2012. május 17., csütörtök

Képviselő-testületi ülés: 2012. február 23

Tisztelt érdeklődők !

Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23.-án tartotta soron következő ülését.

A grémium az alábbi napirendeket fogadta el megtárgyalásra;  

      1.) Kamut Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása
            Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
Hegedűs László jegyző

             
 1. Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvízhálózaton végzett 2011. évi
rekonstrukciós munkákról
      Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                Szeverényi György ügyvezető igazgató Békés megyei Vízművek Zrt.  
                                    képviselője
       
    3.)   Bejelentések   


Tárgy: Kamut Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása
           Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
Hegedűs László jegyző

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy megtörtént a 2012. évi költségvetés jogszabály szerinti átdolgozása. A képviselők a költségvetési tervezetet időben megkapták. A 2012. február 16-án megtartott ülésén az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadta a költségvetési tervezetet, javasolta a Képviselő-testületnek megtárgyalásra. Az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság feladata az államháztartási törvény (Áht.) végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében „A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.” Az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság írásban véleményezte a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet, melyet most ismertet a Képviselő-testülettel.(ÜPE Bizottsági vélemény az alábbi;)

Az államháztartási törvény (Áht.) végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.
(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a jogszabály alapján kötelező könyvvizsgálatról készített írásos jelentést.
A Képviselő-testület Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága megtárgyalta Kamut Község Önkormányzatának 2012. február 23-i soron következő képviselő-testületi ülésre benyújtott 2012. évi költségvetéséről szóló tervezetét.
A 2012. évi költségvetési tervezet a hatályos jogszabályi előírások és a költségvetési koncepcióban meghatározott irányelvek figyelembe vételével készült.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal költségvetése az előző évi szinten került megtervezésre. A létszám és ezzel a személy kiadások tekintetében csökkenés tapasztalható, mivel két fő prémium évek programban dolgozó teljes jogú öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot. Az előző évek takarékos, átgondolt gazdálkodásának eredményét, a kötelező feladatok átszervezését is figyelembe vették a tervezés során, így a működési költségek tervezésében csökkenés tapasztalható az elmúlt évekhez viszonyítva.  

Összegezve: A 2012. évi költségvetés-tervezet reálisan veszi figyelembe a várható kiadásokat és bevételeket. Hiányt nem terveztek, a tartalék fedezetet jelent az évközi és nem várt kiadásokra, így a 2012. év gazdálkodása biztonságosnak látszik. A költségvetés-tervezet reális és megalapozott, ezért azt az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra ajánlja.


Szlancsik János képviselő elmondja, hogy a 2012. évi költségvetés-tervezet reálisan veszi figyelembe a várható kiadásokat és bevételeket. Reméli, hogy az önkormányzat 2012. év során végre tudja hajtani a terveket.  Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a 2012. évi költségvetési-tervezetet.

Tárgy: Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvízhálózaton végzett 2011. évi
           rekonstrukciós munkákról
     Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
                          Szeverényi György Békés megyei Vízművek Zrt. képviselője
                       Czerovszki Zsolt Békés Megyei Vízművek ZRT. képviselője

Balog Imréné köszönti a napirend előadóit, Szeverényi György Békés Megyei Vízművek ZRT. Közép-Békési Üzemmérnökség vezetőjét, és Czerovszki Zsoltot a Békés Megyei Vízművek ZRT. Békési csoportvezetőjét.
A Képviselő-testület részére eljuttatták a Békés megyei Vízművek Zrt-től a kért írásos beszámolót, amely mindenre kiterjedő, részletes, alapos beszámoló. Az új vízi közmű törvény hatályba lépésével szinte minden megváltozik. Felkéri a napirend előadóit, hogy tegyék meg szóbeli kiegészítésüket.

Szeverényi György ügyvezető-igazgató örül a meghívásnak, örömét fejezi ki, hogy a lakosság szélesebb köre megismerheti tevékenységüket. Az üzemmérnökségnél az átszervezések lezajlottak. A létszámot leépítették, de jobban tudják mobilizálni a szükséges munkaerőt. A vízminőségét a Társaság laboratóriumában vizsgálják, melyet a Békés megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnek rendszeresen jelentenek. A víz több kútból kerül kitermelésre, mely vizeket keverik, hogy jobb legyen a minősége. Elmondja még, hogy a vízveszteség Kamut községben alacsonyabb, mint a megyei átlag. A vízveszteség az elfolyt víz, mosatás, tűzoltási víz, csőtörés utáni mosatásokból adódik.
Az a tapasztalatuk, hogy a vízértékesítés csökkent. A vízmérők leolvasása 6 havonta történik. Kamut községben a díjhátralékosok száma nem számottevő, de van.
A Vízi közmű törvény hatálybalépésével megszűnik az önkormányzatok vízdíj megállapítási joga, a vízdíjat 2012-től a Vízi közmű Hatóság fogja meghatározni, a Vízi közmű Hatóság még nem állt fel addig átmeneti jelleggel az országgyűlés dönt a vízdíj mértékéről.

Balog Imréné polgármester kérdezi, hogy a vízdíj törvény hatálybalépésével minden szerződési kötelezettség megszűnik?

Szeverényi György üzemmérnökség vezető elmondja, hogy a szerződések nem vesztik hatályukat, csak módosulni fognak.

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy Magyarországon kb. 400 Vízi közmű szolgáltató van. Minden egyes szolgáltatási árnál érvényesíteni kell –ismeretei szerint - az emelést. (2,56 %-ot) Kamuton 2011-december hónapban nem fogadta el a testület az áremelést, így Kamut esetében maradt a 2011. évi vízdíj. A rekonstrukciós hányadot viszont 2012. 02. 01-től érvényesíti a vízdíjban a Vízművek a Képviselő-testület döntése értelmében.  

Dr. Molnár István alpolgármester kérdezi, hogy a vízminősége változik, ez miért van így?

Szeverényi György üzemmérnökség vezető elmondja, hogy az ivóvizet Medgyesbodzás és Kevermes település térségében lévő kútjaikból nyerik, ezek vizét összekeverik, így alakítják ki a megfelelő minőségű ivóvizet.

Tér Tibor képviselő kérdezi, hogy Kamut községben milyen rekonstrukciós munkákat fognak elvégezni?

Szeverényi György üzemmérnökség vezető elmondja, hogy erről a kérdésről decemberben elküldték a pontos tájékoztatást, úgy emlékszik, hogy a rekonstrukció keretében csomópontokat fognak felújítani.

Tér Tibor képviselő kérdezi, hogy a Béke és a Kossuth utca összekötését tervezik-e?

Szeverényi György üzemmérnökség vezető elmondja, hogy új beruházást Kamut községben nem terveznek, és az annak számítana.  

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy az önkormányzat a községben belvízcsatorna felújítását végzi a közeljövőben. A belvíz csatorna több helyen keresztezi az ivóvíz vezeték vonalát, javasolt lenne védőcsövek elhelyezése. Javasolja, hogy a tervező egyeztessen a vízművekkel. Ezt vegyék figyelembe 2012-ben.

Szeverényi György üzemmérnökség vezető elmondja, hogy az engedélyes terv meglétekor javasolja, hogy egyeztessenek, ha kell a Vízművekkel és a többi közmű szolgáltatóval is.

Szlancsik János képviselő az ivóvíz arzéntartalmáról érdeklődik.

Szeverényi György üzemmérnökség vezető elmondja, hogy Magyarországon az ivóvíz arzéntartalma 50 egység volt, míg az unióban 10 egység.  Magyarország az Unió tagja, ehhez kell igazodnia Magyarországnak is.

Hegedűs László jegyző kérdezi, hogy az aradi vízátvétel mikor lesz érezhető a vízminőségen?

Szeverényi György üzemmérnökség vezető elmondja, hogy két-három év kell, még ha elindul a vízkitermelés, vízvásárlás, ha elindul a program. Most a tervezés szakaszában vannak.

Balog Imréné polgármester megállapítja, hogy alapos, részletes beszámolót hallgattak meg. A képviselő-testület megismerkedett a vízmű tevékenységével. Tájékoztatást kaptak a vízminőségről, a rekonstrukciós munkák tervezéséről. A vezérigazgató jól felkészült, alapos szakember, és olyan munkatársai vannak, akik hasonlóan felkészültek, szolgálatkészek. Megköszöni a részletes tájékoztatást, és hogy együtt dolgozhatnak, kölcsönösen segítve egymást. Munkájukhoz további erőt, jó egészséget kíván. A képviselő-testületnek javasolja, a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület az elhangzott beszámolóval egyetért és 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - a következő határozatot hozza:

15/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamut Község ivóvíz-ellátásának helyzetéről és a 2011-ben elvégzett ivóvízvezeték rekonstrukciós munkákról készített beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Határozat folyószáma:    16/2012. 17/2012. 18/2012. 19/2012.

Tárgy: Bejelentések

Balog Imréné polgármester ismerteti a Start-program mintaprojekttel kapcsolatos terveket. A mintaprojektben 25 fő közfoglalkoztatott vesz részt. Mezőgazdasági jellegű a foglalkoztatás, minden önkormányzati tulajdonú földterületet igénybe vesznek hozzá. A programban résztvevő embereknek fel kell vállalni egy másfél éves mezőgazdasági képzést, melyet hetente szombatonként tartanak. A képzést a Türr István Képző Központ oktatói tartják. A tanfolyamot végzettek háztáji növénytermesztő – tartósító végzettséget szereznek, 306 elméleti és 1726 órás gyakorlati oktatás után. Megállapodást kell kötni a tanfolyamon részt vevőkkel.  A tanfolyamot végzők tanúsítványt kapnak a tanfolyam elvégzéséről. A program 2012. 03. 01-től indul Kamut községben.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a bejelentést tudomásul veszi.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a belvíz szivattyú villamos energiai ellátásának feltételei megoldódtak. A szivattyú elhelyezésre kerül majd a Kossuth majori kövesút mellett. A rendszerhasználó a Polgármesteri Hivatal, a fizető Botyánszki András vállalkozó. A szivattyú állás bekerülési költsége 157 ezer Ft + ÁFA. A megrendelést az önkormányzat elküldte már korábban.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a bejelentést tudomásul veszi.

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a Körösök Völgye Akció Csoport Nonprofit Kft. átszerveződött Körösök Völgye Akció Csoport Nonprofit Egyesület Kft.-vé. A beinduláshoz szükséges anyagi eszközökre tagi kölcsön szerződés formájában tennének szert. Ez a támogatás pályázat finanszírozására, működésére, 100.000,- Ft lenne, mely összeget visszafizeti az egyesület.  

Dr. Molnár István képviselőnek az a véleménye, hogy ezeket a nonprofit jellegű szervezeteket felülről szervezték az önkormányzatokra, és most a működésükhöz kérik az anyagi támogatást.  

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy a községnek a pályázatírásban sok segítséget nyújtanak. Bármikor a maximális segítséget megadják, ha segítségre szorulunk. A KFT. nem hitelképes, 18 önkormányzat tulajdona, javasolja a képviselőknek, hogy a kért anyagi támogatást ítéljék meg a KFT-nek.

Balog Imréné polgármester javasolja az átmeneti támogatást.

A Képviselő-testület az elhangzottakkal egyetért és 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal- és 1 tartózkodás mellett - a következő határozatot hozza:

17/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösök Völgye Nonprofit Kft. részére 100.000,- Ft tagi kölcsönt biztosít, a 2012. évben. A fedezete az önkormányzat 2012. évi költségvetés általános tartaléka.

Határidő. értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel a kamuti Béke Horgász Egyesület kérelmét, melyben kishalak telepítéséhez kérnek a képviselőktől anyagi segítséget a Képviselői Alapjuk terhére.

Szlancsik János képviselő 5000.- Ft-ot, Knapp Vincéné Pogonyi Anita képviselő 5000,- Ft-ot,
Salamon Andrea képviselő 5000,- Ft-ot és Dr. Molnár István képviselő szintén 5000,- Ft-ot ajánlott fel a képviselői Alapjából.

A képviselő-testület a Kamuti Béke Horgászegyesület részére haltelepítésre 20.000,- Ft támogatást állapit meg a Képviselői alap terhére.  

A Képviselő-testület az elhangzottakkal egyetért és 5 igen szavazattal –1 tartózkodás mellett - a következő határozatot hozza:

18/2012. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamuti Horgász Egyesület haltelepítéséhez 20.0000,- Ft, azaz Húszezer Ft anyagi segítséggel hozzájárul. A kiadás, támogatás fedezete az önkormányzat 2012. évi költségvetése, Képviselői Alap fejezete.

Határidő. értelem szerint
Felelős: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti a képviselőkkel a közös földgáz beszerzéséről szóló tájékoztatót. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, amennyiben egyetértenek vele, úgy csatlakozási szándékukat fejezzék ki.

A képviselő-testület az elhangzott bejelentéssel egyetért, azt jónak tartja és 6 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

19/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete, kinyilvánítja csatlakozási szándékát, a Békés megyei Önkormányzattal közös földgázbeszerzésre irányuló szindikátushoz.
A Képviselő-testület a szerződés tervezetet jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szindikátusi szerződést írja alá, továbbá a közös földgázbeszerzés ügyében eljárjon.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Balog Imréné polgármester

Balog Imréné polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy a megvásárolt Tanyagondnoki gépkocsira megkapta az önkormányzat az engedélyt. A községben még igen sokan laknak külterületen, probléma, hogy közülük kevesen veszik igénybe a tanyagondnoki szolgálatot. A jövőben jobban fel kell mérni az igényeket, hogy minél több tanyasi lakos igénybe vehesse a szolgálatot.  

A képviselő-testület a bejelentést - 6 igen szavazattal - tudomásul vette.

Hegedűs László jegyző bejelenti a képviselő-testületnek, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § „Az önkormányzati adóhatóság helyi adók és gépjárműadó vonatkozásában a Tízezer – magánszemélyek esetében az Ezer – forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti”. módosítása engedélyezi, hogy az adóhátralékosok neve, lakcíme, adótartozás összege kifüggesztésre kerülhet az önkormányzat hirdetőtábláján. A döntést a Képviselő-testületre bízza. Véleménye szerint ennek a lépésnek lesznek pozitív és negatív hatásai is.
Elmondja, hogy úgy gondolták, hogy az I. félévi adóértesítőben küldenek egy tájékoztatást a hátralékosoknak erről, talán eredményesebbé válik a behajtás. A következő időszakban pedig a képviselő-testület döntésétől függően az adótartozással rendelkezők neve megjelenik a hirdetőtáblán. A hatékonyabb helyi adók behajtását talán elősegítheti. Egyes önkormányzatok már 2012. 01. 01.től élnek ezzel a lehetőséggel.  

A képviselő-testület a bejelentést – 6 igen szavazattal - tudomásul vette.

A grémium soron következő ülését 2012. március 29. napján tartotta, és az alábbi napirendi témákat fogadta el megtárgyalásra;
 1. Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről, a polgárőrség működéséről.
Előterjesztő: Ladányi Zoltán rendőrkapitányság vezetője,
                     Laurinyecz Pál Polgárőrség Elnöke,
 1. Beszámoló az önkormányzati hivatásos tűzoltóság 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő:  Kiss András tűzoltó ezredes
 1. Tájékoztató a helyi civil szervezetek tevékenységéről
Előterjesztők: Civil szervezetek vezetői
 1. A IX. Falunap megtárgyalása I. rész.
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
 1. Bejelentések.

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről, a polgárőrség működéséről
           (Beszámoló mellékelve)
*
Békési Rendőrkapitányság
     

5631 Békés Rákóczi u. 11-13, Postafiók: 51.
06/66/411-644; Fax: 66/411-644, 33/50-01
E-mail: bekes.rk@bekes.police.hu


Szám: 04020/1030-1/2012. Ált.

Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság

2011. évben Kamut községben végzett tevékenységéről


Békés, 2012.


I. Bevezető

A Békési Rendőrkapitányság 2011. évben az alaprendeltetéséből adódó feladatokat, az intézkedési tervekben meghatározottakat, valamint az éves munkatervben előírtakat végrehajtotta. Mind bűnügyi, mind rendészeti területen törekedtünk a jó színvonalú munka elvégzésére az eredmények javítására, a lakosság pozitív hangvételű elismerésére.
Heti rendszeres kapcsolattartás során tovább tudtuk fokozni az egyébként is kiválónak minősíthető kapcsolatainkat a társadalmi szervekkel, önkormányzatokkal, mely az eredményes munkavégzés, a társadalmi elismerés egyik alapköve.

Jogszabályi kötelezettségünknek és a kialakult gyakorlatnak megfelelően idén is beszámolunk Kamut község Képviselő-testülete előtt a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Továbbra is számítunk a lakosság és a képviselő önkormányzat véleményére, hiszen mindez az itt élő emberek biztonságérzetét tükrözi.

A beszámoló az egyes szakterületeken 2011. évben történt eseményeket, elért eredményeket és változásokat mutatja be. A statisztikai adatok azonban nem alkalmasak arra, hogy teljesen részletes és hiteles képet alkossanak egy szakterület aktuális helyzetéről, nélkülözhetetlen ahhoz a társadalom résztvevőinek, az együttműködők, az állampolgárok véleményének ismerete, hasznosítása.

A Békési Rendőrkapitányság 2011. évben is stabil, kiegyensúlyozott eredményeket ért el, melyet a bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója, valamint a közbiztonsági és közlekedésrendészeti szakterületen elért intézkedési mutatók is alátámasztanak.

A Rendőrkapitányság vezetésének összetételében az értékelt időszakban változás történt, mivel 2011. szeptember 30-i hatállyal, közös megegyezéssel távozott Apáti-Nagy Tamás r. őrnagy a Bűnügyi Osztály vezetője. Az osztályvezetői beosztást 2011. október 1-től Krajcsó György r. őrnagy tölti be, aki korábban a Bűnügyi Osztály osztályvezető-helyettese volt.

Kamut községben végrehajtandó körzeti megbízotti feladatokat a 2008. december 01-i hatállyal kinevezett Bereczki Gábor r. tőrzsőrmester hajtja végre. Bereczki Gábor r. tőrzsőrmester szakmailag és emberileg egyaránt alkalmas erre a feladatra, élvezi a község vezetésének, becsületes lakosságának bizalmát, munkáját hivatástudattal látja el.

A Békési Rendőrkapitányság elsődleges célja, hogy a községben a helyi lakosság által jól ismert kolléga lásson el alapvető közbiztonsági feladatokat.

II. Bűnügyi tevékenység

A közrend-közbiztonság értékelésében meghatározó a bűnügyi helyzet megítélése, a bűncselekmények számának, súlyának alakulása.

Az ismertté vált bűncselekmények alakulását Kamut községben az alábbi táblázat szemlélteti:
2010. év
2011. év
Lopás
5
11
Súlyos testi sértés
-
-
Rongálás
-
-
Garázdaság
1
-
Csalás
1
-
Visszaélés lőfegyverrel
-
-
Önbíráskodás
-
-
Állatkínzás
-
-
Magánokirat hamisítás
-
-
Ittas vezetés
-
2
Egyéb bűncselekmény
4
1
Összesen:
11
14Az elmúlt évek adatai alapján ismét kijelenthető, hogy Kamut község nem tartozik a bűnözés szempontjából fertőzött települések közé.

Kamut községben, 2011. évben egy esetben sem történt kiemelt súlyú bűncselekmény.
Az ismertté vált bűncselekmények meghatározó többsége vagyon elleni, ezen belül főként kisebb súlyú lopások, melyek között megtalálható a kerékpárlopás, besurranásos lopások, az utóbbi időben felerősödő színesfémlopások, és terménylopások. A cselekmények jelentős része külterületen, tanyákon történt, a bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása nagy részben megtörtént.  A 2010. évi adatokhoz viszonyítva nagyobb mértékű növekedés a lopások számában mutatkozik, mely a társadalmi szinten megnyilvánuló gazdasági helyzetre is levetíthető. Bár a számadatok nem tükrözik, de mindenképp fontos említést tenni arról, hogy a lopás bűncselekmények nyomozás eredményességében a megye kapitányságai közül az első helyen végeztünk.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a helyszíni bűnügyi-technikai munka hatékonyságának növelésére, a helyszíni adatgyűjtés, tanúkutatás erősítésére. Az adatgyűjtésben jelentős szerepet vállalt a közbiztonsági állomány, sok segítséget kaptunk a polgárőröktől is, építettünk a becsületes, segítőkész, jó szándékú állampolgárok együttműködésére is.

III. Rendészeti tevékenység

A közrendvédelmi tevékenység a községek vonatkozásában elsősorban a helyi körzeti megbízottak munkája alapján mutatható be, azonban esetenként további járőrszolgálatok vezénylésével törekedtünk a helyi közbiztonság megszilárdítására.
A körzeti megbízott elvégzi a kisebb súlyú bűncselekmények nyomozását, tulajdon elleni szabálysértések felderítését, bűn- és baleset-megelőzési feladatokat végez, szórakozóhelyeket, közterületeket ellenőriz, rendezvényt biztosít, ellenőrzi a gyalogos, kerékpáros és a közúti gépjármű forgalmat, ha szükséges figyelmeztet, bírságol, feljelent és nem utolsó sorban kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal.

A kamuti körzeti megbízott közterületi szolgálatellátása során az alábbi intézkedésekre került sor:
Forgalmi engedély helyszíni elvétele: 1 eset
Szabálysértési feljelentés:   2 eset
Büntető feljelentés:       5 eset
Közigazgatási bírság:       5 eset
Elfogás: 3 eset
Előállítás: 2 eset
Biztonsági intézkedés: 2 eset

Közlekedésbiztonsági helyzet

2011. évben Kamut község területén 6 közúti közlekedési baleset következett be. Az 5 személyi sérüléssel járó esetek közül 1 belterületen (könnyű sérüléssel járó), 4 pedig külterületen, a 44-es főúton, illetve a 4644-es út szakaszain (1 súlyos és 3 könnyű sérüléses) történt.
A balesetek okai: nem az út- és látási viszonyoknak megfelelő, illetve figyelmetlen járművezetés, elsőbbségi szabályok megsértése, valamint ittas vezetés.
Személyi sérülés nélküli közlekedési baleset 1 esetben, a község külterületén történt, szintén ittas járművezetés (vétség) miatt.

Általánosságban megállapítható, hogy a közlekedési balesetek bekövetkezése vonatkozásában legveszélyeztetettebbek a gyermek és időskorúak, a járművezetők esetében pedig a kerékpárosok. Ők sok esetben sajnos okozói is, nemcsak elszenvedői a közúti baleseteknek.
Visszatérő tapasztalatunk, hogy sok a műszaki szempontból kifogásolható állapotú, a KRESZ szabályainak nem megfelelő, fék és világító berendezés nélküli, vagy meghibásodott állapotú kerékpár.
Az is fokozza a veszélyeztetettséget, hogy a kerékpárosok gyakran a legalapvetőbb közlekedési szabályokat (elindulás, megállás, kanyarodás, kereszteződésen áthajtás) megszegik és esetenként a szeszesitaltól való befolyásoltság is előfordul.
A szorosabb ellenőrzés alatt tartás, a szabályok betartásának következetes megkövetelése nem mindig találkozik az ellenőrzés alá vontak egyetértésével, de azt szeretnénk tudatosítani, hogy intézkedéseink nem ellenük, hanem éppen az érdekükben és a szabályokat betartva közlekedők érdekében történnek.

A jövőben is arra kívánunk törekedni, hogy a szabályokat betartva közlekedőket feleslegesen ne korlátozzuk a forgalomban. Azokkal szemben viszont, akik a KRESZ előírásait tudatosan megszegve akár mások, akár saját maguk életét, testi épségét, biztonságát feleslegesen és értelmetlenül veszélynek, kockázatnak teszik ki, minden esetben differenciáltan, de szigorúan intézkedni fogunk.

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a lakosság tudomást szerezzen a községben történt bűnügyi, illetve más jogsértő eseményekről, valamint hogy baleset-megelőzési és bűnmegelőzési felhívásokat közöljünk.
A községben lakóknak jogukban áll megismerni az aktuális közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetet, melyek ismertetéséhez, felhívásaink, tájékoztatásaink közléséhez továbbra is minden lehetséges alkalmat megragadunk. A lakosság médián keresztül történő tájékoztatását a jövőben is folytatni kívánjuk.
IV. Együttműködés

A Rendőrséggel együttműködő szervezetek, intézmények támogatása, illetve a lakosság segítőkészsége és megértése a mindennapi szolgálati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen.
Munkánkhoz segítséget kaptunk a felettünk felügyeletet gyakorló és velünk együttműködő igazságügyi szervektől, illetékességi területünk településeinek vezetőitől, így Kamut község irányítását ellátó szervezetektől, a velünk együttműködő állami-társadalmi, nem utolsósorban a lakossági önvédelmi szervezetektől, a polgárőrségtől, a becsületes állampolgároktól.

A szervezetekkel történő együttműködés erősségét mutatta a havi rendszeres kistérségi egyeztető fórum ülése is, melyre a kamuti polgárőrség vezetője, az önkormányzat képviselője is meghívást kapott. Az üléseken beszámoltunk az aktuális és a lakosságot legjobban irritáló jogsértő eseményekről, kértük a helyi események vonatkozásában a közreműködő segítséget.

Egy település közbiztonságának helyzete a helyi problémák összességéből tevődik össze, melyek kezelése és a hatékony reagálás is csak helyi összefogással lehetséges.
A munkánkhoz nyújtott segítséget ezúton is tisztelettel megköszönjük mindenkinek, kérjük, hogy a jövőben is biztosítsák számunkra.

Kérem, hogy beszámolónkat szíveskedjenek elfogadni, észrevételeiket, iránymutatásaikat tegyék meg, jövőben is lehetőségükhöz képest támogassanak bennünket, segítsék tevékenységünket.


Békés, 2012. március 19.


Ladányi Zoltán r. alezredes
   rendőrségi főtanácsos
     kapitányságvezető


Kamuti Polgárőrség
K A M U T


Balog Imréné                                                                   Tárgy: Tájékoztató a képviselötestület
Polgármester részére                                                                   március 29.ülésére a Kamuti   
                                                                                                     Polgárőrség munkájáról.

Tisztelt Polgármesterasszony!

A Kamuti Polgárőrség 2011- ben is a jogszabályok előírásainak és a helyi igényeknek megfelelően végezte munkáját. Igyekeztünk folyamatosan figyelni az önkormányzat és a helyi lakosok helyzetét azért, hogy a közbiztonságot a rendőrséggel közösen a lehető legjobban biztosítani tudjuk. A felmerült biztosítási igényeket az önkormányzat a vállalkozók és a lakosok részére tudtuk biztosítani

Föbb biztosítási feladatok 2011-ben a teljesség igénye nélkül:
                           Tavaszi belvíz.Gépek, berendezések figyelése.
                           Farsangi felvonulás biztosítása.
                        Sportrendezvények biztosítása.
                           INDEX.hu Park avatása
                           Megyei Polgármesterek foci biztosítás
                        Mezőberényi tüzijáték biztosítása
                           Falunap biztosítása
                           Halottaknapi temetőőrzés
                           Karácsonykor a betlehem őrzése
                           Családi eseményeknél az üres lakások figyelése.

Polgárőreinket a feladat ellátásában segíti egy db.Suzuki gépkocsi, éjjellátókészülék, távcső,zseblámpák és határtalan lelkesedés.
Létszámunk jelenleg 33. fő.

A rendőrséggel, a megyei polgárőrszövetséggel a helyi önkormányzattal a kapcsolatunk jónak mondható. Folyamatos a kapcsolattartás egymás tájékoztatása.
    Szeretném megköszönni az önkormányzat 2011 évi támogatását és kérnénk jövőben is támogatásukat hisz célunk közös a közbiztonság biztosítása
    Az idei év támogatását szeretnénk a pályázatok önerejére a  pályázat összegét meghaladó beszerzésre és tartalék képzésre  felhasználni.

Itt köszönöm meg a Békési, a Mezőberényi és a Kétsopronyi polgárőrök és a rendőrség
segítségét az index park avatásán.

Köszönettel vettük érdeklődésüket természetesen az ülésen felmerült kérdésekre legjobb tudásom szerint válaszolok

KAMUT 2012-03-19                                         Tisztelettel
                                   
                                                                    Laurinyecz Pál sk.
                                                                             Elnök.
MELLÉKLET

A Kamuti Polgárőrség 2011 évi munkájáról szóló tájékoztató című a képviselőtestület 2012. március 29. ülésre készített tájékoztatóhoz.

Tisztelt képviselőtestület!

Polgárőreink 2011-ben alábbiak szerinti óraszámban teljesítettek szolgálatot.

Készenlét:                                          8760 óra
Szolgálat:                                           1691   „
Szolgálatok száma:                              140 alkalom.
Szolgálat KMB-vel                                27      „
Szolgált óra KMB-vel                          137 óra


2011 május 13-14-15. INDEX .hu park avatási szolgálatok

Polgárőreink a park avatása kapcsán a 3 nap alatt összesen

168 órát voltak szolgálatban szervezetten
18 polgárőrtársunk vállalt szolgálatot  1-2-3 alkalommal
Sokan voltak jelen szolgálaton kívül is és büszkén állíthatom, hogy a feladatot sikeresen végrehajtottuk.

Ezen túlmenően a környező települések polgárőrei:

Békés                       4 fő 24 óra
Mezőberény             4 fő 20 óra
Kétsoprony              4 fő 20 óra

Tisztelt Képviselőtestület!

A támogatás felhasználásáról szóló mondatból egy szó kimaradt

Helyesen: Az idei év támogatását szeretnénk –működésre- a pályázatok önerejére a pályázat összegét meghaladó beszerzésre és tartalékképzésre felhasználni.
/kiemelt szöveg maradt le/

Kamut 2012 03 20.
                                                                              Tisztelettel:

                                                                             Laurinyecz Pál sk
                                                                                     elnök

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati hivatásos tűzoltóság 2011. évi tevékenységéről
    Előterjesztő:  Kiss András tűzoltó ezredes


 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése szerint a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzatok képviselő-testületének.   
Az 1887-ben alapított, 1948-tól állami, majd 1995-től önkormányzati keretek között működő békéscsabai tűzoltóság az országos besorolás szerint nagyságát tekintve a VI-os szervezeti kategóriába tartozott, jelenleg Békés megye legnagyobb hivatásos tűzoltósága. A tűzoltóság fenntartója Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzata volt. A szakmai felügyeletet a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el.  A tűzoltóság feladata alapján két, markánsan különböző, ugyanakkor több ponton kapcsolódó és egymástól el nem választható munkaterületre osztható:
 • tűzoltási –műszaki mentési és kárelhárítási területre,
 • tűzmegelőzési terület, hatósági-szakhatósági tevékenység.

Az érvényben lévő állománytáblázat szerint a rendszeresített létszámhelyek száma 98, melyből 95 fő hivatásos állományú, 3 fő közalkalmazott. 10 fő hivatali munkarendben dolgozik, míg 88 fő váltásos munkarendben teljesít készenléti szolgálatot. A készenléti szolgálatot ellátók átlagéletkora 34 év, míg a hivatásos tűzoltó szolgálatban eltöltött idő átlag 9 év. 41 fő (a vonulós állomány 46 %-a) rendelkezik 5, vagy annál kevesebb szolgálati idővel, míg 20 évvel, vagy annál többel mindössze 2 fő. 2011. évben a tűzoltóság állományába 6 fő tiszthelyettes, illetve 1 fő közalkalmazott került kinevezésre. 1-1 fő tiszthelyettes áthelyezéssel került a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába. Közalkalmazotti jogviszonya 2 főnek szűnt meg.
Továbbra is elmondható, hogy nagy az érdeklődés a tűzoltó szakma iránt. A leendő tűzoltók kiválasztása a jelentkezők által leadott önéletrajzok értékelése, elbeszélgetés és tájékoztatás után történt a jogszabályokban meghatározott feltételek betartásával. Alapfokú tűzoltó szakképesítést 5, felsőfokú végzettséget 1 fő szerzett. Tanulmányi szerződéssel 1 fő folytat felsőfokú tanulmányokat.

A tűzoltóságon szociális bizottság működik, mely a három szolgálati csoport, illetve a törzs delegáltjaiból, továbbá a személyzeti és munkaügyi kiemelt főelőadókból áll, ezzel is segítve az állomány szociális körülményeinek folyamatos figyelemmel kísérését.

Illetékességi területük 17 településre terjedt ki. Tűzvédelmi hatósági célellenőrzést 65 alkalommal végeztek. Az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok, hiányosságok jellemzően pótlásra kerültek, amely alapján az ellenőrzöttek részéről tapasztalható pozitív hozzáállás figyelhető meg. Az ellenőrzések kapcsán azonban három esetben került sor tűzvédelmi bírság kiszabására.  Tűzvédelmi hatósági jogkörben, tűzvédelmi kötelezettségi, illetve eltérési ügyben 11 határozat kiadására került sor.
Az illetékességi területükön megrendezett tömegtartózkodású rendezvényeket kiemelt figyelemmel kezelték. A 2011. évben megrendezett kolbászfesztivál, már a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet előírásainak megfelelően került lebonyolításra, tűzvédelmi szempontból. A kolbászfesztivál ideje alatt gyakorlatilag folyamatos jelenléttel segítik a rendezvény zavartalan lebonyolítását.
A tűzoltóság tűzmegelőzési szakterületét érintően 2011. évben jelentős jogszabályváltozások történtek. A tűzmegelőzési osztály munkáját legjelentősebben a tűzvizsgálati eljárásra vonatkozó szabályok, intézkedések módosulása és az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat megjelenése érintette. A szakhatósági területen alapvető változások nem történtek, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet megjelenésén kívül.
Az illetékességi területen történt összes tűzesetből 12 alkalommal indult tűzvizsgálati eljárás. Hatósági bizonyítvány kiadásával zárult tűzesetek száma 59 volt.
A tűzmegelőzési osztály munkavégzését jelenleg a sorozatban változó jogszabályi háttér figyelemmel kísérése, a 28/2011. (IX.6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak a gyakorlati munkavégzéshez történő aktualizálása határozza meg. 2012. esztendő előreláthatóan leghangsúlyosabb feladata az új szervezeti felépítés, működési és munkavégzési feltételek gyakorlati alkalmazása lesz.

A tűzoltóság alapfeladata a tűzoltás, kárelhárítás, műszaki mentés.
Az utóbbi időszakban talán ezen a szakterületen következtek be a legjelentősebb változások, melyek a szolgálati csoportok létszámait, a szolgálatszervezést, a működési területet, valamint a technikai felszereléseket érintették.

Elsődleges működési területük 11 települést foglal magába. A legtávolabbi településük a kb. 28 kilométerre lévő Köröstarcsa Község, a legnagyobb város tűzoltóságuk székhelye Békéscsaba.
Működési területükön vezet keresztül Békéscsabát Kecskeméttel, a Szegedet Debrecennel és a 4-es számú főutat Békés megyével összekötő 44-es, 46-os és 47-es számú főközlekedési út, valamint a Romániát Budapesttel összekötő vasúti fővonal. Ezek mind nagy személy-és teherforgalmat bonyolítanak le. Elsődleges működési területük nagyrészt mezőgazdasági jellegű. Az ipari létesítmények előfordulása inkább a nagyobb városokra, Békéscsabára és Mezőberényre jellemző.
A települések közül több veszélyeztetett a belvíztől, mely felszámolásában és a megelőzésben az önkormányzatok egyre nagyobb szerepet vállalnak, így a tűzoltóság segítségét csak a tényleges veszélyhelyzetek elhárítására kérik.
A napi szolgálatszervezés során 3 gépjárműfecskendő és 5 különleges gépjármű (Vízszállító, Műszaki mentő, Létra, Habszállító, Teher) kerül készenlétbe állításra, melyeken 19 fő tűzoltó teljesít szolgálatot. Rendelkeznek továbbá egy tartalék gépjárműfecskendővel, egy tűzoltás-vezetői járművel és egy teherautóval. A járművek felszereltsége és állapota jó, amit tehetőségeik szerint fejlesztenek. Így többek között pozitív nyomású ventilátor, hordágy, hőkamera került beszerzésre.
Minden tűzoltó rendelkezik a szükséges egyéni védőeszközökkel. 2011. évben az összes fejvédő kámzsa lecserélése megtörtént, valamint új, fejlámpával felszerelt sisakok kerültek beszerzésre.
KAMUT TŰZVÉDELMI HELYZETE

2011-ben öt beavatkozást hajtottak végre tűzoltóik Kamut közigazgatási területén.

Tűzeset 3 db, ebből
 • melléképület tűzesete 1 db
 • tarlótűz                        1 db
 • gaztűz                          1 db

A számok nem térnek el az előző évek átlagától, a település tűzvédelmi helyzete megnyugtatónak mondható. Tűzeset következtében személyi sérülés, haláleset nem történt. Tűzvédelmi bírság kiszabására nem került sor.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az állomány nagytöbbsége elhivatott a tűzoltóság és a tűzoltó szakma mellett. Mindez lehetővé teszi, hogy a későbbiekben, - egyre több tapasztalat birtokában – egy még ütőképesebb csapattá kovácsolódjon.
Összességében a parancsnokság személyi és technikai feltételei, adottságai alapvetően alkalmasak a működési és illetékességi területen jelentkező szakmai feladatok megoldására.

A tűzoltóságok jelentős átalakítás előtt állnak. Az Országgyűlés 2011. szeptember 19.-én elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvényt, ami új alapokra helyezi a tűzvédelmet. A változások néhány részlete még ismeretlen számukra, ez azonban semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja negatívan a mindennapi tevékenységüket.  

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az átfogó, részletes beszámolókat egyhangulag elfogadta.

Tárgy: Tájékoztató a helyi civil szervezetek tevékenységéről
A 2012. I. félévi munkaterv alapján kerül ismertetésre azoknak a civil szervezeteknek a 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató, akik az elmúlt évben részesültek az önkormányzat költségvetésében betervezett Képviselő Alapból nyújtott támogatásból.
A 2012. évi költségvetés elfogadásakor is arra törekedett a Képviselő-testület, hogy a helyi társadalmi szervezetek működéséhez a tárgyévben is – a lehetőségek függvényében – hozzájáruljon.
A Képviselői Alap összege az elmúlt évhez viszonyítva nem változott; 864.000,-Ft, melynek elosztásáról a képviselők előzetes kérelmek (pályázatok) alapján döntenek.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében alaposan változtat a civil szervezetek besorolásán és kötelezettségein. 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a fenti törvény 30. §-a szerint letétbe helyezte beszámolóját. „A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgáló esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő május 31. napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta”.  
Tehát 2012. 05.31. Mérleg és új felépítésű közhasznúsági jelentés. Továbbá a besorolásnak megfelelő szerződések és a könyvvezetés módja. A közhasznú szervezet besorolást több tényezőből alkotja. Mint a nevében is szerepel közhasznú feladatokat végez, ehhez pedig Önkormányzattól átvállalt feladatot jelent és anyagi támogatást is. A közhasznú szervezet kettős könyvvezetésre kötelezett. Szigorú elszámolást, pénztár vezetés megoldását, számviteli törvény leírását és betartását, stb. jelenti. A bevallások változása a legfontosabb, mert ez már ebben az évben kötelező! Postán kell feladni, legkésőbb 2012. május 31.-én! Tértivevénnyel. (mellékelni a módosított közhasznúsági jelentést, amely felépítése teljesen más volt, mint eddig.      
A pályázatokat bevételben és költségekben a megnyert pályázati kódszám alapján kell nyilván tartani, mert ellenőrzik és a könyvelésnek ezt tükröznie szükséges.

A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit a Képviselő-testület megismerte. További kapcsolódó jogszabályok; a bírósági szabályok módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. tv. , valamint a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.  

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Tárgy: A IX. Falunap megtárgyalása I. rész.
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

A hagyományoknak megfelelően a Szent Gellért naphoz kapcsolódóan, a képviselő-testület döntése alapján 2012. szeptember 22. napján kerülhet megrendezésre a IX. Falunap településünkön. A rendezvénnyel kapcsolatos kereteket 2012. március 22.-én az Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta. Elképzeléseik alapján a fenti időpont megfelelő, szükséges azonban, hogy a képviselő-testület a szervezésben résztvevő személyeket kijelölje, minden feladatnak legyen felelőse.

A IX. falunap programjainak (mise, ünnepélyes testületi ülés, főzőverseny, gyermekprogramok (Zsíros-Simon Mária Irodalmi műsor, Nagy-Generációs Program), kamuti amatőr csoportok műsorai, esti program, egyéb programok időbeli meghatározása. Az ünnepi mise, az ünnepélyes testületi ülés, a főzőverseny már hagyományként a program része.

A gyermekek részére különböző lehetőségeket (ugráló vár, lovagoltatás, arcfestés) is tartalmaz a program, lehetőleg helyi vállalkozók közreműködésével. A Nagy-Generációs program minden korosztályt érint, unokáktól-nagymamákig. A délutáni színes programot a tombolasorsolás, ismert művészek előadása és az utcabál követheti.
Az esti fő program ismert előadóművész felkérése jelenleg folyamatban van. A program összeállítása a II. rész megtárgyalásával történik.  

Tárgy: Bejelentések – Tanyagondnoki álláshelyre meghirdetett pályázat elbírálása:

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 1. napjától kezdődően Rábai Attila Mátyás Kamut, Tavasz u. 28. szám alatti lakost – határozatlan időre – Kamut Község Tanyagondnoki Szolgálat tanyagondnokává nevezte ki.


K a m u t, 2012. április 3.


A közeledő ünnepek alkalmából minden Tisztelt Olvasónak Kellemes húsvéti ünnepeket kíván Kamut Község Önkormányzata nevében:

Balog Imréné   Hegedűs László
                          polgármester                                        jegyző