2017. március 9., csütörtök

HULLADÉKGYŰJTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI REND VÁLTOZÁSA KAMUTON

Tisztelt lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Kamut településen a hulladékszállítási ürítési gyakorisága megváltozik 2017. március 15. napjától.

Az ürítési napok változatlanul hagyása mellett (péntek), a későbbiekben heti gyakorisággal végezzük mind a lakossági, mind az intézményi szolgáltatást.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás után fizetendő díjak addig nem változnak, míg azt a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter rendeletében nem hirdeti ki.

Tisztelettel kérjük az intézményi és a magánszemély ingatlanhasználókat hogy a fenti tájékoztatásnak megfelelően helyezzék ki hetente a háztartási kommunális /ill. Intézményi/ hulladékgyűjtő edényeket az ingatlan elé.

Közreműködésüket előre is köszönjük.

Kamut Község Önkormányzata


2017. február 23., csütörtök

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

OTP LTP megtakarítások aktuális lejárata ügyében


Kamut Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy Kamuton 2017. január 12-én sikeresen megalakult a Kamuti Vízi-közmű Társulat (későbbiekben VK Társulat) 5673 Kamut, Petőfi utca 106., amely a várható szennyvízhálózat kiépítéséhez a lakossági befizetéseket (megtakarításokat) fogja kezelni.
Jelenleg a VK Társulat tekintetében folyamatban van a cégbírósági bejegyzés a Gyulai Törvényszéken. A bejegyzést követően azonnal, helyben a Kondorosi Takarékszövetkezet Kamuti Kirendeltségén bankszámlát fog nyitni a VK Társulat.  Ezt követően az OTP LTP lakossági megtakarítások az állami (30%-os) támogatással kiegészítve egyszerre, egy időben átutalásra kerülnek az OTP Bank által a VK Társulat számlájára, illetve a lakos által a válaszlapon megjelölt bankszámla számra, amennyiben 250.000.-Ft feletti a megtakarítás.
Az LTP szerződés lejáratát követő 3. hónap végével sem az önkormányzathoz, sem máshová azonnal nem történik kiutalás, mind addig, amíg a VK Társulat bankszámlájának megnyitására nem kerül sor. Kérünk mindenkit, aki megkapta már az OTP LTP lezárással kapcsolatos levelét és a benne lévő „válaszlap kiutalás elfogadásáról” szóló nyilatkozatot, azt megfelelően kitöltve adja le munkaidőben az Önkormányzati Hivatalban. Nem kell postára adni, illetve az OTP bankfiókba bevinni. A hivatalban a válaszlapok összegyűjtésre kerülnek. Kérjük a Lakosság türelmét és megértését addig, amíg a megalakult VK Társulat bankszámlája megnyitásra kerül.
Kamut, 2017. február 23.                  

Kamut Község Önkormányzata                                                           

2017. február 8., szerda

Kamut Község Önkormányzata

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
2016. évi pályázati támogatásával megvalósított projekt címe Kamut településen:


„NÉPTÁNC GÁLA, KULTURÁLIS ÉS TESTVÉRTELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓK A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN”
2017. január 16., hétfő


AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÁS

KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS MELLÉKLETEI
7/2006.(IV.26.) ö.r. 

Az alábbi linkre csatlakozva elérhető a rendelet és a mellékletei:       A HÉSZ önkormányzati rendelet hatályos: 2016. december 23-tól


       Kamut, 2017.01.16.

2016. február 8., hétfő

"Földet a gazdáknak!" programról tájékoztató

Folytatódik a „Földet a gazdáknak!” Program

A Békési Járási Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program keretében, 2016. március 1. napjától a Békési Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó földterületek tekintetében is folytatódik a Magyar Állam tulajdonába, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti, kijelölt földterületek értékesítése. Az árverések a járás tekintetében Békéscsabán, a Derkovits sor 2. szám alatt kerülnek lebonyolításra.
A Kormány a „Földet a gazdáknak!” Program keretében döntött a 3 hektár feletti, állami tulajdonú földek földművesek részére árveréssel történő értékesítéséről.
Az árveréseket a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (továbbiakban: NFA) közreműködőjeként a megyei kormányhivatalok és járási hivatalok bonyolítják le megyei jogú városokban, az NFA képviselőinek és közjegyzőknek a jelenlétében.
Békés megyében az árverések 2016. március 01 - március 18. nap közötti időtartamban kerülnek megtartásra 2 békéscsabai helyszínen.
Békés megye tekintetében 375 db földrészlet kerül meghirdetésre, ez több mint 7000 hektárt jelent. A földrészletek túlnyomó részt szántó, kisebb mértékben legelő művelési ágban vannak nyilvántartva.
A részvételi feltételekre és az árverés lebonyolítására vonatkozó szabályok az előző ütemhez képest nem változtak.
A Békési járásban 99 db földrészlet kerül meghirdetésre.
Az árverések időpontjai a Békési járás vonatkozásában: 2016. március 1, 2, 3, 4, 7, 16.
Az árverések közjegyző közreműködésével valósulnak meg, ezzel is biztosítva a törvényességet, átláthatóságot.
Az árverésen csak a vonatkozó Kormányrendelet szerinti helyben lakó, földművesnek minősülő, természetes személyek vehetnek részt árverezőként, ők szerezhetnek földtulajdont.
Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy a Pp. szerinti meghatalmazott jogi képviselő útján lehet. Az árverésen árverezőként történő személyes részvétel esetén a  jogi képviselet kötelező.
A nyertes árverező jogot szerez arra, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel az adásvételi szerződést megkösse, így szerezve földtulajdont.
Az árverésen értékesítésre kerülő földrészlet vonatkozásában az államot 20 éves visszavásárlási jog illeti meg, továbbá erre az időtartamra az ingatlant elidegenítési és terhelési tilalom terheli. A visszavásárlási jogot, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat az adásvételi szerződésben is rögzíteni kell.
Az elővásárlási jog gyakorlására a nyertes árverezővel kötött szerződés kifüggesztésének időtartama alatt az általános szabályok szerint, 60 napig van lehetőség.
A földszerzési maximum 300 hektár, amely azt jelenti, hogy a földszerző tulajdonában és haszonélvezetében az árverésen megszerzett földdel együtt sem lehet ennél több földterület.
A hirdetményekről tájékozódni lehet a www.nfa.hu, a www.bekesijarasok.hu és a ww.beol.hu honlapokon.


Árverésen való részvétel részletes feltételei
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Kormányrendelet tartalmazza a földárverésekkel kapcsolatos eljárási rendelkezéseket.
A Kormányrendelet 29. § (3) bekezdése alapján az árverési eljárásban árverezőként helyben lakó, földművesnek minősülő, természetes személy vehet részt.
Helyben lakónak minősül az a földműves, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az árverésre kijelölt föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.
Az árveréseken árverezőként az vehet részt, az licitálhat, aki
1)      az adott ingatlan kikiáltási árának 10 %-át árverési biztosítékként előre átutalással megfizette legkésőbb az árverést megelőző munkanapon
12 óráig (a közlemény rovatban az adóazonosító jelet fel kell tüntetni) ;
2)      az árverési naponként 30.000,- Ft-ban meghatározott regisztrációs díjat az árverés helyszínén befizette;
3)      részvételi jogosultságát az – eredetei vagy közjegyző által hitelesített - alábbi dokumentumokkal igazolja:
a.      Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által kiállított hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség fennállásáról,
és a 20 km-es távolság igazolásáról,
b.      a földművesként történt nyilvántartásba-vételéről a földműves-nyilvántartásból kiállított harminc napnál nem régebbi adatlap-másolat,
c.      a helyben lakást igazoló,
-        a lakóhely tekintetében a jegyző által kiállított, az életvitelszerű ott lakást bizonyító hatósági bizonyítvány, vagy
-        a mezőgazdasági üzemközpont tekintetében a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartása alapján kiállított igazolás.

4)      személyesen jogi képviselőjével együtt, vagy csak meghatalmazott jogi képviselője útján jár el – az árverés helyszínén az árverező személyazonossága (érvényes személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása szükséges), valamint a jogi képviselő képviseleti jogosultsága ellenőrzésre kerül (ügyvédi meghatalmazás, ügyvédi igazolvány bemutatása szükséges)

2016. január 11., hétfő

Rendőrségi tájékoztató


Kamut község Körzeti Megbízott:

Név:               Bácskai László  r. főtörzsőrmester
Telefon:          06 (30) 6337234
Iroda:             KMB iroda Kamut
                        Iskola u. 1.
Email:             BacskaiL@bekes.police.hu
Működési területe: Kamut község teljes belterülete és külterülete (Gyúrpuszta, Bakucz,   
                                 Petőfi major) illetve
                                 Murony község belterülete és külterülete (Pece, Soványhát, Murvahely)
Közúton:          Kondoros irányába a 4644. sz. úton a 17 km + 833 méter szelvényig,
                        a 47. sz. főúton a 112 km + 856 méter szelvénytől 120 km + 448 méter  
                        szelvényig,
                                    a 44. sz főúton a 107 km + 290 méter szelvény és a 109 km + 057    
                                    méter szelvény közötti szakasz
Fogadóóra:     a hónap 2. keddjén 12:30 – 13:30 óra a KMB irodában