2011. május 1., vasárnap

Testület napiredi pontjai 2011

Tisztelt Olvasók!

Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 24.-én tartotta soron következő ülését.
A grémium az alábbi napirendeket fogadta el megtárgyalásra; 

1.)    Kamut község Önkormányzatának oktatási-nevelési feladat ellátási lehetőségei a 2011/2012-es tanévben
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
Hegedűs László jegyző

2.)    Kamut község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
Hegedűs László jegyző

3.)    Az önkormányzat négy éves ciklusprogramjának (Gazdasági Program tervezet) megtárgyalása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
Hegedűs László jegyző

4.)    Kamut község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester
Hegedűs László jegyző

5.)    Bejelentések

Tárgy: Kamut község Önkormányzatának oktatási-nevelési feladat ellátási lehetőségei a 2011/2012-es tanévben

Balog Imréné polgármester ismerteti a képviselőkkel az oktatási-nevelési feladatok ellátása terén tett komoly tárgyalásokat, feladatokat, amelyeket a Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspökségén az oktatásért felelős képviselőkkel folytattak. A Püspök Úr, az igazgatóasszony az egyházmegyéhez tartozó oktatási-nevelési intézmények tekintetében kötelezettséget teljesít. Nagyon sok iskola és óvoda tartozik hozzájuk. A tárgyalások folyamán a legcélszerűbb megoldásnak az mutatkozott, hogy a kamuti általános iskola a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvodának lesz a telephelye. Az iskolát 1-6. évfolyammal esetleg 7. évfolyammal indítják 2011/2012-es tanévben, de az alapító okirat tartalma az általános iskola működtetésének 8. évfolyamára vonatkozik. A cél az, hogy minél több gyermek maradjon itt a községben. Az Egyházmegye Kamut községet örömmel fogadja. Caimacan Klára igazgatóasszonyt, aki az előbb említett iskola igazgatója délután megnézte az iskolát és óvodát. A mai testületi ülésen az előterjesztésben lévő határozati javaslatot kell megtárgyalni, melyet azt követően javasol elfogadni. A Közoktatási Megállapodást előreláthatólag május hónapban fogja megkötni az Egyházmegye és az önkormányzat, amely részletesen tartalmazza a feladat ellátását. A Békési Kistérségi Társulást 2011. augusztus 31-vel fel kell mondani. A környező településekről is van érdeklődés az iskola iránt, főként a 7. osztály indítása terén. Elképzelhető, hogy 7. osztály is lesz a 2011/2012-es tanévben, majd a következő évben felmenő rendszerben 8. osztály is.


Caimacan Klára igazgatóasszony a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója elmondja, hogy a változástól félni semmiképpen nem kell. A mai délután úgy találta, hogy az óvoda, iskola egy jól működő faluban van, összefognak az itt lakók az oktatási-nevelési intézményekért. Az egyház szerint is a gyermek a legfontosabb és Dr. Kiss-Rigó László püspök úr maximálisan partner ebben. Az egyház részéről nem üzlet az oktatás, a gyermekekért, a faluért, az iskoláért teszi.
A Békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatójaként elmondja, hogy több telephelye van iskolájuknak, ilyenek; Gerendás és Telekgerendás község Általános Iskolája és Óvodája, és most Kamut község is telephelye lesz a békéscsabai katolikus iskolának. Ha akarat van, akkor jól megy a munka. Jó érzés volt a testületi ülésre bejönni, úgy látja jól összeforrott csapat dolgozik itt. A cél, hogy minden gyermek, aki itt született, itt legyen óvodás, iskolás. Az oktatás sikerességét a pedagógus személyiségében látja, fontos, hogy a gyermek jól érezze magát környezetében.
Az iskolának jó híre van, akár más településről is jöhetnek gyermekek. Gratulál az összefogáshoz, sok sikert kíván a községnek. Hagyománytisztelő, az érték, ami jó, azt tartsák meg a jövő nemzedékének. Ha valaki Békéscsabán jár és szeretné látni az iskolát, ahol igazgatói tevékenységét végzi, szívesen látja és bemutatja az iskolát.

Balog Imréné polgármester ismerteti a képviselő-testülettel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, melyet elfogadásra javasol.
Szlancsik Árpád Pál Ügyrendi, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság Elnöke a Bizottság részéről javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:  


14/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat

1.)    Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a közoktatási-nevelési feladat ellátásáért felelős önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Szeged –Csanádi Egyházmegye (képviseli: Dr. Kiss-Rigó László megyés püspök), mint fenntartó 2011. szeptember 1. napjától általános iskolát és óvodát működtessen a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Békéscsaba, Szarvasi út 31.) telephelyeként Kamut községben. Ehhez térítésmentesen – önkormányzati támogatás címen – birtokba adja 5673 Kamut, Petőfi utca 49. szám alatti ingatlanát a benne lévő berendezési tárgyakkal együtt az iskola működéséhez szükséges mértékben, illetve birtokba adja az 5673 Kamut, Petőfi utca 6. szám alatti ingatlanát a berendezési tárgyakkal együtt az óvoda működéséhez szükséges mértékben.
2.)    Az Egyházmegye kötelezettséget vállal arra, hogy Kamut község Önkormányzatának tulajdonát képező 5673 Kamut, Petőfi utca 49. szám alatti (hrsz: 306/8 Kamut, belterület) iskolaépületet és az 5673 Kamut, Petőfi utca 6. szám alatti (hrsz: 169/1. Kamut, belterület) óvodaépületet átveszi és a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda telephelyeként biztosítja az oda beiratkozó és beiratkozott korcsoportos gyermekek iskolai, óvodai nevelését, oktatását 2011. szeptember 1. napjától az általános iskola évfolyamain és az óvodában.
3.)    Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat Közoktatási Intézmény, valamint Békési Kistérségi Óvoda, mint nevelési intézmény vonatkozásában Békés Várossal az intézményfenntartó társulást 2011. augusztus 31. napjával - közös megegyezésselmegszünteti, pénzügyi megállapodás alapján elszámol.
4.)    Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete - 2011-2012-es nevelési, oktatási évtől kezdődően az oktatási törvényben meghatározott kötelezettségét figyelembe véve - a más iskolatípust választó gyermekek oktatási feladatellátását Békés várossal megállapodás keretében biztosítja.

Tárgy: Kamut község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének elfogadása

Balog Imréné polgármester ismerteti a 2011. évi költségvetési tervezetet. Elmondja továbbá, hogy az eredeti előirányzat általában mindig kisebb, mint a teljesítés. A kifizetetlen számlák, és a pályázatok áthúzódnak egyik évről a másikra ez is közrejátszik ebben. A Képviselő-testület már 2 alkalommal, a bizottságok 3 alkalommal tárgyaltak a költségvetésről, így a képviselők már jól ismerik a költségvetési tervezetet. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszege 142.567 ezer Ft. A tervezett bevételi és kiadási főösszeg a tervezési szabályok szerint megegyezik. A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését – ellenszavazat nélkül – egyhangúlag elfogadta.

Tárgy: Az önkormányzat négy éves ciklusprogramjának (Gazdasági Program tervezet) megtárgyalása

(Gazdasági Program tervezet írásban mellékelve.)

Balog Imréné polgármester javasolja a képviselőknek, hogy a Gazdasági Programot a március havi ülésen fogadja el a testület. Kéri a képviselőket, ha a tervezethez még van ötlet, javaslat, mondják azt el.

Hegedűs László jegyző elmondja, hogy a Gazdasági Program keretében bel- és külterületekre is lehet tervezni.
Dr. Molnár István képviselő elmondja, hogy négy év nagy idő, vagy éppen kevés, szerinte a Gazdasági Program céljai beleférnek. Falusi turizmus, ez nem túl vonzó lehetőség. Kamuton igazán nincs semmi, amely munkalehetőséget adna az embereknek, de igazán hosszabb időre nem is jön ide senki pihenés céljából.

Szlancsik Árpád Pál képviselő véleménye szerint az idegenforgalomhoz pénz kell, külső vállalkozó kell, befektető hozzá. Addig egy-egy rendezvénnyel, falunappal és más programokkal tudják ide csalogatni a községből eltelepült embereket, illetve a helyi lakosokat.

Balog Imréné polgármester javasolja a képviselőknek, hogy a Gazdasági Program tervezetét a Képviselő-testület megtárgyalás után március hónapban fogadja el.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal úgy határozott, hogy a 2011-2014- évekre szóló, 4 éves Gazdasági Program tervezetének végleges jóváhagyása a márciusi képviselő-testületi ülésen történjen. 


Tárgy: Kamut község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Hegedűs László jegyző ismerteti a képviselőkkel Kamut község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálati szempontjait, a rendelet módosítás tervezetét.

A képviselők az előterjesztést jónak tartják és megbízzák a jegyzőt, hogy a március havi ülésre részletesen dolgozza ki az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát az ismertetett felülvizsgálati szempontoknak megfelelően.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal úgy határozott, hogy az ismertetett felülvizsgálati szempont rendszer alapján megbízza a jegyzőt, a 2011. március havi ülésére részletesen dolgozza ki az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának a felülvizsgálatát, rendelet módosítási javaslatát, és nyújtsa be az SZMSZ rendelet tervezetét.

Tárgy: Bejelentések

Balog Imréné polgármester ismerteti a ditrói polgármester Puskás Elemér – a Kamuton járt küldöttség által hozott - levelét. 

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a községben a gazdátlan villamoshálózatok felújítását még ez évben elvégzi a EDF DÉMÁSZ. Ezen kívül a Park utcában – kérelemre – lehetőség van egy villanyoszlop létesítésére, mely a közvilágítást biztosítja. A DÉMÁSZ a fejlesztésben partner.

Kanalas Sándor az ideiglenes „Index.hu” Bizottság tagja beszámol az Index.hu park névadó ünnepség szervezésének állásáról. A program 2011. május 14-én lesz. Elmondja, hogy az Index.hu Zrt.-nél személyi változások történtek, ezért még nem alakult ki a program. A budapesti cég azt kérte, hogy kérjenek fel egy helyi rendezvényszervezőt, aki házigazdája lesz az eseménynek. A szervezők több kisebb programot terveznek, amely nem olcsóbb az egy nagy programnál. Többen jelentkeztek programmal, reméli, hogy szponzorok is jelentkeznek majd.

A képviselők a bejelentést egyhangúlag tudomásul vették.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a Mozgáskorlátozottak helyi Csoportja azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 2011. évi Nőnapi rendezvényhez részükre 30.000,- Ft támogatást szíveskedjen adni.

Szlancsik János képviselő, Szlancsik Árpád Pál képviselő, Salamon Andrea képviselő, Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő, Tér Tibor képviselő és Dr. Molnár István képviselő 5-5000,- Ft támogatást ajánl fel a Mozgáskorlátozottak helyi Csoportja részére. Az összeg kifizetése megtörtént.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy az Együtt Kamutért Közhasznú Egyesület családi napközit szeretne beindítani. A szakhatósági engedélyek beszerzésére, és a beinduláshoz szeretnének 100.000,- Ft támogatást kérni az önkormányzattól.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:

18/2011. (II. 24.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Együtt Kamutért Közhasznú Egyesület részére 100.000,- Ft azaz Egyszázezer Forint támogatást biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka.

Hegedűs László jegyző bejelenti, hogy az Általános Iskolánál el kell végezni az elektromos hálózat korszerűsítését. A vezetékek nagyon régiek, most a földszinti, emeletre kérnek árajánlatot, mindez azért szükséges, mert a családi napközi itt kerül kialakításra. Az 1962-70-es években készült az elektromos hálózat, így nagyon régi, balesetveszélyes. Nincs kialakítva 2 db főkapcsoló, amely feltétlenül szükséges, de még lehetne folytatni. Az oktatási-nevelési feladatok ellátására a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére történő fenntartói jog átadásával az általános iskolai oktatás szeptembertől kezdődik. Kéri a képviselők véleményét.

Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola földszintjének villanyszerelési munkáira, felújításra árajánlatot kérjen.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a Békési Kistérségi Iskola Kamuti Tagintézménye azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az Erdei Iskolához, melyre 2011. május 30. és 2011. június 3. között kerül sor Gyula városerdőn, 50.000,- Ft-tal járuljon hozzá a Képviselői Alapból.

Szlancsik János képviselő 5000,- Ft-tal, Szlancsik Árpád Pál képviselő 8000,- Ft-tal, Salamon Andrea képviselő 17000,- Ft-tal, Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő 5000,- Ft-tal, Tér Tibor képviselő 10000,- Ft-tal, és Dr. Molnár István képviselő 5000,- Ft támogatást ajánl fel az Erdei Iskola 2011. évi programjára, a kamuti tagintézmény részére. 

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy a községben Sportnap megrendezésére kerül sor, 2011. április 17-én az Általános Iskolások szervezésében. Ennek fővédnöke az Együtt Kamutért Közhasznú Egyesület és Képviselői alapból 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint hozzájárulást szeretnének kérni. A sportnapra meghívták Csorvás, Murony és Kétsoprony általános iskoláját. Kéri a Képviselők felajánlását.

Szlancsik János képviselő 5000,- Ft-tal, Szlancsik Árpád Pál képviselő 5000,- Ft-tal, Salamon Andrea képviselő 15000,- Ft-tal, Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő 5000,- Ft-tal, Tér Tibor képviselő 10000,- Ft-tal, és Dr. Molnár István képviselő 5000,- Ft támogatást ajánl fel az Erdei Iskola 2011. évi programjára.
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamuti Általános Iskolások Sportnapjához 45.000,- Ft, azaz negyvenötezer forint támogatással járul hozzá. A támogatás fedezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetése, a Képviselői Alap. Az összeg kifizetése megtörtént.

Balog Imréné polgármester ismerteti a közterületi villanyoszlopokra 2011. július 1. napjától életbelépő reklámtáblák elhelyezésével kapcsolatos jogszabályt, egyéb tiltó rendelkezéseket.

Bejelenti továbbá, hogy a községben nincs belvízvédekezés elrendelve, így közterületen árkot ásni, fát kivágni erre való hivatkozással szigorúan tilos.

Bejelenti még, hogy a mozgókönyvtári tárgyalások eredményeképp Kamut község 2011. évben 500 ezer Ft támogatást kapott eszköz beszerzésre, könyv és folyóirat vásárlásra.

A képviselő-testület a fenti bejelentéseket egyhangúlag tudomásul veszi.

Balog Imréné polgármester ismerteti a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény tájékoztató levelét a Kamut Petőfi utca 47. szám alatt működtetett Idősek Klubja részbeni akadálymentesítettségével kapcsolatosan. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal kötelezte a fenntartót, hogy az intézmény telephelyeinek akadálymentesítését legkésőbb 2012. december 31-ig biztosítsa.
Szlancsik János képviselő elmondja, hogy ha lesz ilyen célú pályázat esetleg meg lehetne oldani, de a pénzen kívül a gyakorlatban kivitelezni nehéz az akadálymentesítést, mivel nincs elegendő hely, az épület nem úgy épült meg. Saját anyagi forrása pedig nincs az önkormányzatnak rá.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, keresi a lehetőséget az akadálymentesítés megoldásához.

Balog Imréné polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy az önkormányzat megkötötte a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel a szerződést, melynek értelmében 2011. évben 400 kg tartós élelmiszert osztanak ki a községben a szociálisan rászorult lakosok részére.

Balog Imréné polgármester ismerteti a Kamuti Béke Horgászegyesület kérelmét, amelyben a haltelepítéshez kérnek támogatást. Kéri a képviselők véleményét, felajánlását.

Szlancsik János képviselő 5000,- Ft-tal,  Szlancsik Árpád Pál képviselő 5000,- Ft-tal, Salamon Andrea képviselő 5000,- Ft-tal, Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő 5000,- Ft-tal, Tér Tibor képviselő 2000,- Ft-tal, és Dr. Molnár István képviselő 5000,- Ft támogatást ajánl fel a Kamuti Béke Horgász Egyesület  részére.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza: Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamuti
Béke Horgász Egyesület részére 27.000,- Ft, azaz huszonhétezer forint támogatással járul hozzá. A támogatás fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének Képviselői Alapja. 
Az összeg kifizetése megtörtént.

Balog Imréné polgármester ismerteti a Kamuti Nyugdíjas Klub kérelmét, amelyben a Klub működéséhez kérnek támogatást. Kéri a képviselők véleményét, felajánlását.
 Szlancsik János képviselő 10000,- Ft-tal, Szlancsik Árpád Pál képviselő 10000,- Ft-tal, Salamon Andrea képviselő 10000,- Ft-tal, Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő 10000,- Ft-tal, Tér Tibor képviselő 10000,- Ft-tal, és Dr. Molnár István képviselő 10000,- Ft támogatást ajánl fel a Kamuti  Nyugdíjas Klub részére.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza: Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamuti
Nyugdíjas Klub részére a 2011. évi rendezvényeik megtartásához 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint támogatással járul hozzá, 2011. augusztus hóig. A támogatás fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetése. Az összeg kiutalása megtörtént.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy 2011. május 27.-én pénteken kerül sor a 17. Békés Megyei Polgármesterek labdarúgó találkozójára, melynek házigazdája 2011. évben Kamut község lesz. Híres sportolók, olimpiai bajnokok jelenléte emeli a rendezvény színvonalát, mint Buzánszki Jenő, Palotai Károly, Dr. Kamuti Jenő, Piller Sándor és Fehér Miklós, akik meghívása folyamatban van. A következő hetekben fogják részleteiben kidolgozni és megtervezni a programot.

Balog Imréné polgármester ismerteti a Kamuti Polgárőrség kérését, melyben kérik a Képviselő-testületet, hogy lehetőségük szerint 2011. évben is támogassák anyagilag a Polgárőrséget. A polgárőrök szabadidejükben, térítésmentesen őrködnek a település közrendjének, közbiztonságának megőrzésén. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, javasolja, hogy képviselői alapjukból tegyenek felajánlást.

Szlancsik János képviselő 5000,- Ft-tal, Szlancsik Árpád Pál képviselő 5000,- Ft-tal, Salamon Andrea képviselő 3000,- Ft-tal, Knapp Vincéné Pogonyi Anita Éva képviselő 5000,- Ft-tal, Tér Tibor képviselő 5000,- Ft-tal, és Dr. Molnár István képviselő 5000,- Ft támogatást ajánl fel a Kamuti Polgárőrség részére.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal – egyhangúlag - a következő határozatot hozza: Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kamuti
Polgárőrség részére működésükhöz 28.000,- Ft, azaz huszonnyolcezer forint támogatást biztosít Képviselői Alapjából. A támogatás fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetése. 
Az összeg átutalása megtörtént.

Balog Imréné polgármester bejelenti, hogy az iskolában az egyik csempekályha működésképtelenné vált, átrakása szükséges, melynek költsége kb. 171.000,- Ft lesz. A szakember helyszínen véleményezte a történteket, melyről fotók is készültek a vagyonbiztosítást kezelő biztosító részére. A kárszakértő a káreseményt megvizsgálta, és a szükséges kárösszeg megítéléséről rendelkezett

Kamut község Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. március 31. napján tartotta soron következő ülését.
A képviselő testület az alábbi napirendi témákat fogadta el megtárgyalásra.

1.)    Kamut község Önkormányzatának kötelező nevelési-oktatási feladat ellátása a 2011/2012-es tanévben
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

2.)    Tájékoztató a helyi civilszervezetek tevékenységéről
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

3.)    A VIII. községi Falunap kerettervének megtárgyalása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

4.)    Az Önkormányzat négy éves ciklusprogramjának elfogadása
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

5.)    Az önkormányzat négy éves pénzügyi stratégiai terv-tervezete
Előterjesztő: Balog Imréné polgármester

6.)    Bejelentések


Tárgy: Kamut község Önkormányzatának kötelező nevelési-oktatási feladat ellátása a 2011/2012-es tanévben

A Békés Megyei Önkormányzat oktatási referensével való egyeztetés alapján, mivel a Békési Kistérségi Intézményfenntartó társulás nem szűnik meg, csak Kamut község Önkormányzata válik ki a társulásból, és a feladatellátást, szolgáltatást a Szeged Csanádi Egyházmegye részére történő fenntartói jog átadásával oldja meg, nem szükséges fejlesztési tervre épített szakvélemény, szakértői vélemény. A Szeged-Csanádi Egyházmegye 2011-2012-es tanév szeptember 1. napjától Kamut községben Óvodát és Általános Iskolát alapít, melyet a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda telephelyeként működtet.
Fentiek értelmében önálló oktatási-nevelési intézmény nem jön létre, mely az oktatási törvény alapján szükségessé tenné szakvélemény és szakértői vélemény kiadását. A felek közoktatási-nevelési megállapodásban, valamint együttműködési megállapodásban rögzítik az általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak ellátását.

Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeged-Csanádi Egyházmegye és az Önkormányzat között létrejött közoktatási-nevelési megállapodás aláírásával megbízza a polgármestert és a jegyzőt.
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a más iskolatípust választók érdekében általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak ellátására Békés Város Önkormányzata és Kamut község Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás aláírásával megbízza a polgármestert, ellenjegyzőként a jegyzőt.

Tárgy: Tájékoztató a helyi civilszervezetek tevékenységéről     

A 2011. évi költségvetés tárgyalásakor a képviselő-testület a takarékos gazdálkodás szempontjait figyelembe úgy határozott, hogy a civilszervezetek részére a költségvetésben nem állapít meg támogatást. A civilszervezetek egyedi kérelemre részesülhetnek a Képviselői Alap összegéből. Az elmúlt havi testületi ülésen is döntött a képviselők a civilszervezetek kérelmeivel kapcsolatban, melyek egy része azok már teljesült. Több támogatás, amely az elmúlt évben került megállapításra, 2011. évben került kifizetésre, mivel a belvízvédekezés nagyon költséges volt. A civilszervezetek leadták a tájékoztatókat, melyeket köszönünk. A tájékoztatók alapján a Képviselő-testület átfogó képet kapott a szervezetek tevékenységéről.

Fazekasné Földes Ilona a Kamuti Faluvédők Közhasznú Egyesületének képviselője elmondja, hogy az Ő szervezetük nem adott le konkrét programot, de szinte minden községi rendezvényen részt vesznek, kapcsolódnak hozzá. Köszöni a 2010. évben kapott anyagi segítséget, melyből a gyermeknapot rendezték meg. 2011-ben is csatlakoznak a községi rendezvényekhez. Ha van olyan jó cél, amiért érdemes megmozdulni, akkor a lakosok összefognak.

Balog Imréné polgármester elmondja, a sport támogatása feltétlenül szükséges. Május 27-én kerül megrendezésre a Megyei polgármesterek labdarúgó találkozója, melynek 2011. évben a házigazdája Kamut község lesz. A szervezésben részt vesz a Megyei Labdarugó Szövetség, és a Megyei Önkormányzat. A rendezvényen neves olimpiai bajnokok Buzánszki Jenő, Palotai Károly, Dr. Kamuti Jenő díszvendégként vesznek részt. A helyi csapat nevezési díjához az önkormányzat éves költségvetésében 200.000,-Ft-tal járul hozzá.

Jónás Sándor a Kamuti SE. Elnöke elmondja, hogy a Kamuti Sport Egyesület nem kap a nevezési díj biztosításán kívül támogatást. Szponzorok egyre kevesebben vannak. Ő nem szeret kérni, kilincselni, bízik benne, hogy mindenki magától felajánlja a támogatását.

Fazekasné Földes Ilona Kamuti Faluvédők Közhasznú Egyesületének képviselője elmondja, hogy pedig kérni kell. A közérdekében bizony kérni kell.

Pogonyi Istvánné a Vöröskereszt helyi titkára, elmondja, hogy a községben 30-35 véradó van. 10 fő alatti létszámnál a véradó állomás nem száll ki. Több emberről tudja, hogy Békéscsabán a véradó állomást keresi fel véradás céljából.

Tér Tibor képviselő elmondja, hogy neki nagyon tetszik a Nyugdíjas Klub programja. Nagyon szép és nemes dolognak tartja az összetartásukat.

Raffay Györgyné Nyugdíjas Klubvezető megköszöni az önkormányzat eddigi támogatását. Jól esik neki, hogy megbíznak benne, segítik munkáját. Jelenleg 147 tagjuk van, melyből 10 új tag. Az adventi gyertyagyújtást hagyományként folytatni szeretnék. Újabb ötletként merült fel a Betlehemi istálló felépítése.  Már körvonalazódni látszik a megvalósítása. Minden hónapban tartanak rendezvényt, melyen 80-100 ember jelen van, úgy érzi, van értelme a szervezet érdekében összefogni, az ügyeket intézni. A polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak további jó munkát kíván.

Balog Imréné polgármester összefoglalójában elmondja, hogy a civilszervezetek eredményesen dolgoznak. Továbbra is fogjanak össze segítsék egymást, mert igazán így hatékony a munka. Minden civilszervezetnek erőt, egészséget, jó munkát kíván a 2011-es évre.

Tárgy: A VIII. községi Falunap kerettervének megtárgyalása

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a községi Falunap megrendezésével már Bizottsági üléseken foglalkoztak a képviselők. A VIII. községi Falunap 2011. szeptember 24-én kerül megtartásra, de már fontos a szervezők és a programkeret meghatározása. Minden feladatnak legyen gazdája, felelőse, és a programok között ne legyenek átfedések. A fő szervező az Önkormányzat képviselő-testülete, a tanárok és a civilszervezetek. A falunap főszervezőjének javasolja Szlancsik Árpádot megbízni. Véleményt, javaslatot vár a képviselőktől.

Tér Tibor képviselő elmondja, hogy a főzések, különböző ételek készítése főleg ne fedje egymást, mert akkor kimarad sok étel, de azért úgy kell megszervezni, hogy az étkezés folyamatosan megoldott legyen. 

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület részvétele fontos – szervezés, vendégfogadás, lebonyolítás.  Sajnálja, hogy több civilszervezet nem jött el, mivel úgy érzi, hogy a falunap elég fontos a község életében, hogy minden civilszervezet részt vegyen benne.
A programba ünnepi Képviselő-testületi ülést terveznek, mise tartására javasolja felkérni Dr. Kiss-Rigó László püspök urat.

Salamon Andrea képviselő és az Együtt Kamutért Közhasznú Egyesület képviseletében elmondja, hogy Ők vállalják a tombolaárusítást, és a sütemények árusítását.

Földesiné Püski Mária a Kamuti Gyermekekért Alapítvány képviselője tájékoztatja a képviselőket, hogy megyei szintű pályázatok vannak ki írva, érdemes lenne pályázatot benyújtani. Javasolja, hogy a megyei kulturális programcsomagból is válasszanak műsort, színház, gyermekszínház előadást.

Balog Imréné polgármester javasolja, hogy a szervezőket válasszák meg először. Kis Anna az árusokat szervezi, Szlancsik Árpád Pál képviselő a színpadi programokat és a főzőverseny koordinálását, valamint a légvár és egyéb gyermekjátékok szervezését, a plakát tervezését, elkészítését. 

Szlancsik Árpád Pál képviselő javasolja, hogy a Falunapon vagy esetleg a X. Falunapon lehetne időkapszulát elhelyezni a Művelődési Ház parkjában. A kapszulát elásni a földbe, melybe a község életéről különféle dokumentumokat helyeznének el az utókor számára. Kéri a képviselők véleményét.

Balog Imréné polgármester szerint nagyon jó ötletek hangzottak el. Javasolja, hogy az elhangzottakon mindenki gondolkodjon el, június hónapban pedig folytatják a Falunap tervezését. 
Kamut község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi VIII. Falunap I. részének megtárgyalását, keretterv meghatározását jóváhagyta. 

Tárgy: Az Önkormányzat négy éves ciklusprogramjának elfogadása

 

A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 91. §-a értelmében  a gazdasági program a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

 

A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá a befektetés-támogatási politika, településüzemeltetési politika célkitűzéseit. A gazdasági programot a képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

Tárgy: Az önkormányzat négy éves pénzügyi stratégiai terv-tervezete

A pénzügyi-gazdasági terv a jövőre vonatkozóan egy iránymutatást eredményez. Tartalmazza azt a kiinduló pontot, ahol az önkormányzat pénzügyileg jelenleg tart, ehhez képest a tervidőszak végére a költségvetés vonatkozásában az egyensúly helyreállítását – hitelműveletek biztosítása nélkül – kívánja megvalósítani. A pénzügyi helyzet letisztázására tudni kell, mit kell, hogyan kell, mikor kell, kinek kell csinálni? Legfontosabb feladat a kötelező feladatokhoz (oktatás, nevelés, egészségügyi- és szociális alapellátás,) történő hozzájárulás biztosítása, a hitelműveletek (tőke, kamat) finanszírozása, a közüzemi szolgáltatások kifizetése, az önkormányzat működőképességének megőrzése. Az önkormányzat a költségvetésében biztosít fedezetet az igazgatási tevékenységek, a működési, felhalmozási kiadások ellátására. Az évek során az önkormányzat képviselő-testülete arra törekszik, hogy a működésre, fejlesztésre felvett hitel összegei a ciklus végére lecsökkenjenek, a kötelező feladatok ellátása a jövőben is a legköltséghatékonyabb módon történjen. Nem látható azonban előre, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai intézkedések milyen irányba terelhetik az önkormányzatokat, de minden felelős személynek, szervezetnek arra kell törekednie, hogy a közfeladatok ellátása, a közpénzek elosztása eredményes legyen, a település fejlődése vonzó legyen a lakosság megelégedését szolgálja.  A pénzügyi stratégiai terv a változásokat jeleníti meg.

Tárgy: Kamut község Önkormányzata 6/2007. (II. 28.) számú rendeletének a Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Balog Imréné polgármester elmondja, hogy a választásokat követő 6 hónapon belül felül kell vizsgálni az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatát. A módszertani útmutató alapján kielemezték, hogy mit kell megváltoztatni. Például a vagyonnyilatkozat készítése, díszpolgárok, rendezvények testvértelepülések felsorolása. Alakuló ülések levezetésének módja, helyettesítések menete tisztségviselők megválasztásával. Szerepeltetni kell a fogadó órák időpontját. (Dr. Molnár István Alpolgármester minden hónap utolsó péntek 13-15 óráig, Polgármester, Jegyző minden hónap utolsó keddje 8.00-12.00 óráig).
Vagyonnyilatkozatokhoz kapcsolódó szabályzatot, (leadás, kezelés, tárolás). Függelék fogja tartalmazni a Képviselő-testület névsorát, a Képviselő-testületi ülések időpontját, bizottságok összetételét, társulási megállapodások felsorolását, Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatot, az önkormányzat Gazdasági Programját, Nyílt ülés megtartásához a magánszemély nyilatkozatát. Jelenleg a jogszabályok alapján dolgozik a Képviselő-testület, mivel a Képviselő-testület  tagjai közszereplők, egy esetleges gyanú esetén nyomon követhető a vagyonosodás.

Folyamatban van az Index.hu közpark névadó ünnepségének a szervezése, jelenleg az ideiglenes bizottság és egy rendezvényszervező segítségével a programok tervezése, egyeztetése folyik az Index vezetőivel. Az ünnepség időpontja: 2011. május 14.

Korábbi egyeztetések alapján 2011. május 27.-én Kamuton kerül megrendezésre a Békés megyei Polgármesterek XVII. Labdarúgó találkozója. A rendezvényre elfogadta a meghívást Buzánszki Jenő olimpiai bajnok, Palotai Károly olimpiai bajnok. Az önkormányzat levélben kereste meg Dr. Kamuti Jenő olimpikont, és Dr. Kiss-Rigó László püspök urat, a rendezvényen való részvétel miatt. A teljes programról a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni.


K a m u t, 2011. április 15.                                                                                          Kamut község Önkormányzata