2011. április 22., péntek

Iparűzési adó 2011

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
(többször módosított)

13/2002./XII. 30./ rendelete

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL

/ Egységes szerkezetben/
Hatályos:2011.01.01-től

Kamut község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §./1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adó bevezetéséről a következő rendeletet alkotja:

Az adókötelezettség, az adó alanya

  1. §.

/1/    Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
/2/    Az adó alanya a vállalkozó.
/3/    Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
  1. §.


Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

/1/    A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
/2/    Ideiglenes jellegű az iparűzési adó, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a.)    építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,
b.)    bármely – az a.) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

  1. §.
/1/    Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
/2/    Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

Az adó alapja

4. §.

/1/    Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített /alvállalkozói/ szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.
/2/    Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi terültén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
/3/    Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Az adókedvezmény mértéke

5. §.

/1/    Az önkormányzat illetékességi területén az adókedvezmény csak azt a vállalkozót illeti meg, akinek a számított /vállalkozás szintű/ adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.
/2/    Az adókedvezmény mértéke az /1/ bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az éves adóalap után fizetendő adó 20 %-a.
/3/    Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó /EVA/ vállalkozó az adóalapját az egyszerűsített vállalkozói adó adóalapjának 50 %-ban is megállapíthatja.
/4/    Az adó alapjának az /3/ bekezdés szerinti megállapítása /EVA/ adóévre választható az erről szóló bejelentést az adóbevallással együtt kell bejelenteni.


Az adó mértéke

6. §.

/1/    Kamut község Önkormányzat illetékességi területén az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
az adóalap 1,7  %-a.

/2/    Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a 2. §. /2/ bek. a) ponja szerinti építőipari tevékenységet, illetőleg természeti erőforrást tár fel, ezen tevékenység végzés után: naptári naponként 5.000,-Ft(HUF).
/3/    A székhellyel illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedőn – a /3/ bekezdésben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.
/4/    Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely/ek/ szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely/ek/ szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

7. §.

/1/    A vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.
/2/    Az adóelőleg összege:
a)      Az évet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál – ideértve az ideiglenes, idényjellegű tevékenységet is – a megelőző év adójának megfelelő összeg.
b)      Az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának a működési naptári napjai alapján egész évre számított összege.
c)      A tevékenységet az adóév közben kezdő vállalkozónál az adóévre bejelentett várható adó összege.
/3/    Ha jogszabály változás miatt az adó alapja, vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.
/4/    A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított, illetve az önkormányzat adót bevezető rendeletének hatályba lépését követő 15 napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz.
/5/    Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján, fizetési meghagyásban közli.
/6/    Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedését a /2/ bekezdés a) és b) pontjában említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési meghagyás alapján fizeti.
/7/    A vállalkozónak az adóelőleget félévenkénti egyenlő részletekben március 15-ig illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.
/8/    A vállalkozónak a helyi iparűzési adó adóelőlegét a várható éves fizetendő adó 90 %-nak megfelelő összegre az adóév december 20-ig ki kell egészítenie.
/9/    A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított éves tényleges adó különbözetét az éves adóbevallás benyújtásával egyidejűleg – az adóévet követő év május 31-ig – fizeti meg, illetve a többlet fizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.
/10/         A vállalkozónak a bevallás adási kötelezettsége az adóévet követő év május 31. napjáig esedékes.

Az adó elengedése, mérséklése

8. §

/1/    Az Önkormányzat az adózás rendjéről szóló (Art.) törvényben biztosított adófizetési könnyítéseket, adókedvezményeket biztosítja. Az adóalany kérelmére – jövedelmi, vagyoni indokok alapján – az iparűzési adó tekintetében is az Art. szabályai az irányadóak.


Záró rendelkezések

9.  §.

/1/    Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben:
a)      a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény és
b)      az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.) rendelkezései az irányadók 

/2/    Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január l-től kezdődően kell alkalmazni.
/3/    E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
/4/    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 10/2001./XI. 26./ számú és a 6/2002. /V. 2./ számú önkormányzati rendelet.
/5/    E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének megfelel.Balog Imréné
Hegedűs László
Polgármester
JegyzőHatályos: 2011.01.01.-től