2011. április 22., péntek

Építmény adó 2011

Kamut község Önkormányzata Képviselő-testületének
(többször módosított)
12/2002. (XII. 30.) rendelete
A NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ ADÓJÁRÓL
 (egységes szerkezetben)

Kamut község Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény l. §.-a /l/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész adójáról a következő rendeletet alkotja:

  1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Kamut község közigazgatási területén lévő nem lakás céljára szolgáló épületekre, épületrészekre /továbbiakban: építmény/ tulajdonosaira.

  1. §.

/1/    A rendelet alkalmazásában az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.
/2/    Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya /továbbiakban: tulajdonos/.

  1. §.

Mentes az adó alól:

1)      szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,
2)      költségvetési szerv, közszolgálati szervezet társadalmi szervezet, valamint az egyház tulajdonában álló építmény,
3)      lakás üdülőépülethez tartozó kiegészítő helyisége, az üdülő épülete,
4)      az állattartást szolgáló épület, valamint az ehhez kapcsolódó raktárak, tárolók, továbbá a növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épületek, amennyiben azt rendeltetésüknek megfelelően használják.
5)      a vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában lévő építmény, kivéve, ha az építményt vállalkozás céljára bérbe adja.
6)      vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélynek a nem vállalkozás céljára szolgáló építménye.
  1. §.

/1/    Az adókötelezettség a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
/2/    Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építmény első félévben történő megszűnése esetén megszűnik a második félévre vonatkozó adókötelezettség.
/3/    Az építmény használatának a szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.

  1. §.

/1/    Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
/2/    Hasznos alapterület a vakolt falsíkok között – a padlószint felett 1,8 m magasságban – mért továbbá a beépített bútorok által elfoglalt terület.
/3/    Nem tartozik a hasznos alapterülethez a falsíkon kívül eső terület (ajtóknál, ablakoknál lévő beugrások, 0,5 m2 kisebb fülkék) és a falsíkokból kiugró falpillérek által elfoglalt terület.
  1. §.

Az adó mértéke: 500,- Ft/m2.

  1. §.

Az éves adó időarányos részét fizeti meg az idényjelleggel működő tevékenység céljára szolgáló építmény tulajdonosa.

  1. §.

/1/    E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
/2/    E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
/3/    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész adójáról szóló 9/2001. /XI. 26./ számú önkormányzati rendelet.

Kamut, 2008. november 28.

Balog Imréné
Hegedűs László
Polgármester
JegyzőA módosításokkal egységes szerkezetben, hatályos: 2011.01.01-től.