2011. április 22., péntek

Kommunális adó 2011


KAMUT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

(Többször módosított)
10/2002. /XII. 30./

RENDELETE

A magánszemélyek kommunális adójáról


(Egységes szerkezetben.)

Kamut községi Önkormányzat Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

Kamut község Önkormányzat Képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a többszörösen módosított 1990. Évi C. tv. rendelkezéseinek végrehajtására, az Önkormányzat illetékességi területén magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.

2.§.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése


/1/    Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakástulajdonnal, építési telektulajdonnal rendelkezik a naptári év első napján, továbbá aki az Önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya /továbbiakban: tulajdonos/.
/2/    Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányad arányában adóalanyok.
/3/    Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a /2/ bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.
/4/    Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése.
a)      Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélküli épület, vagy az anélkül használatba vett építmény esetében, az adókötelezettség a ténylege használatba vételt követő év első napján keletkezik.
b)      Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a II. félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
c)      A lakás használatának szünetelése az akókötelezettséget nem érinti.
d)     Lakásbérleti viszony esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik, és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony az év I. felében szűnik meg, úgy a II. félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
e)      Telek esetén:
-          külterületi földrészlet belterületté való átminősítését követő év első napja,
-          építési tilalom feloldását követő év első napja.

3. §.
Az adó mértéke
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke lakásonként, építési telkenként:

15.000,- Ft

4. §.

Az adó megállapítása és az adó megfizetése

/1/    A magánszemély bevallás benyújtásával jelenti be kommunális adókötelezettségét.
/2/    A magánszemély adóbevallását az adókötelezettség keletkezését /megváltozását/ követő 15 napon belül – általában az adóévet követő január 15-ig nyújthatja be.
/3/    Az adóhatóság a fizetendő adóról, az adófizetés módjáról és idejéről a bevallás /bejelentés/ adatai alapján határozatot hoz.
/4/    A magánszemélyek kommunális adóját az adózó két részletben – minden év március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti meg pótlékmentesen.
/5/    Az önkormányzati adóhatóság által határozattal utólag megállapított adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

5. §.

Adókedvezmények

/1/    50 %-os adókedvezményben részesül az a nyugdíjas személy, aki a mindenkori nyugdíjminimumot meg nem haladó jövedelemmel rendelkezik és a lakóházában egyedül él.
/2/    A jegyző egyedi esetekben a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, bírságot, pótlékot méltányossági alapon mérsékelheti vagy elengedheti, ha az adó megfizetése az adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését veszélyezteti.
/3/    Kérelemre az adóhatóság részletfizetési kedvezményt engedélyezhet, ha azt az adózó szociális körülményei indokolják.
6. §.

Az adó felhasználása

Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából befolyó Önkormányzati bevételt a kötelező önkormányzati közszolgáltatások /kommunális szolgáltatások ellátása területén használja fel.


7. §.

/1/    A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi XCII. tv. és a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
/2/    E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
/3/    E rendelet 2009. január 1-től lép hatályba.
K a m u t, 2008. november 28.

Balog Imréné
Hegedűs László
Polgármester
JegyzőMódosításokkal egységes szerkezetben, a rendelet hatályos: 2011.01.01-től