácsonya rendezvényt 30.000,- Ft-tal, azaz Harmincezer forinttal támogatja. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alap biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2013. március 31.-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti Katolikus Egyház helyi közösségének a kérelmét, melyben a Katolikus templom harangjának elektromos szerkezetének megjavítására kérelmeznek 20.000,- Ft támogatást. Ez a szerkezet időnként elromlik, és a községben már hiányzik a reggeli, illetve az esti harangszó. Kérik a képviselőket, hogy Képviselői Alapjuk terhére támogassák a szerkezet megjavítását, mivel az egyház 10.000,- Ft-ot biztosít erre, a szerkezet megjavítása pedig 30.000,- Ft-ba kerül. Kéri a képviselők véleményét, támogató javaslatát.

Szlancsik János képviselő 4000,- Ft-ot ajánl fel a katolikus templom harangjának javításához.  Dr. Molnár István képviselő, Knapp Vincéné Pogonyi Anita képviselő, Salamon Andrea képviselő és Szlancsik Árpád Pál képviselő 4-4000,- Ft-ot ajánl fel a Képviselői Alapjából a Katolikus templom harangjának javítására.

Balog Imréné polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 20.000,- Ft támogatást nyújt a Katolikus templom harangjának javításához.

A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - a következő határozatot hozza:  

120/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katolikus templom harangjának megjavítását 20.000,- Ft-tal, azaz Húszezer forinttal támogatja. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alap biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2013. március 31.-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti a Szociális Alapszolgáltató Intézmény kérelmét, melyben a Alapszolgáltató Intézmény 30.000,- Ft támogatást kér porszívó, számológép és mikrohullámú sütő vásárlására. Kérik a képviselőket, hogy Képviselői Alapjuk terhére támogassák az Alapszolgáltató Intézmény kérelmét.

Szlancsik János képviselő 5000,- Ft-ot ajánl fel az Alapszolgáltató Intézmény vásárlásaira.  Dr. Molnár István képviselő, Knapp Vincéné Pogonyi Anita képviselő, Salamon Andrea képviselő és Szlancsik Árpád Pál képviselő 5-5000,- Ft-ot ajánl fel a Képviselői Alapjából az Alapszolgáltató Intézmény részére.

Balog Imréné polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 25.000,- Ft támogatást nyújt az Alapszolgáltató Intézmény részére.

A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - a következő határozatot hozza:  

121/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltató Intézmény kérelmét 25.000,- Ft-tal, azaz Húszötezer forinttal támogatja. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alap biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2013. március 31-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti a Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesületének kamuti helyi szerve kérelmét, melyben 20.000,- Ft támogatást kérnek gyermek néptáncosok vendéglátására. Kérik a képviselőket, hogy Képviselői Alapjuk terhére támogassák rendezvényüket.

Szlancsik János képviselő 5000,- Ft-ot ajánl fel a Mozgáskorlátozottak Békési Városi Egyesülete kamuti helyi szerve támogatására. Dr. Molnár István képviselő, Knapp Vincéné Pogonyi Anita képviselő 5-5000,- Ft-ot ajánl fel a Képviselői Alapjából az Egyesület támogatására.

Balog Imréné polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 20.000,- Ft támogatást nyújt a Mozgáskorlátozottak Békési Városi Egyesülete kamuti helyi szerve részére.
A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - a következő határozatot hozza:  

122/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Mozgáskorlátozottak Egyesülete kamuti helyi szerve kérelmét 20.000,- Ft-tal, azaz Húszezer forinttal támogatja. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alap biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2013. március 31.-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti a Nyugdíjas Klub kérelmét, melyben az adventi gyertyagyújtás vendéglátására kérnek támogatást. Kérik a képviselőket, hogy Képviselői Alapjuk terhére támogassák rendezvényeiket.

Szlancsik János képviselő 5000,- Ft-ot ajánl fel az adventi gyertyagyújtás ünnepek vendéglátására. Dr. Molnár István képviselő, Knapp Vincéné Pogonyi Anita képviselő, Szlancsik Árpád Pál képviselő és Salamon Andrea képviselő 5-5000,- Ft-ot ajánl fel a Képviselői Alapjából az adventi gyertyagyújtási vendéglátásra.

Balog Imréné polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 25.000,- Ft támogatást nyújt az adventi gyertyagyújtási vendéglátásra.

A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - a következő határozatot hozza:  

123/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adventi gyertyagyújtás ünnepi vendéglátásra 25.000,- Ft-tal, azaz Húszötezer forinttal támogatja. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alap biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2013. március 31.-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár által küldött együttműködési megállapodást. 2013 évben is lehetőség lesz az együttműködésre a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral, amely nagyban hozzájárul a könyvtár fejlesztéséhez. Jelentősen gyarapodott a helyi könyvtár könyvállománya. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy bízzák meg a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral kötendő - mozgókönyvtárral kapcsolatos - együttműködési megállapodás aláírására.

A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - a következő határozatot hozza:  

125/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jónak értékeli a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral való együttműködést, így a jövőben is szándékában áll ezt folytatni. Megbízza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral írja alá.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester


A december 20. napján tartott Képviselő-testületi ülésen az alábbi napirendi témák kerültek megtárgyalásra:

  1. A 2013. évi munkaterv megtárgyalása
  2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
  3. Beszámoló Kamut Község Polgármesteri Hivatal működéséről és tevékenységéről.

Tárgy: A 2013. évi munkaterv megtárgyalása  


Kamut Község Képviselő-testületének
2013. (évi) I. Félévi
MUNKATERV-TERVEZETE


JANUÁR: 2013. január 31.
Előterjesztések elkészítésének időpontja: 2013. január 24.

     a.) Téma: Közös hivatal működésével kapcsolatos feladatokról szóló intézkedések 
               Előterjesztő: Balog Imréné                                            
                                      polgármester                                            
                    
                      Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
                      valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

      b.) Téma: 2013. évi költségvetés megtárgyalása I. forduló  
                       (Kamut Község Önkormányzatának költségvetése, Kamuti Közös
                       Önkormányzati Hivatal költségvetése)
                      Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                             Hegedűs László jegyző 
                             
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
                       valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

      c.) Bejelentések

 FEBRUÁR: 2013. február 28. 
 Előterjesztések elkészítésének időpontja: 2013. február 21.   

a.)    Téma: 2013. évi költségvetés elfogadása.(Kamut Község Önkormányzatának
                 költségvetése, Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése)
                  Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                        Hegedűs László jegyző
 
                        Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,   
                        valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

b.) Téma:  2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
                  Előterjesztő:  Balog Imréné polgármester
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,   
                       valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
      
c.)    Téma: Március 15.-i ünnepség megszervezése,
                        Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

d.)               Bejelentések

MÁRCIUS : 2013. március 28.
Előterjesztések elkészítésének időpontja: 2013. március 21.   

a.)  Téma: X. (Jubileumi) Falunap megtárgyalása
                 Előterjesztő:  Balog Imréné polgármester
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,   
                       valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

b.)    Téma: Tájékoztató a helyi civilszervezetek tevékenységéről
                       Előterjesztő: civil szervezetek vezetői
                        Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.
                  Valamint Egészségügyi és Szociális Bizottság 

c.)    Bejelentések

ÁPRILIS: 2013. április 25.
      Előterjesztések elkészítésének időpontja: 2013. április 18.   

a.)    Téma: Beszámoló Kamut község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
                 teljesítéséről
                 Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                        Hegedűs László jegyző
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,   
                       valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
 
b.)    Téma: A 2012. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési, valamint éves összefoglaló
                 ellenőrzési jelentés elfogadása 
                 Előterjesztő: Hegedűs László jegyző
                     
                      Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,   
                      valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság

      c.)  Bejelentések

     
MÁJUS: 2013. május 30.
      Előterjesztések elkészítésének időpontja: 2013. május 23.   

a.)    Téma: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási
                 Központ, a gyámügyi igazgatás munkájáról
                 Előterjesztő: Balog Ágnes Ilona családgondozó
                                       Mezőberény Városi Humánsegítő Szolgálat Igazgatója
                                       Benkő Zoltánné Alapszolgáltatási Központvezető
                                              Hegedűs László jegyző
                            Az előterjesztést véleményezi: az Egészségügyi és Szociális Bizottság

b.)    Téma: Közszolgáltatásokkal (DAREH, hulladékszállítás, ivóvízminőség-javító
                 program, aradi vízátvezetés) kapcsolatos tájékoztatás
                 Előterjesztők: Közszolgáltatók
                 Az előterjesztést véleményezi: az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
                 Egészségügyi és Szociális Bizottság
c.)   Bejelentések

JÚNIUS:  2013. június 27.
      Előterjesztések elkészítésének időpontja: 2013. június 20.   

a.)    Téma:  Beszámoló a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda
                   kamuti intézményeinek 2012/2013-es oktatási-nevelési évben végzett
                   munkájáról. 
                  Előterjesztők: Caimacan Klára Igazgató Asszony
                                           
b.) Téma:  A 2013. II. félévi munkaterv-tervezet megtárgyalása
                 Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                                                                                       
                       Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
                       valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
KAMUT KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉTŐL

Ügyiratszám: 82-95/2012.
Postacím: 5673 Kamut, Petőfi u. 106.                                    Telefax: 66/428-118.
Telefon:   66/428-308                                                              E-mail: polgarmester@kamut.hu
                                                                                  NYILVÁNOS ÜLÉS NAPIRENDJE!
                                                                                   A döntés egyszerű szótöbbséget igényel!
                       
                                                    Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. december 20.-án tartandó ülésére

80/2012. (VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a IX. Falunap megrendezéséhez tombolatárgyak vásárlására 140.000,- Ft-ot, azaz száznegyvenezer forintot biztosít az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséből, a falunapra tervezett keretből és a tombola szelvények árusításából befolyt bevételéből. A tombolatárgyak vásárlása a fenti összegből megtörtént. 

81/2012. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi lakossági szolgáltatások színvonalának megtartása érdekében együttműködési szándékát fejezi ki a társönkormányzatokkal, jogszabályi környezetváltozásokat figyelembe véve - Hunya, Örménykút, Csárdaszállás, (járáson kívül), Bélmegyer Község (járáson belül) – történő közös hivatal létrehozásában azzal, hogy Kamut Községben, mint székhely településen igazgatási szolgáltatási hely maradjon.

Az együttműködés – közös önkormányzati hivatal tekintetében – feltétele a megállapodások megkötése az együttműködő önkormányzatok között.

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a társönkormányzatokkal folyamatosan tárgyaljon az együttműködés lehetőségeiről, formáiról – figyelembe véve a jogszabályváltozásokat és rendszeresen adjon róla tájékoztatást.

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a társönkormányzatok polgármestereinek.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve járáson belül Kamut Község Önkormányzata Bélmegyer Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hoz létre Kamut székhellyel. A tárgyalások folyamatosak.82/2012. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett Kamut-Ditró baráti-partneri szerződést jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a szerződés egy aláírt példányának Ditró részére történő megküldésével. A baráti szerződés Ditró Község részére elektronikus formában megküldésre került. Az eredeti szerződést a IX. Falunapon 2012. szeptember 22.-én Fazakas Szilárd Ditró Község alpolgármestere vette át.  

83/2012. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghosszabbítja a Mezőmegyer Sportjáért SE bérleti szerződését 2012. augusztus 17. napjától – 2013. június 30. napjáig.
A bérleti díjat továbbra is 15.000,- Ft/alkalom összegben állapítja meg a felnőtt csapat esetében. Az ifjúsági csapat bérleti díját 5.000,- Ft/alkalom összegben határozza meg. A bérleti szerződés időtartama 2012. augusztus 17-től 2012.november 30. A bérleti szerződések aláírásával megbízza a polgármestert.  A bérleti szerződések aláírása megtörtént.

84/2012. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy készítse elő az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló alapítvány dokumentumait, egyéb iratait a szervezet létrehozására. Az alapítvány létrehozásával kapcsolatos dokumentumok előkészítésére további képviselő-testületi döntések indokoltak. 

86/2012. (VIII. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyebnár Henrietta Kamut Közép utca 28. szám alatti lakos részére a Kamut Rákóczi utca 30. szám alatti lakóház megvásárlásához 150000,- Ft, azaz százötvenezer 00/100 Ft visszatérítendő támogatást állapít meg, a 2012. évi költségvetés lakástámogatás szakfeladat terhére. A támogatást havonta 3000,- Ft-onként kell vissza fizetni, a törlesztést a felvételt követően egy év múlva kell elkezdeni. A kifizetésre előreláthatólag 2013. év I. negyedévében kerül sor. Az összeg a 2013. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

87/2012.(VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kamut Község Díszpolgára” kitüntetést adományoz Kamut község Képviselő-testületének 10/2009. (VIII. 07.) a helyi kitüntetésekről szóló rendelete alapján Hortobágyi Márton részére, aki a településért kiemelkedő tevékenységet végzett, végez. Az oklevelet és az emléktárgyat a IX. Falunap tiszteletére megtartott ünnepi Képviselő-testületi ülés keretében kell átadni. A kitüntetés átadására 2012. szeptember 20. napján ünnepélyes Képviselő-testületi ülésen került sor.

88/2012.(VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kamut Községért” kitüntetést adományoz Kamut község Képviselő-testületének 10/2009. (VIII. 07.) a helyi kitüntetésekről szóló rendelete alapján Raffay Györgyné Kamut Petőfi utca 11. szám alatti lakos részére, aki Kamut községért kiemelkedő tevékenységet végzett, végez. A kitüntetést a IX. Falunap tiszteletére megtartott ünnepi Képviselő-testületi ülés keretében kell átadni. A kitüntetés átadására 2012. szeptember 20. napján ünnepélyes Képviselő-testületi ülésen került sor.

89/2012.(VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerő oklevelét”adományozza Kamut Község Képviselő-testületének 10/2009. (VIII. 07.) a helyi kitüntetésekről szóló rendelete alapján Balog Lászlóné Kamut Béke utca 7. és Horváth Istvánné Kamut Arany János utca 19. szám alatti lakos részére, Kamut községben kiemelkedő színvonalú munka végzéséért. A kitüntetést a IX. Falunap tiszteletére megtartott ünnepi Képviselő-testületi ülés keretében kell átadni. A kitüntetés átadására 2012. szeptember 20. napján ünnepélyes Képviselő-testületi ülésen került sor.

94/2012.(IX. 20.) számú Képviselő-testületi határozat

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy 2013. január 1. után is tagja kíván maradni az átalakított Békési Kistérségi Társulásnak, és a következő feladatokat kívánja a társulás keretében ellátni:
szélessávú internet rendszer üzemeltetése, belső ellenőrzési feladatok elvégzése. Jogszabályi környezetváltozás következtében a munkaszervezet létszámának csökkentését figyelembe véve 1 fő belső ellenőr végzi 2013. évtől az ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőr áttekintette az önkormányzatoktól beérkezett 2013. évi ellenőrzési terveket. A feladatoknál megjelölt ellenőrzési napok számát  a feladat elvégzéséhez igazodóan korrigálta, meghatározta azt a minimális időt, amellyel a feladat az ellenőrzés teljességének és hatékonyságának csorbulása nélkül elvégezhető. Figyelembe véve a 2013. évi létszámcsökkentés okozta munkanapcsökkenést, meghatározásra került az önkormányzat  2013. évi ellenőrzésére fordítható napok száma, amely 10 nap. Ennek figyelembe vételével kell az önkormányzatnak a tervet újból áttekinteni és a feladatok csökkentésével új ellenőrzési tervet készíteni a 2013. évre.

96/2012. (IX. 20.) Képviselő-testületi  határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2007. (I. 10.) számú határozatával elfogadott, a házi segítségnyújtás a Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő biztosítására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az előterjesztéshez csatoltan, egységes szerkezetben elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balog Imréné polgármestert a társulási megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az aláírására.  A megállapodás aláírása megtörtént.

97/2012. (IX. 20.) Képviselő-testületi  határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2007. (II. 20.) számú határozatával elfogadott, az idősek nappali ellátását a Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő biztosítására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az előterjesztéshez csatoltan, egységes szerkezetben elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balog Imréné polgármestert a társulási megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az aláírására. A megállapodás aláírása megtörtént. 

98/2012. (IX. 20.) Képviselő-testületi  határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2007. (I. 10.) számú határozatával elfogadott, családsegítő kötelező feladatainak a Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő biztosítására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az előterjesztéshez csatoltan, egységes szerkezetben elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balog Imréné polgármestert a társulási megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az aláírására.  A megállapodás aláírása megtörtént.

99/2012. (IX. 20.) Képviselő-testületi  határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2007. (I. 10.) számú határozatával elfogadott, jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok a Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő biztosítására vonatkozó társulási megállapodás módosításait az előterjesztéshez csatoltan, egységes szerkezetben elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balog Imréné polgármestert a társulási megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az aláírására. A megállapodás aláírása megtörtént. 

100/2012. (IX. 20.) Képviselő-testületi  határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzat és a Kígyós Med. Bt. által létrejött együttműködési megállapodás tartalmával, a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokhoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez azt jóváhagyja. Az Együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.

101/2012. (IX. 20.) Képviselő-testületi határozat
a.)  Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösök völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. alatti Közgyűlése a 2012. augusztus 30-i ülésén a 15/2012.(VIII. 30.) számú határozatával egyetért, és lakosságszám-arányosan a tagdíjat 2012. évre 144.031,- Ft-ot, azaz száznegyvennégyezer-harmincegy forintot megfizeti.  A tagdíj fedezete az önkormányzat 2012. évi költségvetés általános tartaléka. Az összeg átutalása folyamatban van.

b.) Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Békéscsaba, Szent István tér 7. a nyertes LEADER pályázat „Promóciós és marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére” főbb tevékenységeinek finanszírozásához – lakosságszám figyelembe vételével - az alábbiak szerint járul hozzá:
2012. október hónapban 5.381,- Ft-tal, 2013. január hónapban 59.186,- Ft-tal, 2014. február hónapban 16.142,- Ft-tal. Az összes projektfinanszírozás 80.708,- Ft, mely összeg visszafizetésére, egy összegben 2014. november hónapban kerül sor. Az összeg átutalása folyamatban van.102/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamut Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának 2013. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
A 94/2012 (IX.20) Képviselő-testületi határozatban leírtak alapján az új tervet 2013. január 20-ig minden érintett önkormányzatnak el kell juttatnia a Kistérségi Irodához, hogy a februári társulási ülésre össze tudják állítani a 2013. évi, összesített ellenőrzési tervet.

104/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta, azt változtatás nélkül elfogadja.

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, kezdeményezzen tárgyalásokat a járáson belüli települések polgármestereivel, a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos konkrét tervező, döntés-előkészítői feladatok előkészítése ügyében, a végrehajtási feladatok koordinálásával, a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalával, a konkrét teendőkkel kapcsolatos intézkedések számba vételével.

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával 2012. november 30.-ig tegye meg mindazon előkészítő intézkedéseket, melyek a közös hivatal létrehozására vonatkoznak.
A közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban a tárgyalások Bélmegyer Község Önkormányzatával elkezdődtek, intézkedési és ütemterv alapján a Képviselő-testületek meghozták, meghozzák döntéseiket. A megállapodás tervezet elkészült, mely Kamut Község Önkormányzata részéről már elfogadásra került, felhatalmazva a polgármestert, hogy amennyiben jogszabályváltozás indokolja a megállapodás tartalmában történő változásokat, annak megfelelően kerüljön aláírásra.  

105/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés megyei Kormányhivatal és az Önkormányzat között létrejövő megállapodást a járási hivatalok kialakítása tárgyában. A Képviselő-testület a beterjesztett megállapodást az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. Megbízza Balog Imréné polgármestert a megállapodás aláírására, és az átadás-átvétel lebonyolításával. A megállapodás aláírása ünnepélyes keretek között megtörtént. A járási hivatalhoz az önkormányzat 2 fő létszámot a szükséges tárgyi eszközökkel és informatikai eszközökkel biztosítja.

106/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi közvilágítási díjként elfogadja az EDF DÉMÁSZ Zrt. árajánlatát, amely nettó 20,33 Ft/KW összeg.
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Kamut Község közvilágítási árajánlatra szóló szerződését az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel aláírja.
A szerződés aláírása megtörtént.

107/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap című III. tengelyén belül Falufejlesztés falumegújítás elnevezésű pályázati kiírásra. A pályázat keretében az önkormányzat temető- ravatalozó épülete és környezete felújítására, a Polgármesteri Hivatal kerítés felújítására, valamint egyéb közterületi (zöldfelületi) fejlesztésekre.
A pályázati támogatás mértéke az 1 és 2 célterületek esetében az elszámolható kiadások
100 %-a. A beruházások megkezdésének időpontja – sikeres pályázat esetén – 2013.
A Képviselő-testület pályázat keretében mindkét célterületre együttesen bruttó 24.995.748,- Ft támogatási igényt nyújt be.  A pályázat benyújtásáért felelős a polgármester. A pályázat benyújtása 2012. november 30. napján megtörtént.

108/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat éven belüli lejáratú folyószámla hitelének – 4 millió forint – visszafizetését a szerződésben foglaltaknak megfelelően kívánja teljesíteni, lehetőség szerint 2012. december 21-ig.
A Kormány 1540/2012. (XII.4.) határozata a helyi önkormányzatok adósságállományának részleges konszolidációjával kapcsolatban arról rendelkezik, hogy a Kormány egyetért azzal, hogy az állam a 2012. évben támogatást nyújt valamennyi 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat és a helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak adósságállományából eredő 2012. december 12-én fennálló tartozásállománya és annak 2012. december 28-án fennálló járulékai teljes megszüntetése céljából történő törlesztésére, illetve előtörlesztésére, és úgy dönt, hogy az adósságállomány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltaknak megfelelő kölcsön-vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapuló, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásokat foglalja magában. Fentiek értelmében a fennálló folyószámlahitel átvállalására kerül sor.   

109/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a zöldhulladék külön területen történő gyűjtésével, ezért gyűjtőszigetnek az önkormányzat tulajdonában lévő 037/10 hrsz-ú területet jelölik ki. A zöldhulladék összegyűjtésére külön felhívásban értesítik a lakosokat. A zöldhulladék összegyűjtésére – a lakosság előzetes értesítését követően - két alkalommal került sor, mely eredményesnek bizonyult.

111/2012.(X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vöröskereszt kamuti szervezete részére 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forint, támogatást biztosít 9 kisgyermek védőoltásának beszerzésére és négy véradás költségeinek fedezésére.
A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alap biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2013. március hó 31.-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé. Az összeg kifizetése megtörtént.

  
114/2012. (XI. 29) sz. Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a részletes tervezőmunka alapjául elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést. A 2013. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők:
   Az önkormányzat és intézménye fenntartása és működőképességének megőrzése;
A szűkös anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítása.
A 2013. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a
következőket:
a) Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezését;
b) A nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát;
c) A település közterületeinek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését, karbantartását;
d) Az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását,
Felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását. A 2013. évi költségvetés tervezésének előkészületei a költségvetési törvény elfogadásának függvényében folyamatban vannak.

115/2012. (XI. 29) sz. Képviselő-testületi határozat
1.)   Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján hatályba lépő 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján úgy határoz, hogy 2013. január/március 1. napjától közös önkormányzati hivatalt kíván működtetni Bélmegyer község részvételével, Kamut Község székhellyel.
2.)   A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos szakmai előkészítő feladatok elvégzéséről a képviselő-testület által elfogadott intézkedési- és ütemtervnek megfelelően gondoskodjon. A dokumentumok (Költségvetési szerv megszüntető okirat, Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal alapító Okirat) előkészítése folyamatban van
116/2012. (XI. 29) sz. Képviselő-testületi határozat
1.) Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamut- Bélmegyer Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának előkészületi feladatait meghatározó, előterjesztés szerinti intézkedési- és ütemtervet elfogadja.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladatokról és a döntést igénylő kérdések képviselő-testület elé terjesztéséről az ütemtervnek megfelelően gondoskodjanak.
3.)  A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy amennyiben a feladatok végrehajtása az elfogadott ütemterv szerinti határidőket megelőző időben lehetséges, megfelelő időben tegyenek javaslatot a közös hivatal 2013. január 1. napjával történő létrehozására a képviselő-testületnek. Intézkedések folyamatosak.

117/2012. (XI. 29) sz. Képviselő-testületi határozat
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és óvoda kamuti telephelyének kérésére az óvodai télapó ünnepség  megrendezésére 40.000,- Ft, azaz Negyvenezer forint támogatást állapít meg. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alapja biztosítja.  A támogatás felhasználásáról 2013. március hó 31-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé. Az összeg kifizetése folyamatban van. 

118/2012. (XI. 29) sz. Képviselő-testületi határozat
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda kamuti telephelyének kérésére az általános iskolások karácsonyi ünnepségének  megrendezésére 40.000,- Ft, azaz Negyvenezer forint támogatást állapít meg. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alapja biztosítja.  A támogatás felhasználásáról 2013. március hó 31-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé.  Az összeg kifizetése folyamatban van.

119/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősek Karácsonya rendezvényt 30.000,- Ft-tal, azaz Harmincezer forinttal támogatja. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alap biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2013. március 31.-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé. Az összeg kifizetése folyamatban van.

120/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katolikus templom harangjának megjavítását 20.000,- Ft-tal, azaz Húszezer forinttal támogatja. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alap biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2013. március 31.-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé. Az összeg kifizetése megtörtént.

121/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltató Intézmény kérelmét 25.000,- Ft-tal, azaz Húszötezer forinttal támogatja. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alap biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2013. március 31.-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé. Az összeg kifizetése folyamatban van.

122/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adventi gyertyagyújtás ünnepi vendéglátásra 25.000,- Ft-tal, azaz Húszötezer forinttal támogatja. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Képviselői Alap biztosítja. A támogatás felhasználásáról 2013. március 31-ig kell pénzügyileg elszámolni az Önkormányzat felé. Az összeg átutalása a Faluvédők Közhasznú Egyesülete számlájára megtörtént

123/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kamut Petőfi utca 5/A. szám alatti 284 hrsz-ú, 795 m2 területű, melyen 115 m2 nem lakott, korábban üzlethelyiségnek használt felülépítmény található,  kivett „áruház” megnevezésű ingatlant, 600.000,-Ft azaz Hatszáz-ezer 00/100 forint vételárért megvásárolja. Az intézkedés folyamatban van.

124/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jónak értékeli a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral való együttműködést, így a jövőben is szándékában áll az együttműködést folytatni. Megbízza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral írja alá. A megállapodás aláírása folyamatban van.

Az alábbi határozatok külön intézkedést nem igényeltek:

79/2012. (VIII.30.) 85/2012. (VIII.30.), 90/2012. (IX.20.), 91/2012. (IX.20.), 92/2012. (IX.20.), 93/2012. (IX.20.), 95/2012. (IX.20.), 103/2012. (X.25.), 110/2012. (X.25.), 112/2012.(X.25.), 113/2012. (X.25.), számú Kt. határozatok.        

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

Határozati javaslat:
                       
Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.


  1. Beszámoló Kamut Község Polgármesteri Hivatal működéséről és tevékenységéről.

Bevezető

Kamut községi önkormányzat Képviselő-testületének fenntartásában működik a Kamuti Polgármesteri Hivatal, mint az önkormányzat költségvetési szerve A Polgármesteri Hivatal működése, tevékenysége az 1990-es önkormányzati választásokat követően kezdődött – a korábbi községi tanács szakigazgatási szerve utódjaként - az ország többi településéhez hasonlóan  Kamuton is. Sajnos egy korszak 22 év elteltével lezárul 2012. december 31-én, mivel a 2000 főnél kisebb településeken, így Kamuton is meg kell szüntetni a polgármesteri hivatalokat, mint önálló költségvetési szerveket és helyettük új elnevezéssel új közös hivatalokat kell létrehozni. Ez a feladat „törvényi rendelkezés” minden hasonló kistelepülést érint 2013.01.01-től országosan, még a korábban körjegyzőséget, létrehozó településeket is, ott is megszűnik a körjegyzőség, mint szervezet azok is új közös hivatalokat kötelesek létrehozni. Minderről a képviselő-testület más napirendeken keresztül már részletesen tájékoztatva lett.

E beszámoló keretében kívánom bemutatni a Tisztelt képviselő-testület számára a hivatal működését és sokszínű, összetett feladatellátását is. Természetesen a hivatal köztisztviselőinek a munkaköre és a feladatellátása is bemutatásra kerül..
A fenntartó önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosít több helyi kötelező feladatellátást is, amelyet a beszámolóban ismertetünk.
A hivatal szervezeti kialakítását, alapvető működését a Képviselő-testület hagyja jóvá – a jegyző javaslatára - a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatában, továbbá az ügyrendjében. A hivatali szervet kialakítása során figyelembe kell venni az ellátandó közigazgatási feladatok jellegét és nagyságát, továbbá a jogszabályi előírásokat. A hivatal fő tevékenysége során ellátja a helyi (önkormányzati) közigazgatási és a központi (állami) államigazgatási, közigazgatási feladatokat egyaránt. Ezen tevékenységek, feladatok közül a járások felállításával, (2013.01.01-től) döntő mértékben helyben maradnak a feladatok. Csak éppen a létszám és a központi forrás csökken jelentősen. Nézzük a jelenlegi helyzetet.

 A Polgármesteri Hivatal működését, felépítését és kialakítását az alábbi jogszabályok határozzák meg:
  • A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV törvény, (Ötv.),
által előírt Polgármesteri Hivatalra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat és ügyrend.
  • A Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzata 6/2007 (II.28.) ö. rendelet és mellékletei

A Polgármesteri Hivatal személyi és tárgyi feltételeit, továbbá az éves működéséhez a költségeket a fenntartó önkormányzatnak – döntő részben állami normatív és egyéb támogatásokból - kell biztosítania az éves költségvetésében.

A Kamuti Polgármesteri Hivatal jelenlegi szervezeti-működési felépítése:

A Polgármesteri Hivatalt a polgármester irányítása mellett a jegyző vezeti


1 fő - főállású polgármester
1 fő – főállású jegyző
4 fő – főállású köztisztviselő
1 fő prémium éves programban részt vett köztisztviselő 2010.01.01-től - 2012.11.30-ig,
 (Nyugdíjazás miatt a köztisztviselői jogviszonya 2012.11.30-án megszűnt nyugdíjazás miatt)
1 fő – hivatalsegéd, takarító (8 órás foglalkoztatásban)
 A Polgármesteri Hivatal szervezete
A Polgármesteri Hivatal belső szervezete egységes hivataléként működik. Az önkormányzati törvényben külön ugyan nem nevesítettem, de annak szelleméből levezethető, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezetileg két nagy szervezeti egységre tagolható az általa ellátott feladatokhoz idomulva. Ennek megfelelően önkormányzati (helyi közszolgáltatási és önkormányzati hatósági) és államigazgatási (hatósági) feladatokat lát el. Ezen túl még egyéb jogszabályokban letelepített feladatokat is el kell látni (Ptk. szerinti birtokviták, ingatlan hirdetmények stb.). Meg kell említeni, hogy a leadott feladatokkal együtt a működési forrásokat nem, vagy csak részben biztosította a törvényalkotó (az elmúlt 10-15 évben), ettől függetlenül tisztességesen ellátták a munkatársak a feladatokat.
A Polgármesteri Hivatalban a jegyző és a polgármester munkáját segítik közvetlenül a köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló technikai dolgozók.
Kamut község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala egységes hivatalt képez, külön osztálytagozódás nincs. A törvény megfogalmazása szerint:
„A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására „ /Ötv. 38.§ (1) bek,/
Kamuton kis önkormányzat lévén nincs értelme osztályt, csoportot kialakítani. Irodánként 1 vagy 2 fő dolgozik egymás munkáját kiegészítve, segítve. A nagyobb, pl. 3-5.000 fő lakosú településeken már indokolt lehet az említett hivatali szervezeti tagozódás kialakítása.

A hivatal készíti elő az önkormányzati hatósági és egyéb ügyeket, végrehajtja az önkormányzati döntéseket, s végzi a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív teendőket, vezeti a nyilvántartásokat, továbbá ellátja a jegyző és polgármester utasításai szerint a számukra jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat.

A polgármesteri hivatal a önkormányzat képviselő-testülete által 2007-ben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) szóló 6/2007 (II.28.) rendeletében szabályozott módon, a saját SZMSZ és Ügyrend alapján a helyi lakosság részére ügyfélfogadást tart a kijelölt napokon és időben. A polgármester az alpolgármester és a jegyző fogadóórái is leszabályozásra kerültek. A fogadóórákat az ügyfélfogadás idején belül tartják.
A képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti. A hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét a képviselő-testület határozza meg, az erről szóló előterjesztést a jegyző javaslatára a polgármester nyújtja be
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfőtől –Szerdáig :      8.00 – 16.00 óráig
Csütörtökön           :      nincs
Pénteken                 :      8.00 -  12.00 óráig.

A Polgármesteri Hivatalban, főállásban dolgozók munkaideje: heti 40 óra. (havi 168 óra)
A polgármesteri hivatal jogállása
A helyi önkormányzatiság legfontosabb jellemzőjeként a függetlenség elve emelendő ki, melynek legjelentősebb megnyilvánulása a szervezeti keretek önálló kialakításának a lehetősége, amelynek szűk körű törvényi korlátozása csupán abban rejlik, hogy az önkormányzatok képviselő-testületei a Polgármesteri Hivatal szakmai közreműködésével az önkormányzati törvényben illetve a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátására kötelesek.
A helyi önkormányzatok legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében egységes hivatalt hoz létre, Polgármesteri Hivatal néven. A Polgármesteri Hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogáról szóló törvényben meghatározott feladatokat is. Kamuton nincs nemzeti vagy etnikai kisebbségi önkormányzat, ill. képviselet. Ettől még bizonyos részfeladat minden választási évben adódik.
Ennek értelmében azokon a településeken, ahol képviselő-testület választására sor kerül, ott Polgármesteri Hivatal vagy Körjegyzőség is működik. A közhiedelemmel ellentétben a Polgármesteri Hivatal közvetlenül nem a „polgármester” hivatala, hanem a fent említettek értelmében a képviselő-testület adminisztratív, döntés-előkészítő szervezete. Közvetetten azonban, ha arra gondolunk, hogy a képviselő-testület elnöke a polgármester és a képviselő-testület döntései szerint, valamint saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt a Polgármesteri Hivatal valóban a „polgármester” hivatala.
Önálló jogi személynek – a jogszabály alapján - az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal minősül, ebből adódóan jogi személyiséggel csak a képviselő-testület vagy annak bizottsága nem rendelkezik.
A Polgármesteri Hivatalhoz közvetlenül kizárólag államigazgatási, közigazgatási és egyéb igazgatási feladat ellátások tartoznak.
Közvetlenül nem tartozik a feladatkörébe az önkormányzati feladatot ellátó intézmények fenntartása, működtetése, ez kifejezetten az Önkormányzat feladatköre. Azonban a hivatal elég sok–sok adminisztrációs, könyvelési – számlázási és nyilvántartási feladatot lát el folyamatosan. Nézzük, melyek ezek:
            - Könyvtári, közművelődési feladatok,
            - Védőnői szolgálat / Kamut- Hunya társult közös feladatellátásban/
            - orvosi ügyelet, gyermekorvosi szolgálat biztosítása
            - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége,
            - közfoglalkoztatás megszervezése, biztosítása
            - Mezőőri szolgálat
            - Tanyagondnoki szolgálat
            - Köztemető fenntartása,
            - Piactér és település-üzemeltetés (közvilágítás, közterület fenntartás, állati hullák)
            - Közszolgáltatások (ivóvíz, és szennyvízelhelyezés, hulladék elszállítás, közrend és  közbiztonság, közlekedési feladatok stb.)
A polgármester önkormányzati és államigazgatási feladatai:

A polgármester jogállását, alapvető feladat és hatáskörét a jogszabály határozza meg. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata részletesen rendelkezik a polgármester feladatairól. A polgármester foglalkoztatási jogviszonya választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A még most hatályos önkormányzati törvény értelmében az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a bizottságok, a részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatala a Polgármesteri Hivatal látják el.

A polgármester az önkormányzati valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a képviselő-testület hivatalának közreműködésével végzi. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt;

E körben;
- a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,
- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására,
- hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

A polgármester részletes jogosítványait négy tárgykörre bontva mutatjuk be:

- a képviselő-testülettel kapcsolatban;
- az önkormányzati bizottságokkal összefüggésben;
- a lakossági kapcsolattartás területén;
- a gazdálkodással kapcsolatos feladatok tekintetében.
A képviselő-testület működésével összefüggő feladatok;

-         az ülés előkészítése és összehívása;
-         a testületi ülés vezetése; (megállapítja a határozatképességet, javaslatot tesz az ülés napirendjére, megnyitja, vezeti és lezárja a vitát.)
-         az ülés rendjének biztosítása; (Figyelmeztet, rendre utasít, kötelezheti a rendbontót a terem elhagyására)
-         ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását;
-         válaszol a hozzá intézett interpellációkra;
-         részt vesz a képviselő-testület döntéseinek végrehajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében;
-         gyakorolja a képviselő-testület által átruházott egyes hatásköröket;
-         aláírja (a jegyzővel együtt) az önkormányzati rendeletet, valamint a testületi ülés jegyzőkönyvét;
-         képviseli a testületet. 


Az önkormányzat bizottságaival kapcsolatos feladatok:

-         indítványára a bizottságot össze kell hívni;
-         segítséget nyújt a bizottsági döntések előkészítéséhez, meghatározza az ehhez szükséges hivatali közreműködés formáit és módozatait;
-         összehangolja a bizottságok működését;
-         felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit.


Lakossági kapcsolattartás feladatai:

-         biztosítja, hogy a választópolgárok részt vehessenek a képviselő-testület ülésein;
-         megszervezi és vezeti a lakossági fórumokat;
-         javaslatot tesz a közmeghallgatással összekötött napirendek tárgyaira.A gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

-         felelős az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért;
-         a képviselő-testület elé terjeszti a gazdasági program és a költségvetés tervezetét;
-         gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének a végrehajtásáról;
-         tájékoztatja a képviselő-testületet az évközi gazdálkodásról;
-         kötelezettséget vállal a helyi önkormányzat nevében.

A polgármester tisztsége meghatározó jelentőségű jogosítványokat takar. Külön jellegzetessége e feladat-és hatáskörnek az, hogy - a garanciális keretek megtartása mellett – szabadon alakítható, növelhető illetve csökkenthető. Ez a szabályozás a helyi önkormányzatokról szóló törvényből következik, amely rögzíti, hogy az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület szerveit: a polgármester, a bizottságok, a képviselőtestület hivatala. A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, bizottságaira átruházhatja. A polgármester pozícióját növeli, ha a szabályzat megadja neki azt a jogot, hogy a szerinte településpolitikailag hibás (pazarló, nem megalapozott) testületi döntés esetén kérhesse az ügy ismételt megtárgyalását, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján. A kezdeményezést, az ülést követő 3 napon belül nyújthatja be. A képviselő-testület az ügyben, a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt.

A polgármesteri és a jegyzői tevékenység elválaszthatatlan egymástól. Ahhoz, hogy eredményesen végezzék munkájukat, a feladatellátás tekintetében szoros együttműködésre van szükség. A hatékony munkakapcsolatot kialakítása függ a tisztségviselők aktivitásától, habitusától és a hozzáállásától egyaránt. De rendkívül fontos a szakmai hozzáértés és annak alkalmazása a munkavégzés során.
A Polgármesteri Hivatal nélkül nem tud hatékonyan dolgozni a testület, a polgármester, a jegyző vagyis „félkarú óriás” vagy sportosan szólva: „mint a bíró (jó-rossz, de így is úgy is pénzbe kerül), de nélküle nincs meccs, hiába van ott mindenki”. Leegyszerűsítve nem az a lényeges kérdés, hogy ki gyakorolja a munkáltatói jogokat, hanem az, hogy a két vezető hogyan irányítja, illetve vezeti a hivatalt, hogyan működnek együtt Ők, ill. a hivatal dolgozói.
A törvényi szabályozást munkánk során nem lehet figyelmen kívül hagyni, azonban a két vezető közötti jó munkakapcsolat az, amely döntő a hivatal vezetésében.
Az elmúlt időszak megvalósult (és folyamatban lévő) pályázatai a vezetők, a testület és a dolgozók jó munkakapcsolatára, rugalmas és következetes hozzáállásukról tanúskodik.
A polgármester és a jegyző személyével kapcsolatban elsőrendű fontosságú az általános magatartási előírások betartása. A mindennapok során azt kell szem előtt tartaniuk, hogy kiemelten a „köz” szolgálatában állnak, a hivatalt minél jobban a polgárbarát közigazgatás felé irányítsák, illetve vezessék, biztosítani kell a közügyek pártpolitika semleges intézését, a törvényességet, a humánumot, az igazságot, az emberi méltóság érvényesítését, tiszteletben tartását esélyegyenlőséget és még sok mindent.        
  

A jegyző államigazgatási és önkormányzati főbb feladatai:

-         a jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát, (polgármesteri hivatalt)
-         gondoskodik a hivatal működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
-         a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselőinek tekintetében;
-         döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatásai ügyeket;
-         dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket neki a polgármester ad át,
-         tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, képviselő-testület bizottságának  ülésén,
-         dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
-         végrehajtja az Európai Unió-s és hazai jogszabályokat, elvégzi a szükséges deregulációt a helyi rendeletek vonatkozásában,
-         elvégzi a szociális tárgyú törvényekből adódó, hatáskörébe utalt feladatokat
      az ezzel együtt járó nyilvántartási - adatkezelési teendőket,
-    eljár a PTK. szerint hatáskörébe utalt birtokháborítási, birtokvédelmi ügyekben.

Természetesen mindezek a jogkörök további lényeges részteendőket hordoznak magukban, amelyeket teljes körűen szinte lehetetlen pontosan felsorolni.
A jegyzőnek közvetlen munkahelyi vezetőként minden olyan teendőt is vállalnia kell, amelynek ellátása közvetve vagy közvetlenül elősegíti a zavartalan hivatali munkát. Mindezen körbe említendő többek között:

-         rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a képviselő-testületnek, az önkormányzati bizottságoknak, a részönkormányzatok testületeinek, a nemzeti és etnikai kisebbségek testületeinek (amennyiben vannak) az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról;
-         szervezi a jogi felvilágosító munkát;
-         a polgármester irányításával előkészíti a képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket;
-         tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézés időszerű kérdéseiről;
-         gondoskodik a hivatal dolgozóinak, köztisztviselőinek rendszeres továbbképzéséről;
-         gondoskodik az önkormányzati rendeletek tartalmának megismeréséről, kihirdetéséről és végrehajtásáról;
-         egyes önkormányzati pályázatokban történő közreműködés;

Mindezeken kívül még további sokrétű és széles ágazati, szakmai feladat és hatáskör tartozik a jegyzőhöz, közülük is a fontosabbak:

-         A helyi képviselők és a polgármester, valamint az országgyűlési képviselők választása előkészítésében való közreműködés,
-         anyakönyvi, házasságkötési eljárás,
-         népesség-nyilvántartás,
-         szabálysértési eljárás,
-         különböző ágazati ügyek, pl. földművelésügy, ipar-kereskedelem, építésügy – vízgazdálkodás, közlekedés, oktatás – közművelődés,
-         gazdálkodási-pénzügyi feladatok, adó és illetékügyek,
-         talált tárgyak őrzése, kezelése,
-         népszavazások lebonyolítása,
-         területrendezési feladatok,
-         veszélyes állatok tartásával kapcsolatos engedélyezési eljárás lefolytatása,
-         környezetvédelmi, növényvédelmi hatósági feladatok,
-         hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok.

A jegyző a fentieken kívül ellátja mindazon egyéb államigazgatási feladatokat, amelyeket a jogszabályok a hatáskörébe utalnak, mindezt a hatályos joganyagok tartalmazzák.
A jegyző az állandó feladatellátása tekintetében jellemzően – legalább 75%-ban - államigazgatási feladatokat lát el, mint az a fenti felsorolásokból is kitűnik.
A jegyző a Polgármesteri Hivatalon belül a feladatait megfelelő iskolai végzettséggel, szakvizsgával, előírt szakképzettséggel rendelkező köztisztviselők, közreműködésével látja el. Kamuton a hivatalban minden köztisztviselő rendelkezik a munkaköréhez szükséges végzettséggel.
A jegyző is szorosan támaszkodik a köztisztviselők munkájára, hisz egyedül a széles körű feladatait nem tudná ellátni.

Szabálysértési hatósági ügyek:

Kamut településen I. fokú szabálysértési hatóságként általános hatáskörben önkormányzat
(község) jegyzője járt el 2012.04.15-ig. Ettől kezdődően a leendő járási hivatalok székhelye szerinti településen a kormányhivatal kirendeltségei látják el a feladatot a jövőben.
Vonatkozó jogszabályok:
- A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Törvény,

- Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII. 21.) Kormányrendelet
Minden szabálysértési feljelentés elbírálása külön-külön szabálysértési eljárás keretében, sajátos mérlegelési körben történik a jogszabályi előírások figyelembevételével.
A szabálysértési eljárás hatósági feladatellátásnak minősül (Az önkormányzat nem szólhatott bele, csak megállapíthatott egyes szabálysértési tételeket helyi rendeletben-bírságokat)
A szabálysértési ügyek alakulása Kamuton.

Év
2008.
2009.
2010.
   2011.
   2012.04.15-ig
Szabálysértési feljelentések
száma

2

5

6

5

2
Kiszabott pénzbírság összege

0

3000

0

0

0


A szabálysértési eljárások utólagos ellenőrzését az illetékes Békési Városi Ügyészség és a Békés Megyei Kormányhivatal végzi. Törvénytelenséget, döntő eljárási hibát ezek az ellenőrzések nem állapítottak meg az említett időszakban.
A hatáskör véglegesen a járási hivatalokba lett áttelepítve 2012.04.15-től.


A hatósági és önkormányzati igazgatási feladatok:

Az igazgatási főmunkatársak (2 fő) munkájának nagy részét teszi ki a képviselő-testülethez kapcsolódó adminisztrációs munka, az írásos előterjesztések, azok elkészítése. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság és az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság és a Képviselő-testületi ülések anyagainak, valamint jegyzőkönyveinek az elkészítése. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó hatósági ügyek döntésre való előkészítése, és a döntés utáni határozathozatal.
A Polgármesteri Hivatal készíti elő a testület által elfogadott rendeletek, rendelet-módosítások tervezeteit, azok előterjesztését.
Önkormányzati rendeletek számának alakulása évenként:

Év
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
Darab
27
18
5
20
17
Képviselő-testület által hozott határozatok száma:

Év
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
Darab
197
167
100
175
125

Ügyfelek fogadása:

Örömteli számunkra, hogy a hivatal épülete önkormányzati pályázat segítségével felújításra került 2010. évben, mindezt ezúton is köszönjük a fenntartó önkormányzatnak. Elmondhatjuk, hogy a XXI. századhoz méltó, modern körülmények között fogadhatjuk az ügyfeleket és végezhetjük a munkánkat.

Az utóbbi időben sajnos az a tapasztalat, hogy az ügyfelek akkor is a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnak, ha nem indokolt. Időnként elég őket meghallgatni, még az sem szükséges, hogy igazat adjunk neki, tanácsot kérve, megnyugodva hazatérnek.
Nagyon sok az olyan téves információ (média, tv, újság) amely megtéveszti a lakosokat. Ilyen esetbe bejönnek a hivatalba, és az előadók nehezen tudják meggyőzni az ügyfeleket arról, hogy nem adták még ki azt a rendeletet, nem lépett még életbe az a rendelet, egyszóval sokat kell győzködni az ügyfeleket, és ez mind az ügyintézők idejéből megy el.

Az igazgatási tevékenységhez tartozik a bíróságtól, végrehajtótól és egyéb társ szervtől kapott hirdetmények kifüggesztése, figyelése és visszaküldése, visszaigazolása.
Nyilvántartja Kamut község polgárainak személyi és lakcím adatait, valamint azok változását.
Ennek kapcsán napi kapcsolatot tart az okmányirodával.  Anyakönyvi eseményeket egyeztet az okmányirodával. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel az ügyfelek kérelmére.
Átveszi a kiskorú ügyfelek házasságkötési kérelmét, melyet továbbít az illetékes gyámhivatalhoz, engedélyezés céljából. Külföldi személyek Kamuton történő házasságkötéséhez tanúsítványt kér, melyet engedélyezés céljából továbbít a 2010.09.01-től a Békés Megyei Közigazgatási Hivatalhoz.
Anyakönyvi igazgatás területén 2004. március 1-től történt nagy változás. Az anyakönyvi események feldolgozása és az okiratok elkészítése országosan egységes ASZA gépen történik. Minden Polgármesteri Hivatalba, ahol anyakönyvezés történik a Belügyminisztérium telepített erre a feladatra alkalmas számítógépet, teljes felszereléssel (biztonsági patronos nyomtató, internet csatlakozás) az anyakönyvvezetőket ellátták elektronikus kártyával, csak e kártya használatával tudnak belépni a rendszerbe. A községben kevés anyakönyvi esemény történik (születés, házasságkötés, haláleset ezek számát külön táblázat tartalmazza).
Vezeti a Polgármesteri Hivatalban található házassági és halálozási anyakönyvet.
Az anyakönyvekbe történő alapbejegyzések számát külön táblázat tartalmazza. 
(Utólagos anyakönyvi bejegyzések elkészítése: születési házassági anyakönyvekbe.)
Az ünnepélyes házasságkötésekre a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Művelődési Ház nagytermében kerül sor. A Polgármesteri Hivatalnál a szépen felújított nagyteremben történik a házasságkötés, névadó. Újabb igényként merült fel, hogy a házasságkötés a szabadban történjen, Művelődési Ház parkja. Eddig két ilyen eseményre került sor. A Művelődési Ház parkjában történő esküvők hátránya, hogy nem lehet tudni, hogy a házasságkötéskor milyen lesz az időjárás.  Az anyakönyvi működéshez feltétlenül szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak.
Másik családi esemény a névadó, ahol az anyakönyvezető közreműködik. A névadókhoz is biztosított az ünnepélyes környezet és a hangulat. Az utóbbi időben a névadók iránt kevésbé mutatkozik igény.
Az anyakönyvvezető átveszi a honosítási, visszahonosítási kérelmeket és továbbítja azokat az illetékes szervekhez. Ez igen ritka feladat, de két-háromévenként sor kerül a Polgármesteri Hivatalban egy-egy állampolgári eskütételre. Jelenleg két kamuti lakos honosítása van folyamatban. Az eskütétel a polgármester előtt történik.
Az esküt tett állampolgár hazai anyakönyvezéséről és magyar okmányokkal történő ellátásáról szintén az anyakönyvvezető gondoskodik.
Új feladat az EGT  (Európai Gazdasági Térség) állampolgárainak  Magyarországon történő letelepedése, első magyarországi lakcímének a bejelentése.

Év
2008
2009
2010
2011
2012
Születés
6
10
6
10
1
Házasság
1
1
2
2
2
Haláleset
8
10
3
7
5

Megjegyzés: A születések jellemzően csak kórházban történnek, a településen nem.
A halálesetek nem teljes körűek, csak a Kamuton történt anyakönyvezések vannak a táblázatban feltüntetve.

Gyámhatósági ügyek területén 2010.01.01-től jelentősen változott a hatáskörök száma. 1999. évben társulásban létrejött a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, melyhez szorosan kapcsolódik a tevékenység. A gyermekvédelem területén több intézkedést kellett végrehajtani. Több gyermek is védelembe van véve, melyek helyzetét évente, félévente, illetve szükség esetén felül kell vizsgálni. Sok időt kell velük tölteni, hogy eredményes legyen az intézkedés, és a családok helyzete, életvitele javuljon, a gyermekekre odafigyeljenek. Sok az iskolai hiányzás miatt felmerülő bejelentés.

Gyámság, gondnokság alatt Kamut községben 3 személy cselekvést kizáró gondnokság alatt, míg 1fő személy cselekvést korlátozó gondnokság alatt áll. 2 személynek a családból került ki a gondnoka, 2 személynek hivatásos gondnoka van. A gyám, gondnok kirendelése esetén vagyonleltárt készít a gyámolt vagyonáról, melynek kezelését a gyám, gondnok végzi.
A hivatal a társhatóság megkeresésére gyámhivatali ügyekben eljár, adatot szolgáltat, környezettanulmányt készít. A jövő évtől a járásba kerülnek át a feladatok.

Hagyatéki ügyek

A Polgármesteri Hivatalban történik az elhalt személyek hagyatékának felvétele. A Polgármesteri Hivatalhoz megküldik a halott-vizsgálati bizonyítványt. A Polgármesteri hivatal 2010.04.01-től beszerezte a TAKARNET földhivatali ingatlan-nyilvántartó programot, amely hatékonyan segíti a leltárelőadó munkáját az elhalt ingatlanjaira vonatkozó tulajdoni-lap másolatok lekérése, és adó- értékbizonyítványok kiállítása ügyében. Amennyiben más településen is van az elhaltnak ingatlana, mint Kamut község, akkor fontos az adatok gyors lekérése.
A leltár előadó beidézi az elhalt legközelebbi hozzátartozóját, és tőle megkéri az adatokat a leltár felvételéhez. (az örökösök személyi adatait, lakcímét) Egyes esetekben vizsgálni kell, hogy kik a törvényes örökösök. (pl. ha nincs az elhaltnak gyermeke). A leltár elkészítése után adó-értékbizonyítványokkal felszerelt hagyatéki leltárat két példányban felterjeszti a területileg illetékes közjegyzőnek, jelenleg Királyné Dr. Nagy Judit Közjegyzőnek.  Egy évben átlagosan 20 esetben kell hagyatéki - leltárat készíteni.
Vannak olyan esetek, amikor a társhatóság megkeresésére kell a leltár elkészítésében közreműködni, mivel az elhalt, vagy a hozzátartozók, örökösök kamuti lakosok.

Az igazgatási előadók egyik legszerteágazóbb feladata a szociális ellátásokkal kapcsolatos.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról az 1993. évi III. törvény rendelkezik. E törvény alapján alkotta meg a Képviselő-testület a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2008.(IV.25.) számú rendeletét., mely a rászorultsági alapon nyújtott ellátások megállapításának és folyósításának feltételeit szabályozza.  Szociális ügyekben hatáskörrel rendelkezik a polgármester, az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a jegyző. Az igazgatási előadók feladata szociális ügyekben a kérelmek átvétele, döntésre történő előkészítése és a döntés meghozatala után a határozatok meghozatala, kipostázása, a döntések nyilvántartásba vétele.
Szociális határozatok meghozatalában nagy segítséget nyújt a „Win-Manko” program, mely a szociális segélyezés komplex szakmai programrendszere. A program a szociális segélyezés egész folyamatát hivatott támogatni a kérelmek beérkezésétől a határozathozatalon át a segélyek kifizetéséig, illetve annak gazdasági rendszerében való lekönyveléséig. A program használata óta az igazgatási előadó végzi a rendszeres segélyek kifizetésének számfejtését.
Községünkben az alábbi szociális ellátásokat veszik igénybe az arra rászorultak.
Időskorúak járadéka kerül megállapításra annak az idős személynek, aki megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezik. 1 fő idős személy részesül jelenleg ebben az ellátási formában.
Hatáskör változás miatt az időskorúak járadékának megállapítására 2013. január 1-től a nem a jegyző jogosult, hanem a Járási Hivatal.
Rendszeres szociális segélyre és Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásra (FHT) jogosult 2012-ben havi átlagban 28 fő. Éves szinten az FHT-ben a legtöbb a mozgás. Sokan csak a közfoglalkoztatáson kívüli időszakokra veszik igénybe a FHT-t és igyekeznek elhelyezkedni. Vannak viszont olyanok is, akik egyáltalán nem keresnek munkát, megelégednek a segély vagy támogatás összegével. A FHT összege adott feltételek esetén 2012-ben 22.800,-Ft, amelyet egy családban csak egy fő vehet igénybe.
FHT-ban, rendszeres szociális segélyben részesített aktív korú, ellátásban nem részesülő személynek együttműködési kötelezettségei vannak a munkaügyi központtal, valamint a helyi Önkormányzattal, ill. annak Alapszolgáltatási Központjával. Együttműködési kötelezettséget nem teljesítő FHT-sal és segélyezettel szemben különböző szankciókat kell alkalmazni. Az a tapasztalat, hogy a segélyesek, FHT-sek az együttműködési kötelezettségeiket teljesítik, eddig egy személlyel szemben kellett jogosulatlan segélyfolyósítás miatt visszafizetést elrendelni. Az Önkormányzat évente előzetesen megtervezett közfoglalkoztatási programterv alapján, igyekszik foglalkoztatni a FHT-n lévőket. Ez adminisztrációs területen jelentős többletmunkát eredményez mind a személyzeti, irányítási mind a szociális területen. A közfoglalkoztatás jelenleg éves terven alapul, amelyet az önkormányzat polgármestere hagy jóvá. Döntő részben (100% - 70 %-ban) a munkaügyi központ biztosított – dologi és személyi jellegű - közhasznú foglalkoztatási támogatást.

Lakásfenntartási támogatásban 2012. évben 54 család részesült. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás. A családok a lakásfenntartási támogatást nem pénzben, hanem természetben kapják, vagyis kifizetése közüzemi számlák kiegyenlítésére átutalással történik.
Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 2007. január 1-től a súlyos fogyatékos, valamint a 18 év alatti személy gondozását végző személy részére a jegyző jogosult megállapítani a gondozási díjat.  4 személy részesül a fokozott ápolást igénylő, súlyos fogyatékos személy gondozását végző ápoló kérelmére a magasabb összegű ápolási díjban. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult a méltányossági ápolási díj megállapítására az állandó felügyeletre szoruló, idős beteg gondozása esetén. Ez esetben az ápolási díj mértéke az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a. Az ápolási díj időtartama szolgálati időre jogosít. Ez is átkerül a járási hivatalhoz 2013-tól.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. 2012. évben 6 személy részére állapított meg a bizottság átmeneti segélyt.
A polgármester temetési segélyt állapíthat meg annak, aki az elhalt személy eltemettetéséről gondoskodik. A temetési segély mértéke az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint a temetési költség 10 %-a, de maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-a. 2012. évben  10 személy  részesült temetési segélyben.

Közgyógyellátási igazolványok

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. alapján közgyógyellátási igazolványok kiadására is sor kerül az arra jogosult lakosok részére.
Közgyógyellátási igazolványt kétféle jogcímen ad ki a Polgármesteri Hivatal. Alanyi, normatív és méltányossági alapon. Ezen feladat is teljes egészében a Járási Hivatalhoz kerül 2013.01.01-től.

Alanyi jogon közgyógyellátást biztosít a törvény az intézeti elhelyezett, az intézeti és állami       nevelt kiskorú;
rendszeres szociális segélyben részesülő;
 -a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
 -a központi szociális segélyben részesülő;
 -a rokkantsági járadékos;
 -az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;
  -az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.


Normatív alapon közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.


Méltányossági jogon szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a kérelmezőt,

a)      akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 14 %-át,

b) aki egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 14 %-át
      
A Polgármesteri Hivatal 2012. évben kiadott közgyógyellátási igazolványok megosztása: :

Alanyi jogon
Méltányossági jogon
Normatív jogon
18
5
8

Egészségügyi szolgáltatást 2007. április 1-je után már csak az vehet igénybe térítésmentesen, aki egészségbiztosítási, vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult.
Azon személyek részére akik nem rendelkeznek egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonnyal, és szociálisan rászorultak a jegyző egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság tényéről hatósági bizonyítványt állít ki.
A hatósági bizonyítvány annak a személynek a részére állítható ki, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500-Ft) a 150%-át, nem haladja meg, és vagyona nincs. Ebben az évben  16 személy részére lett kiállítva hatósági bizonyítvány szociális rászorultsági alapon.A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján az Önkormányzat  a gyermekek részére  pénzbeli és természetbeni ellátást állapít meg.
2010. január 1-től a családi pótlék összegének emelkedése miatt megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, ami a családoknak havonta pénzbeni ellátásként jelentkezett.
2006. január 1-től hatáskör módosítás miatt, a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg a gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  a 140%-át, ha a gyermeket  egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos. A jogosultsági határ a családban nevelkedő gyermek esetében az öregségi nyugdíj 130 %-a. Mindkét esetben vizsgálni kell a vagyoni helyzetet. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak igénybe vehetik például a kedvezményes, illetve térítésmentes étkezést, tankönyvtámogatást. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak július és november hónapban egyszeri támogatásban részesülnek, melynek összege alkalmanként 5.800.-Ft. Községünkben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jelenleg 94 fő  gyermek jogosult.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, illetve időskorúak járadékában részesül.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a gyám lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője – határozatlan időre – állapítja meg.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.

Átruházott hatáskörben eljárva a polgármester a gyermekeket az Önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak
2012. évben 8 család részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VII. 01.) Korm. rendelet alapján azok a személyek, akik tömegközlekedési eszközt önerőből nem tudnak igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötöttek és a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedő-képességük minősítése során rászorultak, a család egy főre jutó, tárgy évet megelőző év átlag jövedelme nem haladja meg a tárgyév január 1-i öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét, valamint a kérelmező fogyatékossági támogatásban nem részesül,  különböző közlekedési, kedvezményekre jogosultak. Pénzbeni támogatásként igényelhették a mozgáskorlátozottak a közlekedési támogatást 2012-ig, melynek összege életkortól, tanulói jogviszony, munkaviszony meglététől, kiskorú gyermekek eltartásától függően 7 és 28 ezer forint között állapítható meg. Kamuton jogszabály módosítás miatt 2012-ben utoljára 81 fő kapott valamilyen összegű ellátást (közlekedési támogatást). 2013-tól ezen ellátás önkormányzati folyósítása megszűnik. A gépjármű adó mentesség, gépjármű szerzési (átalakítási) támogatás, a parkolási igazolvány igénylés és a lakás akadálymentesítési átalakítása megváltozott szigorúbb szabályok szerint fog történni 2013.01.01-től.

Az igazgatási előadók egyéb feladatai a szociális ügyintézésen túl az alábbiak.

Napi rendszerességgel jelentkezik a beérkezett ügyiratok iktatása, az iratok ügyintézők részére történő átadása. Nagy változás következett be 2010.01.01-től, tekintettel arra, hogy a hivatal áttért a számítógépen alkalmazott gépi iktatásra, ami egyrészt megnövelte a lehetőségeket másrészt meggyorsította az iktatást. Tapasztalható, hogy évről évre növekszik az ügyiratforgalom. Ez nemcsak az iktatásban, hanem az ügyek elintézésében, iratok kezelésében, irattározásban és selejtezésében is megnöveli a munkát. Mivel az irattár befogadóképessége véges, ezért hamarosan tárolási problémákkal fog küzdeni a hivatal. 

A Polgármesteri Hivatalban a feladatellátás mennyiségét legjobban az éves hatósági statisztikában követhetjük nyomon. Az iktatott anyagok a teljes feladat ellátást lefedik (államigazgatási és helyi önkormányzati). Tekintsük át az elmúlt 1998 – 2012. évi időszak iktatott ügyiratforgalmát. Az adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az ügyintézéshez szorosan kapcsolódik az éves, féléves, negyedéves és havi statisztikai jelentések, kimutatások elkészítése, a felettes szervhez való határidőre történő elküldése. A statisztikai kimutatásokat az alábbi területeken kell teljesíteni.
-         község változásának adatai /folyamatos
-         utólagos anyakönyvi bejegyzések /évente/
-         ügyiratforgalom /évente/
-         jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzletkört módosított üzletekről /féléves/
-         magánszálláshelyekről jelentés /félévente/
-         pénzben és természetben nyújtott támogatások adatai /évente/
-         szociális igazgatásról jelentés /évente/
-         gyámhatósági statisztika /évente/
-         népmozgalmi statisztika  /havonta/
-         egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról jelentés /havonta/
-         APEH részére jelentés az egészségügyi szolgáltatásra rászorultsági alapon jogosultakról /havonta/

Feladatként jelentkezik a talált dolgok kezelése. Ebben az ügyben nagyon ritkán van feladata az igazgatásnak. A beszolgáltatott, talált dolgok nyilvántartásba kerülnek. Amennyiben a megtaláló igényt tart a tárgyra, úgy azt 3 hónap elteltével a hivatalból elviheti azzal a feltétellel, hogy amennyiben a jogos tulajdonos 1 éven belül jelentkezik, akkor a talált tárgyat részére át kell adni. Egy éven túl a megtaláló a talált tárgy teljes jogú tulajdonosává válik.

Földművelésügyi igazgatás területén a külterületi ingatlanok értékesítésével, bérbeadásával kapcsolatos kihirdetés. A beérkezett hirdetmény kifüggesztésre kerül, majd 15 munkanap elteltével az illetékes részére átadásra, illetve postázásra kerül.
A kihirdetésért hirdetményenként igazgatásszolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege jelenleg 1750.-Ft.

Méhészek bejelentése alapján a méhcsaládok tartási hely alapján nyilvántartásba kerülnek. Amennyiben a méhcsaládokra veszélyes permetezés a hivatal felé bejelentésre kerül, a permetezés idejéről a méhészeket értesíteni kell.

Változás, hogy az ebek kötelező védőoltása területén megszűnt a hivatal hatósági szerepköre.
Az állatorvos ez irányú hatósági feladatait továbbra is segítjük.

Ipari és kereskedelmi igazgatás területén a telephely engedélyezési ügyek átkerültek 2009-től a kistérségi körzetközponti Jegyzőhöz Békésre. Az üzletek működési engedélyének kiadásával, módosításával, nyilvántartásával van az igazgatási előadóknak feladata. A közigazgatási eljárásról szóló törvény alapján a szakhatósági engedélyek beszerzése nem az ügyfél feladata, hanem a hivatalé.

Az igazgatási előadók, mint a helyi választási iroda tagjai  az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati polgármesterek és képviselők választása, valamint a népszavazások és népszámlálások során a jegyző vezetésével végzi a napi aktuális feladatok ellátását. pl. Névjegyzék vezetés, jelentések küldése, hirdetmények kifüggesztése, értesítések, kopogtatócédulák kézbesítése a választópolgárok felé. A választás, népszavazás előtt kerülnek megválasztásra a helyi választási szervek /helyi választási bizottság, szavazatszámláló bizottság./ A választási helyiségek berendezése szintén a helyi választási iroda feladata. A választási bizottságok mellett a helyi választási iroda tagjai végzik az adminisztrációs munkát, a választás napján a névjegyzék vezetését, meghatározott időpontokban a jelentések leadását, a szavazatok összeszámlálása után a választási, szavazási jegyzőkönyvek elkészítését.

A legutóbbi népszámlálás 2011 októberében volt a településen, az adatai még feldolgozás alatt vannak. A hivatal egyes munkatársai a Jegyzővel együtt jelentősen kivették a részüket a népszámlálási munkából.

Több alkalommal kell adatot szolgáltatni különböző megkeresések során az állampolgárok személyi adatairól (bíróság, végrehajtó, társszervek). Környezettanulmány készítésére is kapunk felkérést, elsősorban szociális és gyámügyben egyaránt.

Az állampolgárok sok esetben igénybe veszik az igazgatási előadók segítségét nyomtatványok kitöltésénél, beadványok elkészítésénél. Ezek a feladatok szinte naponta jelentkeznek.


Polgármesteri Hivatal gazdálkodási, pénzügyi és humánpolitikai feladatai:

A Hivatalban a gazdálkodási-pénzügyi valamint a munkaügyi-foglalkoztatási feladatokat 2 fő köztisztviselő és 1 fő részmunkaidős közalkalmazott látja el adott munkamegosztás keretében.
Az önkormányzat gazdálkodásának szabályait több jogszabály is szabályozza.
A jogszabályi kereteken túlmenően a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása az önkormányzat által elfogadott SZMSZ és ügyrend alapján történik.
Jelentős munka a közfoglalkoztatottak egész éves foglalkoztatása, bérelszámolása és egyéb hasonló munkaügyi feladatok. A 2012. évben átlag 36–38 fő volt foglalkoztatva az önkormányzat által segély helyett a településen. Ezt a plussz feladatot is a hivatal dolgozói végezték a napi tevékenységük mellett.


Polgármesteri Hivatal I. fokú adóhatósága
Az adóhatósági feladatokat egy fő köztisztviselő látja el. A munkaköri feladatok – a 2010-től prémium években részt vevő dolgozó miatt - 2010.01.01-től szétosztásra kerültek a meglévő hivatali dolgozók között. Új foglalkoztatott felvételére nem került sor.
A települési önkormányzat I. fokú adóhatósága a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását látja el.

a.)    Helyi adók:
      Építményadó (vállalkozók),
Magánszemélyek kommunális adója,
      Helyi iparűzési adó.
     
b.)    Belföldi rendszámú gépjárműadójára,
c.)    Termőföld – bérbeadásából származó jövedelemadó,
d.)    Továbbá azokra az adók módjára behajtandó köztartozásokra, amelyeknek végrehajtását, beszedését vagy nyilvántartását jogszabály az adóhatóság hatáskörébe utalja.
e.)    Ezen kívül elvégzi a mezőőri járulék könyvelését, beszedését, nyilvántartását is.

Adóigazgatás keretében történő számlavezető, könyvelés

-         Késedelmi pótlék,
-         Bírság és végrehajtási költség
-         Egyéb bevételek (helyszíni bírság, szabálysértési bírság)
-         Idegen bevételek
-         Államigazgatási illeték
-         Talajterhelés

Adóigazgatási, ügyintézői feladatok

-  Adóigazolások kiadása, ügyfél kérelmére.
            - Adó- és értékbizonyítványokkal kapcsolatos feladatok ellátása
            - Vagyoni bizonyítvány kiadása
- Gondoskodni kell a lakosság tájékoztatásáról az adóigazgatási jogszabályok   
   előírásainak vonatkozásában.
- Fizetési értesítések kiküldése adónemenként. I-II. fél évben.
- Elvégzi a befizetések adónemenkénti könyvelését, utalását havonta a Költségvetés     
   részére, valamint a téves befizetések rendezését, a túlfizetések visszautalását az   
   adózók részére.
-  Figyelemmel kíséri a havi jelentéseket, elvégzi a zárásokkal kapcsolatos teendőket.
-  Figyelemmel kíséri az adóprogramok úgynevezett verzióváltás betöltését havi 
   szinten, követi az ott közölt utasításokat, figyeli annak pontos feldolgozását.
-  Adókötelezettség megállapítása érdekében információs, adatokat gyűjt, tájékoztatást   
    kér (adóbevallások formájában)
-  Fizetési kötelezettség elmulasztása esetén felszólítást küld az adózónak.
-  Adóhátralékosok esetén végrehajtási eljárást kezdeményez.
-  Behajthatatlanság címén javaslatot tesz egyes köztartozások törlésére
-  Elvégzi a szabálysértési bírságok behajtásával, nyilvántartásával, könyvelésével 
    kapcsolatos feladatokat
-  Tájékoztatást küld az illetékes rendőrkapitányság felé a behajtás eredményességéről,
-  Előkészíti az önkormányzati földhaszonbérleti szerződéseket, azokról nyilvántartást
    vezet,
- Ellátja a mezőőri járulékok bevallásával, megállapításával, nyilvántartásával,
   könyvelésével kapcsolatos feladatokat
-  A hátralékosokról külön nyilvántartást vezet
-  Rendelkezik második aláíróként az adásvételi számlák felett

Adótartozások, adóbehajtások :

Az adóhatóság feladata a nyilvántartott és meg nem fizetett adóbevételek behajtása, megfizettetése az adóalanyokkal. Ezen kívül minden olyan adók módján történő végrehajtás eljárás megindítása, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal. Természetesen a végrehajtás eljárás megindítása előtt a hivatal részéről többször felszólításra kerül az érintett hátralékos. Amennyiben ennek ellenére sem rendezi a nyilvántartott adóhátralékát, úgy megkezdődik a végrehajtási eljárás. Adóhatóságunknál a 2006-2010. években intézkedést történt több adóalany - főleg magánszemélyek – esetében a nyilvántartott adóhátralékok behajtása érdekében. A 2010-ben elindított adóbehajtások értéke összesen meghaladta a 1.500.000.-Ft, több adóalany esetében történt végrehajtási eljárás kezdeményezése (letiltás). Az elmúlt egy évben az általunk ismételten felszólított hátralékosok egy része felkereste az adóhatóságot a tartozása rendezése ügyében, így vagy ki fizette egy összegben vagy részletfizetést kapott.
Elmondható, hogy az adófizetési morál rosszabb lett az elmúlt évekhez képest. A jövedelmi és megélhetési körülmények visszaesése ezt jelentősen befolyásolja a mi térségünkben is sajnos.

Az adóhatóság igazgatási tevékenységét a mai kornak már kevésbé megfelelő informatikai háttér segíti (PC 10 éves, monitor 7 éves, nyomtató 21 éves) cseréjük nagyon időszerű lenne jövőre. A megfelelő irodai és pénzügyi-adós szakmai programok központilag részben adottak. 2007-től kezdődően az elektronikus adatszolgáltatás és információ szerepe felértékelődött elsősorban a Magyar Államkincstár és az önkormányzat között, de folyamatosan lehetőség van elektronikus levelek fogadására és küldésére is az adóhatóság és az adózók között. Tervezzük, hogy a község honlapján biztosítani fogjuk 2012 decemberétől az aktuális adórendeletek, adónyomtatványok, tájékoztatók elérhetőségét megismerését, lehetőség szerint a letöltését. Erre kifejezetten a jogszabályok és az Államkincstár is kötelezi a hivatalokat.

Technikai-tárgyi feltétel rendszer:

A Polgármesteri Hivatalban az elmúlt években nem volt számítógép beszerzés, sajnos a gépeink többsége 10-12 éves, a monitorok 5-10 évesek. A jelenlegi gépek (7db) egy részének (2-3) cseréje teljességgel indokolt lenne, a mai modern informatikai feladatoknak csak részben felelnek meg. Sok a javítási költségük, az egyéb informatikai karbantartás takarítás és szerelés költsége. A modern internetes alapú hivatal (főleg, hogy üvegszál optikai kapcsolat biztosított) jobb gépeket kívánna meg a jövőben. Szükség lenne a hivatalba egy projektor, vetítővászonnal pl. testületi és egyéb ülésekre, tájékoztatók megtartására, ezen kívül egy db video felvevőre, és egy korszerű laptopra is. Mindezt a hivatal fenntartói(k)nak kellene biztosítania a jövőben.


Összefoglalás:

A Polgármesteri Hivatal fontos, ha nem az egyik legfontosabb intézmény a településen. A tevékenysége, a mindennapi működése alapvető fontosságú a helyi és a nem helyi lakosoknak egyaránt. Ma már nem elég csak a fizikai kapcsolat az ügyfelekkel, hanem igénylék egyre többen a korszerű informatikai – internet alapú - állandó kapcsolatot is. Minderre fel kell készülnie a hivatalnak a jövőben mind emberi, mind műszaki tárgyi feltételekkel egyaránt. Mindehhez a szűkös anyagi lehetőségek mellett meg kell találni a forrásokat.

Említést kell tenni arról, hogy a polgármesteri hivatal Kamuton a jelenlegi formájában a jogszabály erejénél fogva 2012.12.31-vel megszűnik, helyette 2013.01.01-től jogutódként új közös hivatalt kell kialakítani és működtetni, de már nem egy, hanem több önkormányzatnak együtt. Kamut település Bélmegyer településsel közösen tartana fent hivatalt várhatóan a jövő évtől kezdődően. A jövőben a nagyon alacsony jogszabályi létszám miatt (a közös hivatal: 6 fő) változatlan formában a hivatal nem tartható fenn. Jelentős átszervezés várható.
Az elmúlt önálló 21 év a hivatal életében igen sok változást hozott, de a rábízott feladatokat mindig jól ellátta. Kamuti hivatalban eltöltött pályafutásom alatt (az elmúlt 13 évben) csak elismeréssel szólhatok minden hivatali kollégára, akikkel együtt dolgoztam, és dolgozom jelenleg is. (remélem a jövőben is)
Ezúton is megköszönöm a fenntartó Képviselő-testületnek és minden hivatali dolgozónak az eddigi támogatását, kitartó munkáját. Külön köszönöm a polgármester támogató, segítő együttműködését.


Tisztelt Lakosaink!

Kamut Község Önkormányzata a Széchenyi utcai lakóingatlanok mögötti csapadékelvezető csatorna jövő évi felújítását tervezi pályázati keretből a N. Demeter sortól a 4644-es közútig. A kiviteli tervet készítő tervezők észlelték, hogy több engedély nélkül épült átjáró lett kialakítva a csatornán. Az Önkormányzat részéről az átjárókhoz engedély nem került kiadásra. A jelenlegi csatorna és a mellette lévő út önkormányzati tulajdonban van, és ingatlan nyilvántartásban rendezett a földhivatalnál. A kiviteli tervekben ezek nem szerepelnek. Várhatóan mindegyik elbontásra kerül a csatorna keresztmetszet felújítás – bővítése miatt. A tervezők felajánlották, hogy megfelelő igény esetén most térítésmentesen megtervezik a beruházás utáni átjáró-bejárókat, megfelelő műszaki előírásokkal. A megfelelő lakossági igények összegyűjtése érdekében (név, lakcím, és hely megjelölése) felkérem az érintetteket, hogy legkésőbb
2013. január 04-ig (péntek 12,00 óráig)
A Kamuti Polgármesteri Hivatalba jelezze ilyen irányú (átjáró-bejáró) építési igényét.
Tájékoztatjuk, hogy az újabb kiépítés költsége minden esetben az igénylő (beruházó) lakos magánszemélyt, vagy vállalkozást terheli. A pályázatban ilyen jellegű újjáépítési, egyéb építési költség nem számolható el. Kérem, hogy amennyiben Ön érintett és igényli a terveket éljen a bejelentéssel. Az új belvízcsatorna műszaki és egyéb átadása után csak és kizárólag az Önkormányzat előzetes engedélyével lehet átjárót létesíteni bárkinek is. Ezt követően az engedély nélkül épített bejárók mérlegelés nélkül elbontásra kerülnek.

Tisztelt Lakosaink! Kedves Olvasók!

Kamut Község Önkormányzata nevében minden kedves Olvasónak eredményes, sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk.


Balog Imréné    Hegedűs László
                                                        polgármester             jegyző