2019. szeptember 9., hétfő

Helyi Önkormányzati Választás 2019.

Helyi Önkormányzati választásra bejelentkezett és jelöltként induló személyek:


TÁJÉKOZTATÁS
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.10.13.
KAMUT

A KAMUTI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLTAL
ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-JELÖLTKÉNT, ILL. POLGÁRMESTER JELÖLTKÉNT NYILVÁNTARTÁSBA VETT SZEMÉLYEK

 POLGÁRMESTER JELÖLTEK:
NÉV
PÁRT/FÜGGETLEN
INDULÁS HELYE
DÖNTÉS DÁTUMA
BALOG IMRÉNÉ
FÜGGETLEN
KAMUT
2019.09.05.


ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-JELÖLTEK:

NÉV
PÁRT/FÜGGETLEN
INDULÁS HELYE
DÖNTÉS DÁTUMA
KERTÉSZ SÁNDOR
FÜGGETLEN
KAMUT
2019.09.02.
KANPP VINCÉNÉ POGONYI ANITA ÉVA
FÜGGETLEN
KAMUT
2019.09.05.   
 


KAMUT, 2019. SZEPTEMBER 5.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

2019. június 13., csütörtök

Önkormányzati TOP forrásból megvalósuló Energetikai Fejlesztések Kamuton

Kamut TOP fejlesztésről tájékoztató 

Kamut Község Önkormányzata 
Kamuti általános iskola energetikai fejlesztése  TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00004 c. projektről tájékoztatás

                  


SajtóközleményEnergetikai fejlesztés valósult meg a kamuti Általános Iskolában

Kamut Község Önkormányzata 2017 decemberében a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 79.358 808 Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

A fejlesztés eredményeként a kamuti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése valósult meg a következő paraméterekkel:
-       Homlokzati falszigetelés 639 m2
-       Födémszigetelés 511 m2
-       Nyílászárócsere 335,9 m2
-       Kondenzációs kazán elhelyezése
-       Hőleadók korszerűsítése
-       50 db napelem telepítése (12,5 kW).
-       Projektarányos akadálymentesítés

A megvalósítás helyszíne: 5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 49.
A projekt megvalósításának időtartama: 2018.02.01. – 2019.04.01.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

2019. február 18., hétfő

Kamuti Helyi Választási Iroda Közleménye


Kamuti Helyi Választási Bizottság
aktuális döntései  2019. szeptember hó

TÁJÉKOZTATÁS
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.10.13.
KAMUT

A KAMUTI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLTAL
ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-JELÖLTKÉNT, ILL. POLGÁRMESTER JELÖLTKÉNT NYILVÁNTARTÁSBA VETT SZEMÉLYEK

 POLGÁRMESTER JELÖLTEK:
NÉV
PÁRT/FÜGGETLEN
INDULÁS HELYE
DÖNTÉS DÁTUMA
BALOG IMRÉNÉ
FÜGGETLEN
KAMUT
2019.09.05.


ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-JELÖLTEK:

NÉV
PÁRT/FÜGGETLEN
INDULÁS HELYE
DÖNTÉS DÁTUMA
KERTÉSZ SÁNDOR
FÜGGETLEN
KAMUT
2019.09.02.
KANPP VINCÉNÉ POGONYI ANITA ÉVA
FÜGGETLEN
KAMUT
2019.09.05.   KAMUT, 2019. SZEPTEMBER 5.


HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG


§§§§§§§§ - §§§§§§§


Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata 
Kamut településen 2019. évben megválasztható 
önkormányzati képviselő-testület létszámáról


 
KAMUT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL

Ügyiratszám: 478-1/2019.
Tárgy: 2019. évi helyi önkormányzati választáson a képviselő-testület számának a megállapítása.
Mell.:

Postacím: 5673Kamut, Petőfi u. 106.                                                   Telefax: (66) 428-118
Telefon: (66) 428-308                                                                          E-mail: jegyzo@kamut.hu


Kamuti Helyi Választási Iroda Vezetőjének
1/2019. (II.14.) számú határozata

A Nemzeti Választási Iroda által közölt lakosságszám adatai alapján Kamut település Helyi Választási Iroda Vezetője a 2019. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson
Kamut község képviselő-testületének számát 6 főben állapítom meg.
Jelen határozatom ellen a határozat meghozatalának napjától számított 3 napon belül (2019. február 17. 16.00 óra) a központi névjegyzékben szereplő választópolgár kifogást terjeszthet elő a Kamut település Helyi Választási Bizottságához.

INDOKOLÁS

Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (1) – (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c.) pontján alapul.
A határozat elleni kifogás benyújtását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosítottam.
Jelen határozatomat a helyben szokásos módon közzétettem. (www.kamut.hu honlap, hirdetőtábla stb.)

Kamut, 2019. február 14.


Hegedűs László
HVI vezető

2019. február 14., csütörtök

Álláspályázat Kamut Háziorvos


Kamut Község Önkormányzata a
'' Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kamut Község Önkormányzata Háziorvosi munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5673 Kamut, Petőfi utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kamut Község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ''Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázat feltételei:
 • Egyetem, az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet, MOK tagság
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, egészségügyi alkalmasság igazolása, MOK tagsági igazolás, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul; nyilatkozat a pályázatnak a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésén tárgyalásról, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Szakmai elképzelések, szakmai program. Motivációs levél.
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Balog Imréné polgármester nyújt, a 06 30 380 0480, vagy a 66 428 308-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak Kamut Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5673 Kamut, Petőfi utca 106.). Kérjük a borítékon feltüntetni a a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KAM/277-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.
 • Elektronikus úton Balog Imréné részére a polgarmester@kamut.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Balog Imréné, Békés megye, 5673 Kamut, Petőfi utca 106.
A pályázat elbírásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a képviselő-testületnek a pályázati határidő lejártát követő ülésén, a pályázók személyes meghallgatását követően kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.
A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.kamut.hu-
A munkáltatóval kapcsolatos lényeges információ:
A meghirdetett háziorvosi körzetben a háziorvos tevékenységét 2018. december 31. napjával megszünteti. A háziorvosi körzet lakosságszáma 1073 fő, vegyes körzet, kártyaszám 985. A felújított orvosi és védőnői rendelő mellett – igény szerint - felújított szolgálati lakást is biztosít az önkormányzat. Illetmény a közalkalmazottak jogállásról szóló törvény alapján kerül megállapításra, személyi illetmény megállapításával. A kinevezés határozatlan időre szól, 4 hónap próbaidő kitöltésével. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírással kapcsolatban hiteles információt csak a polgármester adhat (30/380-0480).


2018. szeptember 18., kedd

Adóhatósági nyomtatványok

Az alkalmazott adóhatósági nyomtatványok megtekintése:

Iparűzési adó tekintetében: letölthető a www.nav.hu oldalról is,

Építményadó, Kommunális adó: önkormányzati adóhatóság Kamut (+36/66/428308)
vagy bagine@kamut.hu, jegyzo@kamut.hu  címen információ  ill. nyomtatvány kérhető igényelhető.

Önkormányzat I. fokú adóhatósága KamutHelyi adórendetek

A hatályos települési adórendeletek megtekinthetőek az alábbi címen:

www.njt.hu (Elérhetőség: Önkormányzati rendeletek, megye, település, adórendeletek)


Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következőket rendeli el:  

I. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet célja

A rendelet célja az önkormányzat saját bevételeinek a növelése, a költségvetési kiadások fedezetének megteremtése és a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges anyagi fedezet részbeni biztosítása.

2.§ A rendelet hatálya

Kamut Község Önkormányzata illetékességi területén e rendeletével szabályozza az alábbi adónemeket:
a) építményadó,
     aa) Reklámhordozói adó
b) magánszemélyek kommunális adója,
c) helyi iparűzési adó

II. Építményadó

3.§ Az adó alapja és mértéke

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó mértéke: 500.-Ft/m2

3/A. §
Reklámhordozói adó

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó esetében az adó mértéke a reklám közzétételére használható m2-ben - két tizedes jegy pontossággal -számított felülete után: 12.000.-Ft/ m2 /év.

4.§ Adómentesség

Mentes az építményadó megfizetése alól az önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi lakás vagy a nem lakás céljára szolgáló olyan épület, épületrész, amely nem gazdasági tevékenység céljára szolgál (pl.: garázs, tárolók, stb.)


III. Magánszemélyek kommunális adó

5.§ Az adó mértéke

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként:

10.000.-Ft / év

6.§ Adókedvezmény, adómentesség

 1. A magánszemélyek kommunális adó mértékéből 50%-os adókedvezményben részesül az a nyugdíjas magánszemély, aki a mindenkori nyugdíjminimumot meg nem haladó havi jövedelemmel rendelkezik és a lakóházban egyedül él.

 1. Az a magánszemély, aki építményadó fizetésére kötelezett, ugyanazon adótárgy esetén mentesül a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól.


IV. Helyi Iparűzési Adó
7.§ Az adó mértéke

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,7%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.-Ft.

8.§ Adómentesség, adókedvezmény

 1. Az önkormányzat illetékességi területén adókedvezmény azt a vállalkozót illeti meg akinek, amelynek a Htv. alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.

 1. Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő vállalkozó esetében az adókedvezmény mértéke az éves adóalap után fizetendő adó 20 %-a.

 1. Az önkormányzat illetékességi területén adómentességet biztosít a háziorvos, védőnő vállalkozó számára, feltéve, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


V. Záró rendelkezések

9.§

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben:
a.) a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (Htv.),
b.) az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.)
rendelkezései az irányadók.
(2) E rendelet 2016. január l-jén lép hatályba. Hatályát veszti az önkormányzat építményadóról, a helyi iparűzési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2002.(XII.30.), 20/2005.(XI.28.), 17/2006.(XI. 30.), 23/2008.(XI. 28.), 10/2002. (XII. 30.), 18/2003. (XII. 15.) 21/2004. (XI. 30.), 19/2005. (XI. 28.), 20/2006. (XII. 14.), 9/2010. (XII.17.), 18/2012. (XI. 30.), 13/2002. (XII.30.), 9/2003. (III. 31.), 22/2004. (XI. 30.), 16/2006. (XI.30.), 21/2008. (XI. 28.), 18/2009. (XII.18.), 9/2010.(XII.17.), 18/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet.

10. §

Az adóalany a helyi adókat érintő adóbevallási kötelezettségét, - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést -a kormányrendelet szerinti bevallási nyomtatványon, az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton is teljesítheti. Az adóbevallást az erre lehetőséget biztosító nyomtatványkitöltő program használatával teljesítheti.

Ph.


Balog Imréné sk.                                        Hegedűs László sk.
                              Polgármester                                                      Jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került: Kamut, 2015. november 27.

                                                                                                         Hegedűs László sk.
                                                                                                                     Jegyző