2019. szeptember 9., hétfő

Helyi Önkormányzati Választás 2019.

Helyi Önkormányzati választásra bejelentkezett és jelöltként induló személyek:


TÁJÉKOZTATÁS
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019.10.13. KAMUT

A KAMUTI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLTAL
ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-JELÖLTKÉNT, ILL. POLGÁRMESTER JELÖLTKÉNT NYILVÁNTARTÁSBA VETT SZEMÉLYEK

 POLGÁRMESTER JELÖLT:
NÉV
PÁRT/FÜGGETLEN
INDULÁS HELYE
BALOG IMRÉNÉ
FÜGGETLEN
KAMUT

ÖNKORMÁNYZATI EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-JELÖLTEK:

NÉV
PÁRT/FÜGGETLEN
INDULÁS HELYE
NAGY FERENC IMRÉNÉ
FÜGGETLEN
KAMUT
TARKOVÁCS ISTVÁN
FÜGGETLEN
KAMUT
KNAPP VINCÉNÉ POGONYI ANITA ÉVA
FÜGGETLEN
KAMUT
BAZIN ZSÓFIA
FÜGGETLEN
KAMUT
ZSIBRITA JULIANNA
FÜGGETLEN
KAMUT
GELLÉN ISTVÁNNÉ
FÜGGETLEN
Kamut
TAMÁS BÉLÁNÉ
FÜGGETLEN
KAMUT
KERTÉSZ SÁNDOR
FÜGGETLEN
KAMUT
SZŰCS MÁTYÁS
FÜGGETLEN
KAMUT
SZLANCSIK ÁRPÁD PÁL
FÜGGETLEN
KAMUT

KAMUT, 2019. SZEPTEMBER 18.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
KAMUT


További információ a www.valasztas.hu honlapon elérhető


********************************


TÁJÉKOZTATÁS

HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019.10.13. KAMUT


A KAMUTI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI:

MUCSI JÁNOSNÉ ELNÖK
VALYUCHNÉ SZTANEK EDIT ELNÖKHELYETTES
PÜSKI GÁBORNÉ BIZOTTSÁGI TAG


A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE:

5673 KAMUT PETŐFI U. 106., TEL: 66/428-308, 428-118

  


HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

2019. június 13., csütörtök

Önkormányzati TOP forrásból megvalósuló Energetikai Fejlesztések Kamuton


Kamut TOP fejlesztésről tájékoztató 

Kamut Község Önkormányzata 
A kamuti községháza energetikai fejlesztése  TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00004 c. projektről tájékoztatás:      --------    ***********   ---------       


Kamut TOP fejlesztésről tájékoztató 

Kamut Község Önkormányzata 
Kamuti általános iskola energetikai fejlesztése  TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00004 c. projektről tájékoztatás

                  


SajtóközleményEnergetikai fejlesztés valósult meg a kamuti Általános Iskolában

Kamut Község Önkormányzata 2017 decemberében a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 79.358 808 Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

A fejlesztés eredményeként a kamuti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése valósult meg a következő paraméterekkel:
-       Homlokzati falszigetelés 639 m2
-       Födémszigetelés 511 m2
-       Nyílászárócsere 335,9 m2
-       Kondenzációs kazán elhelyezése
-       Hőleadók korszerűsítése
-       50 db napelem telepítése (12,5 kW).
-       Projektarányos akadálymentesítés

A megvalósítás helyszíne: 5673 Kamut, Petőfi Sándor u. 49.
A projekt megvalósításának időtartama: 2018.02.01. – 2019.04.01.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

2019. február 18., hétfő

Kamuti Helyi Választási Iroda Közleménye

Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata 
Kamut településen 2019. évben megválasztható 
önkormányzati képviselő-testület létszámáról


 
KAMUT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL

Ügyiratszám: 478-1/2019.
Tárgy: 2019. évi helyi önkormányzati választáson a képviselő-testület számának a megállapítása.
Mell.:

Postacím: 5673Kamut, Petőfi u. 106.                                                   Telefax: (66) 428-118
Telefon: (66) 428-308                                                                          E-mail: jegyzo@kamut.hu


Kamuti Helyi Választási Iroda Vezetőjének
1/2019. (II.14.) számú határozata

A Nemzeti Választási Iroda által közölt lakosságszám adatai alapján Kamut település Helyi Választási Iroda Vezetője a 2019. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson
Kamut község képviselő-testületének számát 6 főben állapítom meg.
Jelen határozatom ellen a határozat meghozatalának napjától számított 3 napon belül (2019. február 17. 16.00 óra) a központi névjegyzékben szereplő választópolgár kifogást terjeszthet elő a Kamut település Helyi Választási Bizottságához.

INDOKOLÁS

Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (1) – (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c.) pontján alapul.
A határozat elleni kifogás benyújtását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosítottam.
Jelen határozatomat a helyben szokásos módon közzétettem. (www.kamut.hu honlap, hirdetőtábla stb.)

Kamut, 2019. február 14.


Hegedűs László
HVI vezető

2018. szeptember 18., kedd

Adóhatósági nyomtatványok

Az alkalmazott adóhatósági nyomtatványok megtekintése:

Iparűzési adó tekintetében: letölthető a www.nav.hu oldalról is,

Építményadó, Kommunális adó: önkormányzati adóhatóság Kamut (+36/66/428308)
vagy bagine@kamut.hu, jegyzo@kamut.hu  címen információ  ill. nyomtatvány kérhető igényelhető.

Önkormányzat I. fokú adóhatósága KamutHelyi adórendetek

A hatályos települési adórendeletek megtekinthetőek az alábbi címen:

www.njt.hu (Elérhetőség: Önkormányzati rendeletek, megye, település, adórendeletek)


Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következőket rendeli el:  

I. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet célja

A rendelet célja az önkormányzat saját bevételeinek a növelése, a költségvetési kiadások fedezetének megteremtése és a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges anyagi fedezet részbeni biztosítása.

2.§ A rendelet hatálya

Kamut Község Önkormányzata illetékességi területén e rendeletével szabályozza az alábbi adónemeket:
a) építményadó,
     aa) Reklámhordozói adó
b) magánszemélyek kommunális adója,
c) helyi iparűzési adó

II. Építményadó

3.§ Az adó alapja és mértéke

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó mértéke: 500.-Ft/m2

3/A. §
Reklámhordozói adó

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó esetében az adó mértéke a reklám közzétételére használható m2-ben - két tizedes jegy pontossággal -számított felülete után: 12.000.-Ft/ m2 /év.

4.§ Adómentesség

Mentes az építményadó megfizetése alól az önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi lakás vagy a nem lakás céljára szolgáló olyan épület, épületrész, amely nem gazdasági tevékenység céljára szolgál (pl.: garázs, tárolók, stb.)


III. Magánszemélyek kommunális adó

5.§ Az adó mértéke

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként:

10.000.-Ft / év

6.§ Adókedvezmény, adómentesség

  1. A magánszemélyek kommunális adó mértékéből 50%-os adókedvezményben részesül az a nyugdíjas magánszemély, aki a mindenkori nyugdíjminimumot meg nem haladó havi jövedelemmel rendelkezik és a lakóházban egyedül él.

  1. Az a magánszemély, aki építményadó fizetésére kötelezett, ugyanazon adótárgy esetén mentesül a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól.


IV. Helyi Iparűzési Adó
7.§ Az adó mértéke

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,7%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.-Ft.

8.§ Adómentesség, adókedvezmény

  1. Az önkormányzat illetékességi területén adókedvezmény azt a vállalkozót illeti meg akinek, amelynek a Htv. alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.

  1. Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő vállalkozó esetében az adókedvezmény mértéke az éves adóalap után fizetendő adó 20 %-a.

  1. Az önkormányzat illetékességi területén adómentességet biztosít a háziorvos, védőnő vállalkozó számára, feltéve, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


V. Záró rendelkezések

9.§

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben:
a.) a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (Htv.),
b.) az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.)
rendelkezései az irányadók.
(2) E rendelet 2016. január l-jén lép hatályba. Hatályát veszti az önkormányzat építményadóról, a helyi iparűzési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2002.(XII.30.), 20/2005.(XI.28.), 17/2006.(XI. 30.), 23/2008.(XI. 28.), 10/2002. (XII. 30.), 18/2003. (XII. 15.) 21/2004. (XI. 30.), 19/2005. (XI. 28.), 20/2006. (XII. 14.), 9/2010. (XII.17.), 18/2012. (XI. 30.), 13/2002. (XII.30.), 9/2003. (III. 31.), 22/2004. (XI. 30.), 16/2006. (XI.30.), 21/2008. (XI. 28.), 18/2009. (XII.18.), 9/2010.(XII.17.), 18/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet.

10. §

Az adóalany a helyi adókat érintő adóbevallási kötelezettségét, - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést -a kormányrendelet szerinti bevallási nyomtatványon, az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton is teljesítheti. Az adóbevallást az erre lehetőséget biztosító nyomtatványkitöltő program használatával teljesítheti.

Ph.


Balog Imréné sk.                                        Hegedűs László sk.
                              Polgármester                                                      Jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került: Kamut, 2015. november 27.

                                                                                                         Hegedűs László sk.
                                                                                                                     Jegyző


Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Kamut községben

Kamut Község Önkormányzata
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése
A Magyar Állam és az Európai Unió
Támogatásával