2017. január 16., hétfő


AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÁS

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS MELLÉKLETEI
7/2006.(IV.26.) ö.r. 

Az alábbi linkre csatlakozva elérhető a rendelet és a mellékletei:       A HÉSZ önkormányzati rendelet hatályos: 2016. december 23-tól


       Kamut, 2017.01.16.

2016. június 9., csütörtök

Kamut Község Önkormányzatának aktuális hirdetménye 
a településrendezési eszközök módosítása tekintetében

A hirdetmény 30 napra kifüggesztve minden érintett számára.
(2016. 05. 30 -tól  kezdődően 30 napra 2016. 06.29-ig)

37/2016.(V.26.) Képviselő-testületi határozat:

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az M44-es gyorsforgalmi út megvalósítása tekintetében helyi településrendezési eszközök módosításának folyamatai és eljárása során – előzetesen - az alábbi partnerségi egyeztetési eljárást állapítja meg:
A partnerségi egyeztetés szabályai

1.  A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre:
a)        a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú természetes személy, aki Kamut község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és ezt lakcímet igazoló hatósági igazolványának bemutatásával igazolja,
b)        a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú személy, jogi személy, akinek javára Kamut község közigazgatási területén jogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolja, vagy Kamut község közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkezik.

2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, dokumentálása és eszközei:
a)        A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja:
A szükséges településrendezési eszközök módosításának egyeztetése tárgyalásos eljárás szabályai szerint történik (314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 42.§). A településrendezési eszközt, annak módosítását a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell elkészíteni a 314/2012.(XI.8) Korm. rend. 1, 3, 4, 5. mellékletek szerinti tartalommal. Az egyeztetésen – azaz a tárgyalásos szakaszban - azok a partnerek vesznek részt, akik azt előzetesen írásos alapon jelezték.
b)        A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja:
A településrendezési eszközök módosítása kapcsán a javaslatokat, véleményeket a tárgyalás megtartása során kell az érdekelteknek megfogalmazni és ismertetni.
c)        Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
Az elfogadott településrendezési eszközök ill., annak módosítása Kamut község hirdetőtábláján és a honlapon kerül közzétételre.

Felelős:            Balog Imréné polgármester
Határidő:          azonnal

2016. március 18., péntek

Helyi önkormányzati rendeletekKamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2006. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
KAMUT KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
(egységes szerkezetben 2013.03.01-től)
Kamut Község Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a 253/1997. (XII. 20.) (továbbiakban: OTÉK) Korm. rendelet alapján a településrendezési terv megvalósítása érdekében a következőket rendeli el, az 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján.

I.                  fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.     §.

(1) E rendelet hatálya Kamut Község teljes igazgatási területére, valamint a területen végzett 1. §. (3) bekezdésében részletezett tevékenységre terjed ki.

(2) Jelen rendeletet együtt alkalmazandó a belterületre készített szabályozási tervvel (3.sz. melléklet), kivéve a Rákóczi utcától D-re eső területre készített szabályozási terv (4. sz. melléklet) területét, valamint a Kossuth utcától D-re eső területre készített szabályozási terv (9. melléklet) területét,  ahol azt kell alkalmazni, a külterületre készített szabályozási tervvel (5. sz. melléklet), kivéve a Petőfi (6. sz. melléklet), Bakucz (7. sz. melléklet) és Kovács (9. sz. melléklet), valamint a Berczi és Vihar (8. sz.  melléklet) majorok területeit, ahol azokat kell alkalmazni.
    Jelen rendeletet az 1. sz. és 2. sz. melléklettel együtt kell alkalmazni.

(3) A területen területet felhasználni, telket alakítani, beépíteni utat és egyéb közlekedési létesítményt, közműhálózatot és bármely más épületet, létesítményt létesíteni, bővíteni, lebontani valamint ezekre hatósági engedélyt, illetve szakhatósági hozzájárulást adni csak a mindenkor érvényes országos szabályozásoknak (törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek) a területre készített szabályozási tervnek és jelen önkormányzati rendeletnek megfelelően szabad.


2. §

(1) A szabályozási terven jelölt szabályozási elemek kötelezőek, azokat csak az 1997. évi LXXVIII. törvényben rögzített egyeztetési eljárásának lefolytatása mellett lehet megváltoztatni.

(2) A külterületen szélmotorok 50 kV teljesítményig elhelyezhetők oly módon, hogy az ingatlan határától, és meglévő épületektől a motor tengely magasságánál nagyobb legyen a távolsága.

II.               fejezet

A TERÜLET FELHASZNÁLÁSA

3. §

(1) Építési használat szerint az igazgatási terület:

a.      beépítésre szánt területet és
b.     beépítésre nem szánt területet foglal magában.

(2) A beépítésre szánt területek lehetnek:

-         falusias lakóterületek,
-         településközpont vegyes terület,
-         kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület,
-         ipari gazdasági terület,
-         különleges terület.

(3) A beépítésre nem szánt területek lehetnek:

-         közlekedési és közműterület,
-         zöldterület,
-         erdőterület,
-         általános mezőgazdasági terület,
-         kertes mezőgazdasági terület,
-         vízgazdálkodási terület.

Falusias lakóterület
4. §

(1) A lakóterületen elhelyezhetők az OTÉK 14. §-a szerinti létesítmények, 
      kivéve:

-         sportépítmény,
-         üzemanyagtöltő.
(2) Jelen rendelet 4. §. (1) bekezdése alá tartozó létesítmény csak abban az esetben helyezhető el, ha egyetlen környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladhatja meg a lakóterületre előírt határértékeket.
(3) A területen az épületeket magas tetővel kell ellátni.
(4) Állattartó épületet csak a jelenleg érvényes többszörösen módosított   
     2/1987.(XII. 108.) sz. tanácsrendeletben, illetve annak hatályon kívül helyezése után a mindenkor érvényes helyi állattartási rendeletben meghatározott védőtávolságok figyelembevételével lehet elhelyezni.

5. §

Lf-1 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépítési módja zártsorú.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
                            - előkert mérete 5,0 méter,
                            - hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 20 %.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 6.0 méter.
(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület a legkisebb mértéke 40 % lehet.
(8) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem
      létesíthetők.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 10.0 méter.

6. §

Lf-2 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1200 m2.
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
                   -  előkert mérete 3,0 méter,
                   -  oldalkert mérete 6,0 méter,
                   - hátsókert mérete 6,0 méter.
      A telek meghatározó épület homlokzati vonalának és tetőgerinc irányának a
      két szomszédos épület valamelyikével meg kell egyeznie.
(4)  A telek beépíthetősége maximum 30 %.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.
(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 40 % lehet.
(8) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyes nem építhető.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 18,0 méter.

7. §

Lf-3 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
                            - előkert mérete 5,0 méter,
                            - hátsókert mérete 3,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 30 %.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.
(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(7) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem
      létesíthetők.
(8) A zöldterület legkisebb mértéke 40 %.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.

8. §

LF-4 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
                            - előkert mérete 5,0 méter,
                            - oldalkert mérete 6,0 méter,
                            - hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 30 %.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.
(6) Főrendeltetésű épület az építési hely utca felőli határára kell hogy kerüljön. 
(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni, annak megvalósulásáig
      új lakóépület nem építhető.
(8) A zöldterület a legkisebb mértéke 40 % lehet.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16.0 méter.
(10) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem
        létesíthetők.

(11) Épület csak annak 5 méteres környezetében történő előzetes terepfeltöltés
        után létesíthető. A terepfeltöltést 87,00 mBf szintig kell legalább elvégezni.

9. §

LF-5 jelű építési övezet


(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
                            - előkert mérete 5,0 méter,
                            - oldalkert mérete 3,0 méter,
                            - hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 20 %.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.
(6) Főrendeltetésű épület az építési hely utca felőli határára kell hogy kerüljön. 
(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni, annak megvalósulásáig
      új lakóépület nem építhető.
(8) A zöldterület a legkisebb mértéke 50 % lehet.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16.0 méter.
(10) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem
        létesíthetők.
(11) Épület csak annak 5 méteres környezetében történő előzetes terepfeltöltés
        után létesíthető. A terepfeltöltést 87,00 mBf szintig kell legalább elvégezni.


Településközpont vegyes terület

10. §

(1) A területen elhelyezhető az OTÉK 16. §-a szerint létesítmény, kivéve:
                            - parkolóház, üzemanyagtöltő.
(2) Jelen rendelet 10. § (1) bekezdése alá tartozó létesítmény csak abban az esetben helyezhető el, ha üzemszerű működése kapcsán egyetlen környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt határértékeket.
(3) A területen az épületeket magas tetővel kell ellátni.
(4) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem létesíthetők.
11. §

Vt-1 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
                            - előkert mérete 5,0 méter, kivéve tervezett községháza,
                            - oldalkert mérete 3,0 méter,
                            - hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 30 %.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.
(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület a legkisebb mértéke 30 % lehet.
(8) A területen gazdasági építmény nem létesíthető.

12. §

Vt-2 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
                            - előkert mérete 3,0 méter, egyben kötelező építési vonal is,
                            - oldalkert mérete 6,0 méter,
                            - hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 30 %.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,0 méter.
(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület a legkisebb mértéke 30 % lehet.
(8) A területen építési engedélyhez kötött állattartó építmény nem létesíthető.
(9)A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16.0 méter.

13. §

Vt-3 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 400 m2.
(2) A telek beépítési módja zártsorú.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
                            -  előkert mérete 5,0 méter,
                            -  hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 30 %.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.
(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület a legkisebb mértéke 30 % .
(8) A főépület utca felőli homlokzata legtávolabb 10 méterre kerülhet az
      utcafronttól.
(9)A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 10.0 méter.

III. fejezet

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

14. §

Gksz jelű építési övezet

(1) A területen az OTÉK 19. §-a szerint elhelyezhető épületek közül az alábbiak
      nem helyezhetők el:
                   -  parkolóház,
                   -  egyházi, egészségügyi épület.
(2) Csak olyan létesítmények helyezhetők el a területen, melynek 
     környezetterhelési, kibocsátási paraméterük nem haladhatja meg a környező   
     lakóterületek határán a lakóterületekre előírt határértékeket.
(3) A kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2.
(4) A telek beépítési módja szabadon álló.
(5) Az építési hely lehatárolása a következő:
                            -  előkert mérete 5,0 méter,
                            -  oldalkert mérete 5,0 méter,
                            -  hátsókert mérete 6,0 méter.
(6) A telek beépíthetősége 30 %.
(7) Az épületek építmény magassága maximum 6,5 méter.
(8) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(9) A zöldterület legkisebb mértéke 20 %.
(10) Terepszint alatti építmény létesíthető.
14/A. §

Gksz2 jelű építési övezet

(1) A területen az OTÉK 19. §-a szerint elhelyezhető épületek közül az alábbiak
      nem helyezhetők el:
                   -  parkolóház,
                   -  egyházi, egészségügyi épület.
       A kialakítható legkisebb telekméret 5000 m2.
(2) A telek építési módja szabadon álló.
     Az építési hely lehatárolása a következő:
-         előkert mérete 5,0 méter,
-         oldalkert 6,0 méter,
-         hátsókert mérete 6,0 méter.          
      Külterületen az állami közút tengelyétől 25 méteren belül épület nem helyezhető el,     
      25  és 50 méter között a közút kezelőjével egyeztetett módon helyezhető el.
(3) Az általános mezőgazdasági területek mentén 10 méteren belül épület nem helyezhető el. A sávban kettős fasor beültetését kell az új épületek mellett a használatbavételi naptári évében teljesíteni. A szabályozási terven jelzett beültetési kötelezettségű területen háromszintes növényállományú zöldfelület kialakítását kell előírni.
(4) A telek beépíthetősége 60 %, a zöldfelület minimum 20 %, a területet 
      részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(5) Az épületek lefedésére lapos tető nem alkalmazható, az épületek
     építménymagassága maximum 7,5 méter, ez alól kivétel, ha a funkcióhoz
     tartozó technológia feltétlenül szükségessé teszi a nagyobb   
     építménymagasságot.
(6) Terepszint alatti építmény létesíthető, de csak a telek beépíthetőségének
      mértékéig. 
Egyéb ipari, gazdasági terület

IV. fejezet

15. §

EI jelű építési övezet

(1)  A területen elsősorban mezőgazdasági épületek helyezhetők el, ezek lehetnek ipari és üzemi méretű állattartó épületek, mezőgazdasági feldolgozó-, kereskedelmi- és szolgáltató épületek, a tulajdonos, a használó számára szolgáló lakó- és szálláshely szolgáltató épületek. A belterületi határtól 150 méteres távolságon belül csak a belterületen is megengedett befogadóképességű állattartó épület építhető.
A meglévő állattartó épületekről a szükséges védőtávolságot biztosítani kell.
(2)  A telek építési módja szabadon álló
Az építési hely lehatárolása a következő
-       előkert 5,0 méter
-       oldalkert 5,0 méter
-       hátsókert 6,0 méter
-       az általános mezőgazdasági területeknél 10,0 méter szabadon hagyandó.
A megengedett legnagyobb beépítettség 30%
A megengedett legkisebb zöldfelület 30%
Az állami közút tengelyétől 25 méteren belül épület nem helyezhető el, 25 és 50 méter között a közút kezelőjével egyeztetet módon helyezhető el.
A legkisebb telekméret a Vihar majornál 2000 m2, a többi területen 6000 m2.
(3)  A beépítésre szánt terület határán legalább az új épület hosszának megfelelő hosszban legalább 2 fasor beültetését kell biztosítani a használatbavétel engedélyezésének évében.
(4)  A területet legalább részleges közművesztettséggel kell ellátni.
(5)  Az épületeket magas tetővel kell ellátni, az épületek építménymagassága maximum 5,0 méter, ez alól kivétel, ha a funkcióhoz tartozó technológia feltétlenül szükségessé teszi a nagyobb építménymagasságot.
(6)  Terepszint alatti építmény létesíthető.

16. §

Gip-2 jelű építési övezet

(1) A területen alapvetően mezőgazdasági épületek helyezhetők el, ezek
     lehetnek ipari és üzemi méretű állattartó épületek, mezőgazdasági.  
     feldolgozó- kereskedelmi és szolgáltató épületek.
(2) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.
(3) Az építési hely lehatárolása a következő:
                   -  előkert mérete 6,0 méter,
                   -  oldalkert mérete 6,0 méter,
                   -  hátsókert mérete 6,0 méter.
(4)  A kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2.
(5)  A telek beépíthetősége maximum 30 %.
(6)  A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,5 méter.
(7)  A zöldfelület legkisebb mértéke 30 %.
(8)  Az ingatlanokat legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(9)  Terepszint alatti létesítmények elhelyezhetők.
(10) A keletkező szennyvizek elhelyezésére zárt, vízzáróan kialakított műtárgyat
       kell építeni, rendszeres kihordásról gondoskodni.

Különleges terület

17. §

K-1 jelű építési övezet

A terület sporttelep elhelyezésére szolgál, csak ehhez a funkcióhoz kapcsolódó épületek helyezhetők el.

(1) Az épületeket magastetősre kell tervezni, és szabadon állóan elhelyezni.
(2) Megengedett legnagyobb építménymagasság 4,0 méter.
(3) A területet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(4) A beépítettség legnagyobb mértéke 10 %.
(5) A zöldfelület legkisebb mértéke 80 %.
(6) A kialakítható legkisebb telekméret 10.000 m2.
(7) A telken belül az építési hely lehatárolása a következő:
                   -  előkert mérete 3,0 méter,
                   -  oldalkert mérete 3,0 méter,
                   -  hátsókert mérete 3,0 méter.
(8) Terepszint alatti építmények közül csak közműpótló és úszómedence
      helyezhető el.

18. §

K-2 jelű építési övezet

(1) A terület hulladékudvar elhelyezésére szolgál.
(2) A területen a szelektív hulladékgyűjtés edényzete is elhelyezhető.
(3) A telek beépíthetősége maximum 10 %.

19. §

K-3 jelű építési övezet

A terület temető elhelyezésére szolgál.

(1) A temető területén csak ravatalozó és kripta épülete helyezhető el, az
      ingatlan határától minimum 3 m-es távolság szabadon hagyása mellett.
(2) A temetőt áttört kerítéssel kell körbevenni, az alól csak ott lehet kivételt
     tenni, ahol a kerítés egyben urnafal is.

20. §

K-4 jelű építési övezet

A terület homokbánya elhelyezésére szolgál.

(1) A területen csak a bányaműveléshez szükséges épület helyezhető el
      szabadon állóan, az ingatlanhatártól minimum 3 méter távolság tartásával.

V. fejezet

20/A. §

K-5 jelű építési övezet

(1) A terület mezőgazdasági üzemi terület, a mezőgazdasági termeléshez és
     feldolgozáshoz kapcsolódó mindenfajta épület és a tevékenységhez    
     kapcsolódó lakó- és melléképület, valamint építmény elhelyezhető.
(2) A telek beépítési módja szabadon álló.
      Az építési hely lehatárolása a szabályozási terv szerinti, annak hiányában
-         előkert mérete 5,0 méter,
-         oldalkert mérete 6,0 méter,
-         általános mezőgazdasági terület mellett 10 méter szabadon hagyandó.
(3) A kialakítható legkisebb telekméret 3000 m2.
      A telek beépíthetősége 40 %, a zöldfelület legkisebb mértéke 40 %.
(4) A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,5 méter, ez alól kivétel, ha
      a technológia ennél nagyobb magasságot igényel, az épületeket magas  
      tetővel kell tervezni.
(5) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti 
     építmény a beépíthetőség mértékéig létesíthető.

Közlekedési és közműterület

21. §

KÖU-1 jelű övezet

(1) A területen az országos közutak, kerékpárutak, gépjármű várakozóhelyek,
      járdák és ezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és   
      hírközlési építmények, valamint fasorok helyezhetők el.
(2)  A  területen elhelyezhetők:
                            -  közlekedési építmények,
                            -  maximum 1m2 felületű reklámhordozók, a közúti
                                  szakhatóság hozzájárulásával,
                            -  tömegközlekedési váró helyiségek,
-  a közúti közlekedést nem zavaró helyen emlékmű, szobor,      
   telefonfülke, díszkút, rögzített pad.
(3) Az utcákon a meglévő fasorok megtartandók, ez alól kivétel csak
      közlekedési csomópontok területigénye.

22. §

Köu-2 jelű övezet

(1) A területen csak mezőgazdasági gyűjtő utak, annak vízelvezetési rendszere,
     továbbá fasorok helyezhetők el.
(2) Szilárd burkolat megépítésével egyidejűleg a közterület 12 m szélesre
     növeléséről gondoskodni kell.

23. §

Köu-3 jelű övezet

(1) A területen a lakó utak, gépjármű várakozóhelyek, járdák és ezek
     csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési  
     építmények és fasorok helyezhetők el.
(2) Az utcákon a meglévő fasorok nem számolhatók fel.
(3)  A területen elhelyezhető:
                   - maximum 1 m2 felületű reklámhordozók a közúti szakhatóság
                      hozzájárulásával.


Zöldterület

24. §

Z jelű övezet

(1) A terület növényzeten kívül elhelyezhető járda, sétaút, szobor, díszkút,
     rögzített pad, telefonfülke, 1 m2-nél nem nagyobb reklámhordozó.
(2) A terület intenzív kezelésű zöldterület.
(3) A területen épület nem helyezhető el, meglévő épület felújítható.
(4) A területen elhelyezhető a tartalék vízmű kutakhoz szükséges építmény.

Erdőterület

25. §

Ev jelű övezet

(1) A területen védőerdő helyezhető el.
(2) A területen semmilyen építmény nem létesíthető. Közművek keresztezése  
      megengedett.
26. §

Eg jelű övezet

(1) A terület gazdasági erdő céljára szolgál.
(2) A területen semmilyen építmény nem létesíthető.

Általános mezőgazdasági terület

27. §

Má-1 jelű övezet

(1) A 720-1500 m2 nagyságú telken elhelyezhető földszintes épület építmény  
      magassága 3,5 méter lehet.
(2) Az 1500 m2-t meghaladó nagyságú telken elhelyezhető épület építmény   
      magassága 4 méter lehet.
      Az épület 30-45 fokos lejtésű nyeregtetővel kell ellátni, a tetőtér beépíthető,
      fedésre cserép vagy nád használható.
(3) 6000 m2-nél nagyobb telekterület esetén építhető lakóépület legnagyobb 
     építménymagassága 6,5 méter lehet.
(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés szerint építhető épületek köré legalább két sorban fasor telepítendő az építéssel egy időben.
(5) A (3) bekezdésben szereplő lakóépület építésének feltétele, hogy:
                   -  a telek legalább magánútról megközelíthető,
                   -  a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia és ivóvíz 
                        biztosított,
                    -  a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése vagy
   ártalommentes elhelyezése biztosított,
-  a használat során keletkező hulladék elszállításának, illetőleg
   házilagos komposztálásának lehetősége biztosított legyen. 
(6) Az épületeket a telken szabadon állóan kell elhelyezni, minimum 3 méter elő-,
      oldal- és hátsókertet szabadon kell hagyni. 
(7)  A közutak tengelyétől az épületek építésénél minimum az alábbi távolságot
       kell betartani:
-         földút mellett 10 méter,
-         burkolt út mellett 25 méter.

28. §

MÁ-2 jelű övezet

(1) Az övezetre az Má-1 jelű övezetre előírtakat kell betartani, azzal az eltéréssel,  
      hogy új lakóépület nem építhető.

29. §

Má-3 jelű övezet

(1) A területen semmilyen lakóépület nem építhető.

30. §

Mk jelű övezet

(1) Lakóépület és üdülőépület a területen nem helyezhető el.
(2) A 720 m2-t meghaladó ingatlanon a gazdasági épületet nyeregtetővel kell kialakítani.
(3) Az épület építménymagassága maximum 3,0 méter lehet.


Vízgazdálkodási terület

31. §

V-1 jelű övezet

(1) Ide tartozik a belvízcsatorna medre és partja.
(2) A területen csak vízépítési műtárgy helyezhető el.

32. §

V-2 jelű övezet

(1) Ide tartoznak az öntözőcsatornák medre, partja és szivárgó víz-elvezető rendszere.
(2) A területen csak vízépítési műtárgy helyezhető el.

VI. fejezet

MŰVI ÉRTÉKEK VÉDELME KÖRNYEZET ÉS
TEMÉSZETVÉDELEM

33. §

(1) A régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
     Az érintett ingatlanokra vonatkozó építési engedélyek kiadásánál érdekelt
     szakhatóságnak kell tekinteni a kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi
     Regionális Irodáját.
(2) A helyi védettség alatt álló művi és természeti értékek jegyzékét a 2. sz. 
      melléklet tartalmazza.


34. §

(1) Levegőtisztasági szempontból a település teljes területe kén-dioxid, nitrogén-oxid, szénmonoxidok és benzol anyagok tekintetében „F” zónába, míg szilárd (PM 10) szennyezőanyag tekintetében „E” zónába tartozik.
(2) A zajkibocsátásnál jelen rendeletben az építési övezetekre előírt határértékeit 
      kell betartani.
(3) A felszíni vizek védelménél a 3/1984. (II. 07.) OVH rendelkezés előírásait kell 
      betartani.
(4) Az ipari létesítmények engedélyezésénél meg kell oldani mind a kommunális
      jellegű, mind az ipari jellegű de nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását és
      gyűjtését. A veszélyes hulladékokra vonatkozóan betartandók a 98/2001.
      (VI. 15.) Kormányrendelet előírásai.

35. §

Az általános biztonsági előírásokat az 1. sz. függelék tartalmazza.

VII. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. §

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott esetekben az országos érvényű előírásokat 
      kell alkalmazni.
 (2) A rendelet 2006. május 1-én lép hatályba.
  
Kamut, 2006. április 20.


                          Laurinyecz Pál sk.                                Hegedűs László sk.
                            polgármester                                                       jegyző


A rendelet kihirdetve:
Kamut, 2006. április 26.                                                                  Hegedűs László sk.
                                                                         Jegyző


Hatályos: 2013. március 01-től
*****************


Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011. (IX. 23.) rendelete
az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő
szabályokról

Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (továbbiakban Étv.) 29.§ (3) bekezdés, 47.§ (1) d.) pontja, az 50.§ (1), (2) bekezdései, az 55.§ (1), (2) bekezdései, az 57.§ -a, továbbá a 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelettel összhangban, védeni kívánja a község egykori építészeti értékeit, a település kép szempontjából jelentős épületeket, építményeket, ezért a község épített örökségének védelméhez kapcsolódó kötelezéseket és ezen rendeletben állapítja meg.

A rendelet célja
1.§

Kamut Község épített örökségének, építészeti értékeinek megőrzése, a településkép védelme és javítása, az azt rontó állapotú építmények helyrehozatalának elősegítése.

A rendelet hatálya
2.§

Jelen rendelet hatálya kiterjed Kamut Község belterületén és külterületén e rendelet 1. számú mellékletében szereplő egyedi helyi védelemben részesülő épületekkel érintett ingatlanok tulajdonosaira, illetve használóira. A rendelet hatálya nem terjed ki a műemléki védettség alatt álló értékekre (műemlék, műemlék jellegű épület, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet)

Építéshatósági kötelezések
3. §

(1) Az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő szerint helyi védelem alatt álló területen lévő épületek, továbbá az egyedi védelemben részesülő épületek karbantartásáról, a védett érték állapotának megóvásáról, a rendeltetésszerű használatról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(2) A településkép, a helyi épített örökség védelme, illetve az épületek előnyösebb építészeti megjelenése érdekében az I. fokú építési hatóság helyrehozatali kötelezést, továbbá az egy épületben lévő valamennyi helyiség homlokzatának összehangolt építészeti- műszaki tervezését, illetve kivitelezését és egyéb munkálatok elvégzését rendelheti el.

(3) Az egyedi helyi védelem alatt álló épületeken az I. fokú építési hatóság köteles elrendelni az épületen megjelent kedvezőtlen beavatkozások (nem illeszkedő nyílászárók, építészeti díszítő elemek, stb.) megszüntetését és az eredeti állapothoz igazodó rekonstrukciót, továbbá az épület építészeti megjelenéséhez nem illeszkedő reklámhordozók és kirakatszekrények eltávolítását.


Önkormányzati támogatás forrása, formája, mértéke
4.§

(1) Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében – az anyagi lehetőségei függvényében - elkülönítetten forrást biztosíthat a 3.§ (2), (3) bekezdései szerint elrendelhető építéshatósági kötelezések miatt jogosan igényelhető kártalanításokra, továbbá e rendelet mellékletében felsorolt egyedi helyi védelemben részesülő épületeken - építési engedély szerint végzendő - állagmegóvó, felújítási, vagy a védettség értékét növelő átalakítási munkák támogatásához. Az elkülönített forrás mértéke az adott évi költségvetési lehetőségek függvénye.

(2) A költségvetési rendeletben a 4 § ( 1 ) bekezdés szerint meghatározott összeg kiegészül a pályázat kiírásakor rendelkezésre álló, az Étv. 50. § (2) bekezdése szerinti összeggel. (építés rendészeti bírság), valamint a kamatmentes felújítási kölcsönökből visszatérített összeggel.

(3) Az egyedi helyi védelemben részesülő épületek felújítási munkáihoz nyújtható, vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati támogatás. A támogatások kifizetését, a szabályok részleteit külön megállapodás rögzíti.

A védelemre vonatkozó eljárás
9.§

(1) Kamut Község közigazgatási területén valamely épület védettség alá helyezését, illetve annak megszüntetését bárki (természetes és jogi személy) írásban kezdeményezheti, a jegyzőnél.

(2) A kezdeményezést, a jegyző - kikérve építész szakértő, muzeológus és egyéb szakértő véleményét - köteles döntés hozatal céljából a képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) A helyi védettség alá helyezésről, valamint a védettség megszüntetéséről is a Képviselő-testület dönt.

(4) A helyi védettség kimondásáról, megszüntetéséről az érdekeltet (érdekelteket) a jegyző a döntés meghozatalát követő 5 napon belül írásban értesíti.

(5) A jegyző a védettség alatt álló ingatlanok jegyzékét a helyben szokásos módon (hirdető-táblán, helyi újságban) közzé teszi.

(6) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni a Polgármesteri Hivatalban. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. A nyilvántartás tartalmának meghatározásáról és naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik.

(7) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A helyi védettség fennállásának tényét a hivatalos helyszínrajzon fel kell tüntetni az alábbiak szerint: ”A Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének ………./2011. (…. ) rendelete alapján védett települési érték.” E bejegyzésekről a jegyző gondoskodik. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

(8) Az I. fokú építési hatóság – a védettség alatt álló értékek tekintetében, illetve a védettség alatt álló értékek környezetében  - megtagadhatja a bontási engedélyek kiadását, előírásokat és építészeti kikötéseket tehet.

 (9) A helyi védelem alatt álló épület, vagy építmény bontására engedély csak a védettség megszüntetése után adható. A védelem feloldásának feltételeként egyes épületrészek, tartozékok megőrzése, illetve az új épületbe való beépítésének kötelezettsége előírható.

Szabálysértési rendelkezések
10. §

Aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja, továbbá e rendelet szerint nyújtott költségvetési támogatást nem a védelem alatt álló értékre fordítja – mennyiben cselekménye súlyosabb elbírálás alá nem esik- szabálysértést követ el, és 30.000-.Ft-ig (harmincezer forint) terjedő pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezések
11.§

(1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetését követő napján lép hatályba. E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a belső piaci szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Kamut, 2011. szeptember 20.    Balog Imréné          Hegedűs László
                                       Polgármester                    jegyző


Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kamut, 2011. szeptember 23.


                                 Hegedűs László
                                Jegyző
  1. számú melléklet


Helyi védelem alatt álló épületek:
Sorszám:             Utca       Házszám        Hrsz.                         Megjegyzés:

Egyházi Építészet:

1,   Széchenyi utca      30/2.        374/2hrsz.                 R. Katolikus Templom
Középületek:
-

Lakóházak:
-

Ipari Épületek:
-

Egyéb épületek:

2, Vadászház épülete Kamut Külterület Tanya 65. szám, 093/4,093/11. hrsz.(volt külterületi „Négyegyenes dűlői” általános iskola)